8 độ phóng xạ và ứng dụng của hiện tượng phóng xạ

6 19 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Độ phóng xạ Ứng dụng tượng phóng xạ Câu Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa tạo thành có chu kì bán rã T = h, có độ phóng xạ lớn mức cho phép 64 lần Thời gian tối thiểu để ta làm việc an tồn với nguồn phóng xạ A h B 12 h C 15 h D 24 h Câu Biết đồng vị phóng xạ 146C có chu kì bán rã 5730 năm Giả sử mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã/phút mẫu gỗ khác loại, khối lượng với mẫu gỗ cổ đó, lấy từ chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút Tuổi mẫu gỗ cổ cho là: A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm Câu Một mẫu quặng chứa chất phóng xạ Xesi Độ phóng xạ mẫu H0 = 3,3.109 Bq Biết chu kỳ bán rã Cs 30 năm Khối lượng Cs chứa mẫu quặng là: A 10 mg B mg C mg D mg Câu Một tượng cổ gỗ biết độ phóng xạ 0,42 lần độ phóng xạ mẫu gỗ tươi loại vừa chặt có khối lượng lần khối lượng tượng cổ Biết chu kì bán rã đồng vị phóng xạ 146C 5730 năm Tuổi tượng cổ gần bằng: A 4141,3 năm B 1414,3 năm C 144,3 năm D 1441,3 năm Câu Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ β- người ta dùng máy đếm xung để đếm số hạt bị phân rã Trong phép đo lần thứ máy đếm 340 xung phút Sau ngày máy ghi 112 xung phút( phép đo lần thứ 2) Xác định chu kì bán rã chất phóng xạ: A 15 B 12 C 13,7 D 14,1 Câu Độ phóng xạ đồng vị cacbon C14 tượng gỗ 0,9 độ phóng xạ đồng vị gỗ đốn (cùng khối lượng thể loại) Chu kì bán rã 5570 năm Tìm tuổi đồ cổ ấy? A 1800 năm B 1793 năm C 847 năm D 1678 năm Câu 2411Na chất phóng xạ β-, ban đầu có khối lượng 0,24 g Sau 105 độ phóng xạ giảm 128 lần Kể từ thời điểm ban đầu sau 45 lượng chất phóng xạ lại là: A 0,03 g B 0,21 g C 0,06 g D 0,09 g Câu Đồng vị 2411Na chất phóng xạ β- tạo thành đồng vị Magiê Mẫu 2411Na có khối lượng ban đầu m0 = 0,25 g Sau 120 độ phóng xạ cuả giảm 64 lần Cho Na = 6,02.1023 hạt /mol Khối lượng Magiê tạo sau thời gian 45 giờ: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0,25 g B 0,197 g C 0,053 g D 0,21 g Câu Một lượng chất phóng xạ tecnexi 9943Tc ( thường dùng y tế) đưa đến bệnh viện lúc h sáng ngày thứ hai tuần Đến h sáng ngày thứ ba người ta thấy lượng phóng xạ mẫu chất lại 1/6 lượng phóng xạ ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ tecnexi là: A 12 h B h C 9,28 h D h Câu 10 Sau thời gian t, độ phóng xạ chất phóng xạ β- giảm 128 lần Chu kỳ bán rã chất phóng xạ là: A t/128 B t/7 C 128t D t√128 Câu 11 Sau giờ, độ phóng xạ mẫu chất phóng xạ giảm lần Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A B 1,5 C D Câu 12 13153I có chu kỳ bán rã ngày Độ phóng xạ 100 (g) chất sau 24 ngày: A 0,72.1017 (Bq) B 0,54.1017 (Bq) C 5,76.1016 (Bq) D 0,15.1017 (Bq) Câu 13 Kết luận không nói độ phóng xạ? A Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ B Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu chất phóng xạ C Phụ thuộc vào chất chất phóng xạ, tỉ lệ thuận với số nguyên tử chất phóng xạ D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo qui luật qui luật hàm số mũ Câu 14 Biết độ phóng xạ β- tượng cổ gỗ 0,77 lần độ phóng xạ khúc gỗ loại khối lượng vừa chặt Chu kỳ bán rã C14 5600 năm Tuổi tượng cổ gỗ là: A 3,717 năm B 2,438 năm C 31,080 năm D 2,100 năm Câu 15 Hoạt tính đồng vị cacbon 146C đồ cổ gỗ 4/5 hoạt tính đồng vị gỗ đốn Chu kỳ bán rã của 5570 năm Tìm tuổi đồ cổ ấy? A 1800 năm B 1793 năm C 1704 năm D Một đáp số khác Câu 16 Để đo chu kỳ bán rã chất phóng xạ, người ta dùng máy đếm xung Ban đầu phút máy đếm có 250 xung sau máy đếm có 92 xung phút Chu kỳ bán ró chất phóng xạ : A 30 phút B 41 phút 37 giây Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 25 phút 10 giây D 45 phút 15 giây Câu 17 Hai chất phóng xạ (1) (2) có chu kỳ bán rã số phóng xạ tương ứng T1 T2 ; λ1 λ2 số hạt nhân ban đầu N2 N1 Biết (1) (2) sản phẩm trình phân rã Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ hai chất ? T N ln A t  2  1 T2 N1 N ln B t  1  2 N1 N C t  T2  T1  ln N1 N D t  T1  T2  ln N1 222 Câu 18 Đồng vị 86Rn chất phóng xạ, có chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày Một mẫu phóng xạ có khối lượng m = mg Sau 19 ngày độ phóng xạ giảm đi: A 69,9% B 96,9% C 99,6% D 96,6% Câu 19 Có hai mẫu chất phóng xạ A B thuộc chất có chu kì bán rã 138,2 ngày có khối lượng ban đầu Tại thời điểm quan sát, tỉ số độ phóng xạ hai mẫu HB/HA = 2,72 Lấy ln2 = 0,693 Tuổi mẫu A nhiều mẫu B : A 199,5 ngày B 209 ngày C 190,4 ngày D 189,8 ngày Câu 20 Một khúc xương chứa 500 g bon có độ phóng xạ bê ta trừ 4000 phân rã/phút Biết độ phóng xạ thể sống 15 phân rã/phút tính g bon Chu kì bán rã 146C 5730 năm Tuổi mẫu xương là: A 10804 năm B 4200 năm C 2190 năm D 5196 năm Câu 21 Sử dụng phương pháp Cácbon 14 (C14)trong khảo cổ học; Đo độ phóng xạ lượng gỗ cổ khối lượng M Bq, người ta đo độ phóng xạ mẫu gỗ khôi lượng M vừa chặt 5Bq Xác định tuổi tượng cổ Chu kỳ bán rã C14 T = 5600 năm Lấy ln2 = 0,693 ln0,8 = 0,223 A ≈ 1802 năm B 1830 năm C 3819năm D 3819 năm Câu 22 Vào lúc t = 0, người ta đếm 360 hạt β- phóng ( từ chất phóng xạ)trong phút Sau đếm 90 hạt β- phút Chu kỳ bán rã chất phóng xạ đó: A 45 phút B 60 phút C 20 phút D 30 phút Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23 Để đo chu kì bán rã có thời gian sống ngắn người ta dùng máy đếm xung Cho số phân rã thời gian sống số xung máy đếm thời gian Ở lần đo thứ nhất, phút máy đếm 250 xung Sau h (kể từ lần đo thứ nhất) lần đo thứ hai phút máy đếm 92 xung Chu kì bán rã chất làm thí nghiệm : A 1,386 h B 1,455 h C 2,053 h D 2,124 h Câu 24 Để xác định lượng máu bệnh nhân người ta tiêm vào máu người lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24 ( chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ μCi Sau 7,5 người ta lấy cm3 máu người thấy có độ phóng xạ 502 phân rã/phút Thể tích máu người bao nhiêu? A 6,25 lít B 6,54 lít C 5,52 lít D 6,00 lít Câu 25 Độ phóng xạ khơng có đặc điểm đây? A Tỉ lệ với số nguyên tử lượng chất phóng xạ B Là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ C Phụ thuộc nhiệt độ lượng chất phóng xạ D Đơn vị becơren Câu 26 Có hai mẫu chất phóng xạ X Y (cùng vật liệu khối lượng) có chu kì bán rã T Tại thời điểm quan sát, hai mẫu có độ phóng xạ HX HY Nếu X có tuổi lớn Y hiệu tuổi chúng là: A T.ln(HX/HY)/ln2 B T.ln(HY/HX)/ln2 C ln(HX/HY)/T D ln(HY/HX)/T Câu 27 Một tượng cổ gỗ có độ phóng xạ bị giảm 75% lần so với độ phóng xạ khúc gỗ khối lượng vừa chặt Đồng vị C14 có chu kỳ bán rã T = 5600 năm Tuổi tượng gỗ bằng: A 5600 năm B 11200 năm C 16800 năm D 22400 năm 222 Câu 28 Một lượng chất phóng xạ 86 Rn , ban đầu có khối lượng 1mg, sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75% Chu kì bán rã Rn : A 3,5 ngày B 3,8 ngày C ngày D 2,7 ngày Câu 29 Trong thời gian (kể từ t = 0), đồng vị phóng xạ 2411Na có 1015 nguyên tử bị phân rã Cũng giờ, sau 30 (kể từ t =0) có 2,5.1014 nguyên tử bị phân rã Chu kì bán rã 2411Na là: A 2,32 B 15 C 18 D 69 Câu 30 Một bệnh nhân điều trị đồng vị phóng xạ, dùng tia để diệt tế bào bệnh Thời gian chiếu xạ lần đầu ∆t = 20 phút, sau tháng bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh tiếp tục chiếu xạ Biết đồng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 vị phóng xạ có chu kỳ bán rã T = tháng (coi ∆t
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 độ phóng xạ và ứng dụng của hiện tượng phóng xạ , 8 độ phóng xạ và ứng dụng của hiện tượng phóng xạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay