19 mạch điện xoay chiều RLC có r thay đổi đề 2

9 33 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 19 - Mạch điện xoay chiều RLC R thay đổi - Đề Câu Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh trị số điện trở để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Khi hệ số cơng suất đoạn mạch bằng: A 0,5 B 0,85 C 0,5 D Câu Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC Cho L, C, ω không đổi Thay đổi R R = R0 Pmax đó: A R0   Z L - ZC  B R0  Z L - Z C C R0  Z L - ZC D R0  ZC - Z L Câu Cho mạch RLC mắc nối tiếp, R một biến trở, cuộn day cảm với ZC ≠ ZL Giả sử hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U, tần số dòng điện mạch khơng đổi Khi thay đổi R để công suất đoạn mạch cực đại : A Giá trị biến trở (ZL+ ZC) B Công suất cực đại U2/(2R) C Hệ số công suất cos φ = D Công suất cực đại U2/ R Câu Một mạch điện xoay gồm tụ điện: C = 2.104/π F mắc nối tiếp với biến trở mắc vào điện áp xoay chiều 50 Hz Xác định giá trị biến trở để công suất tiêu thụ mạch cực đại : A 50 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 100 Ω Câu Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm L = 1/ π (H) tụ điện điện dung C = 100/3π µF mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos100 πt (V) Biến đổi R để công suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax Tìm R Pmax A 200 Ω ; 50 W B 220 Ω ; 50 W C 200 Ω ; 60 W D 250 Ω ; 50 W Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos100πt ( U0 = const) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện trở R thay đổi Biết L = 1/4π H, C = 10-4/π F Để công suất đoạn mạch đạt cực đại điện trở giá trị : A 74 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 72 Ω C 75 Ω D 78 Ω Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết ZL = 300 Ω, ZC = 200 Ω, R biến trở Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch dạng u = 200 cos100πt (V) Điều chỉnh R để cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại : A Imax = A B Imax = 2 A C Imax = A D Imax = A Câu Cho mạch điện RLC nối tiếp Biết C = 4/π.10-4F; cuộn dây cảm L = 3/10π H, R biến trở Đặt vào mạch điện áp u = 200 cos100πt (V) Khi thay đổi R giá trị R ứng với công suất cực đại : A 50 Ω B 25 Ω C Ω D 2,5 Ω Câu Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều biên độ tần số không thay đổi Khi điều chỉnh biến trở R thấy cơng suất tiêu thụ đoạn mạch cực đại Pm giá trị biến trở Rm = 40 Ω hai giá trị biến trở R1 R2 để công suất tiêu thụ mạch P1 < Pm Nếu R1 = 20 Ω R2 L: A 60 Ω B 80 Ω C 100 Ω D 160 Ω Câu 10 Đặt hiệu điện xoay chiều giá trị hiệu dụng U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm kháng, R giá trị thay đổi Điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 cho R1 + R2 = 100 Ω thấy cơng suất tiêu thụ đoạn mạch ứng với hai trường hợp Cơng suất giá trị là: A 200 W B 400 W C 50 W D 100 W Câu 11 Một đoạn mạch gồm: điện trở RX thay đổi giá trị nó, cuộn dây hệ số tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Biết dung kháng ZC tụ điện độ lớn khác cảm kháng ZL cuộn cảm Hai đầu đoạn mạch trì hiệu điện u = U0cosωt Bỏ qua điện trở cuộn dây Thay đổi RX để giá trị RX = |ZL - ZC | Khi cơng suất tiêu thụ mạch : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 U 02 A giá trị khơng đổi P = RX B giá trị cực đại P = U 02 Z L - ZC C giá trị cực đại P = U 02 Z L - ZC D giá trị cực đại P = U2 Z L - ZC Câu 12 Cho mạch điện xoay chiều RLC với R biến trở, C = 318μF; Điện áp hai đầu đoạn mạch là: u = 100 cos100πt (V) Gọi R0 giá trị biến trở để công suất cực đại Gọi R1, R2 giá trị khác biến trở cho công suất mạch Mối liên hệ hai đại lượng A R1.R2 = √R0 B R1.R2 = 2R02 C R1.R2 = R02 D R1.R2 = R0 Câu 13 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/π H, C = 10-3/4π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều biểu thức: u = 120 sin100πt V với R thay đổi Thay R để cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt cực đại Khi câu câu sai A Cường độ hiệu dụng mạch Imax = A B Công suất mạch P = 240 W C Điện trở R = D Công suất mạch P = Câu 14 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn cảm nối tiếp với tụ điện điện dung C = 10-4/π F điện trở R = 100 Ω Điện áp đặt vào hai đầu mạch biểu thức u = 100 cos(100πt) V Để R thay đổi U (đoạn AM chứa điện trở tụ điện) khơng đổi giá trị độ tự cảm A L = 1/π (H) B L = 1/2π (H) C L = 2/π (H) D L = /π (H) Câu 15 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều biểu thức u = 120 cos(120πt) V Biết ứng với hai giá trị biến trở : R1 = 18 ,R2 = 32 cơng suất tiêu thụ P đoạn mach Cơng suất đoạn mạch nhận giá trị sau đây: A 144 W B 576 W C 282 W D 288 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Thay đổi R đến giá trị R = 24 Ω cơng suất đạt giá trị cực đại 300 W Khi giá trị biến trở 18 Ω mạch tiêu thụ cơng suất : A 288 W B 168 W C 248 W D 144 W Câu 17 Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp , cuộn dây cảm thuần, điện trở R thay đổi Đặt hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng 220 V Khi R = R1 R = R2 mạch cơng suất Biết R1 + R2 = 110 W Khi R = R1 công suất mạch A 440 W B 880 W C 400 W D 220 W Câu 18 Một mạch điện xoay chiều gồm R, L (thuần), C nối tiếp R thay đổi Tần số góc mạch ω0 mạch cộng hưởng Hỏi phải đặt vào mạch điện áp xoay chiều U khơng đổi, tần số góc ω để điện áp URL khơng phụ thuộc vào R? A ω = ω0 B ω = ω0 C ω = 2ω0 D ω = ω0/ Câu 19 Cho mạch xoay chiều không phân nhánh RLC R thay đổi Hiệu điện hai đầu mạch u = U0cos(100πt) V, C = 10-4/2π (F) , L = 0,8/π (H) Để công suất tiêu thụ mạch cực đại giá trị R bằng: A 50 Ω B 120 Ω C 100 Ω D 200 Ω Câu 20 Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm độ tự cảm 1/2π H, R biến trở Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 100 V tần số 50 Hz Khi R thay đổi cơng suất mạch qua giá trị cực đại 200 W Điện dung C mạch giá trị bằng: A 3.10 4 F 4 B 104 F 2 C 104 F  4.10 4 D F  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21 Đặt điện áp u = 100 cos(100πt + φ) V vào hai đầu mạch RLC, R thay đổi cuộn dây cảm Biết C = 10-4/π (F) , Khi thay đổi R cơng suất tiêu thụ mạch cực đại 50 (W) Độ tự cảm cuộn dây A π (H) B 2/ π (H) C π/2 (H) D 1/ π (H) Câu 22 Đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn dây cảm L, nối tiếp với biến trở R mắc vào điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) (V) Khi điều chỉnh R1 = Ω R2 = 27 Ω độ lệch pha tương ứng uAB với dòng điện qua mạch φ1 φ2 Cho biết φ1 + φ2 = π/2 Độ tự cảm L cuộn dây A 43,3 H B 28,6 mH C 2,86 H D 12,7 mH Câu 23 Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch u = U0.cosωt Chỉ ω thay đổi Điều chỉnh ω thấy giá trị ω1 ω2 ( với ω1 > ω2) dòng điện hiệu dụng nhỏ cường độ hiệu dụng cực đại n lần ( với n > 1) Biểu thức tính R là:   2 A R  L n2  L 1  2  B R  n2  L 1  2  C R  n2  L12 D R  n2  Câu 24 Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C Gọi điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở, hai đầu tụ điện hệ số cơng suất đoạn mạch biến trở giá trị R1 UR1, UC1, cosφ1 Khi biến trở giá trị R2 giá trị tương ứng nói UR2, UC2, cosφ2 biết liên hệ:√(UR1/UR2) = 0,75 √(UC2/UC1) = 0,75 Giá trị cosφ1 là: A B 1/ C 0,49 D /2 Câu 25 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều biểu thức u = 120 cos(120πt) (V) Biết ứng với hai giá trị biến trở: R1 = 18 Ω, R2 = 32 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mach Tính cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 576 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 144 W C 288 W D 282 W ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C + Điều chỉnh R để P max Vậy hệ số cơng suất Câu 2: B Thay đổi R để công suất mạch đạt giá trị cực đại Câu 3: B Thay đổi R để cơng suất mạch đạt cực đại đó: Câu 4: A Ta có: Câu 5: A Thay đổi R để cơng suất mạch đạt cực đại Câu 6: C Mạch RLC, thay đổi R để công suất mạch cực đại Câu 7: C Ta Điều chỉnh R để I cực đại Câu 8: C Thay đổi R để cơng suất mạch đạt cực đại thì: Câu 9: B Thay đổi R tới giá trị: cơng suất tiêu thụ mạch cực đại từ ta có: Ứng với hai giá trị R công suất mạch giá trị nhỏ cơng suất cực đại ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: D Ta ứng với hai giá trị R mạch công suất thì: Cơng suất mạch ứng với giá trị R1: Câu 11: C Ta cố định L, C mà thay đổi R, cơng suất giá trị cực đại thì: Cơng suất cực đại mạch lúc Câu 12: C R =R0 cơng suất mạch cực đại Ứng với hai giá trị R mạch cơng suất thì: Câu 13: B Thay đổi R để cường độ dòng điện mạch đạt giá trị cực đại R=0 => ; Câu 14: C Ta có: Thay đổi R để U(AM) khơng đổi thì: Câu 15: D Ứng với hai giá trị R công suất mạch giá trị ta có: Cơng suất mạch đó: Câu 16: A P cực đại nên Khi Câu 17: A Ta ứng với hai giá trị R mạch cơng suất thì: Cơng suất mạch ứng với giá trị R1: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: D Câu 19: B Thay đổi R để công suất R cực đại ta có: Câu 20: D Câu 21: B Ta R thay đổi để Pmax Câu 22: B Dùng giản đồ vec tơ Do =>tag tag Câu 23: B Khi Pmax Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 khai thác gt(2): giá trị giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng nên Câu 24: C Câu 25: C Ta Khi R=R1 R=R2 mạch cơng suất,như ta Cơng suất đoạn mạch R=R1 ... R1 .R2 = 2R0 2 C R1 .R2 = R0 2 D R1 .R2 = R0 Câu 13 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/π H, C = 1 0-3 /4π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức: u = 120 sin100πt V với R thay. .. dây cảm thuần, điện trở R thay đổi Đặt hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 22 0 V Khi R = R1 R = R2 mạch có cơng suất Biết R1 + R2 = 110 W Khi R = R1 công suất mạch A 440 W... giá trị khơng đổi P = RX B có giá trị cực đại P = U 02 Z L - ZC C có giá trị cực đại P = U 02 Z L - ZC D có giá trị cực đại P = U2 Z L - ZC Câu 12 Cho mạch điện xoay chiều RLC với R biến trở,
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 mạch điện xoay chiều RLC có r thay đổi đề 2 , 19 mạch điện xoay chiều RLC có r thay đổi đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay