Tổng hợp chuyên đề lý thuyết sóng cơ

16 24 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHUYÊN ĐỀ THUYẾT SÓNG HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp phương trình uA = acos(  t) uB = acos(  t +  ) Những điểm nằm đường trung trực AB dao động với biên độ A cực đại B C D trung bình t x  )] Vận tốc cực đại phân tử T  môi trường lần vận tốc truyền sóng, bước sóng ? Câu 2: Một sóng âm mơ tả phương trình y = Acos[2  ( A  =  A B  =  A/2 C  =  A D  =  A/4 Câu 3: Chọn câu sai Sóng kết hợp sóng phát từ nguồn: A tần số, phương truyền B phương, tần số độ lệch pha khơng thay đổi theo thời gian C phương, tần số pha độ lệch pha khơng thay đổi theo thời gian D phương, tần số pha Câu 4: Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước: A B hai nguồn kết hợp phương trình sóng A, B là: uA = uB = acos(t) biên độ sóng tổng hợp M (với MA = d1 MB = d2) là:  (d  d ) f  A 2acos   v   d d  B 2a sin       d d  C 2acos       D 2a cos (d1  d ) f v Câu 5: Điều sau nói giao thoa sóng? A Giao thoa sóng tổng hợp sóng khác khơng gian B Điều kiện để giao thoa sóng phải sóng kết hợp C Quỹ tích điểm dao động pha hyperbol D Điều kiện để biên độ sóng cực đại sóng thành phần phải ngược pha Câu 6: Trong tượng giao thoa với nguồn kết hợp, pha, điểm dao động với biên độ lớn thoả mãn công thức sau (với n, K  Z ) A d  2n B   n C d  K  D   (2n  1) Câu 7: Hai âm độ cao chúng A tần số B bước sóng C lượng D cường độ âm Câu 8: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách hai điểm gần đoạn AB dao động với biên độ cực đại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A  /4 B  /2 C  D  Câu 9: Chọn câu câu sau: A Chu kì phần tử sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng B Đại lượng nghịch đảo chu kì gọi tần số góc sóng C Vận tốc truyền lượng dao động gọi vận tốc sóng D Biên độ dao động sóng ln số Câu 10: Gọi   2 d độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng, hai điểm  dao động vng pha điều sau A   K 2 B   (2 K  1) C   (2 K  1)  D  = chẵn  Câu 11: Bước sóng A quãng đường truyền sóng 1s B khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng ngược pha dao động C khoảng cách hai bụng sóng D khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Câu 12: Gọi  độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng, hai điểm dao động ngược pha điều sau A   K 2 B   (2 K  1) C   (2 K  1)  D  =  Câu 13: Chọn câu sai: A Q trình truyền sóng q trình truyền lượng B Sóng dọc sóng phương trùng với phương truyền sóng C Sóng âm chất rắn, lỏng, khí sóng dọc D Sóng âm chất rắn khơng thể sóng ngang Câu 14: Sóng âm truyền mơi trường: A Rắn, lỏng, khí chân khơng B Rắn, lỏng khí C Rắn, khí chân khơng D Lỏng, khí chân khơng Câu 15: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, T chu kỳ sóng Nếu d  K.vT với ( K  N ) hai điểm dao động : A.cùng pha B ngược pha C vuông pha D.Chưa xác định Câu 16: Vận tốc truyền sóng : A Vận tốc dao động phần tử vật chất môi trường http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Vận tốc dao động nguồn sóng C Tổng hợp vận tốc truyền pha dao động vận tốc dao động phần tử vật chất D Vận tốc truyền pha dao động Câu 17: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t ) Gọi  độ lệch pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao thoa Nếu M dao động cực tiểu điều sau A   (2 K  1) ; d  K  B   (2 K  1) ; d  ( K  0,5) C   K  ; d  ( K  0,5) D   K 2 ; d  K  Câu 18: Sóng dừng hình thành bởi: A Sự giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương B Sự giao thoa hai sóng kết hợp C Sự tổng hợp không gian hai hay nhiều sóng kết hợp D Sự tổng hợp sóng tới sóng phản xạ truyền khác phương Câu 19: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t   ) Gọi  độ lệch pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao thoa Nếu M dao động cực đại điều sau A   2K  ; d  ( K  0,5) B   (2 K  1) ; d  ( K  0,5) C   K  ; d  ( K  0,5) D   K 2 ; d  K  Câu 20: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đôi chiều dài dây C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng D Bước sóng số lẻ lần chiều dài dây Câu 21: Đối với âm họa âm bậc dây đàn bầu phát A họa âm bậc cường độ lớn gấp lần cường độ âm B Tần số họa âm bậc lớn gấp đôi tần số âm C Tần số âm lớn gấp đôi tần số họa âm bậc D Vận tốc truyền âm gấp đôi vận tốc truyền họa âm bậc Câu 22: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t   ) Gọi  độ lệch pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao thoa Nếu M khơng dao động điều sau A   2K  ; d  ( K  0,5) B   (2 K  1) ; d  ( K  0,5) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C   (2 K  1) ; d  K  D   K 2 ; d  K  Câu 23: Để sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với đầu dây cố định đầu tự chiều dài dây phải A.một số nguyên lần bước sóng B số nguyên lần phần tư bước sóng C.một số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần phần tư bước sóng CHUN ĐỀ THUYẾT SĨNG HỌC – Thời gian 15 phút Câu 1(ĐH – 2012): Khi nói truyền sóng môi trường, phát biểu sau đúng? A Những phần tử môi trường cách số ngun lần bước sóng dao động pha B Hai phần tử môi trường cách phần tư bước sóng dao động lệch pha 900 C Những phần tử môi trường hướng truyền sóng cách số nguyên lần bước sóng dao động pha D Hai phần tử môi trường cách nửa bước sóng dao động ngược pha Câu 2: Trong nhạc cụ, hộp đàn tác dụng: A Làm tăng độ cao độ to âm B Giữ cho âm phát tần số ổn định C Vừa khuyếch đại âm vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát D Tránh tạp âm tiếng ồn làm cho tiếng đàn trẻo Câu 3: Sóng ngang sóng phương dao động: A Nằm ngang C Trùng với phương truyền sóng B Vng góc với phương truyền sóng D Thẳng đứng Câu 4: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, T chu kỳ sóng Nếu d  K với ( K  Z ) hai điểm dao động : A.cùng pha B ngược pha C vuông pha D.Chưa xác định Câu 5: Một âm truyền từ khơng khí vào nước thì: A Tần số khơng đổi, vận tốc âm tăng B Tần số tăng, bước sóng khơng đổi C Tân số khơng đổi, vận tốc âm giảm D Tần số giảm, bước sóng khơng đổi Câu 6: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, T chu kỳ sóng Nếu d  (2K  1)  với ( K  Z ) hai điểm dao động : http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A.cùng pha B ngược pha C vuông pha D.Chưa xác định Câu 7: Hai âm âm sắc khác chúng có: A Cường độ âm khác B Các hoạ âm tần số biên độ khác C Biên độ âm khác D Tần số khác Câu 8: (ĐH-2011) Phát biểu sau nói sóng A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang C Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc D Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 9: Đại lượng sau đặc trưng vật sóng âm: A Cường độ âm B Tần số âm C Độ to âm D Đồ thị dao động âm Câu 10: Gọi d khoảng cách hai điểm phương truyền sóng, v vận tốc truyền sóng, T chu kỳ sóng Nếu d  (2K  1)  với ( K  Z ) hai điểm dao động : A.cùng pha B ngược pha C vuông pha D.Chưa xác định Câu 11: Một sóng âm mơ tả phương trình u  Acos(t   ) Biết vận tốc truyền sóng lần vận tốc dao động cực đại phân tử môi trường, bước sóng ? A  =  A B  =  A/2 C  =  A D  =  A/4 Câu 12: Hai sóng giao thoa với nhau? Hãy chọn đáp án câu sau: A.Hai sóng phương, tần số, hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B Hai sóng khác phương, tần số, hiệu lộ trình khơng đổi theo thời gian C Hai sóng bất kỳ, chu kì biên độ D Hai sóng bước sóng, biên độ Câu 13: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách gần hai cực tiểu giao thoa A  /4 B  /2 C  D  Câu 14: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u = Acost Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số lẻ lần nửa bước sóng B số nguyên lần bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số lẻ lần bước sóng Câu 15: Chọn câu sai: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Giao thoa mặt nước cho ta sóng dừng đường cực đại, đường cực tiểu B Trong giao thoa sóng, khoảng cách gần hai cực đại liên tiếp ½ bước sóng C Trong giao thoa sóng, khoảng cách gần hai cực tiểu liên tiếp nửa bước sóng D Trong giao thoa sóng, điểm đường trung trực hai nguồn dao động cực đại Câu 16: Ký hiệu  bước sóng, d2 – d1 hiệu khoảng cách từ điểm M đến nguồn sóng kết hợp S1 S2 mơi trường đồng tính k = 0,  1;  2, Điểm M luôn dao động với biên độ cực đại A d2 - d1 = (2k + 1)  B d2 - d1 = k  , nguồn ngược pha C d2 - d1 =  D d2 - d1 = (k + 0,5)  , hai nguồn ngược pha Câu 17: Trên mặt nước A, B hai nguồn sóng kết hợp phương trình uA = acos(  t) uB = acos(  t) Những điểm nằm đường trung trực AB dao động với biên độ A cực đại B C D trung bình Câu 18:Chọn câu Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào A Tính đàn hồi mật độ môi trường B Biên độ sóng C Nhiệt độ mơi trường D Cả điều kiện A C Câu 19: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp A, B phương trình uA = acos(  t) uB = acos(  t +  /2) Những điểm nằm đường trung trực AB dao động với biên độ A cực đại B C D trung bình Câu 20: Chọn câu sai câu sau: A Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm mức cường độ âm B Muốn gây cảm giác âm, cường độ âm phải nhỏ giá trị gọi ngưỡng nghe C Miền nằm ngưỡng nghe ngưỡng đau gọi miền nghe D Tai người nghe âm cao thính âm trầm Câu 21: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  A1cos(t ) u B  A 2cos(t   ) Tại trung điểm AB dao động với biên độ A B A1 C A2 D A1  A2 Câu 22: Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước A B hai nguồn kết hợp phương trình sóng A, B là: uA = uB = acos(t) quỹ tích điểm dao động với biên độ 2a là: A họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm bao gồm đường trung trực AB B họ đường hyperbol tiêu điểm AB C đường trung trực AB D họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm không bao gồm đường trung trực AB http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: Gọi   2  d độ lệch pha hai điểm phương truyền sóng, hai điểm dao động pha điều sau A   K 2 B   (2 K  1) C   (2 K  1)  D   K  Câu 24: Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước: A B hai nguồn kết hợp phương trình sóng A, B là: uA = uB = acos(t) quỹ tích điểm đứng yên không dao động là: A họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm bao gồm đường trung trực AB B họ đường hyperbol tiêu điểm AB C đường trung trực AB D họ đường hyperbol nhận A, B làm tiêu điểm không bao gồm đường trung trực AB CHUYÊN ĐỀ THUYẾT SÓNG HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1: Phát biểu sau không ? A Về chất vật sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm sóng B Dao động âm tần số miền từ 16Hz đến 20kHz C Sóng siêu âm sóng mà tai người khơng nghe thấy D Sóng âm ln sóng dọc chất khí chất lỏng chất rắn Câu 2: Đại lượng sau đặc trưng vật sóng âm: A Độ to B Đồ thị âm C âm sắc D độ cao Câu 3: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  A1cos(t  1 ) u B  A 2cos(t  2 ) Tại trung điểm AB dao động với biên độ A A12  A22  A1 A2cos(2  1 ) B A12  A22  A1 A2cos(2  1 ) A12  A22  A1 A2cos(1  2 ) D A12  A22  A1 A2cos(2  1 ) C Câu 4: Chọn câu sai câu sau: A Mơi trường truyền âm rắn, lỏng khí B Những vật liệu bơng, xốp, nhung truyền âm tốt C Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ D Đơn vị cường độ âm W/m2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: Trong tượng giao thoa sóng học với hai nguồn kết hợp A B khoảng cách gần cực tiểu cực đại giao thoa A  /4 B  /2 C  D  B Tần số D Áp suất âm Câu 6: Độ to âm phụ thuộc vào: A Cường độ âm C Biên độ dao động âm Câu 7: Trên mặt nước hai nguồn sóng kết hợp u A  Acos(t ) u B  Acos(t ) Gọi  độ lệch pha hai nguồn gửi tới điểm M d khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thuộc vùng giao thoa Nếu M dao động cực đại điều sau A   (2 K  1) ; d  K  B   K  ; d  K  C   K  ; d  ( K  0,5) D   K 2 ; d  K  Câu 8: Âm sắc là: A Màu sắc âm B Một tính chất âm giúp ta nhận biết nguồn âm C Một tính chất vật lí âm D Cường độ âm Câu 9: Độ cao âm đặc tính sinh lí âm hình thành dựa đặc tính vật lí âm: A Biên độ B Tần số C Biên độ bước sóng D Cường độ tần số Câu 10: Phát biểu sau không đúng: A Dao động âm tần số miền từ 16Hz đến 20kHz B Về chất vật lí sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm sóng C Sóng siêu âm sóng âm mà tai người khơng nghe thấy D Sóng âm sóng dọc Câu 11: Một dây đàn chiều dài L giữ cố định hai đầu Hỏi âm dây phát bước sóng dài bao nhiêu? A L/4 B L/2 C L D 2L Câu 12: Vận tốc truyền sóng mơi trường: A Tăng theo cường độ sóng B Phụ thuộc vào tần số sóng C Phụ thuộc vào biên độ sóng D Phụ thuộc vào chất mơi trường Câu 13: Tính tần số âm mà dây đàn chiều dài l phát ra, biết vận tốc truyền sóng ngang theo dây đàn v A v/l B v/2l C 2v/l D v/4l http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: Sóng âm truyền mơi trường: A Rắn, lỏng, khí, chân khơng C Chỉ rắn lỏng, khơng truyền chất khí B Rắn, lỏng, khí D Lỏng, khí, chân khơng Câu 15: Đơn vị cường độ âm là: J/ m2 B W/ m2 C J/ (kg.m) D N/ m2 C.Biên độ D Cả A, C Câu 16: Âm sắc phụ thuộc vào: A Tần số B Phương truyền sóng Câu 17: Hai âm âm sắc khác do: A Đồ thị âm B Tần số khác C Độ cao độ to khác D Số lượng hoạ âm chúng khác Câu 18: Hai âm độ cao, chúng đặc điểm đặc điểm sau: A Cùng tần số bước sóng C Cùng tần số B Cùng biên độ D Cùng bước sóng mơi trường Câu 19: Chọn câu sai: A Hộp cộng hưởng khả cộng hưởng với nhiều tần số khác B Bầu đàn đóng vai trò hộp cộng hưởng C Thân sáo thân kèn đóng vai trò hộp cộng hưởng D Thân sáo thân kèn đóng vai trò cột giao thoa cho khơng khí Câu 20: Trong sóng sau, sóng khơng truyền mơi trường chân khơng? A Sóng ánh sáng B Sóng điện từ C Sóng siêu âm D Sóng vơ tuyến Câu 21: Sự phân biệt sóng âm, sóng hạ âm sóng siêu âm dựa A chất vật lí chúng khác B bước sóng biên độ dao động chúng C tần số âm khả cảm thụ sóng tai D tần số âm với loại tai Câu 22: Hai bước sóng cộng hưởng lớn ống chiều dài L, hai đầu hở bao nhiêu? A 4L; 4L/3 B 2L, L C 4L, 2L D L/2, L/4 Câu 23: Ở rạp hát người ta thường ốp tường nhung, Người ta làm để làm A Để âm to B Nhung, phản xạ trung thực âm đến nên dùng để phản xạ đến tai người trung thực C Để âm phản xạ thu âm êm tai http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Để giảm phản xạ âm Câu 24: Phát biểu sau khơng ? A Dao động âm tần số miền từ 16Hz đến 20kHz B Về chất vật sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm sóng C Sóng siêu âm ln sóng ngang mơi trường D Sóng âm sóng dọc Câu 25: Hai bước sóng cộng hưởng lớn ống chiều dài L, đầu hở, đầu kín bao nhiêu? A 4L, 4L/3 B 2L, L C L, L/2 D 4L, 2L Câu 26: Phát biểu sau đúng? A Cả ánh sáng sóng âm truyền chân không B Cả ánh sáng sóng âm khơng khí sóng ngang C Sóng âm khơng khí sóng dọc, sóng ánh sáng sóng ngang D Cả ánh sáng sóng âm khơng khí sóng dọc Câu 27: Khơng truyền lượng A sóng điện từ B sóng chạy dọc C sóng chạy ngang D sóng dừng Câu 28: Năng lượng sóng truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích nhỏ S1 vng góc với phương truyền sóng E1 Nếu diện tích S1 xét diện tích S2 = S1/2 cho biên độ sóng tăng gấp đơi lượng sóng truyền đơn vị thời gian qua S2 bao nhiêu? A 2E1 C E1/ B E1 D E1 Câu 29: Chọn phương án sai Quá trình truyền sóng là: A q trình truyền vật chất B trình truyền lượng C trình truyền pha dao động D trình truyền trạng thái dao động CHUYÊN ĐỀ THUYẾT SÓNG HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1(ĐH – 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi đầu cố định, đầu tự là: Với l chiều dài sợi dây A l = kλ/2 l k 1 B λ = C l = (2k + 1)λ D λ = 4l 2k  Câu 3: Khi sóng dừng sợi dây đàn hồi, phần tử vật chất điểm bụng điểm nút gần dao động: A Ngược pha B Cùng pha C Lệch pha D Vng pha Câu 4: Sóng truyền sợi dây đầu dây cố định pha sóng tới sóng phản xạ chênh lệch lượng bao nhiêu? A 2k  B 3  2k C (2k +1)  D   k Câu 5: Vận tốc truyền sóng mơi trường A phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng B phụ thuộc vào chất mơi trường biên độ sóng C phụ thuộc vào chất môi trường D tăng theo cường độ sóng Câu 6: Đánh đàn dây đàn chiều dài l, dây đàn sóng dừng với bước sóng A Duy   l B Duy   2l C   2l, 2l/2, 2l/3, D   l, l/2, l/3,… Câu 7: Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm khơng ngược pha C Bước sóng khoảng cách mà sóng truyền chu kỳ D Bước sóng khoảng cách mà sóng truyền chu kỳ thứ Câu 8( CĐ -2011): Trên sợi dây đàn hồi sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A nửa bước sóng B hai bước sóng C phần tư bước sóng D bước sóng Câu 9: Một sợi dây chiều dài căng ngang, hai đầu cố định Trên dây sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A nv B nv C 2nv D v n http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: Vận tốc dao động sóng : A Vận tốc dao động phần tử vật chất môi trường B Vận tốc dao động cực đại nguồn sóng C Vận tốc truyền pha dao động D Vận tốc truyền sóng Câu 11(CĐ 2007): Trên sợi dây chiều dài l , hai đầu cố định, sóng dừng Trên dây bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng A v/l B v/2 l C 2v/ l D v/4 l Câu 12: Trong tượng sóng dừng dây đàn hồi, nửa khoảng cách hai nút sóng liền kề A bước sóng B phần tư bước sóng C nửa bước sóng D hai bước sóng Câu 13: Khoảng cách nút (hoặc bụng) liền sóng dừng là: A 2 B 2,5 C  D.0,5 Câu 14: Sóng dừng sợi dây chồng chất hai sóng truyền theo chiều ngược nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) u2 = u0cos(kx - ωt) Biểu thức biểu thị sóng dừng dây A u = 2u0sin(kx).cos(ωt) B u = 2u0cos(kx).cos(ωt) C u = u0sin(kx).cos(ωt) D u = 2u0sin(kx - ωt) Câu 15: Một sợi dây kéo căng dài 2L, đầu M N cố định Sợi dây kích thích để tạo sóng dừng cho, ngồi hai điểm đầu điểm G sợi dây nút sóng, A B hai điểm sợi dây, nằm hai bên điểm G cách G đoạn x (x < L) Dao động điểm A B A biên độ pha B biên độ khác pha C biên độ khác ngược pha D biên độ ngược pha Câu 16: Khảo sát tượng sóng dừng dây đàn hồi AB Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự sóng tới sóng phản xạ B : A Vuông pha B Ngược pha C Cùng pha D Lệch pha 450 Câu 17: Khi nói sóng âm, điều sau Sai? A Khi nhạc cụ phát âm tần số f0, đồng thời phát họa âm tần số 2f0; 3f0; 4f0… B thể chuyển dao động âm thành dao động điện dùng dao động kí điện tử để khảo sát dao động âm C Trong chất rắn, sóng âm sóng ngang sóng dọc D Độ to âm tỉ lệ thuận với cường độ âm Câu 18: Chọn đáp án sai nói sóng âm? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng tăng lên B Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc C Ngưỡng đau tai người không phụ thuộc vào tần số âm D Ngưỡng nghe tai người không phụ thuộc vào tần số âm Câu 19: Chọn phát biểu sai q trình lan truyền sóng học A Là trình lan truyền phần tử vật chất không gian theo thời gian B Là trình truyền pha dao động C Là trình truyền dao động môi trường vật chất theo thời gian D Là trình truyền lượng Câu 20: Khi nói sóng cơ, phát biểu sau khơng đúng? A Sóng ngang truyền chất khí B Q trình truyền sóng q trình truyền lượng C Sóng dọc khơng truyền chân khơng D Vận tốc truyền sóng khơng phụ thuộc vào chu kì sóng Câu 21: Chọn câu trả lời sai nói sóng âm? A v truyền sợi dây không phụ thuộc lực căng B Ngưỡng nghe phụ thuộc vào tần số âm C Khi từ không khí vào nước bước sóng tăng D Khi truyền khơng khí sóng dọc Câu 22: Một sóng lan truyền theo phương Ox phương trình u  cos(20t  5x) (trong u x tính cm t tính s) Khi nói sóng này, phát biểu khơng đúng? A Sóng truyền theo chiều dương trục Ox B Tốc độ sóng cm/s C Biên độ sóng cm D Tốc độ cực đại phần tử sóng 100 cm/s Câu 23: Khi nói sóng học, nhận xét sau chưa xác: A Tốc độ truyền pha biến thiên tuần hoàn C tính tuần hồn theo khơng gian B Vận tốc dao động biến thiên tuần hồn D tính tuần hoàn theo thời gian Câu 24: Một ống sáo đầu kín đầu hở, xảy tượng sóng dừng ống phát âm với đầu kín nút, đầu hở bụng, ngồi ống thêm nút bụng Âm phát họa âm A B bậc C bậc D bậc Câu 25: Trên dây sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a Tại điểm cách nút khoảng  / biên độ dao động phần tử dây là: A a / B a C a D a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 13 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHUYÊN ĐỀ THUYẾT SÓNG HỌC – Thời gian làm 15 phút Câu 1: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét khi: A tần số lực cưỡng nhỏ B biên độ lực cưỡng nhỏ C lực cản môi trường nhỏ D tần số lực cưỡng lớn Câu 2: thể ứng dụng tượng sóng dừng để xác định: A Khối lượng riêng dây B Tần số dao động nguồn C Tính đàn hồi dây D Tốc độ truyền sóng dây Câu 3: Một sóng ngang truyền sợi dây dài nằm ngang từ P đến Q, hai điểm cách 5 / thể kết luận: A P vận tốc cực đại Q li độ cực đại B li độ P Q trái dấu C P li độ cực đại Q vận tốc cực đại D P cực đại Q cực tiểu Câu 4: Người ta thường dựa vào sóng dừng để xác định A biên độ dao động sóng B tốc độ truyền sóng dây C tần số dao động nguồn D sức căng sợi dây Câu 5: Sóng ngang không truyền chất A rắn, lỏng khí B rắn khí C rắn lỏng D lỏng khí Câu 6: Tốc độ truyền âm môi trường sẽ: A giảm khối lượng riêng mơi trường tăng B giá trị cực đại truyền chân khơng C giá trị với môi trường D tăng độ đàn hồi môi trường lớn Câu 7: Trong trình truyền sóng điện từ điện trường từ trường điểm A dao động ngược pha B không tồn đồng thời C dao động vuông pha D dao động pha Câu 8: Những đặc trưng vật sóng âm tạo đặc trưng sinh âm A đồ thị dao động âm, lượng âm, cường độ âm, biên độ dao động âm B cường độ âm, lượng âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động âm C tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động âm D tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, lượng âm Câu 9: Khi tượng giao thoa sóng bề mặt chất lỏng kết luận sau khơng A Hai điểm dao động cực đại cực tiểu gần cách  B Hai nguồn pha, số điểm cực đại, cực tiểu khoảng nguồn S1S đơn vị C Khi hai nguồn giao động ngược pha, số điểm dao động cực đại khoảng S1S lẻ D Hai nguồn phát sóng phải dao động tần số độ lệch pha khơng đổi theo thời gian Câu 10: Đặc điểm giống sóng sóng điện từ A gồm sóng ngang sóng dọc B truyền nhờ lực liên kết phần tử môi trường C truyền chân khơng D q trình truyền pha dao động Câu 11: Cho A, B, C, D, E theo thứ tự nút liên tiếp sợi dây sóng dừng M, N, P điểm dây nằm khoảng AB, BC, DE rút kết luận A N dao động pha P, ngược pha với M B M dao động pha P, ngược pha với N C M dao động pha N, ngược pha với P D khơng thể biết khơng biết vị trí M, N, P Câu 12: Khi nói sóng học, nhận xét sau chưa xác: A Tốc độ truyền pha biến thiên tuần hoàn B Tuần hồn theo khơng gian C Vận tốc dao động biến thiên tuần hoàn D Tuần hoàn theo thời gian http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 14 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Một sóng ngang truyền theo chiều từ P đến Q nằm phương truyền sóng Hai điểm cách khoảng 5 / A P vận tốc cực đại dương, Q li độ cực đại dương B P cực đại, Q động cực tiểu C li độ dao động P Q luôn độ lớn ngược dấu D P li độ cực đại dương, Q vận tốc cực đại dương Câu 14: Hai âm âm sắc khác A độ cao âm khác B độ to độ cao khác C tần số khác D số lượng cường độ họa âm khác Câu 15: Chọn đáp án sai sóng dọc sóng ngang sóng học A Trong sóng ngang phần tử sóng dao động vng góc với phương truyền sóng B sóng dọc sóng ngang truyền rong thép C Trong sóng ngang phần tử sóng dao động vng góc với phương truyền sóng D Sóng dọc sóng ngang truyền khơng khí Câu 16: Sóng dừng A sóng khơng lan truyền bị vật cản lại B sóng tạo thành giao thoa sóng ngang với sóng dọc C sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường D sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ Câu 17: Năng lượng mà sóng âm truyền đơn vị thời gian, qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền gọi A độ to âm B mức cường độ âm C biên độ âm D cường độ âm Câu 18: Một sợi dây đàn hồi đầu cố định bước sóng dài L Chiều dài dây là: A L/2 B 2L C L D 4L Câu 19: Són truyền sợi dây hai đầu cố định bước sóng  Muốn sóng dừng dây chiều dài l ngắn dây phải thoả mãn điều kiện nào? A l =/2 B l =  C l =/4 D l = 2 Câu 20: Vận tốc truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào A biên độ sóng B cường độ sóng C tần số sóng D tính chất mơi trường Câu 21: Sóng âm dừng cột khí AB, đầu A để hở, đầu B bịt kín, bước sóng  Biết đặt tai A âm khơng nghe Xác định số nút số bụng đoạn AB (kể A B) A số nút = số bụng = 2.(AB/) + 0,5 C số nút + = số bụng = 2.(AB/) + B số nút = số bụng + = 2.(AB/) + D số nút = số bụng = 2.(AB/) + Câu 22: Độ to âm đặc trưng A tần số âm B mức áp suất âm C mức cường độ âm D biên độ dao động âm Câu 23: Vận tốc truyền âm môi trường sau lớn xét nhiệt độ A Nước nguyên chất B Kim loại C Khí hiđrơ D Khơng khí Câu 24: Một âm truyền từ nước khơng khí thì: A Tần số khơng đổi, bước sóng tăng B Tần số tăng, bước sóng khơng đổi C Tân số khơng đổi, bước sóng giảm D Tần số giảm, bước sóng khơng đổi Câu 25: m sắc đặc tính sinh lí âm cho phép phân biệt hai âm A biên độ phát nhạc cụ hai thời điểm khác B biên độ phát hai nhạc cụ khác C tần số phát hai nhạc cụ khác D độ to phát hai nhạc cụ khác Câu 26: Một nam châm điện (dây quấn quanh lõi sắt) đặt đầu gần sợi dây sắt mảnh giữ nằm ngang, hai đầu cố định Khi cho dòng điện xoay chiều tần số f qua nam châm điện, sợi dây rung với tần số A f B f C f D f / http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: Một sợi dây đồng ( Cu ) cố định đầu đặt nằm ngang, xuyên bên nam châm vĩnh cửu chữ U Khi cho dòng điện xoay chiều tần số f qua dây đồng sợi dây rung tạo sóng dừng với tần số A B f C f D f / Câu 28: Tìm phát biểu sai: A Âm sắc đặc tính vật âm dựa tần số biên độ B Nếu tần số âm >16Hz, cường độ âm lớn tai ta nghe thấy âm to C Tần số âm thấp âm nghe trầm D Mức cường độ âm đặc trưng độ to âm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 16 ... 18: Sóng dừng hình thành bởi: A Sự giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền theo phương B Sự giao thoa hai sóng kết hợp C Sự tổng hợp khơng gian hai hay nhiều sóng kết hợp D Sự tổng hợp sóng tới sóng. .. dao động CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT SÓNG CƠ HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1(ĐH – 2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh... gồm đường trung trực AB CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT SÓNG CƠ HỌC – Thời gian 15 phút -Câu 1: Phát biểu sau không ? A Về chất vật lý sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm sóng B Dao động âm có tần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp chuyên đề lý thuyết sóng cơ , Tổng hợp chuyên đề lý thuyết sóng cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay