80 bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa file word có đáp án

13 51 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA CHUN ĐỀ CHU KÌ, LI ĐỘ, VẬN TỐC, GIA TỐC Câu Dao động học A chuyển động quỹ đạo xác định không gian, sau khoảng thời gian xác định trạng thái chuyển động lặp lại cũ B chuyển động biên độ tần số xác định C chuyển động phạm vi hẹp không gian lặp lặp lại nhiều lần D chuyển động giới hạn khơng gian, lặp lặp lại quanh vị trí cân xác định Câu Dao động điều hoà A chuyển động mà trạng thái chuyển động vật lặp lại cũ sau khoảng thời gian B chuyển động vật tác dụng lực không đổi C hình chiếu chuyển động tròn lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo D chuyển động phương trình mơ tả hình sin cosin theo thời gian Câu Biên độ dao động A quãng đường vật chu kỳ dao động B quãng đường vật nửa chu kỳ dao động C độ dời lớn vật trình dao động D độ dài quỹ đạo chuyển động vật Câu Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn sau trạng thái dao động lặp lại cũ gọi A tần số dao động B chu kỳ dao động C pha ban đầu D tần số góc Câu Đối với dao động tuần hồn, số lần dao động lặp lại đơn vị thời gian gọi A tần số dao động B chu kỳ dao động C pha ban đầu D tần số góc Câu Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động đại lượng sau thay đổi? A tần số biên độ B pha ban đầu biên độ C biên độ D tần số pha ban đầu Câu Đại lượng đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm dao động điều hòa A biên độ B vận tốc C gia tốc D tần số Câu Đối với dao động điều hòa, chu kì dao động quãng thời gian ngắn để trạng thái http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 dao động lặp lại cũ Trạng thái cũ bao gồm thơng số nào? A Vị trí cũ B Vận tốc cũ gia tốc cũ C Gia tốc cũ vị trí cũ D Vị trí cũ vận tốc cũ Câu Pha dao động dùng để xác định A biên độ dao động B trạng thái dao động C tần số dao động D chu kỳ dao động Câu 10 Pha ban đầu dao động điều hòa phụ thuộc A cách chọn gốc tọa độ gốc thời gian B lượng truyền cho vật để vật dao động C đặc tính hệ dao động D cách kích thích vật dao động Câu 11 Trong dao động điều hòa đại lượng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A Biên độ dao động B Tần số dao động C Pha ban đầu D tồn phần Câu 12 Phương trình tổng quát dao động điều hoà A x = Acotg(t + ) B x = Atg(t + ) C x = Acos(t + ) D x = Acos( + ) Câu 13 Trong phương trình dao động điều hồ: x = Acos(t + ), met (m) thứ nguyên đại lượng A Biên độ A B Tần số góc  C Pha dao động (t + ) D Chu kỳ dao động T Câu 14 Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(t + ), radian giây (rad/s) thứ nguyên đại lượng A Biên độ A B Tần số góc  C Pha dao động (t + ) D Chu kỳ dao động T Câu 15 Trong phương trình dao động điều hồ: x = Acos(t + ), radian (rad) thứ nguyên đại lượng A Biên độ A B Tần số góc  C Pha dao động (t + ) D Chu kỳ dao động T Câu 16 Trong lựa chọn sau, lựa chọn nghiệm phương trình: x” + 2x = 0? A x = Asin(t + ) B x = Acos(t + ) C x = A1sin(t) + A2cos(t) D x = Atsin(t + ) Câu 17 Trong dao động điều hoà: x = Acos(t + ), vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A v = Acos(t + ) B v = Acos(t + ) C v = -Asin(t + ) D v = -Asin(t + ) Câu 18 Trong dao động điều hoà: x = Acos(t + ), gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình A a = Acos(t + ) B a = A2cos(t + ) C a = -A2cos(t + ) D a = -Acos(t + ) Câu 19 Phát biểu sau so sánh li độ, vận tốc gia tốc đúng? Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hồ theo thời gian A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Câu 20 Một vật dao động điều hòa phương trình: x = Acos(ωt + φ) cm Gọi v vận tốc vật Hệ thức v2 A A = + x ω v2 B A = x + ω v2 C A = x - ω 2 ω2 D A = x + v 2 Câu 21 Một vật dao động điều hòa phương trình: x = Acos(ωt + φ) cm Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức A A = v2 a2 + ω4 ω2 B A = v2 a2 + ω2 ω2 C A = v2 a2 + ω2 ω4 D A = ω2 a2 + v2 ω4 Câu 22 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc A vmax = A B vmax = 2A C vmax = -A D vmax = -2A Câu 23 Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu vận tốc A vmin = A B vmin = C vmin = -A D vmin = -2A Câu 24 Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại gia tốc A amax = A B amax = 2A C amax = -A D amax = -2A Câu 25 Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu gia tốc A amin = A B amin = C amin = -A D amin = -2A Câu 26 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ li độ vận tốc A đường hình sin B đường thẳng C đường elip D đường hypebol Câu 27 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ gia tốc li độ A đường thẳng B đường parabol C đường elip D đường hình sin Câu 28 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ gia tốc vận tốc A đường hình sin B đường elip C đường thẳng D đường hypebol Câu 29 Trong dao động điều hoà A vận tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ Câu 30 Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi điều hoà pha so với li độ B gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ D gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ Câu 31 Trong dao động điều hoà A gia tốc biến đổi điều hoà pha so với vận tốc B gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc C gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc D gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc Câu 32 Vận tốc vật dao động điều hồ độ lớn cực đại A vật vị trí li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí li độ khơng D vật vị trí pha dao động cực đại Câu 33 Một vật dao động điều hòa, vật qua vị trí cân A độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc không B độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc không C độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không D độ lớn gia tốc vận tốc cực đại Câu 34 Gia tốc vật dao động điều hoà khơng A vật vị trí li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí li độ khơng D vật vị trí pha dao động cực đại Câu 35 Gia tốc vật dao động điều hòa bằngkhơng A vật cực đại B vật hai biên C vật vị trí tốc độ D hợp lực tác dụng vào vật Câu 36 Điều sau sai gia tốc dao động điều hoà? A Biến thiên tần số với li độ x B Luôn chiều với chuyển động C Bằng không hợp lực tác dụng không D Là hàm sin theo thời gian Câu 37 Trong dao động điều hồ, phát biểu sau khơng đúng? A Vận tốc vật độ lớn đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật độ lớn đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật độ lớn đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật độ lớn đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 38 Phát biểu sau sai dao động điều hòa vật? A Tốc độ đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Chuyển động vật từ vị trí cân biên chuyển động chậm dần C Thế dao động điều hòa cực đại vật biên D Gia tốc li độ ngược pha Câu 39 Phát biểu sai nói dao động điều hồ? A Gia tốc chất điểm dao động điều hoà sớm pha li độ góc π/2 B Vận tốc chất điểm dao động điều hoà trễ pha gia tốc góc π/2 C Khi chất điểm chuyển động từ vị trí cân biên chất điểm tăng D Khi chất điểm chuyển động vị trí cân động chất điểm tăng Câu 40 Phát biểu sau sai nói dao động điều hồ? A Dao động điều hòa dao động tuần hồn B Biên độ dao động giá trị cực đại li độ C Vận tốc biến thiên tần số với li độ D Dao động điều hồ quỹ đạo đường hình sin Câu 41 Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình cos D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 42 Phát biểu sau sai nói dao động điều hòa chất điểm? A Vận tốc chất điểm độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ B Biên độ dao động không đổi theo thời gian C Khi chọn gốc tọa độ vị trí cân lực kéo độ lớn tỉ lệ thuận với li độ D Động biến đổi tuần hoàn với chu kì nửa chu kì dao động Câu 43 Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng? A Cứ sau khoảng thời gian T chu kỳ vật lại trở vị trí ban đầu B Cứ sau khoảng thời gian T vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu C Cứ sau khoảng thời gian T gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau khoảng thời gian T biên độ vật lại trở giá trị ban đầu Câu 44 Chọn Câu Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vận tốc gia tốc giá trị âm B độ lớn vận tốc gia tốc tăng C độ lớn vận tốc gia tốc giảm D vector vận tốc ngược chiều với vector gia tốc http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 45 Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = -Acos(ωt + φ) cm Pha ban đầu vật A φ +π B φ C -φ D φ + π/2 Câu 46 Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = + 5cos(ωt +φ) cm Vị trí cân vật A x = B x = cm C x = -1 cm D x = cm Câu 47 Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình: x = Acos(ωt) cm Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 48 Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều B lực tác dụng lên chất điểm khơng C lực tác dụng lên chất điểm độ lớn cực đại D lực tác dụng lên chất điểm độ lớn cực tiểu Câu 49 Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C khơng đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 50 Xét dao động điều hòa trục Ox Trong trường hợp hợp lực tác dụng lên vật chiều với chiều chuyển động? A Vật từ vị trí cân vị trí biên B Vật từ vị trí biên vị trí cân C Vật từ vị trí biên dương sang vị trí biên âm D Vật từ vị trí biên âm sang vị trí biên dương Câu 51 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ lực kéo li độ A đường thẳng dốc xuống B đường thẳng dốc lên C đường elip D đường hình sin Câu 52 Chọn Câu đúng? Gia tốc dao động điều hòa A ln pha với lực kéo B pha với li độ C giá trị nhỏ li độ D chậm pha π/2 so với vận tốc Câu 53 Một vật dao động điều hoà, vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân A vật chuyển động nhanh dần B vật chuyển động chậm dần C gia tốc hướng với chuyển động D gia tốc độ lớn tăng dần http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 54 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 55 Khi nói dao động điều hồ vật, phát biểu sau sai? A Vector vận tốc vector gia tốc vật ngược chiều B Chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động chậm dần C Lực kéo ln hướng vị trí cân D Vector gia tốc vật ln hướng vị trí cân độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 56 Tại thời điểm t tích li độ vận tốc vật dao động điều hòa âm (x.v < 0), A vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương B vật chuyển động nhanh dần vị trí cân C vật chuyển động chậm dần theo chiều âm D vật chuyển động chậm dần biên Câu 57 Trong dao động điều hòa, gia tốc vật giá trị âm độ lớn tăng A vận tốc giá trị dương B vận tốc gia tốc chiều C lực kéo sinh công dương D li độ vật âm Câu 58 Chọn phát biểu nhất? Hình chiếu chuyển động tròn lên đường kính A dao động điều hòa B xem dao động điều hòa C dao động tuần hồn D khơng xem dao động điều hòa Câu 59 Chọn phát biểu sai quan hệ chuyển động tròn dao động điều hồ hình chiếu A Biên độ dao động bán kính quỹ đạo chuyển động tròn B Vận tốc dao động vận tốc dài chuyển động tròn C Tần số góc dao động tốc độ góc chuyển động tròn D Li độ dao động toạ độ hình chiếu chuyển động tròn Câu 60 Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo chuyển động dao động điều hòA Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHUYÊN ĐỀ THỜI GIAN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ vị trí cân (x = 0) điến li độ x = +A A T/6 B T/4 C T/2 D T/12 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ vị trí cân (x = 0) điến li độ x = + A T/6 B T/4 C T/2 A D T/12 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = + A T/6 B T/4 C T/12 A đến li độ x = +A D T/3 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = + A T/6 B T/4 C T/12 A đến li độ x = A D.T/8 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = + A T/8 B T/4 C T/2 A đến li độ x = D.T/6 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = + A T/6 B T/4 C T/12 A đến li độ x = D T/8 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = + A T/6 B T/4 C T/12 A đến li độ x = A D T/8 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = + A T/6 B T/4 C T/12 A A đến li độ x = + 2 D T/8 Câu Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = + A T/6 B T/4 A A đến li độ x = + 2 C T/24 D T/8 Câu 10 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = A T/6 B T/4 A đến li độ x = +A C T/3 D T/8 Câu 11 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn để từ li độ x = A T/6 B T/4 A A đến li độ x = + 2 C 5T/24 D T/8 Câu 12 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, tốc độ trung bình từ li độ x = đến li độ x = +A A 3A/T B 4A/T C 4,5A/T D 6A/T Câu 13 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, tốc độ trung bình từ li độ x = đến li độ x = + A 3A/T B 4A/T A C 4,5A/T D 6A/T Câu 14 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, tốc độ trung bình từ li độ x = -A đến li độ x = + A 3A/T B 4A/T A C 4,5A/T D 6A/T Câu 15 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, tốc độ trung bình từ li độ x = + A 3A/T B 4A/T A A đến li độ x = 2 C 4,5A/T D 6A/T Câu 16 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, tốc độ trung bình từ li độ x = -A đến li độ x = A 3A/T B 4A/T A C 4,5A/T D 6A/T Câu 17 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với chu kì T Vị trí cân chất điểm trùng với gốc tọa độ, tốc độ trung bình từ li độ x = A đến li độ x = A 6A/T B 4,5A/T C 3A/2T A D 4A/T Câu 18 Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Tốc độ trung bình vật nửa chu kì http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A B 4A/T C 2A/T D A/T Câu 19 Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B 3A/2 C A D A Câu 20 Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Tốc độ trung bình lớn vật đạt T/3? A 2A T B 3A T C 3A T D 6A T Câu 21 Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Tốc độ trung bình lớn vật đạt T/4? A 2A T B 3A T C 3A T D 6A T Câu 22 Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T Tốc độ trung bình lớn vật đạt T/6? A 2A T B 3A T C 3A T D 6A T Câu 23 Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường nhỏ mà vật  A A -  B 3A/2 C A(2 - ) D A Câu 24 Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Tốc độ trung bình nhỏ vật đạt T/3? A 2A T B 3A T C 3A T D 6A T Câu 25 Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T Tốc độ trung bình nhỏ vật đạt T/4?  2A - A A  T  2A + A B  C T  2A - A  T  2A - A D  T CHUYÊN ĐỀ NĂNG LƯỢNG Câu chất điểm dao động điều hồ tỉ lệ thuận với A chu kì dao động B biên độ dao động C bình phương biên độ dao động D bình phương chu kì dao động Câu Năng lượng vật dao động điều hòa A với vật vật qua vị trí cân B với vật vật li độ cực đại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C tỉ lệ với biên độ dao động D với động vật li độ cực đại Câu Năng lượng dao động vật dao động điều hoà A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T B biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 C động vật qua vị trí cân D vật qua vị trí cân Câu Năng lượng dao động vật dao động điều hòa A giảm lần biên độ giảm lần tần số tăng lần B giảm 4/9 lần tần số tăng lần biên độ giảm lần C giảm 25/9 lần tần số dao động tăng lần biên độ dao động giảm lần D tăng 16 lần biên độ tăng lần tần số tăng lần Câu Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật ln dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu Động dao động điều hoà biển đổi theo thời gian A tuần hoàn với chu kỳ T B hàm cosin C không đổi D tuần hoàn với chu kỳ T/2 Câu Động dao động điều hoà biển đổi theo thời gian A tuần hoàn với tần số 2f B hàm cosin C khơng đổi D tuần hồn với tần số f Câu Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng đúng? A Động biến đổi điều hoà chu kỳ B Động biến đổi điều hoà chu kỳ với vận tốc C Thế biến đổi điều hoà với tần số gấp lần tần số li độ D Tổng động không phụ thuộc vào thời gian Câu Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số biến thiên li độ Câu 10 Phát biểu sau không đúng? vật dao động điều hồ ln A tổng động thời điểm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B động thời điểm ban đầu C vị trí li độ cực đại D động vị trí cân Câu 11 Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng đúng? A Động đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Động đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Thế đạt giá trị cực đại vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu D Thế đạt giá trị cực tiểu gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu Câu 12 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = Acos(t +) cm Tỉ số động vật li độ x (x ≠ 0) W A A đ =   + Wt x W A B đ =   - Wt x W A C đ = -   Wt x W x D đ =   Wt A Câu 13 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = Acos(t +) cm Tỉ số động vật li độ x (x ≠ 0) A Wt x2 = Wđ A - x2 B Wđ x =1+   Wt A C Wđ A =1-   Wt x D Wđ x =  Wt A Câu 14 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: x = Acos(t +) cm Tỉ số động vật li độ x (x ≠ 0) A Wđ A =   -1 W x B Wđ x =1+   W A C Wđ =1W A   x D Wđ x =  W A Câu 15 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí động cực đại đến vị trí động năng? A T/8 B T/4 C T/6 D T/3 Câu 16 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí động đến vị trí cực đại? A T/4 B T/8 C T/6 D T/3 Câu 17 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí động đến vị trí động cực đại? A T/8 B T/4 C T/2 D T/12 Câu 18 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí động đế vị trí động năng? A T/8 B T/4 C T/12 D T/6 Câu 19 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Trong chu kỳ thời gian để động lớn lần http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A T/6 B T/12 C 2T/3 D T/3 Câu 20 Một chất điểm dao động điều hòA Trong chu kỳ thời gian để động nhỏ 1/3 lần A T/6 B T/12 C 2T/3 D T/3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 13 ... chuyển động tròn lên đường kính A dao động điều hòa B xem dao động điều hòa C dao động tuần hồn D khơng xem dao động điều hòa Câu 59 Chọn phát biểu sai quan hệ chuyển động tròn dao động điều hồ... chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòA Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động. .. vật dao động C đặc tính hệ dao động D cách kích thích vật dao động Câu 11 Trong dao động điều hòa đại lượng sau dao động khơng phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A Biên độ dao động B Tần số dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 80 bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa file word có đáp án , 80 bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa file word có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay