8 điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ

11 13 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Điện từ trường cảm ứng Sóng điện từ Câu 1: Khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn thẳng xung quanh dây dẫn sẽ: A Có điện trường B Có từ trường C Có điện từ trường D Khơng có Câu 2: Điều sau sai nói mối quan hệ điện trường từ trường? A Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường cảm ứng tự tồn khơng gian B Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy C Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường mà tồn dây dẫn D Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường biến thiên, ngược lại biến thiên điện trường sinh từ trường biến thiên Câu 3: Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Điện trường từ trường hai mặt thể khác loại trường gọi điện từ trường B Nam châm vĩnh cửu trường hợp ngoại lệ có từ trường C Điện trường biến thiên sinh từ trường biến thiên ngược lại D Không thể có điện trường từ trường tồn độc lập Câu 4: Trong q trình lan truyền sóng điện từ B , véctơ cảm ứng từ véctơ điện trường E luôn A Dao động vuông pha B Cùng phương vng góc với phương truyền sóng C Dao động pha D Dao động phương với phương truyền sóng Câu 5: Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong hở B Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xốy C Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường D Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy Câu 6: Hiện tượng cộng hưởng mạch LC xảy rõ nét A tần số riêng mạch lớn B cuộn dây có độ tự cảm lớn C điện trở mạch lớn D điện trở mạch nhỏ Câu 7: Trong mạch dao động LC, hiệu điện hai tụ cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây biến thiên điều hoà A khác tần số pha B tần số ngược pha C tần số vuông pha D tần số pha Câu 8: Trong chân khơng Một sóng điện từ có bước sóng 100m tần số sóng là: A f = 3(MHz) B f = 3.108(Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C f = 3.108(Hz D f= 3000(Hz) Câu 9: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 10 μH tụ điệnđiện dung C = 10pF Mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ là: A 1,885m B 18,85m C 1885m D 3m Câu 10: Mạch dao động LC dùng phát sóng điện từ có độ tự cảm L = 0,25 μH phát dải sóng có tần số f = 99,9MHz = 100MHz Tính bước sóng điện từ mạch phát điện dung mạch, vận tốc truyền sóng c = 3.108 m/s (π2 = 10) A 3m; 10pF B 0,33m; 1pF C 3m, 1pF D 0,33m; 10pF Câu 11: Trong mạch dao động LC(với điện trở không đáng kể) có dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện dòng điện cực đại qua cuộn dây có giá trị Q0 = μC I0 = 10A Tần số dao động riêng f mạch có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1,6MHz B 16MHz C 16KHz D 16Kz Câu 12: Mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L khơng đổi Khi tụđiện dung C1 bước sóng mạch phát λ1 = 75m Khi ta thay tụ C1 tụ C2 bước sóng mạch phát λ2 =100m Nếu ta dùng C1 nối tiếp C2 bước sóng mạch phát là: A 50m B 155m C 85,5m D 60m Câu 13: Khi mắc tụ điệnđiện dung C1với cuộn cảm L mạch thu sóng thu sóng có bước sóng λ = 60m; mắc tụ điệnđiện dung C2 với cuộn cảm L mạch thu sóng có bước sóng λ2 = 80m Khi mắc C1 nối tiếp C2 nối tiếp với cuộn cảm L mạch thu bước sóng là: A λ =100m B λ = 140m C λ = 70m D λ = 48m Câu 14: mạch dao động điện từ tự do, điện dung tụ điện 1pF Biết điện áp cực đại tụ điện 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 1mA Mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng A 188,4m B 18,84 m C 60 m D 600m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: Một mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm L biến thiên từ 0,3µH đến 12µH tụ điệnđiện dung biến thiên từ 20pF đến 800pF Máy bắt sóng điện từ có bước sóng lớn là: A 184,6m B 18,46m C 540m D 640m Câu 16: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có λ2 Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có bước sóng λ xác định công thức A  2  12  22 B   12 12  22 C   1  2 D   (1  2 ) Câu 17: Một máy thu có mạch chọn sóng mạch dao động LC lí tưởng, với tụ C có giá trị C1 sóng bắt có bước sóng 300m, với tụ C có giá trị C2 sóng bắt có bước sóng 400m Khi tụ C gồm tụ C1 mắc nối tiếp với tụ C2 bước sóng bắt A 700m B 500m C 240m D 100m Câu 18: Mạch điện dao động bắt tín hiệu máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,1μH đến 10μH tụ điện với điện dung biến thiên từ 10pF đến 1000pF Tần số giao động mạch nhận giá trị giá trị sau: A 15,9MHz đến 159MHz B f = 12,66MHz đến 1,59MHz C f = 159KHz đến 1,59KHz D f = 79MHz đến 1,59MHz Câu 19: Mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L khơng đổi tụ C Biết tụ C có điện dung C= 18nF bước sóng mạch phát λ Để mạch phát bước sóng λ/3 cần mắc thêm tụđiện dung C0 mắc nào? A C0 = 2,25nF C0 mắc nối tiếp với C B C0 = 2,25nF C0 mắc song song với C C C0 = 6nF C0 mắc nối tiếp với C D C0 = 2,25nF C0 mắc song song với C Câu 20: Mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,1μH đến 10μH tụ điệnđiện dung biến thiên từ 10pF đến 1000pF Máy bắt sóng vơ tuyến điện dải sóng nào? Hãy chọn kết kết sau: A Dải sóng từ 1,885m đến 188,5m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Dải sóng từ 0,1885m đến188,5m C Dải sóng từ18,85m đến 1885m D Dải sóng từ 0,628m đến 62,8m Câu 21: Mạch dao động máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L biến thiên từ μH đến 100 μH tụđiện dung C biến thiên từ 100pF đến 500pF Máy thu bắt sóng dải bước sóng: A 22,5 m đến 533m B 13,5 m đến 421 C 18,85 m đến 421m D 18,8 m đến 625 m Câu 22: Mạch dao động máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L= 0,5mH tụ điệnđiện dung thay đổi Để máy thu bắt sóng vơ tuyến có tần số từ 2MHz đến 4MHz điện dung tụ phải thay đổi khoảng: A 3,17 pF ≤ C ≤ 12,67 pF B 3,17 pF ≤ C ≤ 16,28 pF C 9,95 pF ≤ C ≤ 39,79pF D 1,37 pF ≤ C ≤ 12,67 pF Câu 23: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.10-6H, điện trở R = Để máy thu thu sóng điện từ có bước sóng từ 57m đến 753m, người ta mắc tụ điện mạch tụ điệnđiện dung biến thiên Hỏi tụ điện phải có điện dung khoảng nào? A 3,91.10-10F ≤ C ≤ 60,3.10-10F B 2,05.10-7 ≤ C ≤ 14,36.10-7F C 0,12.10-8 F ≤ C ≤ 26,4.10-8 F D 0,45.10-9 F ≤ C ≤ 79,7.10-9 F Câu 24: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 0,4mH tu xoay Cx Biết mạch thu dải sóng ngắn có bước sóng từ λ1 = 10m đến λ2 = 60m Miền biến thiên điện dung tụ xoay Cx A 0,7pF ≤ Cx ≤ 25pF B 0,07pF ≤ Cx ≤ 2,5pF C 0,14pF ≤Cx ≤ 5,04pF D 7pf ≤ Cx ≤ 252pF Câu 25: Mạch vào máy thu khung dao động gồm cuộn dây tụ điện biến đổi Điện dung tụ điện thay đổi từ C1 đến 81C1 Khung dao động cộng hưởng với bước sóng 20(m) ứng với giá trị C1 Dải bước sóng mà máy thu là: A 20(m) đến 1,62(km) B 20(m) đến 162(m) C 20(m) đến 180(m) D 20(m)đến 18(km) Câu 26: Mạch dao động máy phát sóng điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20 µH tụ điệnđiện dung C1 = 120 pF Để máy phát sóng điện từ có bước sóng λ = 113 m ta có thể: A mắc song song với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 60 pF B mắc nối tiếp với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 180 pF Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C mắc nối tiếp với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 60 pF D mắc song song với tụ C1 tụ điệnđiện dung C2 = 180 pF Câu 27: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10pF đến C2 = 370pF tương ứng góc quay tụ tăng dần từ 00 đến 1800 Tụ điện mắc với cuộn dây có hệ số tự cảm L= μH để tạo thành mạch chọn sóng máy thu Để thu sóng có bước sóng 18,84m phải xoay tụ vị trí nào? A φ = 300 B φ = 200 C φ = 1200 D φ = 900 Câu 28: Một khung dao động cộng hưởng dải bước sóng từ 100m đến 2000m Khung gồm cuộn dây tụ phẳng thay đổi khoảng cách hai tụ Với dải sóng mà khung cộng hưởng khoảng cách hai A n=240 lần B n=120 lần C n=200 lần D n=400 lần Câu 29: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/108π2 mH tụ xoay Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C = φ +30 (pF) Để thu sóng điện từ có bước sóng 15m góc xoay tụ phải là: A 36,50 B 38,50 C 35,50 D 37,50 Câu 30: Một tụ xoay gồm tất 19 nhôm đặt song song đan xen nhau, diện tích đối diện hai S = 3,14 cm2 Khoảng cách hai liên tiếp d = 1mm Cho k = 9.109(Nm2/c2), mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L = 5(mH) Khung dao động thu sóng điện từ có bước sóng A 967 m B 645 m C 702 m D 942 m ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn thẳng xung quanh dây dẫn có từ trường Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: C Trong q trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ B véctơ điện trường E ln ln pha vng góc với phương truyền sóng Câu 5: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong hở sai Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong kín Câu 6: D Hiện tượng cộng hưởng mạch LC xảy rõ nét điện trở mạch nhỏ Vì cản trở từ điện trở nhỏ Câu 7: C Trong mạch dao động LC, hiệu điện hai tụ cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây biến thiên điều hoà tần số vng pha Câu 8: A Ta có: f= c/ λ= 3.108/100 = (MHz) Câu 9: B Mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ là: Câu 10: A Ta có : => Câu 11: A Ta có: ω = I0/Q0= = rad/s f = ω/2π = /2π=1,6 (MHz) Câu 12: D Câu 13: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: B Ta có: Wc = WL U02C /2 = LI02/2 => Mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng: Câu 15: A bước sóng lớn mà máy điện từ bắt là: Câu 16: B Câu 17: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: A Tần số dao động nhỏ mà mạch nhận là: Tần số dao động lớn mà mạch nhận là: Câu 19: A Ta có : Để mạch phát bước sóng λ/3 : C' = C/9 => Phải mắc nối tiếp C với tụ C0 cho: => C0=C/8=2,25nF Câu 20: A Bước nhỏ mà mạch nhận là: Bước lớn mà mạch nhận là: Câu 21: C Bước nhỏ mà mạch nhận là: Bước lớn mà mạch nhận là: Câu 22: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: D Câu 24: B Câu 25: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => C' = 81C1 => λ’ =9 λ =20.9 = 180 m => Dải bước sóng mà máy thu là: 20m đến 180m Câu 26: A Để máy phát sóng điện từ có bước sóng λ = 113 m giá trị đện dung là: => => Phải mắc tụ C1 song song với tụ điện C2 cho: C' = C1 + C2 => C2 = 0,06nF Câu 27: B Câu 28: D => C = => => Với dải sóng mà khung cộng hưởng khoảng cách hai n = 400 lần Câu 29: D Câu 30: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 19 nhơm => có 18 tụ điện mắc song song => Ctd = 18C Lại có: C = 18Co = => ... cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có bước sóng λ1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có λ2 Nếu mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có bước sóng. .. chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2.1 0-6 H, điện trở R = Để máy thu thu sóng điện từ có bước sóng từ 57m đến 753m, người ta mắc tụ điện mạch tụ điện có điện dung biến thiên Hỏi tụ điện. .. tuyến điện gồm cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,1μH đến 10μH tụ điện có điện dung biến thiên từ 10pF đến 1000pF Máy bắt sóng vơ tuyến điện dải sóng nào? Hãy chọn kết kết sau: A Dải sóng từ
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ , 8 điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay