10 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 4

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 10 - Hiện tượng phân phóng xạ Định luật phóng xạ - Đề Câu Khi hạt nhân ngun tử phóng xạ phát tia γ A số proton giảm một, số neutron giảm B số proton giảm một, số neutron tăng C số proton neutron giữ nguyên D số proton tăng hai, số neutron giảm hai Câu Phóng xạ γ A kèm phóng xạ β B khơng gây biến đổi hạt nhân C kèm phóng xạ α D Các nhận xét Câu Trong phân phóng xạ β+ A nơtrơn hạt nhân phân phát pôzitrôn B pơzitrơn có sẵn hạt nhân bị phóng C phần lượng liên kết hạt nhân chuyển hố thành pơzitrơn D prơtơn hạt nhân phân phát pơzitrơn Câu Chất phóng xạ 21084Po phóng xạ α trở thành Pb Dùng mẫu Po ban đầu có g, sau 365 ngày đêm mẫu phóng xạ tạo lượng khí hêli tích V = 89,5 cm3 điều kiện tiêu chuẩn Chu kỳ bán Po là: A 138,5 ngày đêm B 135,6 ngày đêm C 148 ngày đêm D 138 ngày đêm Câu Chất phóng xạ 21084Po phát tia α biến đổi thành chì 20682Pb Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744 u; mPo = 209,9828 u; mα = 4,0026 u Năng lượng tỏa 10 g Po bị phân hết là: A 2,2.1010 J B 2,5 1010 J C 2,7.1010 J D 2,8.1010 J Câu Một chất phóng xạ có chu kì bán 3,8 ngày, ban đầu có khối lượng g Sau 11,4 ngày, khối lượng chất phóng xạ lại là: A g B 0,5 g C 4/3 g D 0,4 g Câu Randon (22286Rn) chất phóng xạ có chu kì bán 3,8 ngày Một mẫu Rn có khối lượng mg sau 19 ngày số nguyên tử bị phân là: A ≈ 5,26 1018 B ≈ 0,847.1018 C ≈ 5,42.1018 D ≈ 1,69.1017 Câu Sau thời gian ∆t số nguyên tử chất phóng xạ giảm 20% Hỏi sau thời gian 2∆t lượng chất phóng xạ giảm %? A 40% B 36% C 30% D 50% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Pôlôni (21084Po) nguyên tố phóng xạ α, hạt nhân tạo thành X Ban đầu có mẫu pơlơni nguyên chất Sau chu kỳ bán pôlôni, tỉ số khối lượng chất X khối lượng pôlôni mẫu chất là: A 35/103 B C 1/3 D 103/35 Câu 10 Phát biểu sau khơng nói hạt β+ hạt β-? A Có khối lượng B Được phóng từ đồng vị phóng xạ C Khi qua điện trường hai tụ bị lệch hai phía khác D Được phóng có vận tốc (gần vận tốc ánh sáng) Câu 11 Khi nói tia phóng xạ, kết luận sau sai? A Tia γ sóng điện từ B Độ lệch tia β+ β- C Tia α bị lệch phía âm tụ điện D Tia α bị lệch về phía âm tụ điện nhiều tia β+ Câu 12 Hạt nhân AZX đứng yên phóng xạ α chuyển thành hạt nhân bền Y Bỏ qua xạ gamma xem khối lượng lượng hạt nhân tính theo đơn vị nguyên tử số khối Nếu động hạt α bay W động hạt nhân Y A 4W/(A-4) B AW/(A-4) C 4W/(A+4) D AW/(A+4) Câu 13 Trong ba tia phóng xạ α, β, γ tia phóng xạ lệch nhiều điện trường? A α B β C γ D Cả ba tia lệch Câu 14 Độ phóng xạ khối chất phóng xạ giảm n lần sau thời gian ΔT Chu kì bán chất phóng xạ bằng: ln n A T  T ln B T   ln n  ln  T ln t ln n D T   ln n  ln  T Câu 15 So với lúc ban đầu, thời điểm khảo sát mẫu chất 50% hạt nhân phóng xạ chưa bị phân rã, sau 10 s số hạt nhân phóng xạ chưa bị phân 12,5% Chu kì bán chất phóng xạ là: A 10,0 s B 5,0 s C 13,96 s D 15,24 s Câu 16 2411Na chất phóng xạ β có chu kỳ bán T = 15 tạo thành đồng vị 2412Mg Một mẫu 24 11Na có khối lượng ban đầu 0,24 g Khối lượng Mg tạo thành sau 45 : A 0,21 g B 0,12 g C T  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 0,15 g D 0,18 g Câu 17 Năng lượng tỏa hạt nhân 23492U phóng xạ hạt α chuyển thành hạt nhân 23090Th là: (cho biết lượng liên kết riêng hạt : ωα= 7,1 MeV ; ωU = 7,63 MeV ; ωTh = 7,7 MeV) A 12,98 MeV B 12,39 MeV C 13,28 MeV D 13,98 MeV Câu 18 Phát biểu sau nói tia α khơng đúng? A Ion hóa khơng khí mạnh B Có khả đâm xuyên mạnh nên sử dụng để chữa bệnh ung thư C Khi qua điện truờng hai tụ điện bị lệch phía âm D Là dòng hạt nhân ngun tử Hêli 42He Câu 19 Hạt nhân pơlơni (Po) phóng hạt α biến thành hạt nhân chì (Pb) bền, có chu kỳ bán 138 ngày Ban đầu có mẫu pơlơni ngun chất Hỏi sau số hạt nhân chì tạo mẫu lớn gấp ba số hạt nhân pơlơni lại? A 276 ngày B 138 ngày C 514 ngày D 345 ngày Câu 20 2411Na phóng xạ β- thành 2412Mg Ban đầu có hỗn hợp Na Mg với tỉ lệ khối lượng Mg khối lượng Na 0,25 Sau thời gian chu kỳ bán rã, tỉ lệ : A 0,5 B C D Câu 21 Chất phóng xạ A phóng tia α biến thành hạt B với chu kì bán T Ban đầu mẫu nguyên chất Sau thời gian t1 ta thấy số số hạt B số hạt A Sau thời điểm t1 khoảng thời gian Δt = T/81, ta thấy khối lượng hai chất Tìm số khối A A 210 B 238 C 235 D 237 103 101 101 Câu 22 101 42 Mo chất phóng xạ biến thành 43 Tc , 43 Tc lại chất phóng xạ tạo thành 44 Ru Biết chu kỳ Mo 14.6 phút, Tc 14,3 phút Ban đầu có 5000hạt Mo Hỏi sau 14,6 phút có hạt Tc: A 2500 B 1205 C 1702 D 2507 210 206 210 Câu 23 Chất phóng xạ pơlơni 84 Po phát tia α biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì bán 84 Po 138 ngày Ban đầu (t = 0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân pơlơni số hạt nhân chì mẫu 1/3 Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu A 1/15 B 1/16 C 1/9 D 1/25 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24 Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X k Tại thời điểm t2 = t1 + 2T tỉ lệ : A k + B 4k/3 C 4k+3 D 4k 210 210 210 Câu 25 Bitmut 83 Bi chất phóng xạ Hỏi Bitmut 83 Bi phóng hạt biến đổi thành pơlơni 84 Po ? A Pôzitrôn B Nơtrôn C Electrôn D Prôtôn 238 206 Câu 26 92 U sau nhiều lần phóng xạ hạt α β- biến thành chì 82 Pb Biết chu kì bán biến đổi tổng hợp T = 4,6.109 năm Giả sử ban đầu loại đá chứa urani, khơng có chì Nếu tỉ lệ khối lượng U238 Pb206 37 tuổi đá năm? A ≈ 2.107 năm B ≈ 2.108 năm C ≈ 2.109 năm D ≈ 2.1010 năm 210 Câu 27 Hạt nhân phóng xạ Pơlơni 84 Po đứng n phát tia α sinh hạt nhân X Biết động hạt α sau phân 5,8 MeV Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số 210 khối chúng, cho NA = 6,02.1023 Năng lượng tỏa gam hạt nhân 84 Po phân hết A 2,71.10 J B 2,71.106 J C 2,66.109 J D 1,06.1035 J Câu 28 Chất phóng xạ P0 210 có chu kì bán 138 ngày đêm, có tính phóng xạ α biến thành đồng vị bền chì Pb206 Giả sử thời điểm t1 tỉ số khối lượng P0 lại khối lượng chì sinh 1: Tỉ số khối lượng P0 lại khối lượng chì sinh thời điểm t2 = t1 + 414 ngày là: A 0,2 B 0,04 C 0,4 D 0,02 Câu 29 Hạt 21084Po đứng yên phóng xạ α, hạt α sinh có động 61,8 MeV Năng lượng toả hạt Pololi phân bao nhiêu? Bỏ qua lượng tia γ A 61,8 MeV B 72 MeV C 1,2 MeV D 63 MeV Câu 30 Có 1mg chất phóng xạ pơlơni 21084Po đặt nhiệt lượng kế có nhiệt dung C=8 J/K Do phóng xạ α mà Pơlơni chuyển thành chì 20682Pb Biết chu kỳ bán Pôlôni T=138 ngày; khối lượng nguyên tử Pôlôni mPo=209,9828 u; khối lượng nguyên tử chì mPb=205,9744 u; khối lượng hạt α mα =4,0026 u; u= 931,5 MeV/c2 Sau thời gian t=1 kể từ đặt Pơlơni vào nhiệt độ nhiệt lượng kế tăng lên: A ≈ 155 K B ≈ 125 K C ≈ 95 K D ≈ 65 K Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: D Câu 4: A Câu 5: B Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: B Câu 9: D Câu 10: B Câu 11: D Câu 12: A Câu 13: B Câu 14: C Câu 15: B Câu 16: A Câu 17: D Câu 18: B Câu 19: A Câu 20: D ban đâu mNa=4mMgSau chù kì kl Na lại khối lượng mMg tạo thành 4mMg-mMg=3mMg tổng mMg=mMg ban đâu +3mMg=4mMg Tỉ lệ Câu 21: D Chất A có số khối A phóng xạ  chất B=> B có số khối (A-4) Giả sử số hạt thời điểm t1 chất n hạt Sau khoảng thời gian  tthì số hạt A lại là: Số hạt B có sẵn n hạt thêm Do Câu 22: C Câu 23: A Câu 24: C Câu 25: C Câu 26: B Câu 27: A nên hạt hạt A vừa phóng xạ nên B có tất cả: đến thay số với ta giải hạt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Hạt nhân P0 đứng yên phát tia  hạt nhân X nên ta có ( Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng) Năng lượng toả hạt nhân Po phóng xạ Năng lượng toả gam Po phân hết Câu 28: D Sau 414 ngày tương đương chu kỳ bán số khối lượng Po lại là: Khối lượng Pb sinh lúc đó: tỉ số khối lượng Po lai kh Câu 29: D Ta có Câu 30: D ối lượng chì sinh là: ... hạt nhân phóng xạ chưa bị phân rã, sau 10 s số hạt nhân phóng xạ chưa bị phân rã 12,5% Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A 10, 0 s B 5,0 s C 13,96 s D 15, 24 s Câu 16 241 1Na chất phóng xạ β có chu... chất Tìm số khối A A 210 B 238 C 235 D 237 103 101 101 Câu 22 101 42 Mo chất phóng xạ biến thành 43 Tc , 43 Tc lại chất phóng xạ tạo thành 44 Ru Biết chu kỳ Mo 14. 6 phút, Tc 14, 3 phút Ban đầu có... nguyên tử số 210 khối chúng, cho NA = 6,02 .102 3 Năng lượng tỏa gam hạt nhân 84 Po phân rã hết A 2,71 .10 J B 2,71 .106 J C 2,66 .109 J D 1,06 .103 5 J Câu 28 Chất phóng xạ P0 210 có chu kì bán rã 138 ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 4 , 10 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay