8 – dao động điều hòa với VTCB nằm ngoài gốc tọa độ

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Dao động điều hòa với VTCB nằm ngồi gốc tọa độ Câu Một chất điểm chuyển động trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt) + B, A, B, ω số Chuyển động chất điểm A dao động điều hòa với vị trí biên có tọa độ (B A) (B + A) B dao động tuần hoàn biên độ (A + B) C dao động tuần hoàn với vị trí cân nằm gốc tọa độ D dao động tuần hồn với vị trí cân nằm tọa độ B/A Câu Trên trục Ox có điểm D, P, I, Q, C tương ứng tọa độ 2, 4, 5, 6, (đơn vị trục Ox cm) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân I, khoảng từ C đến D Biết chất điểm chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0,5 s Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc chất điểm ngang qua C Phương trình dao động chất điểm A x = 3cos(2πt) + cm B x = 2cos(4πt + π) + cm C x = 3cos(2πt + π) + cm D x = 2cos(2πt) + cm Câu Một vật dao động với phương trình dao động: x = 6cos(4πt + π/3) + (x tính theo cm, t tính theo s) Kết luận sau đúng: A Dao động vật dao động điều hòa B Dao động vật dao động điều hòa với vị trí cân vị trí có tọa độ x = -2 cm C Tại thời điểm t = s vật có tọa độ x = cm D Dao động vật dao động điều hòa với biên độ A = cm Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(6t π/6) + (cm) Trong trình dao động, tọa độ vật biến thiên đoạn sau đây? A [-5, 11] B [-8, 8] C [5, 11] D [-8, 5] Câu Cho lắc đơn dao động điều hòa mặt phẳng thẳng đứng với chu kỳ s Chọn ly độ góc vị trí dây treo nằm phương thẳng đứng Khi lắc đứng cân bằng, dây treo lệch với phương thẳng đứng 6o phía dương Trong q trình dao động, góc lệch cực đại dây treo so với phương thẳng đứng 10o Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 8o lắc chuyển động theo chiều dương Phương trình ly độ góc lắc là: A α = 10cos(2πt +π/3) (o) B α = 4cos(2πt π/3) + (o) C α = 4cos(2πt π/3) (o) D α = 4cos(2πt + π/3) + (o) Câu Một lắc đơn dao động điều hòa với phương trình ly độ góc: α = 6cos(4πt + π/6) + (o) Chu kỳ dao động lắc đơn là: A s B 0,5 s C s D Không thể xác định Câu Cho lắc đơn dao động điều hòa mặt phẳng thẳng đứng với chu kỳ s Chọn ly độ góc vị trí dây treo nằm phương thẳng đứng Khi lắc đứng cân bằng, dây treo lệch với phương thẳng đứng 5o phía dương Trong trình dao động, góc lệch cực đại dây treo so với phương thẳng đứng 11o Thời điểm ban đầu, t = 0, chọn lúc dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 2o lắc chuyển động theo chiều âm Phương trình ly độ góc lắc là: A α = 6cos(πt + 2π/3) (o) B α = 6cos(πt 2π/3) + (o) C α = 6cos(πt 2π/3) (o) D α = 6cos(πt + 2π/3) + (o) Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình ly độ góc: α = 8cos(5πt - π/3) + (o) Phát biểu sau sai? A Tại thời điểm t = 0, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 7o lắc chuyển động theo chiều dương B Góc lệch cực đại dây treo so với phương thẳng đứng 11o C Tại thời điểm t = 0, ly độ góc lắc 7o lắc chuyển động theo chiều dương D Ly độ góc cức đại lắc 8o Câu Một lắc lò xo đặt nằm ngang theo phương Ox, gồm lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ khối lượng 100 g Khi lò xo khơng biến, vật có tọa độ 5, từ vị trí kéo vật đến vị trí có tọa độ 10 cm thả nhẹ cho vật dao động điều hòa Lấy π2 = 10, đơn vị trục Ox cm, gốc thời gian t = lúc thả vật Phương trình dao động vật là: A x = 5cos(10πt) + (cm) B x = 5cos(10πt + π) + (cm) C x = 10cos(10πt) (cm) D x = 10cos(10πt π/3) (cm) Câu 10 Một lắc lò xo đặt nằm ngang theo phương Ox, gồm lò xo có độ cứng 25 N/m, vật nhỏ khối lượng 100 g Khi lò xo khơng biến, vật có tọa độ 3, từ vị trí kéo vật đến vị trí có tọa độ cm truyền cho vật vận tốc 15π√3 cm/s hướng theo chiều dương Ox Lấy π2 = 10, đơn vị trục Ox cm, gốc thời gian t =0 lúc truyền vận tốc cho vật Phương trình dao động vật là: A x = 6cos(10πt + π/3) + (cm) B x = 6cos(5πt π/3) + (cm) C x = 6cos(10πt + π/3) (cm) D x = 6cos(5πt π/3) (cm) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Đây vật dao động điều hòa với VTCB B → Vị trí biên dương ứng với x = A + B vị trí biên âm ứng với x = B - A Câu 2: A Vị trí cân chất điểm vị trí I với x I = Ta có 2A = DC = cm → A = cm, T/2 = 0,5 s → T = s Tại t = vật vị trí biên dương (vị trí C) → phương trình dao động : x = 3cos(2πt) + cm Câu 3: C A: sai: Dao động vật dao động điều hòa với vị trí cân nằm ngồi gốc tọa độ B Sai: vị trí cân vật có tọa độ x0 = cm C Đúng: t = 0, từ phương trình dao động ta có tọa độ vật là: x = 6cos(π/3) + = cm D Sai: biên độ dao động điều hòa vật A = cm Câu 4: A Trong trình dao động, tọa độ biên vật là: x-B = -8 + = -5, xB = + =11 → Tọa độ vật biến thiên đoạn [-5, 11] Câu 5: B Khi lắc đứng cân bằng, dây treo lệch với phương thẳng đứng 6o phía dương, mà góc lệch cực đại dây treo với phương thẳng đứng 10o nên biên độ góc vật = 4o Tại t = 0, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 8o→ Ly độ góc lúc = α0/2 chuyển động theo chiều dương nên ta có phương trình ly độ góc lắc là: α = 4cos(2πt - π/3) + (o) Câu 6: B Con lắc trường hợp dao động điều hòa với vị trí cân nằm gốc tọa độ, chu kỳ, tần số, tần số góc dao động giống trường hợp lắc dao động với vị trí cân trùng gốc Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 tọa độ → Chu kỳ dao động lắc T = 2π/4π = 0,5 s Câu 7: D Tần số góc = 2π/T = π rad/s Khi lắc đứng cân bằng, dây treo lệch với phương thẳng đứng 5o phía dương, mà góc lệch cực đại dây treo với phương thẳng đứng 11o nên biên độ góc vật = 6o Tại t = 0, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 2o → ly độ góc lúc = -α0/2 chuyển động theo chiều âm nên ta có phương trình ly độ góc lắc là: α = 6cos(2πt + 2π/3) + (o) Câu 8: C Thay t = vào phương trình ly độ → α = 7o, ta xét vận tốc t = 0: → lắc chuyển động theo chiều dương → A B Đúng: Góc lệch cực đại dây treo với phương thẳng đứng αmax = +3 =11o C: Sai: Trong phương trình dao động, ly độ phần biến thiên điều hòa (phần hàm sin, cos) → t = ly độ góc lắc = 8cos(-π/3) = 4o D Đúng Câu 9: A vị trí cân vật có tọa độ nên phương trình dao động có dạng: (cm) rad/s Kéo vật đến vị trí có tọa độ 10 thả nhẹ nên tọa độ lớn vật đạt trình dao động 10, nên ta có biên độ dao động vật A = cm Tại t = vật biên dương → x = 5cos(10πt) + (cm) Câu 10: B Vị trí cân vật có tọa độ cm → vị trí có tọa độ vật có ly độ cm rad/s Vì ly độ vận tốc hai đại lượng vuông pha nên ta có, vị trí vật có tọa độ cm thì: Tại t = vật có ly độ = A/2 vận tốc truyền cho vật hướng theo chiều dương nên ta có phương trình dao động vật: x = 6cos(5πt - π/3) + (cm) ... trình dao động : x = 3cos(2πt) + cm Câu 3: C A: sai: Dao động vật dao động điều hòa với vị trí cân nằm ngồi gốc tọa độ B Sai: vị trí cân vật có tọa độ x0 = cm C Đúng: t = 0, từ phương trình dao động. .. vị trí cân vật có tọa độ nên phương trình dao động có dạng: (cm) rad/s Kéo vật đến vị trí có tọa độ 10 thả nhẹ nên tọa độ lớn vật đạt trình dao động 10, nên ta có biên độ dao động vật A = cm Tại... dao động ta có tọa độ vật là: x = 6cos(π/3) + = cm D Sai: biên độ dao động điều hòa vật A = cm Câu 4: A Trong trình dao động, tọa độ biên vật là: x-B = -8 + = -5, xB = + =11 → Tọa độ vật biến thiên
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 – dao động điều hòa với VTCB nằm ngoài gốc tọa độ , 8 – dao động điều hòa với VTCB nằm ngoài gốc tọa độ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay