8 – giao thoa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Chiếu đồng thời ba ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,4 μm; λ2 = 0,6 μm; λ3 = 0,64 μm vào hai khe thí nghiệm Iâng Khoảng cách hai khe a = 0,5 mm; khoảng cách từ hai khe tới quan sát D = m Khoảng cách ngắn hai vị trí có màu màu với vân sáng trung tâm A 9,6 mm B 19,2 mm C 38,4 mm D 6,4 mm Câu Chiếu đồng thời ba xạ đơn sắc λ1 = 0,4 µm; λ2 = 0,52 µm λ3 = 0,6 µm vào hai khe thí nghiệm Iâng Biết khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe tới m Khoảng cách gần hai vị trí có màu màu với vân sáng trung tâm A 31,2 mm B 15,6 mm C 7,8 mm D Đáp án khác Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, hai khe cách a = 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Nguồn S phát đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,5 µm, λ3 = 0,6 µm chiếu vào hai khe S1S2 Trên màn, ta thu giao thoa trường có bề rộng 20 cm (vân sáng trung tâm giao thoa trường) Hỏi quan sát có tổng cộng vân sáng màu với vân sáng trường giao thoa (kể vân sáng giữa) ? A B C 11 D 13 Câu Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng: a = mm; D = m Thực giao thoa với đồng thời đơn sắc λ1= 0,45 μm, λ2 = 0,6 μm, λ3 = 0,75 μm Khi đó, vị trí mà vân sáng trùng cách vân sáng trung tâm khoảng bao nhiêu? A 1,2 mm B 1,5 mm C 1,8 cm D 1,8 mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young Ánh sáng sử dụng gồm xạ đỏ, lục , lam có bứơc sóng là: λ1 = 0,64 μm , λ2 = 0,54 μm , λ3 = 0,48 μm Vân sáng kể từ vân sáng trung tâm có màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc vân sáng màu lục ? A 24 B 27 C 32 D 18 Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng khoảng cách khe kết hợp a = mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 50 cm ánh sáng sử dụng gồm xạ có bước sóng : λ1 = 0,64 μm , λ2 = 0,6 μm , λ3 = 0,48 μm Trong khoảng hai vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp có vạch sáng đơn sắc? A 41 B 48 C 34 D 51 Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát đồng thời ba xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,42 μm, λ2 = 0,56 μm λ3 = 0,63 μm Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, hai vân sáng hai xạ trùng ta tính vân sáng số vân sáng quan sát : A 21 B 23 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 26 D 27 Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: λ 1(tím) = 0,42 μm; λ 2( lục) = 0,56 μm; λ 3( đỏ) = 0,70 μm Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có 14 vân màu lục Số vân tím vân màu đỏ nằm hai vân sáng liên tiếp kề là: A 19 vân tím, 11 vân đỏ B 20 vân tím, 12 vân đỏ C 20 vân tím, 11 vân đỏ D 17 vân tím, 10 vân đỏ Câu Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: màu tím λ1 = 0,42 μm; màu lục λ2 = 0,56 μm; màu đỏ λ3 = 0,70 μm Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa ánh sáng đỏ Số cực đại giao thoa ánh sáng màu lục màu tím hai vân sáng liên tiếp nói : A 15 vân lục, 20 vân tím B 14 vân lục, 19 vân tím C 14 vân lục, 20 vân tím D 13 vân lục, 18 vân tím Câu 10 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc : màu cam λ1 =600 nm; màu lục λ2 = 500 nm; màu tím λ3 = 400 nm hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm có cực đại giao thoa ánh sáng cam.Số cực đại giao thoa ánh sang lục tím hai vân sang liên tiếp nói là: A 14 cực đại lục; 12 cực đại tím B 12 cực đại lục; 15 cực đại tím C 13 cực đại lục; 15 cực đại tím D 11 cực đại lục; 14 cực đại tím Câu 11 Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khe S phát đồng thời ánh sáng đơn sắc, có bước sóng tương ứng λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,48 μm, λ3 = 0,64 μm Trên màn, khoảng hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng đơn sắc là: A 11 B 10 C D Câu 12 Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng đơn sắc : λ1(tím) = 0,4 μm , λ2(lam) = 0,48 μm , λ3(đỏ) = 0,72 μm Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm có 35 vân sáng λ1 Số vân sáng xạ λ2 λ3 nằm hai vân sáng liên tiếp kể tương ứng là: A 27, 15 B 30, 20 C 29, 19 D 31, 21 Câu 13 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc ánh sáng đỏ có bước sóng λ1 = 720 nm, ánh sáng vàng có bước sóng λ2 = 600 nm ánh sáng lam có bước sóng λ3 = 480 nm Ở hai vân sáng liên tiếp màu với vân sáng trung tâm ta quan sát vân sáng màu vàng? A 11 B C D 10 Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sang khe Young, khoảng cách khe kết hợp a = 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = 1,5 m, ánh sang sử dụng gồm xạ có bước song λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,56 µm, λ3 = 0,6 µm Bề rộng miền giao thoa cm, vân sang trung tâm, số vân sáng màu với vân sáng trung tâm quan sát (không kể vân trung tâm): A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B C D Câu 15 Trong thí nghiệm Young giao thao ánh sáng, hai khe chiếu đồng thời xạ có bước song: λ1 = 0,4 µm, λ2 = 0,5 µm, λ3 = 0,6 µm Trên quan sát ta hứng hệ vân giao thoa, khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát số vân sáng bằng: A 34 B 28 C 26 D 27 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Vị trí vân trùng ba vân: BCNN 240 ta có vân trùng ứng với giá trị: Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: C Câu 6: C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Vậy có 14+15+19-3-4 = 41 vạch sáng đơn sắc Câu 7: A Trong khoảng : 5.04 : 0.42 - 1= 11 vân sáng 5.04 : 0.56 - = vân sáng 5.04 : 0.63 - = vân sáng 5.04 : 1.68 - = vân sáng 12 5.04 : 5.04 - = vân sáng 23 5.04 : 1.26 - = vân sáng 13 vân sáng tháy đc Câu 8: A tính dc khoảng cách vân màu = 15.0,56 = 8.4 mm suy số vân tím = 8.4 / 0,42 = 20 vân, trừ đề k chặt chẽ, vân tím đỏ trùng nhau, k màu trùng k phải màu tím, nên phải trừ vân trùng vân ms Câu 9: B vân sáng màu với vân trung tâm có 11 vân đỏ suy số xạ đỏ 12 vân so buc xạ tim 12*0.7:0.4_1 =19 vân số xạ lục 14 vân Câu 10: D Theo ra, ta có: Vậy ta có tỉ số: Mặt khác, có cực đại giao thoa ánh sáng màu cam nên ta quan tâm tới số vân sáng lục tím khoảng vân sáng trung tâm vân sáng màu với vân sáng trung tâm Có: +) vân màu cam Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 +) 11 vân màu lục +) 14 vân màu tím ( kết khơng tính vân trùng ) ĐÁP ÁN: D.11 cực đại lục; 14 cực đại tím Câu 11: C Do Nên bội chung nhỏ 40, 48, 64 Vậy vân trùng vân: λ1, vân 20 λ2và vân 15 λ3 Số vân sáng đơn sắc vân giao thoa λ1với λ2, λ1với λ3và λ2với λ3 Do nên vân trùng bước sóng tương ứng với vân bậc 6k λ1thỏa mãn Ta đếm vân.Tương tự ta đếm vân trùng λ1và λ3là vân, λ2và λ3là vân.Vậy có tất cả: 3+2+4=9 vân Câu 12: C Vì hai vân sáng liên tiếp có mà giống màu vân trung tâm có 35 vân màu tím nên k1=36 Ta lập tỉ số k1=36 Ta có k2=30 nên khoảng có 29 vân màu lam, k3=20 khoảng có 19 vân đỏ Câu 13: B Câu 14: D Câu 15: D ... – Hotline : 096.79.79.369 C 26 D 27 Câu Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc: λ 1(tím) = 0,42 μm; λ 2( lục) = 0,56 μm; λ 3( đỏ) = 0,70 μm Giữa hai vân sáng. .. đỏ λ3 = 0,70 μm Giữa hai vân sáng liên tiếp giống màu vân sáng trung tâm có 11 cực đại giao thoa ánh sáng đỏ Số cực đại giao thoa ánh sáng màu lục màu tím hai vân sáng liên tiếp nói : A 15 vân... thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng, nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc : màu cam λ1 =600 nm; màu lục λ2 = 500 nm; màu tím λ3 = 400 nm hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 – giao thoa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc , 8 – giao thoa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay