19 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 8

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 19 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Vạch cuả dãy Lyman quang phổ ngun tử Hiđrơ có bước sóng 0,365 μm Năng lượng ion hóa ngun tử Hiđrơ 13,6 eV Hỏi vạch cuối dãy Banme có bước sóng là: A 0,1215 μm B 0,1425 μm C 0,1105 μm D 0,1512 μm Câu Tính vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện biết hiệu điện hãm 12 V: A 1,03.105 m/s B 1,45.106 m/s C 2,89.106 m/s D 2,05.106 m/s Câu Phát biểu sau nói tượng huỳnh quang? A Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào bình đựng dung dịch flrexêin rượu, tượng huỳnh quang chắn xảy B Năng lượng photôn ánh sáng huỳnh quang nhỏ lượng photơn ánh sáng kích thích C Trong tượng huỳnh quang ánh sáng huỳnh quang tắt sau tắt ánh sáng kích thích D A, B C Câu Phát biểu sau sai A Ánh sáng có chất sóng điện từ B Giả thiết sóng ánh sáng khơng giải thích định luật quang điện C Vì ánh sáng có tính chất hạt nên gây tượng quang điện kim loại D Ánh sáng có tính chất hạt, hạt gọi phôtôn Câu Chọn câu Hiện tượng quang dẫn tượng: A Một chất cách điện trở thành dẫn điện chiếu sáng B Giảm điện trở kim loại chiếu sáng C Giảm điện trở chất bán dẫn, chiếu sáng D Truyền dẫn ánh sáng theo sợi quang uốn cong cách Câu Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng quang điện tượng bứt electron khỏi bề mặt kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp B Hiện tượng quang điện tượng electron bị bắn khỏi kim loại kim loại bị đốt nóng C Hiện tượng quang điện tượng electron liên kết giải phóng thành electron dẫn chất bán dẫn chiếu xạ thích hợp D Hiện tượng quang điện tượng điện trở vật dẫn kim loại tăng lên chiếu ánh sáng vào kim loại Câu Trường hợp sau tượng quang điện trong? A Chiếu tia tử ngoại vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện chất bán dẫn B Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào kim loại làm êlectron bật khỏi bề mặt kim loại C Chiếu tia tử ngoại vào chất khí chất khí phát ánh sáng màu lục D Chiếu tia X (tia Rơnghen) vào kim loại làm cho kim loại nóng lên Câu Chọn câu trả lời Muốn chất phát quang ánh sáng khả kiến có bước sóng lúc chiếu sáng thì: A Phải kích thích ánh sáng có bước sóng B Phải kích thích ánh sáng có bước sóng nhỏ C Phải kích thích ánh sáng có bước sóng lớn D Phải kích thích tia hồng ngoại Câu Chọn câu Đúng: Màu sắc vật vật A hấp thụ ánh sáng chiếu vào B phản xạ ánh sáng chiếu vào Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C cho ánh sáng truyền qua D hấp thụ số bước sóng ánh sáng phản xạ, tán xạ bước sóng khác Câu 10 Một nguyên tử hiđrô trạng thái bản, hấp thụ phơtơn có lượng εo chuyển lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N êlectron Từ trạng thái này, nguyên tử chuyển trạng thái dừng có mức lượng thấp phát phơtơn có lượng lớn A 3εo B 2εo C 4εo D εo Câu 11 Chọn câu trả lời sai nói phát quang: A Sự huỳnh quang chất khí, chất lỏng lân quang chất rắn gọi phát quang B Đèn huỳnh quang việc áp dụng phát quang chất rắn C Sự phát quang gọi phát lạnh D Khi chất khí kích thích bới ánh sáng có tần số f, phát ánh sáng có tần số f’ với f’>f Câu 12 Chiếu tia tử ngoại có bước sóng 0,147 μm vào đồng lập điện Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s, điện tích electron -1,6.10-19 C điện lớn mà đồng đạt V Giới hạn quang điện đồng là: A 0,28.10-6 m B 2,8.10-6 m C 3,5.10-6 m D 0,35.10-6 m Câu 13 Hiện tượng kim loại bị nhiễm điện dương chiếu sáng thích hợp là: A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng phát quang C Hiện tượng tán sắc ánh sáng D Hiện tượng quang dẫn Câu 14 Ngun tử hiđrơ bị kích thích, electron ngun tử chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N Sau ngừng kích thích, ngun tử hiđrơ phát xạ thứ cấp, phổ phát xạ gồm: A Một vạch dãy Lai-man vạch dãy Ban-me B Hai vạch dãy Lai-man vạch dãy Ban-me C Một vạch dãy Pa-sen, hai vạch dãy Ban-me ba vạch dãy Lai-man D Hai vạch dãy Ban-me, vạch dãy Lai-man vạch dãy Pa-sen Câu 15 Hai vạch xạ dãy Ban-mê có bước sóng 0,657 μm 0,487 μm Vạch xạ dãy Pa-sen có bước sóng dài bao nhiêu? A 0,946 μm B 0,279 μm C 1,882 μm D 2,288 μm Câu 16 Khi chiếu xạ có bước sóng λ1 = 0,2 (μm) vào kim loại lập, thấy quang electron có vận tốc ban đầu cực đại 0,7.106 (m/s) Nếu chiếu xạ có bước sóng λ2 điện cực đại kim loại (V) Bước sóng λ2 là: A 0,19 (μm) B 2,05 (μm) C 0,16 (μm) D 2,53 (μm) Câu 17 Khi tượng quang điện xảy ra, giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích tăng cường độ ánh sáng Ta có: A Động ban đầu quang electron tăng B Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng C Hiệu điện hãm tăng D Các electron quang điện đến anod với tốc độ lớn Câu 18 Chọn phát biểu tượng quang dẫn: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Trong tượng quang dẫn, êlectron bị bứt khỏi khối chất bán dẫn khối bán dẫn chiếu sáng B Trong tượng quang dẫn, điện trở khối bán dẫn giảm xuống khối bán dẫn chiếu sáng C Trong tượng quang dẫn, độ dẫn điện khối bán dẫn giảm xuống khối bán dẫn chiếu sáng D Hiện tượng quang dẫn xảy với loại xạ điện từ Câu 19 Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng trạng thái: A Mà ta tính xác lượng B Ngun tử khơng hấp thụ lượng C Trong nguyên tửlượng xác định không xạ D Mà lượng nguyên tử thay đổi Câu 20 Khi nguyên tử Hiđrô xạ photôn ánh sáng có bước sóng 0,122 (μm) lượng nguyên tử biến thiên lượng: A 5,5 (eV) B 6,3 (eV) C 10,2 (eV) D 7,9 (eV) Câu 21 Một ống phát tia X, phát xạ có bước sóng ngắn 6.10-11 m Bỏ qua động electron phát khỏi catôt Hiệu điện hai cực ống A 21 kV B 12 kV C 15 kV D 25 kV Câu 22 cơng electron khỏi kim loại 4.47 eV Chiếu xạ có bước sóng 0.14 µm vào cầu đồng đặt lập hiệu điện cực đại là: A 4.47 V B 4.40 V C 3.19 V D 4.47 mV Câu 23 cầu đồng đặt lập có điện ban đầu Vo= +1,5 V Biết giới hạn quang điện đồng 0,3 μm Nếu ta chiếu vào cầu chùm xạ đơn sắc có bước sóng 0,25 μm điện cầu sau là? A 1,5 V B 0,83 V C 2,33 V D 0,67 V Câu 24 Công ion hóa H mức E0=13,6 eV.Tần số lớn bước sóng nhỏ dãy Lyman là: A 3,287.1015 Hz 0,0912 μm B 3,287.1014 Hz 9,12 μm C 3,287.1015 Hz 9,12 μm D 3,287.1014 Hz 0,912 μm Câu 25 Cho số Plăng h = 6,625.10-34 (Js); vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 (m/s); khối lượng độ lớn điện tích electron là: m=9,1.10-31 kg e = 1,6.10-19 C Cơng electron natri A = 2,48 eV Chiếu vào bề mặt natri chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,31 μm Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: A 7,36.105 m/s B 3,95.105 m/s C 5,38.106 m/s D 4,97.105 m/s Câu 26 Chiếu chùm sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm vào tám kim loại cô lập điện điện cực đại kim loại V = 0,625 V Giới hạn quang điện kim loại A 0,42 µm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,50 µm C 0,65 µm D 0,55 µm Câu 27 Chiếu ánh sáng màu vàng vào bìa màu xanh có dòng chữ màu đỏ A đọc dòng chữ màu chàm B đọc dòng chữ màu đen C đọc dòng chữ màu đỏ D khơng đọc dòng chữ Câu 28 Điều sau sai nói quang trở? A Bộ phận quan trọng quang trở lớp bán dẫn có gắn hai điện cực B Quang trở thực chất điện trở mà giá trị điện trở thay đổi theo nhiệt độ C Quang trở dùng thay cho tế bào quang điện D Quang trở hoạt động ánh sáng chiếu vào có bước sóng ngắn giói hạn quang dẫn quang trở Câu 29 Một cầu vàng (Au) có giới hạn quang điện λ0 = 0,277 µm đặt cô lập với vật khác Khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ < λ0 chiếu vào cầu cầu tích điện đạt điện cực đại 5,77 (V) Cho : h = 6,625.10-34 (Js); c = 3.108 (m/s); e = 1,6.10-19 (C) λ có giá trị là: A λ = 3,1211 µm B λ = 2,1211 µm C λ = 1,1211 µm D λ = 0,1211 µm Câu 30 Phát biểu sau sai với nội dung hai giả thuyết Bo? A Nguyên tửlượng xác định nguyên tử trạng thái dừng B Trong trạng thái dừng, nguyên tử không xạ hay hấp thụ lượng C Khi chuyển từ trạng thái dừng có lượng thấp sang trạng thái dừng có lượng cao nguyên tử phát phôtôn D Ở trạng thái dừng khác lượng nguyên tử có giá trị khác ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Bước sóng ngắn quang phổ hidro là: Vạch cuối dãy Banme có bước sóng là: Câu 2: D Câu 3: D A, Đúng, chất phát quang B Đúng C Đúng Câu 4: C Theo lý thuyết điện tử tất cách sóng điện từ ánh sáng có tính chất hạt, bước sóng định có khả gây tượng quang điện với kim loại, hay nói cách khác khơng phải hạt photon có khả gây tượng quang điện Câu 5: C Hiện tượng quang dẫn tượng giảm điện trở chất bán dẫn, chiếu sáng Câu 6: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hiện tượng quang điện tượng electron liên kết giải phóng thành electron dẫn chất bán dẫn chiếu xạ thích hợp Câu 7: A Khi chiếu tia tử ngoại vào chất bán dẫn làm tăng độ dẫn điện chất bán dẫn tượng quang điện Câu 8: B Muốn chất phát quang ánh sáng khả kiến có bước sóng lúc chiếu sáng phải kích thích ánh sáng có bước sóng nhỏ Câu 9: D Màu sắc vật vật hấp thụ số bước sóng ánh sáng phản xạ, tán xạ bước sóng khác Câu 10: D Photon có lượng lớn chuyển trạng thái nên Câu 11: D Trong tượng phát quang chất khí kích thích bới ánh sáng có tần số f, phát ánh sáng có tần số f’ với f’>f Câu 12: A Câu 13: A Hiện tượng kim loại bị nhiễm điện dương chiếu sáng thích hợp tượng quang điện Câu 14: C Ở mức quỹ đạo N chuyển xuống trạng thái có mức lượng thấp nguyên tử Hidro phát vạch dãy Pa-sen, hai vạch dãy Ban-me ba vạch dãy Lai-man Câu 15: C Vạch xạ dãy Pa-sen có bước sóng dài Câu 16: C Khi chiếu xạ có bước sóng λ2thì: Câu 17: B Khi tượng quang điện xảy ra, giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích tăng cường độ ánh sáng cường độ dòng quang điện bão hòa tăng Câu 18: B Trong tượng quang dẫn, điện trở khối bán dẫn giảm xuống khối bán dẫn chiếu sáng Câu 19: C Trong mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng trạng thái ngun tửlượng xác định khơng xạ Câu 20: C Câu 21: A Câu 22: B Câu 23: A Câu 24: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: A Câu 26: B Câu 27: B Câu 28: B B Thay đổi có ánh sáng với bước sóng thích hợp chiếu vào Câu 29: D Câu 30: C Khi chuyển từ trạng thái dừng có lượng cao sang trạng thái dừng có lượng thấp nguyên tử phát phôtôn Điều ngược lại không xảy nên C sai ... tính xác lượng B Ngun tử khơng hấp thụ lượng C Trong nguyên tử có lượng xác định không xạ D Mà lượng nguyên tử thay đổi Câu 20 Khi nguyên tử Hiđrô xạ photôn ánh sáng có bước sóng 0,122 (μm) lượng. .. Ban-me, vạch dãy Lai-man vạch dãy Pa-sen Câu 15 Hai vạch xạ dãy Ban-mê có bước sóng 0,657 μm 0, 487 μm Vạch xạ dãy Pa-sen có bước sóng dài bao nhiêu? A 0,946 μm B 0,279 μm C 1 ,88 2 μm D 2, 288 μm... ánh sáng chân không c = 3.1 08 m/s, điện tích electron -1 ,6.10 -1 9 C điện lớn mà đồng đạt V Giới hạn quang điện đồng là: A 0, 28. 1 0-6 m B 2 ,8. 1 0-6 m C 3,5.1 0-6 m D 0,35.1 0-6 m Câu 13 Hiện tượng kim
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 8 , 19 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay