10 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 1

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 10 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Cho biết bước sóng dài dãy Laiman Banme quang phổ phát xạ nguyên tử hiđro 0,1217 µm 0,6576 µm Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s Bước sóng vạch thứ hai dãy Laiman là: A 0,1027 µm B 0,0127 µm C 0,2017 µm D 0,2107 µm Câu Từ công thức 1/λ = R(1/n12 – 1/n22), R = 1,09737.107 m-1, n2>n1 Tính lượng phơtơn phát electron n nguyên tử hiđrô chuyển hóa từ mức lượng thứ ba mức lượng thứ Cho biết h = 6,62.10-34 J.s, c = 3.108 m/s A 13,6 eV B 12,5 eV C 12,1 eV D 11,8 eV Câu Phát biểu sau nói phát quang? A Sự huỳnh quang chất khí, chất lỏng lân quang chất rắn gọi phát quang B Sự phát quang gội phát sáng lạnh C Hiện tượng phát quang chất rắn ứng dụng việc chế tạo đèn huỳnh quang D A, B C Câu Một kim loại có bước sóng giới hạn 0,4.10-6 m Chiếu vào kim loại xạ có bước sóng 250 nm Vận tốc ban đầu cực đại electron thoát là: A 5,75.1010 m/s B 6,75.1010 m/s C 8,09.1010 m/s D 4,5.1010 m/s Câu Cho eV = 1,6.10-19 J h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s Khi electron nguyên tử hiđro chuyển từ quỹ đạo dừng có lượng Em = -0,85 eV sang quỹ đạo dừng có lượng En = -13,6 eV ngun tử phát xạ điện tử có bước sóng: A 0,974 nm B 0,0974 μm C 0,6563 μm D 0,4871 μm Câu Các xạ dãy Lyman thuộc dãy thang sóng điện từ? A Tử ngoại B Hồng ngoại C Ánh sáng khả kiến D Một phần vùng tử ngoại vừa vùng nhìn thấy Câu Năng lượng ion hố ngun tử hiđrơ 13,6 eV Bước sóng ngắn xạ mà nguyên tử phát là: A 0,5672 μm B 0,0913 μm C 0,0656 μm D 0,1220 μm Câu Bề mặt kim loại có giới hạn quang điện 600 nm chiếu ánh sáng có bước sóng 480 nm electron quang điện bắn có vận tốc ban đầu cực đại v (m/s) Cũng bề mặt phát electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại 2v (m/s), chiếu ánh sáng có bước sóng A 300 nm B 360 nm C 384 nm D 400 nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Chiếu tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm : A Lá kẽm trung hòa điện B Lá kẽm tích điện dương C Điện tích kẽm D Điện tích âm kẽm khơng đổi Câu 10 Chọn câu Đúng Theo giả thuyết lượng tử Plăng lượng phải ln ln số lần lượng tử lượng? A Của êléctron B Của nguyên tử C Của phân tử D Của chùm sáng đơn sắc Câu 11 Trong ánh sáng đơn sắc sau Ánh sáng có khả gây tượng quang điện mạnh nhất: A Ánh sáng tím B Ánh sáng lam C Ánh sáng đỏ D Ánh sáng lục Câu 12 Phát biểu sau đúng? A Quang trở linh kiện bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện B Quang trở linh kiện bán dẫn hoạt động dựa tượng quang điện C Điện trở quang trở tăng nhanh quang trở chiếu sáng D Điện trở quang trở không đổi quang trở chiếu sáng ánh sáng có bước sóng ngắn Câu 13 Chọn câu Ánh sáng lân quang là: A Được phát chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí B Hầu tắt sau tắt ánh sáng kích thích C Có thể tồn lâu sau tắt ánh sáng kích thích D Có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích Câu 14 Biết số Plăng h = 6,625.10-34 J.s độ lớn điện tích nguyên tố 1,6.10-19 C Khi nguyên tử hiđrơ chuyển từ trạng thái dừng có lượng -1,514 eV sang trang thái dừng có lượng -3,407 eV ngun tử phát xạ có tần số A 2,571.1013 Hz B 4,572.1014 Hz C 3,879.1014 Hz D 6,542.1012 Hz Câu 15 Trong quang phổ vạch ngun tử hiđrơ, vạch ứng với bước sóng dài dãy Laiman λ1 = 0,1216 μm vạch ứng với chuyển electron từ quỹ đạo M quỹ đạo K có bước sóng λ2 = 0,1026 μm Hãy tính bước sóng dài λ3 dãy Banme A 6,566 μm B 65,66 μm C 0,6566 μm D 0,0656 μm Câu 16 Các bước sóng dài vạch quang phổ thuộc dãy Lyman dãy Banme quang phổ vạch H tương ứng là: λ21=0,1218 μm λ32=0,6563 μm Tính bước sóng vạch thứ dãy Lyman? A 0,1027 μm B 0,0127 μm C 0,2017 μm D 0,1270 μm Câu 17 Chọn câu trả lời Chiếu xạ điện từ lên hai kim loại khác Giả sử tượng quang điện xảy ra: A Vận tốc cực đại ban đầu quang electron B Kim loại có giới hạn quang điện lớn vận tốc cực đại ban đầu quang electron lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Kim loại có giới hạn quang điện lớn vận tốc cực đại ban đầu quang electron nhỏ D Không thể so sánh vận tốc cực đại ban đầu quang electron với Câu 18 Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s ; e = 1,6.10-19 C Kim loại có cơng thoat electron A = 2,62 eV Khi chiếu vào kim loại hai xạ có bước sóng λ1 = 0,6 μm λ2 = 0,4 μm tượng quang điện: A Xảy với hai xạ B Không xảy với hai xạ C Xảy với xạ λ1 Không xảy với xạ λ2 D Xảy với xạ λ2 Không xảy với xạ λ1 Câu 19 Phát biểu sau sai? A Giả thuyết sóng ánh sáng khơng giải thích tượng quang điện B Trong môi trường ánh sáng truyền với vận tốc ban đầu vận tốc sóng điện từ C Anh sáng có tính chất hạt; hạt ánh sáng gọi phôtôn D Thuyết lượng tử ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có bàn chất sóng Câu 20 Ở trạng thái dừng nguyên tử A hấp thụ xạ lượng B khơng xạ, hấp thụ lượng C khơng hấp thụ, xạ lượng D không xạ không hấp thụ lượng Câu 21 Theo tiên đề Bo, quỹ đạo dừng quỹ đạo A quỹ đạo thấp B ứng với lượng trạng thái dừng C quỹ đạo cao D nguyên tử hấp thu hay xạ lượng Câu 22 Một chất phát quang phát ánh sáng màu da cam Chiếu ánh sáng vào chất khơng thể phát quang? A Ánh sáng màu lục B Ánh sáng màu vàng C Ánh sáng màu tím D Ánh sáng màu đỏ Câu 23 Cho e = -1,6.10-19 C; c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 6.10-11 m Bỏ qua động electron bắn từ catốt Hiệu điện anốt catốt là: A 33 kV B 18 kV C 25 kV D 21 kV Câu 24 Gọi λα λβ hai bước sóng vạch Hα Hβ dãy Banme Gọi λ1 bước sóng dài dãy Pasen Xác định mối liên hệ λα, λβ, λ1? A λ1=λβ - λα B 1/λ1 =1/λβ+ 1/λα C λ1 =λβ + λα D 1/λ1 =1/λβ - 1/λα Câu 25 Chiều chùm tia tử ngoại có bước sóng 147 nm vào cầu đồng cô lập Sau thời gian định, điện cực đại cầu V Giới hạn quang điện đồng là: A 0,312 m B 279 nm C 0,423 m D 325 nm Câu 26 Trong nguyên tử Hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K có bước sóng tương ứng λ1 = 0,656 μm λ2 = 0,122 μm Khi electron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K phát phơtơn có bước sóng là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0,9863 μm B 0,0982 μm C 0,1028 μm D 0,097 μm Câu 27 Trong quang phổ vạch phát xạ ngun tử hiđrơ (H), dãy Banme có: A tất vạch nằm vùng hồng ngoại B bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, Hδ, vạch lại thuộc vùng hồng ngoại C tất vạch nằm vùng tử ngoại D bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, Hδ, vạch lại thuộc vùng tử ngoại Câu 28 Trong nghiên cứu phổ vạch vật chất bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch, người ta kết luận về: A Cách hay phương pháp kích thích vật chất dẫn đến phát quang B Quãng đường qua ánh sáng có phổ nghiên cứu C Các hợp chất hóa học tồn vật chất D Các nguyên tố hóa học cấu thành vật chất Câu 29 Nguyên tử từ trạng thái ứng với lượng E1 chuyển trạng thái ứng với lượng E0 Tần số photon phát xác định theo công thức: A h/(E0-E1) B h/(E1-E0) C (E0-E1)/h D (E1-E0)/h Câu 30 Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào bề mặt kim loại hiệu điện hãm -4,8 V Nếu chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng dài gấp đơi hiệu điện hãm -1,6 V Giới hạn quang điện kim loại A 4λ B 3λ C 6λ D 8λ Câu 31 Cho số Plăng h = 6,625.10–34 (Js), vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 (m/s), độ lớn điện tích electron e= 1,6.10 –19 C Cơng electron nhơm 3,45 eV Để xẩy tượng quang điện thiết phải chiếu vào bề mặt nhơm ánh sáng có bước sóng thỏa mãn A λ0,36 μm C λ≤ 0,36 μm D λ=0,36 μm Câu 32 Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử B tồn trạng thái dừng nguyên tử C cấu tạo nguyên tử, phân tử D hình thành vạch quang phổ nguyên tử Câu 33 Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrơ tính theo cơng thức En = -13,6/n2 (eV) (n = 1, 2, 3,…) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = sang quỹ đạo dừng n = ngun tử hiđrơ phát phơtơn ứng với xạ có bước sóng bằng: A 0,4350 μm B 0,4861 μm C 0,6576 μm D 0,4102 μm Câu 34 Hiện tượng quang dẫn tượng: A điện trở chất bán dẫn tăng chiếu sáng B điện trở kim loại giảm chiếu sáng C truyền dẫn ánh sáng theo sợi quang D điện trở chất bán dẫn giảm chiếu sáng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 35 Bước sóng vạch α β quang phổ Hyđrô 0,6563 μm 0,486 μm Bước sóng dài vạch quang phổ dãy Pa-sen là: A 1,139 μm B 1,876 μm C 0,967 μm D giá trị khác Câu 36 Chiếu chùm xạ đơn sắc có bước 147 nm vào cầu đồng cô lập Sau thời gian định, điện cực đại cầu V Giới hạn quang điện đồng là: A 0,312 m B 279 nm C 0,423 m D 325 nm Câu 37 Chọn câu Trạng thái dừng nguyên tử là: A trạng thái electrôn không chuyển động quanh hạt nhân B trạng thái đứng yên nguyên tử C trạng thái nguyên tửlượng động chuyển động electrôn quanh hạt nhân D A, B, C sai Câu 38 Theo Anhxtanh: Đối với êlectron nằm bề mặt kim loại hấp thu phơtơn phần lượng phơtơn dùng: A Một nửa để êlectron thắng lực liên kết tinh thể ngồi nửa biến thành động ban đầu cực đại mv0max2/2 B Để êlectron thắng lực liên kết tinh thể thoát ngồi, phần lại biến thành động ban đầu cực đại mv0max2/2 C Để êlectron bù đấp lượng va chạm với Iôn thắng lực liên kết tinh thể D Để thắng lực cản mơi trường ngồi, phần lại biến thành động ban đầu cực đại Câu 39 Hiện tượng quang điện tượng: A giải phóng electron khỏi mối liên kết bán dẫn bị chiếu sáng B bứt electron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng C giải phóng electron khỏi kim loại cách đốt nóng D giải phóng electron khỏi bán dẫn cách bắn phá ion Câu 40 Cho bước sóng vạch quang phổ êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N L 0,487 μm, c = 3.108 m/s, h = 6,625.10-34 Js Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4) Điều xảy do: A ngun tử hấp thụ phơtơn có lượng 0,85 eV B ngun tử xạ phơtơn có lượng 0,85 eV C nguyên tử hấp thụ phôtôn có lượng 2,55 eV D nguyên tử xạ phơtơn có lượng 2,55 eV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Bước sóng thứ hai dãy Laiman : Năng lượng : : Câu 2: C Ta có lượng từ mức lượng thứ thứ 1: Câu 3: D Cả A,B,C đáp án Câu 4: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vận tốc ban đầu cực đại : Câu 5: B Ta có buwoc sóng : Câu 6: A Các xạ dãy Lyman thuộc dãy thang sóng điện tử ngoại Câu 7: B Câu 8: A Ta có Câu 9: D Chiếu tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm điện tích âm kẽm khơng đổi bước sóng chưa đủ bé Câu 10: D Theo giả thuyết Plang lượng chùm sáng đơn sắc luôn số lần lượng tử lượng Câu 11: A Trong ánh sáng ánh sáng tím có bươc sóng nhỏ gây tượng quang điện mạnh Câu 12: B A Sai, Quang trở dựa quag điện B Đúng C Sai, điện trở giảm D Sai Câu 13: C Ánh sáng lân quang loại ánh sáng tồn lâu sau tắt ánh sáng kích thích Câu 14: B E = - 1.514 - (-3.407 ) = 1.893 MeV =3.0288 10-19 J f = = 4.572 1014 Hz Câu 15: C Ta có lượng : Câu 16: A Bước sóng thứ hai dãy Laiman : Năng lượng : : Câu 17: B A Sai B Đúng,Kim loại có giới hạn quang điện lớn vận tốc cực đại ban đầu quang electron lớn C Sai D Sai Câu 18: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Vậy xảy với xạ Câu 19: D Câu 20: D Ở trạng thái dừng nguyên tử không xạ không hấp thụ lượng Câu 21: B Theo tiên đề Bo, quỹ đạo dừng quỹ đạo ứng với lượng trạng thái dừng Câu 22: D Một chất phát ánh sáng màu da cam =>Ánh sáng kích thích phải có bước sóng ngắn cam =>Không thể đỏ Câu 23: D Hiệu điện A K l Câu 24: D Ta có λ1là từ  từ  từ Câu 25: B Giới hạn quang điện đồng : Câu 26: C Ta có từ M K Câu 27: D Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, Hδ, vạch lại thuộc vùng tử ngoại Câu 28: D Nghiên cứu phổ vạch vật chất bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch, người ta kết luận nguyên tố hóa học cấu thành vật chất Câu 29: D Ta có Câu 30: A Ta có Nhân phương trình thứ trừ Câu 31: C Điều kiện để xảy tượng : Câu 32: A Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử Câu 33: C Ta có : Câu 34: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hiện tượng quang dẫn tượng điện trở chất bán dẫn giảm chiếu sáng Câu 35: B  từ từ Bước sóng dài Pa-sen từ Câu 36: B Giới hạn quang điện : Câu 37: D A Sai, electron chuyển động hỗn loạn B Sai C Sai D Đúng Câu 38: B Đối với êlectron nằm bề mặt kim loại hấp thu phơtơn phần lượng phôtôn dùng để êlectron thắng lực liên kết tinh thể ngồi, phần lại biến thành động ban đầu cực đại Câu 39: A Hiện tượng quang điện tượng giải phóng electron khỏi mối liên kết bán dẫn bị chiếu sáng Câu 40: C Điều xảy nguyên tử hấp thụ photon có lượng ... quang? A Ánh sáng màu lục B Ánh sáng màu vàng C Ánh sáng màu tím D Ánh sáng màu đỏ Câu 23 Cho e = -1 ,6 .1 0- 19 C; c = 3 .10 8 m/s; h = 6,625 .1 0- 34 Js Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 6 .1 0- 11 m... dừng có lượng -1 , 514 eV sang trang thái dừng có lượng -3 ,407 eV ngun tử phát xạ có tần số A 2,5 71 .10 1 3 Hz B 4,572 .10 1 4 Hz C 3,879 .10 1 4 Hz D 6,542 .10 1 2 Hz Câu 15 Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô,... sáng lân quang loại ánh sáng tồn lâu sau tắt ánh sáng kích thích Câu 14 : B E = - 1. 514 - (-3 .407 ) = 1. 893 MeV =3.0288 1 0- 19 J f = = 4.572 10 1 4 Hz Câu 15 : C Ta có lượng : Câu 16 : A Bước sóng thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 1 , 10 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay