14 hạt nhân nguyên tử đề 2

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 14 - Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu Trong nguyên tử A tổng điện tích dương điện tích âm ln B điện tích dương lớn điện tích âm C điện tích dương nhỏ điện tích âm D Cả A, B C sai Câu Khi nói độ phóng xạ, phát biểu sau ? A Đơn vị độ phóng xạ Beccơren Curi B Độ phóng xạ có ý nghĩa với lượng chất phóng xạ định C Độ phóng xạ đo số phân rã giây D Cả A, B C Câu Chọn câu trả lời sai nói nơtrinơ? A Là hạt sơ cấp B Xuất phân rã phóng xạ α C Xuất phân rã phóng xạ β D Khơng có điện tích Câu Chọn câu trả lời đúng? Đơn vị đo khối lượng A kg B u C eV/c2 MeV/c2 D Tất Câu Giới hạn quang điện kẽm 0,36 µm, cơng kẽm lớn natri 1,4 lần Tìm giới hạn quang điện natri A 0,504 m B 0,504 mm C 0,504 µm D 5,04 µm Câu Tính tuổi tượng gỗ độ phóng xạ β- 0,77 lần độ phóng xạ khúc gỗ khối lượng vừa chặt Đồng vị C14 có chu kì bán rã T = 5600 năm Cho biết ln(0,77) = 0,2614 A 1200 năm B 21000 năm C 2100 năm D 12000 năm Câu Giả sử lúc đầu có mẫu chất Poloni nguyên chất Sau thời gian t tỉ lệ khối lượng chì polini 0,406 Biết chu kì bán rã Po T=138,4 ngày Khi t có giá trị là: A 276 ngày B 627 ngày C 96 ngày D 69 ngày Câu Tuổi trái đất khoảng 5.109 năm Giả thiết từ trái đất hình thành có chất Urani Chu kì bán rã Urani 4,5.109 năm Nếu ban đầu có 2,72 kg Urani đến còn: A 1,36 kg Urani B 1,26 kg Urani C 1,16 kg Urani D 0,76 kg Urani Câu Hạt có động Kα = 3,51 MeV bay đến đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng:α + 27 30 13Al → 15P + X Giả sử hai hạt sinh có động Tìm vận tốc hạt nhân photpho (vp) biết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 phản ứng thu vào lượng 4,176.10-13J Có thể lấy gần khối lượng hạt sinh theo số khối mp = 30 u mx = u A vp = 7,1.106 m/s; vx = 3,9.106 m/s B vp = 1,7.105 m/s; vx = 9,3.105 m/s C vp = 7,1.105 m/s; vx = 3,9.105 m/s D vp = 1,7.106 m/s; vx = 9,3.106 m/s Câu 10 Một nguyên tố phóng xạ có chu kì phân rã 2,5 năm Tỉ lệ nguyên tố lại sau 10 năm là: A 1/2 B 1/8 C 1/4 D 1/16 Câu 11 Tìm phát biểu sai hạt nhân nguyên tử 2713Al A Số nuclơn 27 B Hạt nhân Al có 13 nuclôn C Số nơtrôn 14 D Số prôtôn 13 Câu 12 Một chất phóng xạ lúc đầu có độ phóng xạ Ci Sau ngày, độ phóng xạ 4,8 Ci Hằng số phóng xạ chất A h B 12 h C 18 h D 36 h Câu 13 Để phản ứng 126C + γ → 3(42He) xảy ra, lượng tử γ phải có lượng tối thiểu bao nhiêu? Cho biết mC = 11,9967 u; mα = 4,0015 u; uc2 = 931 MeV A 7,50 MeV B 7,44 MeV C 7,26 MeV D 8,26 MeV Câu 14 Hạt nhân phóng xạ Pơlơni 21084Po đứng n phát tia α sinh hạt nhân X Biết phản ứng phân rã α Pôlôni giải phóng lượng ΔE = 2,6 MeV Lấy gần khối lượng hạt nhân theo số khối A đơn vị u Động hạt α có giá trị: A 2,15 MeV B 2,55 MeV C 2,75 MeV D 2,89 MeV Câu 15 Trong khoảng thời gian giờ, 75% số hạt nhân ban dầu đồng vị phóng xạ bị phân rã, thời gian bán rã đồng vị bao nhiêu? A B C D Câu 16 Một lượng chất phóng xạ tecnexi 9943Tc ( thường dùng y tế) đưa đến bệnh viện lúc h sáng ngày thứ hai Đến h sáng ngày thứ ba người ta thấy lượng phóng xạ mẫu chất lại 1/6 lượng phóng xạ ban đầu Chu kì bán rã chất phóng xạ tecnexi A 12 h B h C 9,28 h D h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Chọn câu trả lời Chu kì bán rã chất phóng xạ 2,5 tỉ năm Sau tỉ năm tỉ số hạt nhân lại số hạt nhân ban đầu là: A 0,082 B 0,754 C 0,242 D 0,4 Câu 18 Tỉ lệ C12 C14 (phóng xạ β¯có chu kỳ bán rã T=5570 năm) cối Phân tích thân chết ta thấy C14 1/4 C12 chết cách khoảng thời gian: A 11140 năm B 80640 năm C 18561 năm D 15900 năm Câu 19 Hạt nhân 22790Th phóng xạ α có chu kì bán rã 18,3 ngày Hằng số phóng xạ hạt nhân là: A 4,38.10-7 s-1 B 0,038 s-1 C 26,4 s-1 D 0,0016 s-1 Câu 20 Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y A lượng liên kết riêng hạt nhân X lớn hạt nhân Y B lượng liên kết hạt nhân X lớn hạt nhân Y C số khối hạt nhân X lớn hạt nhân Y D nguyên tử số hạt nhân X lớn hạt nhân Y Câu 21 Điều kiện cần đủ để xảy phản ứng dây chuyền với U235 A khối lượng U235 phải lớn khối lượng tới hạn B nơtron phải làm chậm số nơtrơn lại trung bình sau phân hạch s ≥ C làm giàu Urani thiên nhiên D A, B, C Câu 22 Trong phóng xạ α vị trí hạt nhân so với hạt nhân mẹ bảng THHT A lùi ô B lùi hai ô C tiến ô D lùi hai ô Câu 23 Đồng vị phóng xạ 21084Po phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Pb Lúc đầu mẫu chất Po có khối lượng 1mg thời điểm t1= 414 ngày, độ phóng xạ mẫu 0,5631 Ci Biết chu kì bán rã Po210 138 ngày Độ phóng xạ ban đầu mẫu nhận giá trị nào: A 3,0 Ci B 4,5 Ci C 6,0 Ci D 9,0 Ci Câu 24 Một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên, phát hạt α với vận tốc V lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u số khối chúng Độ lớn động hạt nhân là: A 4V/(A-4) B 4V/(A+4) C V/(A-4) D V/(A+4) Câu 25 Một hạt nhân AZX sau phóng xạ biến đổi thành hạt nhân AZ+1Y Đó phóng xạ: A Phát β+ B Phát βC Phát γ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Phát hạt α Câu 26 Trong chuỗi phân rã phóng xạ 23592U → 20782Pb có hạt α β phát ra: A 7α 2β B 7α 4β C 4α 7β D 3α 4β Câu 27 Dùng hạt bắn phá hạt nhân ta có phản ứng: 2713Al + α → 3015P + n Biết mα = 4,0015 u, mAl = 26,974 u, mP = 29,970 u, mn = 1,0087 u, u = 931 MeV/c2 Bỏ qua động hạt sinh Động tối thiểu hạt để phản ứng xảy là: A MeV B MeV C MeV D MeV Câu 28 Hạt nhân bền vững có A lượng liên kết riêng lớn B nguyên tử số lớn C lượng liên kết lớn D số khối A lớn Câu 29 Đại lượng đặc trưng cho mức bền vững hạt nhân A lượng liên kết B số prôtôn C số nuclôn D lượng liên kết riêng Câu 30 Một hạt nhân 23492U phóng xạ α thành đồng vị 23090Th Cho lượng liên kết riêng hạt: hạt α 7,1 MeV; 23492U 7,63 MeV; 23090Th 7,7 MeV Một phản ứng toả hay thu lượng? A Thu lượng 5,915 MeV B Toả lượng 13,002 MeV C Thu lượng 13,002 MeV D Toả lượng 13,98 MeV Câu 31 Sau thời gian chu kỳ bán rã tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ lại số hạt nhân chất phóng xạ ban đầu là: A 0,5 B 0,25 C 1/3 D Câu 32 Xác định hạt x phản ứng: 199F + 11H → 168O + X A 11H B 21H C 32He D 42He Câu 33 Hạt nhân 6027Co có khối lượng 59,940 (u), biết khối lượng proton: 1,0073 (u), khối lượng nơtron 1,0087 (u), lượng liên kết riêng hạt nhân 60Co là: (1 u = 931 MeV/c2): A 10,26 (MeV) B 12,44 (MeV) C 6,07 (MeV) D 8,44 (MeV) Câu 34 Từ kí hiệu hạt nhân nguyên tử 63X, kết luận chưa xác: A Hạt nhân nguyên tử có nuclon B Đây nguyên tố đứng thứ bảng HTTH Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Hạt nhân có protơn nơtron D Hạt nhân có protơn electron Câu 35 Một chất phóng xạ X, có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 2T, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã số hạt nhân lại chất phóng xạ X là: A B C 1/3 D 1/4 238 139 Câu 36 Cho phản ứng hạt nhân: 92 U 95 42 Mo 57 La  x0 n  y1e Số x y nhận cặp số tương ứng sau ? A B C D Câu 37 Hiện tượng chứng tỏ hạt nhân nguyên tử có cấu tạo phức tạp? A Phản ứng hạt nhân phóng xạ B Hiện tượng quang điện phát xạ electrơn nhiệt C Phản ứng hóa học trao đổi nhiệt vật D Sự phóng xạ phát huỳnh quang Câu 38 Một lượng chất phóng xạ rađon (222Rn) có khối lượng ban đầu m0 = mg Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75% Độ phóng xạ lượng chất lại thời điểm là: A H ≈ 3,6.1011 Bq; B H ≈ 18.1011 Bq; C H ≈ 1,8.1011 Bq; D H ≈ 36.1011 Bq Câu 39 Chất phóng xạ 21084Po phát tia α biến đổi thành 20682Pb Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mα = 4,0026 u, 1u = 931 Mev/c2 Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên phân rã không phát tia γ động hạt nhân là: A 0,1 MeV B 0,01 MeV C 0,02 MeV D 0,2 MeV Câu 40 Tìm độ phóng xạ m0=200 g chất iốt phóng xạ 13153I Biết sau 16 ngày khối lượng phần khối lượng ban đầu A 92,2.1016 Bq B 23,0.1017 Bq C 3,20.1018 Bq D 4,12.1019 Bq Câu 41 Xét lượng chất phóng xạ tecnexi 9943Tc Sau 24 người ta thấy lượng phóng xạ mẫu chất lại 1/16 lượng phóng xạ ban đầu Hãy tìm chu kỳ bán rã chất phóng xạ tecnexi này: A 12 B C D Câu 42 Các đồng vị phóng xạ có ứng dụng sau đây? A Đánh dấu nguyên tử B Dò khuyết tật vật đúc C Xác định tuổi vật cổ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Tất câu Câu 43 Việc giải phóng lượng hạt nhân xảy phản ứng hạt nhân, A tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng tổng lượng liên kết hạt nhân sau phản ứng B tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng lớn tổng lượng liên kết hạt nhân sau phản ứng C độ hụt khối hạt nhân giảm D độ hụt khối hạt nhân tăng Câu 44 Hạt nhân 21084Po phát tia α biến đổi thành 20682Pb bền Coi khối lượng hạt nhân với số khối chúng theo đơn vị u Biết chu kỳ bán rã hạt nhân 21084Po T Ban đầu có khối lượng chất 210 206 210 84Po, sau chu kỳ bán rã tỉ số khối lượng chất 82Pb chất 84Po là: A 4,08 B 3,06 C 2,94 D 3,92 Câu 45 Tìm độ phóng xạ m0 = 200 (g) chất iơt phóng xạ 13153I Biết sau 16 ngày lượng chất lại phần ban đầu: A 9,22.1017 (Bq) B 2,30.1016 (Bq) C 3,20.1018 (Bq) D 4,12.1019 (Bq) Câu 46 Hạt nhân 2411Na phân rã β− biến thành hạt nhân Mg Lúc đầu mẫu Na nguyên chất Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số khối lượng Mg khối lượng Na có mẫu Lúc khảo sát A Số nguyên tử Na nhiều gấp lần số nguyên tử Mg B Số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na C Số nguyên tử Na nhiều gấp lần số nguyên tử Mg D Số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na Câu 47 Trong phân rã anpha, beta, gamma, hạt nhân phân rã bị nhiều lượng xảy phân rã A alpha B beta cộng C gamma D beta trừ Câu 48 Phát biểu sau sai nói phóng xạ? A Phóng xạ γ phóng xạ kèm theo phóng xạ α phóng xạ β B Phơtơn γ hạt nhân xạ có lượng lớn so với phôtôn nguyên tử xạ C Tia β- dòng êlectron đựơc phát từ lớp vỏ ngun tử D Bản thân phóng xạ γ khơng làm biến đổi chất nguyên tố Câu 49 Năng lượng liên kết hạt nhân A toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B lượng toàn phần hạt nhân tính trung bình số nuclon C lượng tỏa nuclon riêng rẽ kết hợp với tạo thành hạt nhân D lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử Câu 50 Độ phóng xạ đồng vị cacbon C14 tượng gỗ 0,9 độ phóng xạ đồng vị gỗ đốn (cùng khối lượng thể loại) Chu kì bán rã 5570 năm Tìm tuổi đồ cổ ấy? A 1800 năm B 1793 năm C 847 năm D 1678 năm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: D Câu 10: D Áp dụng định luật phóng xạ Sau 10 năm tức sau chu kì , số nguyên tử lại 1/16 số nguyên tố ban đầu Câu 11: B Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: B Câu 15: B Câu 16: C Câu 17: B Câu 18: A Câu 19: A Câu 20: A Câu 21: D Câu 22: B Câu 23: B Câu 24: A Câu 25: B Câu 26: B Câu 27: B Câu 28: A Câu 29: D Câu 30: D Câu 31: B Câu 32: D Câu 33: D Câu 34: D Câu 35: B Câu 36: A Câu 37: A Câu 38: A Câu 39: A Câu 40: A Câu 41: D Câu 42: D Câu 43: D Câu 44: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 45: A Câu 46: D Câu 47: A Hạt alpha nhiều lượng trình phân rã Câu 48: C A Đúng B Đúng C Sai, từ hạt nhân xạ D Đúng Câu 49: C Câu 50: C ... lượng liên kết riêng hạt nhân X lớn hạt nhân Y B lượng liên kết hạt nhân X lớn hạt nhân Y C số khối hạt nhân X lớn hạt nhân Y D nguyên tử số hạt nhân X lớn hạt nhân Y Câu 21 Điều kiện cần đủ để... năm Câu 19 Hạt nhân 22 790Th phóng xạ α có chu kì bán rã 18,3 ngày Hằng số phóng xạ hạt nhân là: A 4,38.1 0-7 s-1 B 0,038 s-1 C 26 ,4 s-1 D 0,0016 s-1 Câu 20 Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y A lượng... A Số nguyên tử Na nhiều gấp lần số nguyên tử Mg B Số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na C Số nguyên tử Na nhiều gấp lần số nguyên tử Mg D Số nguyên tử Mg nhiều gấp lần số nguyên tử Na
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 hạt nhân nguyên tử đề 2 , 14 hạt nhân nguyên tử đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay