Tổng hợp chuyên đề lý thuyết dao động cơ học

16 19 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHUYÊN ĐỀ THUYẾT DAO ĐỘNG HỌC -1 Thời gian 15 phút Câu 1: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng k, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng nơi gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl Chu kỳ dao động điều hoà lắc A.2π√(g/Δl) B (1/2π)√(k/ m) C (1/2π)√(m/ k) D 2π√(Δl/g) Câu 2: Một lắc đơn đặt thang máy, chu kì dao động riêng T thang máy đứng yên Thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a = g/3 Tính chu kì dao động lắc A T B T/ C T D T Câu 3: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng tần số nhỏ tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng Câu 4: Một lắc đơn đặt thang máy, chu kì dao động riêng T thang máy đứng yên Thang máy lên nhanh dần với gia tốc a = g/3 Tính chu kì dao động lắc A T B T/ C T D T Câu 5: Một lắc đơn chu kì dao động riêng T Chất điểm gắn cuối lắc đơn tích điện Khi đặt lắc đơn điện trường nằm ngang, người ta thấy trạng thái cân bị lệch góc 450 so với trục thẳng đứng hướng xuống Tính chu kì dao động riêng lắc đơn điện trường A T 21 / B T/ C T D T/ 21 / Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật độ lớn cực đại B vật cực đại vật vị trí biên C vị trí cân bằng, vật D vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu Câu 7: Một lắc đơn treo vào trần xe ôtô chuyển động theo phương ngang Tần số dao động lắc xe chuyển động thẳng f0, xe chuyển động nhanh dần với gia tốc a f1 xe chuyển động chậm dần với gia tốc a f2 Mối quan hệ f0; f1 f2 là: A f0 = f1 = f2 B f0 < f1 < f2 C f0 < f1 = f2 D f0 > f1 = f2 Câu 8: Chọn đáp án Hai dao động điều hòa tần số ứng với phương án li độ hai dao động thời điểm? A hai dao động biên độ B hai dao động pha http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C hai dao động ngược pha D điều kiện A B Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên li độ x = A đến vị trí x = -0,5A, chất điểm tốc độ trung bình A 6A T B 4A T C 3A 2T D 9A 2T Câu 10: Hai dao động điều hào phương, tần số, phương trình: x1 = 3cos(10  t +  /3)cm x2 = 4cos(10  t -8  /3)cm Phát biểu sau đúng? A Hai dao động x1 x2 ngược pha B Dao động x2 sớm pha dao động x1 góc  C Biên độ dao động tổng hợp -1cm D Độ lệch pha dao động tổng hợp bằng(-2  ) Câu 11: Khi vật dao động điều hòa A vận tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D lực kéo tác dụng lên vật độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 12: Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1 / C f1 D f1 Câu 13: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động li độ góc  lắc A 0 B 0 C  D  Câu 14: Hai dao động phương trình: x1 = A1cos(20  t +  /2)cm x2 = A2cos(20  t +  /6)cm Phát biểu sau đúng? A Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc  /3 B Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc  /3 C Dao động thứ hai trễ pha dao động thứ góc  /6 D Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ góc  /2 Câu 15: Một vật dao động điều hòa với tần số f  2Hz Tại thời điểm t1 vật động lần Tại thời điểm t2  t1  / 12 ( s ) vật A động B không C D nửa động Câu 16: Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song gần nhau, coi chung gốc O, chiều dương Ox, tần số f, biên độ A Tại thời điểm ban đầu chất điểm thứ qua vị trí cân bằng, chất điểm thứ hai biên Khoảng cách lớn hai chất điểm theo phương Ox: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 2A B 3A C A D A Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, vận tốc v, li độ x Các giá trị cực đại vận tốc, gia tốc, động tương ứng v0 , a0 , W0 Công thức xác định chu kỳ T sau Sai: A T  2A m / W0 B T  2A v0 C T  2 a0 / A D T  2 A2  x v Câu 18: Một lắc đơn chiều dài l  16cm dao động khơng khí Cho g  10 m / s ;   10 Tác dụng lên lắc ngoại lực biến thiên tuần hồn biên độ khơng đổi tần số f thay đổi Khi tần số ngoại lực giá trị f1  0,7 Hz f  1,5 Hz biên độ dao động vật tương ứng A1 A2 Ta kết luận: A A1  A2 B A1  A2 C A1  A2 D A1  A2 Câu 19: Tổng động dao động điều hòa A tăng gấp biên độ dao động tăng gấp đơi B gấp đơi động vật tọa độ lần nửa biên độ C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 20: Một lắc đơn dao động điều hòa tự với chu kỳ T Bây vật tích điện q dương treo vào thang máy, thang máy người ta tạo điện trường véc tơ cường độ điện trường hướng xuống độ lớn E Hỏi thang máy phải lên để lắc dao động nhỏ với chu kỳ T ? A Nhanh dần với gia tốc a  qE / m B Chậm dần với gia tốc độ lớn a  qE / m C Chậm dần với độ lớn a  g  qE / m D Nhanh dần với gia tốc a  g  qE / m Câu 21: Xét ba lắc lò xo giống nhau, đặt nằm ngang, treo thẳng đứng, đặt mặt phẳng nghiêng chọn gốc O vị trí cân bằng, Ox trùng trục lò xo Bỏ qua ma sát sức cản Cả ba trường hợp, kéo vật theo chiều dương đến tọa độ truyền cho vật vận tốc Chọn đáp án Sai nói dao động lắc ? A Vận tốc cực đại B Cùng chu kỳ C Lực đàn hồi cực đại giống D Biểu thức lực phục hồi Câu 22: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào: A Tần số ngoại lực B Biên độ ngoại lực C Pha dao động ngoại lực D Gốc thời gian CHUYÊN ĐỀ THUYẾT DAO ĐỘNG HỌC - Thời gian 15 phút - Câu 1: ( ĐH – 2012) Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo l Chu kì dao động lắc A 2 g l B 2 l g C 2 g l D 2 l g http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: Chọn kết luận nói dao động điều hồ cuả lắc lò xo: A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian C Quỹ đạo đường thẳng B Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Quỹ đạo đường hình sin Câu 3: Chọn phát biểu sai nói dao động điều hồ A Vận tốc ln trễ pha  /2 so với gia tốc B Gia tốc sớm pha  so với li độ C Vận tốc gia tốc ngược pha D Vận tốc sớm pha  /2 so với li độ Câu 4: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi B ngược pha với vận tốc A pha với vận tốc C sớm pha  /2 so với vận tốc D trễ pha  /2 so với vận tốc Câu 5: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A.Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh B Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian C Dao động tắt dần động giảm dần biến thiên điều hòa D Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian Câu 6: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hồ dạng A đường parabol B đường tròn C đường elip D đường hypebol Câu 7: Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hồ dạng A đoạn thẳng B đường thẳng C đường tròn D đường parabol Câu 8: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo ảnh hưởng đến A li độ vị trí lực kéo đổi chiều B vận tốc vị trí biên D động không cực đại, cực tiểu C gia tốc vị trí cân Câu 9: Hiện tượng cộng hưởng thể rõ nét A tần số lực cưỡng lớn B độ nhớt môi trường lớn C độ nhớt môi trường nhỏ D biên độ lực cưỡng nhỏ Câu 10: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến A Tần số dao động B Vận tốc cực đại C Gia tốc cực đại D Động cực đại Câu 11: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A 2T B T/√2 C.T/2 D T√2 Câu 12: Chọn phát biểu sai Hợp lực tác dụng vào chất điểm dao động điều hồ A biểu thức F = - kx B độ lớn khơng đổi theo thời gian http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C hướng vị trí cân D biến thiên điều hồ theo thời gian Câu 13: Con lắc lò xo dao động điều hoà gia tốc a lắc A a = -2x2 B a = - 4x C a = -2012t.x D a = 32x Câu 14: Gọi T chu kì dao động vật dao động tuần hoàn Tại thời điểm t thời điểm (t + nT) với n nguyên vật A vận tốc B giá trị v, a, x C li độ D tính chất(v, a, x) giống trước Câu 15: Chọn phát biểu Năng lượng dao động vật dao động điều hoà A Biến thiên điều hào theo thời gian với chu kì T B Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 C Bằng động vật qua vị trí cân D Bằng vật qua vị trí cân Câu 16: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f Động lắc biến thiên tuần hoàn với tần số A 4f B 2f C f D f/2 Câu 17: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A T B T C T 12 D T Câu 18: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 Biết khối lượng vật nhỏ lắc m, chiều dài dây treo , mốc vị trí cân lắc A 2mg 02 B mg 02 C mg 02 D mg 02 Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox phương trình x  8cos( t   ) (x tính cm, t tính s) A chu kì dao động 4s B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 20 : Một vật dao động điều hòa phương trình x = Acos(t + ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức : A v2 a2   A2   B v2 a2   A2   C 2 a   A2 v  D v2 a2   A2   Câu 21: Hai chất điểm M1 M2 dao động điều hòa trục x quanh điểm O với tần số f Biên độ M1 A, M2 2A Dao động M1 chậm pha góc    / so với dao động M2, lúc http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Độ dài đại số M 1M biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ A vuông pha với dao động M2 B Khoảng cách M1M2 biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ A C Độ dài đại số M 1M biến đổi điều hòa với tần số f, biên độ A vuông pha với dao động M1 D Khoảng cách M1M2 biến đổi tuần hoàn với tần số f, biên độ A Câu 22: Trong dao động điều hòa đại lượng dao động tần số với li độ A vận tốc, gia tốc B vận tốc, động C vận tốc, gia tốc lực phục hồi D động năng, lực phục hồi Câu 23: Con lắc đơn cầu tích điện âm dao động điều hòa điện trường véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng Độ lớn lực điện phần năm trọng lực Khi điện trường hướng xuống chu kỳ dao động lắc T1 Khi điện trường hướng lên chu kỳ dao động lắc A T2  T1 / B T2  T1 / C T2  T1 / D T2  T1 / Câu 24: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số biên độ thành phần a a dao động tổng hợp biên độ 3a Hai dao động thành phần A lệch pha 2 / B pha với C vuông pha với D lệch pha 5 / Câu 25: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ vng pha với Khi vật vận tốc cực đại A hai dao động li độ biên độ B hai dao động thành phần li độ đối C hai dao động thành phần li độ D hai dao động vận tốc cực đại Câu 26: Một lắc đơn ban đầu chưa tích điện dao động bé với chu kỳ T0 Tích điện cho lắc đặt lắc vào điện trường véc tơ cường độ điện trường thẳng đứng, lúc lắc dao động bé với chu kỳ T1 Nếu đảo chiều điện trường lắc dao động với chu kỳ T2 Biểu thức liên hệ T0, T1, T2 là: A 2T02  T12  T22 B / T0  T1  T2 C 2T0  T1  T2 D / T02  1/ T12  1/ T22 CHUYÊN ĐỀ THUYẾT DAO ĐỘNG HỌC - Thời gian 15 phút -Câu 1: Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D.Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ Câu 2: Khi treo hệ lò xo vật vào xe chuyển động nhanh dần theo phương nằm ngang ta thấy góc trục lò xo phương thẳng đứng 300 Kí hiệu gia tốc rơi tự g Gia tốc xe http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A a = g/3 B a = g C a = g/ g D a = Câu 3: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox Câu 4: Hòn bi lắc lò xo khối lượng m, dao động với chu kì T Nếu thay bi bi khối lượng 2m, chu kì lắc A T’ = 2T B T’ = 4T C T’ = T D T’ = T/2 Câu 5: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B 3A/2 C A√3 D A√2 Câu 6: Con lắc lò xo treo lên trần nằm yên Độ dài lò xo lúc l Độ dài lò xo lúc khơng biến dạng l0 Tác dụng lên lắc kích thích, sau dao động tự theo phương thẳng đứng Tìm tần số góc dao động A (l – l0)/g B g/(l – l0) C g /(l  l ) D g/l Câu 7: vật dao động điều hòa A động vật vật tới vị trí cân B tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 8: Cho hai lò xo giống nhau, vật khối lượng m treo vào hệ hai lò xo mắc song song dao động với chu kì T1; treo vào hệ hai lò xo mắc nối tiếp dao động với chu kì T2 Ta mối quan hệ T1 T2 A T1 = T2 B T1 = T2/2 C T1 = 2T2 D T1 = T2 Câu 9: Một lắc lò xo độ cứng k vật khối lượng m dao động điều hòa Khi khối lượng vật m = m1 chu kì dao động T1, khối lượng vật m = m2 chu kì dao động T2 Khi khối lượng vật m = m1 – m2 chu kì dao động A T = T12  T22 B T = T1 – T2 C T = T1  T2 D T = T1T2 T12  T22 Câu 10: Một vật dao động điều hòa chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm A t  T B t  T C t  T D t  T Câu 11: Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng, nơi gia tốc rơi tự g vị trí cân lò xo giãn đoạn l Tần số dao động lắc xác định theo công thức: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 l g A 2 B 2 l g C g l 2 D 2 g l Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hồ , tồn phần giá trị E A vị trí biên động E B vị trí cân động E C vị trí lớn E D vị trí động lớn E Câu 13: Phát biểu sau không đúng? Đối với dao động tắt dần A giảm dần theo thời gian B ma sát lớn dao động tắt dần nhanh C tần số giảm dần theo thời gian D biên độ dao động giảm dần theo thời gian Câu 14: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m, lò xo độ cứng k Nếu tăng độ cứng lò xo lên gấp lần giảm khối lượng vật nặng nửa tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 15: Một lắc đơn chiều dài l dao động điều hồ với chu kì T Khi qua vị trí cân dây treo lắc bị kẹt chặt trung điểm Chu kì dao động tính theo chu kì ban đầu B T/ A T/2 C T D T(1+ ) Câu 16: Cho lắc đơn gồm vật nhỏ treo sợi dây nhẹ, không co giãn Con lắc dao động với biên độ A qua vị trí cân điểm sợi bị giữ lại Tìm biên độ dao động A’ sau A A’ = A B A’ = A/ C A’ = A D A’ = A/2 Câu 17: Một lắc đơn chiều dài l chu kì T Nếu tăng chiều dài lắc thêm đoạn nhỏ l so với l Tìm thay đổi  T chu kì lắc theo đại lượng cho: ( công thức gần (1  x) n   nx  x  ) A  T = T l l 2l B  T = T l 2l C  T = T l 2l D  T = T l l Câu 18: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân C Lực tác dụng lò xo vào giá đỡ ln hợp lực tác dụng vào vật dao động D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật độ lớn cực đại Câu 19: Trong chuyển động sau đây, chuyển động dao động tuần hoàn? A Chuyển động lắc lò xo khơng ma sát B Chuyển động rung dây đàn khơng lực cản C Chuyển động tròn chất điểm D Chuyển động lắc đồng hồ Câu 20: Với dao động cưỡng bức, phát biểu sau không đúng? A Chu kì chu kì dao động riêng B Chu kì khơng chu kì dao động riêng C Tần số tần số lực cưỡng D Tần số tần số dao động riêng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: Nhận xét sau sai nói dao động tắt dần? A Ma sát lớn, dao động tắt nhanh B Khơng biến đổi động C Biên độ giảm dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Câu 22: Trong môi trường không trọng lượng lắc đơn lắc lò xo, chúng kích thích để dao động A lắc đơn dao động, lắc lò xo khơng B hai khơng dao động C lắc lò xo dao động, lắc đơn khơng D hai dao động bình thường P Câu 23: Một vật m  100g chuyển động trục Ox tác dụng lực F   2,5 x (x tọa độ vật đo m, F đo N) Kết luận sau Sai? A Vật dao động điều hòa B Gia tốc vật đổi chiều vật tọa độ x  A (A biên độ dao động) C Gia tốc vật a   25x (m / s ) D Khi vận tốc vật giá trị bé nhất, vật qua vị trí cân Câu 24: Một sợi dây mảnh chiều dài l treo vật khối lượng m tích điện q (q< 0), điện  trường véc tơ cường độ điện trường E nằm ngang, hướng sang phải A cân bằng, dây treo lệch sang phải so với phương thẳng đứng B chu kỳ dao động bé vật treo không phụ thuộc vào khối lượng vật treo C cân bằng, dây treo lệch sang trái so với phương thẳng đứng góc  tan   mg /(qE) D chu kỳ dao động bé vật treo phụ thuộc vào khối lượng vật treo CHUYÊN ĐỀ THUYẾT DAO ĐỘNG HỌC - Thời gian 15 phút - Câu1( ĐH – 2012) : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu 2: Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Động vật đạt cực đại vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Cứ chu kì dao động vật, bốn thời điểm động D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu 3: Trong dao động điều hòa độ lớn gia tốc vật http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A giảm độ lớn vận tốc tăng B tăng độ lớn vận tốc tăng C không thay đổi D tăng, giảm tùy thuộc vận tốc đầu lớn hay nhỏ Câu 4: Đối với lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ chiều dài l lắc chu kì dao động T A đường hyperbol B đường parabol C đường elip D đường thẳng Câu 5: Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực B vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh cơng dương D Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian Câu 6: Động vật dao động điều hoà với biên độ A li độ A x = A B x = A C x =  A D x =  A Câu 7: Khi nói vật dao động điều hòa biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai? A Sau thời gian T/4, vật quảng đường A B Sau thời gian T/2, vật quảng đường A C Sau thời gian T/8, vật quảng đường 0,5 A D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A Câu 8: Tại thời điểm vật thực dao động điều hòa vận tốc 1/2 vận tốc cực đại vật li độ bao nhiêu? A A/ B A /2 C A/ D A Câu 9: Dao động học điều hòa đổi chiều A lực tác dụng độ lớn cực đại B lực tác dụng độ lớn cực tiểu C lực tác dụng không D lực tác dụng đổi chiều Câu 10: Chọn kết luận Năng lượng dao động vật dao động điều hòa A Giảm lần biên độ giảm lần tần số tăng lần B Giảm 4/9 lần tần số tăng lần biên độ giảm lần C Giảm 25/9 lần tần số dao động tăng lần biên độ dao động giảm lần D Tăng 16 lần biên độ tăng lần tần số tăng lần Câu 11: Một vật dao động tắt dần đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ gia tốc B li độ tốc độ C biên độ tốc độ D biên độ lượng Câu 12: Một vật dao động điều hoà theo thời gian phương trình x = Acos2( t +  /3) động dao động tuần hồn với tần số góc ' A  =  ' B  =  ' C  =  ' D  = 0,5  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 10 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Chọn câu Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(  t +  ), đại lượng  , (  t +  ) đại lượng trung gian cho phép xác định A li độ pha ban đầu B biên độ trạng thái dao động C tần số vận tốc dao động D tần số trạng thái dao động Câu 14: Kết luận sau không đúng? Đối với chất điểm dao động điều hồ với tần số f A vận tốc biến thiên điều hoà với tần số f C động biến thiên điều hoà với tần số f B gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f D biến thiên điều hoà với tần số 2f Câu 15: chất điểm dao động điều hồ tỉ lệ thuận với A chu kì dao động B biên độ dao động C bình phương biên độ dao động D bình phương chu kì dao động Câu 16: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C không đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 17: Một vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz tốc độ trung bình vật thời gian nửa chu kì A 2A B 4A C 8A D 10A Câu 18: Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ Câu 19: Dao động tự vật dao động A biên độ khơng đổi B tần số biên độ không đổi C tần số phụ thuộc đặc tính hệ, khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi D tần số phụ thuộc yếu tố bên ngoài, khơng phụ thuộc đặc tính hệ Câu 20: Một lắc đơn gồm sợi dây khối lượng khơng đáng kể, khơng dãn, chiều dài l viên bi nhỏ khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hồ nơi gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α biểu thức A mg l (1 + cosα) B mg l (1 - sinα) C mg l (3 - 2cosα) D mg l (1 - cosα) Câu 21: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A tần số dao động B chu kì dao động http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 11 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C chu kì riêng dao động D tần số riêng dao động Câu 22: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Với dao động nhỏ dao động lắc dao động D Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây Câu 23: Gắn hai cầu vào lò xo cho chúng dao động Trong khoảng thời gian t, cầu m1 thực 20 dao động cầu m2 thực 10 dao động Hãy so sánh khối lượng m1 m2 Chọn kết A m1 = 2m2 B m2 = 4m1 C m2 = m1 D m2 = 2m1 Câu 24: Một lò xo độ dài tự nhiên l0 độ cứng k0 Cắt lò xo lấy đoạn l, độ cứng k đoạn l A k = k0 B k = k 0l0 l C k = k 0l l0 D k  k 0l0 l  l0 Câu 25: Một lò xo độ cứng k Cắt đơi lò xo ghép hai nửa kề thành lò xo mới(dài nửa lò xo cũ) Tính độ cứng lò xo A 4k B 2k C k/2 D k/4 CHUYÊN ĐỀ THUYẾT HỌC – Thời gian 15 phút Câu 1: Phát biểu dao động tắt dần sai A Dao động biên độ giảm dần lực cản môi trường tác dụng lên vật dao động B Lực ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần lượng dao động C Tần số dao động lớn trình dao động tắt dần kéo dài D Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài Câu 2: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian B Nguyên nhân dao động tắt dần ma sát C Trong dầu, thời gian dao dao động vật kéo dài so với khơng khí D Dao động tắt dần dao động lượng giảm dần theo thời gian Câu 3: Trong dao động sau đây, trường hợp tắt dần nhanh lợi? A lắc đồng hồ B khung xe ôtô sau qua chỗ đường gồ ghề C lắc lò xo phòng thí nghiệm D tượng đưa võng Câu 4: Động vật dao động điều hoà : Eđ = E0cos2(  t) Giá trị lớn A E0 B E0 C E0/2 D 2E0 Câu 5: Phương trình dao động vật dạng x = Acos2(  t +  /4) Chọn kết luận A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu  /4 Câu 6: Phương trình dao động vật dạng x = -Acos(  t) Pha ban đầu dao động A B  /2 C  D -  /2 Câu 7: Phương trình dao động vật dạng x = asin  t + acos  t Biên độ dao động vật A a/2 B a C a D a http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 12 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Trong chuyển động dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A lực; vận tốc; lượng tồn phần B biên độ; tần số góc; gia tốc C động năng; tần số; lực D biên độ; tần số góc; lượng tồn phần 2 Câu 9: Phương trình dao động điều hồ chất điểm x = Asin( t  ) Gia tốc biến thiên điều hồ với phương trình: A a = A  cos( t -  /3) B a = A  sin( t -5  /6) C a = A  sin( t +  /3) D a = A  cos( t -  /6) Câu 10(ĐH-2014): Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f Chu kì dao động vật A B C 2f D Câu 11: Một lắc đơn thực dao động nhỏ, A qua vị trí cân lực căng sợi dây độ lớn trọng lượng vật B qua vị trí cân gia tốc vật triệt tiêu C hai vị trí biên gia tốc vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động D gia tốc vật ln vng góc với sợi dây Câu 12: Phát biểu sau chưa nói gia tốc dao động điều hòa: A giá trị nhỏ vật đảo chiều B Luôn ngược pha với li độ dao động C độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ dao động D Ln hướng vị trí cân Câu 13: Khi nói vật dao động điều hoà, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hoà theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hoà theo thời gian D vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 14: Một lắc lò xo giá treo cố định, dao động điều hòa phương thẳng đứng độ lớn lực tác dụng hệ dao động lên giá treo A độ lớn hợp lực lực đàn hồi P B độ lớn trọng lực tác dụng lên vật treo C độ lớn lực đàn hồi lò xo D trung bình cộng của lực đàn hồi P Câu 15: Đối với hệ dao động ngoại lực dao động trì dao động cưỡng cộng hưởng khác A tần số biến thiên ngoại lực khác B biên độ ngoại lực khác C pha ban đầu ngoại lực khác D ngoại lực độc lập không độc lập với hệ dao động Câu 16: Trong dao động điều hòa gia tốc A giá trị cực đại li độ đạt cực đại B tỉ lệ nghịch với vận tốc C không đổi vận tốc thay đổi D độ lớn giảm độ lớn vận tốc tăng Câu 17: vật khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A A W  2mA / 2T2 B W  2 mA / 4T C W  42 mA / T D W  22 mA / T Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Tốc độ trung bình lớn chất điểm thời gian T / v Tốc độ cực đại vật A 2v / B v / C 3v / D v / Câu 19: Một vật dao động điều hòa phương trình x  A cos(t  ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Đặt m  1/ 2 Hệ thức A A  m( v  ma ) B A  m(mv  a ) C A  v  ma D A  m ( v  ma ) Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Cơng suất tức thời lực đàn hồi đạt cực đại vật li độ A x  A / B x  A C x  A / D x  http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 13 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: Biên độ dao động tổng hợp hai dao động phương tần số đạt cực đại hai dao động thành phần A vuông pha B pha C ngược pha D biên độ Câu 22: Một lắc đơn, dây treo chiều dài l dao động điều hòa Nếu giảm chiều dài dây lượng chu kỳ dao động giảm 29,3% Chiều dài dây treo giảm A l B l C l D 3l Câu 23: Ở li độ lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A giá trị lớn gấp n lần động năng? A x   A (n  1) B x   A (n  1) (n  1) C x   A n D x   A (n  1) n Câu 24: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động A hàm bậc hai thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C tỉ lệ bậc với thời gian D không đổi theo thời gian Câu 25: Một lắc đơn dao động điều hòa mặt phẳng thẳng đứng, biết vật nặng tích điện q Đúng lúc đến vị trí góc lệch cực đại thiết lập điện trường đường sức thẳng đứng Sau vật tiếp tục dao động với A biên độ cũ B chu kỳ cũ C vận tốc cực đại cũ D cũ Câu 26: Một vật dao động điều hòa Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f Lực kéo tác dụng vào vật biến thiên điều hòa với tần số A 2f B f/2 C 4f D f Câu 27: Trong dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Lực phục hồi, vận tốc, dao động B Biên độ, tần số, dao động C Biên độ, tần số, gia tốc D Động năng, tần số, lực hồi phục Câu 28: Cho hai dao động điều hòa phương với phương trình x1  A cos(t  1 ) x2  A cos(t   ) Kết sau khơng xác nói biên độ dao động tổng hợp A0 : A A0  A , 2  1   / B A0  A(2  3) , 2  1   / C A0  A , 2  1  2 / D A0  A , 2  1   / CHUYÊN ĐỀ THUYẾT DAO ĐỘNG HỌC – Thời gian 15 phút Câu 1: Một lắc lò xo độ cứng k treo thẳng đứng Gọi độ giãn ccủa lò xo vật vị trí cân l Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A(A > l ) Lực đàn hồi lò xo độ lớn nhỏ trình động A Fđ = k(A - l ) B Fđ = C Fđ = kA D Fđ = k l Câu 2: Một vật nhỏ treo vào đầu lò xo nhẹ độ cứng k Đầu lò xo cố định Khi vật vị trí cân lò xo giãn đoạn l Kích thích để vật dao động điều hồ với biên độ A ( A > l ) Lực đàn hồi tác dụng vào vật vật vị trí cao bằng: A Fđ = k(A - l ) B Fđ = k l C D Fđ = kA Câu 3: lò xo độ cứng k1 k2 mắc nối tiếp treo phương thẳng đứng, đầu mắc vật khối lượng m Gọi k độ cứng hệ lò xo Sự liên hệ k, k1, k2 thoả mãn hệ thức sau k  k2 k 1k 1 A k = k1 + k2 B k = C k = D k = + k1 k k 1k k1  k Câu 4: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D.giảm lần http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 14 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: Để tính chu kì dao động lắc lò xo treo thẳng đứng, dùng công thức sau đây? k l m g A T =  B T =  C T =  D T = 2 l k m g Câu 6: Một lắc lò xo gồm vật nặng treo lò xo dài Chu kì dao động lắc T Chu kì dao động lắc lò xo bị cắt bớt nửa T’ A T/2 B 2T C T D T/ Câu 7: Một vật nhỏ trượt khơng ma sát lòng chảo dạng mặt cầu bán kính R Tính chu kì dao động riêng vật nhỏ theo cung tròn nhỏ nằm mặt phẳng thẳng đứng g R R 2R A T = 2 B T = C T = 2 D T = R 2 g g g Câu 8: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm B giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao C tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 9: Một lắc đơn dao động điều hoà, với biên độ (dài) S0 Khi nửa dao động tồn phần li độ bằng: S S 2S 2S A s =  B s =  C s =  D s =  4 Câu 10: Hiện tượng cộng hưởng học xảy nào? A tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ B tần số lực cưỡng bé tần số riêng hệ C tần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ D tần số lực cưỡng tần số riêng hệ Câu 11: Trong dao động điều hòa cơng suất lực đàn hồi biến thiên điều hòa tần số với A động B li độ C lực kéo D cực đại Câu 12: Nếu gia tốc trọng trường giảm lần, độ dài sợi dây lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hoà lắc đơn tăng hay giảm lần? A Giảm lần B Tăng lần C Tăng 12 lần D Giảm 12 lần Câu 13: Viết biểu thức lắc đơn biết góc lệch cực đại  dây treo: A mgl(1- cos  ) B mglcos  C mgl D mgl(1 + cos  ) Câu 14: Tại vị trí địa lý, thay đổi chiều dài lắc cho chu kì dao động điều hồ giảm hai lần Khi chiều dài lắc được: A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 15: Một vật dao động tắt dần đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian A Li độ tốc độ B Biên độ C Biên độ gia tốc D Biên độ tốc độ Câu 16: Chu kỳ lắc đơn treo Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh (cùng độ cao nhiệt độ) T T ' A T < T ' B T = T ' C T > T ' D Câu 17: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Lực tác dụng lò xo vào giá đỡ hợp lực tác dụng vào vật dao động C Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật dao động cực đại Câu 18: Đồ thị biểu diễn biến đổi gia tốc theo li độ dao động điều hòa A đường parabol B đường elip C đoạn thẳng D đường hình sin http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: Con lắc lò xo dao động điều hoà nằm ngang với biên độ A Đúng lúc lò xo giãn nhiều người ta giữ cố định điểm lò xo khi, lắc dao động với biên độ so với biên độ cũ A tăng 1,5 lần B giảm 0,5 lần C tăng lần D giảm lần Câu 20: Một lắc đơn vật nhỏ mang điện tích q Nếu cho lắc đơn dao động nhỏ điện trường E thẳng đứng chu kỳ T , giữ nguyên độ lớn E đổi chiều chu kỳ dao động nhỏ T Nếu điện trường chu kỳ dao động nhỏ lắc đơn T Mối liên hệ chúng? 1 1   A T  T1 T2 B C   D T  T12  T22 T T1 T2 T T T Câu 21: Phát biểu sau động dao động điều hồ khơng ? A Thế biến đổi tuần hoàn với tần số gấp lần tần số li độ B Động biến đổi tuần hoàn chu kỳ C Tổng động không phụ thuộc vào thời gian D Động biến đổi tuần hoàn với chu kỳ lực kéo Câu 22: Biên độ dao động cưỡng hệ không phụ thuộc vào A biên độ dao động hệ trước chịu tác dụng lực cưỡng B hệ số ma sát vật môi trường C biên độ ngoại lực tuần hoàn D độ chênh lệch tần số lực cưỡng với tần số dao động riêng hệ Câu 23: Con lắc đơn treo trần thang máy dao động điều hòa Khi lắc vị trí cân tháng máy bắt đầu chuyển động nhanh dần lên thì: A biên độ giảm B biên độ khơng thay đổi C lực căng dây giảm D biên độ tăng Câu 24: Vật nặng khối lượng m dao động điều hòa phương trình x1 = A1cos(ωt +π/3)(cm) W1 Khi vật dao động điều hòa với phương trình x2 = A2cos(ωt).(cm) W2 = 4W1 Khi thực dao động tổng hợp với hai dao động thành phần phương trình dao động A W = 5W1 B W = 3W1 C W = 7W1 D W = 2,5W1 Câu 25: Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau không đúng? A Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian B Lực cản môi trường nguyên nhân gây dao động tắt dần C Do động tắt dần dao động giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần dao động khơng lợi Câu 26: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa giá trị cực tiểu A động cực tiểu B li độ cực tiểu C động cực đại D cực đại http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word 16 ... đúng? A Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc  /3 B Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc  /3 C Dao động thứ hai trễ pha dao động thứ góc  /6 D Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ... lượng dao động C Tần số dao động lớn trình dao động tắt dần kéo dài D Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài Câu 2: Phát biểu sau sai nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động. .. 15: Cơ chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với A chu kì dao động B biên độ dao động C bình phương biên độ dao động D bình phương chu kì dao động Câu 16: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp chuyên đề lý thuyết dao động cơ học , Tổng hợp chuyên đề lý thuyết dao động cơ học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay