19 – khoảng cách giữa hai DDDH cùng tần số

5 54 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 19 Khoảng cách hai DDDH tần số Câu Hai điểm M1 M2 dao động điều hòa trục x quanh điểm O với tần số f Biên độ M1 A, M2 2A Dao động M1 chậm pha góc φ = π/3 so với dao động M2 Nhận xét sau đúng: A Độ dài đại số M 1M biến đổi điều hòa với tần số f, biên độ A√3 vng pha với dao động M1; B Khoảng cách M1M2 biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ A√3 C Khoảng cách M1M2 biến đổi tuần hoàn với tần số f, biên độ A√3 D Độ dài đại số M 1M biến đổi điều hòa với tần số 2f, biên độ A√3 vuông pha với dao động M2 Câu Hai chất điểm dao động điều hòa tần số, hai đường thẳng song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân chúng nằm đường thẳng qua O vng góc với Ox Biên độ dao động chúng 140,0 mm 480,0 mm Biết hai chất điểm qua vị trí có li độ x = 134,4 mm chúng chuyển động ngược chiều Khoảng cách lớn hai chất điểm theo phương Ox A 620,0 mm B 485,6 mm C 500,0 mm D 474,4 mm Câu Dao động chất điểm tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1 = 4cos(2πt/3 - π/2) x2 = 3cos(2πt/3) (x1 x2 tính cm, t tính s) Tại thời điểm x1 = x2 gia tốc chúng âm li độ dao động tổng hợp A 4,8 cm B 5,19 cm C -4,8 cm D -5,19 cm Câu Hai chất điểm M N dao động điều hòa trục tọa độ Ox (O vị trí cân chúng), coi q trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Biết phương trình dao động chúng x1 = 10cos(4πt +π/3) x2 = 10√2cos(4πt +π/12)cm Hai chất điểm cách cm thời điểm kể từ lúc t=0 A 1/8 s B 1/9 s C 5/24 s D 11/24 s Câu Hai chất điểm M N dao động điều hòa tần số f = 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục tọa độ Ox Vị trí cân M N đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Tại thời điểm t1 hai vật ngang nhau, hỏi sau khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm t1 khoảng cách chúng cm A 1/3 s B 1/2 s C 1/6 s D 1/4 s Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân chung O, với phương trình dao động x1 = 4cos(πt + π/2) cm ; x2 = 6cos(πt π/6) cm Tính từ lúc t = 0, khoảng cách xa hai chất điểm trình dao động thời điểm hai chất điểm xa lần thứ A 8,7 cm; 6,3 s B 7,8 cm; 6,3 s C 8,7 cm; 6,2 s D 7,8 cm; 6,2 s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình x1 = 3cos(ωt + π/6) cm x2 = 4cos(ωt + 2π/3) cm Khoảng cách xa hai chất điểm trình dao động A cm B cm C 6,1 cm D cm Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí cân O, với phương trình x1 = 3cos(3πt + π/6) cm ; x2 = 4cos(3πt + 2π/3) cm Tính từ lúc t = 0, thời điểm hai chất điểm xa lần A 0,17 s B 42,9 ms C 0,21 s D 0,12 s Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình x1 = 3cos(5πt + π/6) cm ; x2 = 3cos(5πt π/2) cm Tính từ lúc t = 0, thời điểm hai chất điểm xa lần thứ 10 A 29/15 s B 2/15 s C 32/15 s D 56/15 s Câu 10 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình dao động x1 = 3cos(5πt + π/6) cm x2 = 3cos(5πt π/2) cm Tính từ lúc t = 0, thời điểm hai chất điểm gặp lần A 2/5 s B 0,1 s C 2/15 s D 1/30 s Câu 11 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí cân O, với phương trình x1 = 8cos(4πt + π/3) cm ; x2 = 4√3cos(4πt+ π/6) cm Tính từ lúc t = 0, thời điểm hai chất điểm xa lần là: A 1/12 s B 1/6 s C 1/8 s D 1/24 s Câu 12 Hai chất điểm P Q dao động điều hòa trục Ox (trên hai đường thẳng song song kề sát nhau) với phương trình x1 = 6cos(2πt- π/3) cm x2 = 8cos(2πt +π/6) cm Coi trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Tìm khoảng thời gian ngắn lần khoảng cách hai vật cm: A 1/6 s B 1/3 s C 0,125 s D 0,25 s Câu 13 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân chung O, với phương trình dao động x1 = 8cos(4πt + π/2) cm x2 = 10cos(4πt π/6) cm Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thời điểm mà hai chất điểm xa lần thứ giá trị x2 xấp xỉ A 5,148 s −8,27 cm B 1,828 s 8,96 cm C 1,828 s −8,96 cm D 5,148 s 8,27 cm Câu 14 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox, quanh vị trí cân O, với phương trình x1 = 6cos(5πt + π/6) cm x2 = 8cos(5πt + 2π/3) cm Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, thời điểm vị trí ly độ hai chất điểm gặp lần là: A 0,27 s 4,2 cm B 0,126 s 4,8 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 0,126 s -4,8 cm D 0,312 s 2,4 cm Câu 15 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, có phương trình ly độ x1 = 3cos(2πt π/2) x2 = 4cos(2πt), với x1 x2 tính cm, t tính s Tại thời điểm mà x1 = x2 gia tốc chúng âm li độ dao động tổng hợp A 4,8 cm B cm C –4,8 cm D cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Độ dài đại số Vậy độ dài đại số biến đổi điều hào với tần số f, biên độ: nên vuông pha với dao động Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: C Khi tương đương với vecto có biên độ A=10 cm song song trục Ox pha ban đầu Phương trình Ban đầu hai vật gặp nên khoảng thời gian ngắn để khoảng cách chúng 5cm Câu 6: A Vậy khoảng cách lớn chinh biên độ d, 8,71 cm d đến biên lần thứ Câu 7: D Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: D Câu 11: A Chu kỳ dao động chất điểm T = 1/2s Khoảng cách vật đại lượng dao động điều hòa có biểu thức: Hai chất điểm xa lần x = A x = -A lần đầu tiên, t = x = -A/2 giảm, thời gian để x = -A/2 giảm đến -A T/6 = 1/12s Câu 12: A chu kỳ dao động vật T = 1s Khoảng cách vật đại lượng dao động điều hòa có biểu thức: =>Khoảng thời gian ngắn lần khoảng cách hai vật 5cm ứng với khoảng thời gian ngắn x có độ lớn = cm Câu 13: C Câu 14: C Dùng phương pháp vecto quay ta dễ dang xác định góc mà vecto x1 x2 quay từ thời điểm ban đầu đến hai chất điểm gặp lần là: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 → thời gian từ lúc t = đến thời điêm chất điểm gặp lần đầu tiên: → Tọa độ hai chất điểm lúc đó: Câu 15: A ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox với phương trình x1 = 3cos(ωt + π/6) cm x2 = 4cos(ωt + 2π/3) cm Khoảng cách xa hai chất điểm trình... trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Tìm khoảng thời gian ngắn lần khoảng cách hai vật cm: A 1/6 s B 1/3 s C 0,125 s D 0,25 s Câu 13 Cho hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị... âm li độ dao động tổng hợp A 4,8 cm B cm C –4 ,8 cm D cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Độ dài đại số Vậy độ dài đại số biến đổi điều hào với tần số f, biên độ: nên vuông pha với dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 – khoảng cách giữa hai DDDH cùng tần số , 19 – khoảng cách giữa hai DDDH cùng tần số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay