70 cau dong dien xoay chieu hay va kho co loi giai 30

31 40 1
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu X U= V ,9 ,75 Ω : A 120V, 6A B 125V, 6A Cơng thức áp dụng: A t Phao phí = R.I2 Ptồn phần = UIcosφ Ptồn phần =Phao phí + Pcó ích Pco ich 100 H= Ptoan phan Ptoan phan  Phao phi Ptoan phan U= ) đv:kW 100 â ả D 125V, 1,8A Trong đó: A: C ọ ( ản ra) đv: kWh Pcó ích: (cơng su ản ra) đv:kW t: th i gian đv: h R: n tr dây cu n đv: Ω Phao phí: cơng su t hao phí đv:kW Ptồn phần: cơng su t tồn ph n ( công su t tiêu th c cosφ: H s công su t c U: n áp làm vi c c :V I: D n hi u d :A Pcó ích = = C 120V, 1,8A = Ω : V, φ = ,9 cos = Ur  U r  90V U : Phao phí = r.I2 Ptồn phần = UdIcosφ H= Pco ich Ptoan phan 100 => Pcó ích = 0,8Ptoàn phần Mà Ptoàn phần =Phao phí + Pcó ích => Ptồn phần =Phao phí + 0,8Ptồn phần => Phao phí = 0,2Ptồn phần => r.I2 = 0,2.UdIcosφ =>r.I2 = 0,2.Ud.I.0,75=>I = 0,015Ud (1) Mà cosd  Ur Ur 90  Ud    120V Thay vào (1) => I = 0,015.120 = 1,8A Ud cosd 0, 75 Câu 2: M õ â K ứ ằ ắ ứ k K A 60V U2 kể B 30V Giải: Gọ N1 N2 â â k , 24 V ể ắ ể ê ? C 40V U1 U2 Hỏ k ằ D 120V U2 ắ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com  t â ê '   t t â ứ ỗ ê K -> ừ ỗ : e1 = N1   '  e2 = N2  N2 t t t e2 E1 N U    (1) e2 E N2 U2 K : e' = N2  '  e'1 = N1  N2 t t t e' E '1 N U' U   2   (2) e' E ' N1 U '1 U '1 â ( ) (2) T U’1 = U1/4 = 60V Chọn đáp án A Câu3: M R, , C ắ ->  u  U0 cos t 2 ( 2 < 1 ) dòng ể ứ í R L12 D R = n2  1 ỏ ự ( > ) ( 1 2 ) L( 1  2 ) L(1  2 ) A R = B R = C R = n2  L n2  n2  1 Giải: I1 = I2 =Imax/n > Z1 = Z2 -> 1 L = - 2 L + 1C 2C -> 2 L-= mà I1 = Imax/n 1C U 1U > = ->n2R2 = R2 +( 1 L ) = R2 + ( 1 L -2 L )2 1C nR R  (1 L  ) 1C L( 1  2 ) > (n2 – 1)R2 = ( 1 -2 )2L2 -> R = Chọn đáp án B n2  Câu : M k â R, ả ả kháng ZL k ể k ê ZC  2ZL V ê ứ ứ V V ữ A 55V* B 85V C 50V D 25V Gả L C c=2ZL nên UC= 30V => UL= -15V V = R+uL+ uc = 40 – 15 + 30 = 55V Câu5: Mắ R Ck â ổ Ở ự cos   Ở f1  60Hz , f2  120Hz , ằ cos   0,707 Ở f3  90Hz , A 0,874* B 0,486 C 0,625 D 0,781 Gả V 1=60Hz φ1=1 => ZL1=ZC1 V = 2.f1 C ỉ ổ ỉ  k : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Z L2  2ZL1 ; Z C2  0,5ZC1 = 0,5ZL1 R cos 2  V R  (ZL2  ZC2 ) cos 3  ( ) R  R  (2ZL1  0,5ZL1 )  0,707  ZL1  R (1) 1,5 = 1,5f1 ZL3=1,5ZL1 ; ZC3= T ZC1 ZL1  1,5 1,5 R R  (ZL3  ZC3 ) R  (2) Z R  (1,5ZL1  L1 ) 1,5 R R cos 3    0,874 ZL1 2 25 R 2 R  ( ) R  (1,5ZL1  ) 36 1,5 1,5 (2) V R, , C   ắ ỏ i1  I cos100 t   (A) N 2    i2  I cos100 t   (A) 6  B u  60 cos100 t   / 6 (V) Câu A u  60 cos100 t   / 3 (V) ắ C C u  60 cos100 t   / 3 (V) D u  60 cos100 t   / 6 (V) H ẫ ả Vì I0 nên Z1 = Z2 => (ZL- ZC)2 = ZL2 => ZC= 2ZL cos1= cos2 => 1 = - 2 (*) ; (1< ; 2 >0 )   1  u  i  u            u i u  φ1 φ2 : u  (*)     (u  )  u  6 V ọ D Câu ê A ê ữ ự k â ằ 8,5 ă ả ữ C ê ự ê k ê ổ C ,5 D Bài giải: Gọ P ê ,R C í k ă R P1 = P12 V P1 = P + P1 ; P1 = I1.U1 U1 R P2 = P22 V P2 = P + P2 U2 ả ê â k ă 0,15U1 U = I1R = 0,15U1  R = P1 k â ể k í ă ả ù ả Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com P1 P12 U 22 U P  2  100   10 P2 P2 U1 U1 P1 P1 = P + P1 P2 = P + P2 = P + 0,01P1 = P + P1 - 0,99P1 = P1 – 0,99P1 M k P1 = 0,15P1 0,15U1 P1 R  0,15P1 P1 = P12  P12 U1 U12 U P P  0,99P1 P  0,99.0,15P1  10  8,515 D :  10  10 U1 P1 P1 P1 Vậy U2 = 8,515 U1 Câu 8: C A AM AM R1 ả ự ả , R2 C (R1 = R2 = 100 ) cos (V) K A = ắ ek k kể M ek ỉ /2 (A) K ắ M ự S ỉ k A 100 V B.50 V C 100 V D 50 V Gả +k Z1  +k ổ ắ ek : M, ắ, A (R M M k ) U AB  100 2  Z L  Z12  R12  100 I ắ k , ự , ta ZC = ZL= = 2R1= Ω; : I’ =UAB/Z = 0,5 A S ỉ k : UV = UMB = I ' R22  ZC2  50 2V Câu 9: M ê U1 = V ê 22 V ,k ă â ỏ, ,2 /V N ứ K ứ U2 = 264 V ê k , U = 110V S A 20 B 10 C 22 D 11 Giải: Gọ â M A e ê N1 N2 N 110   N2 = 2N1 ( ) V N1 = 110 x1,2 = 132 vòng Ta  N 220 Gọ â K N1  2n 110 N  2n 110    (2) N2 264 N1 264 Thay N1 = 32 = Chọn đáp án D Chú ý: K ả ứ ứ e1 = (N1-n)e0 – ne0 = (N1 – 2n) e0 e0 ả ứ ỗ e2 = N2e0 N1  2n e1 E1 U N  2n 110      D N2 e2 E U N2 264 Ω, k õ k â ứ ữ : â Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com R, ,C ắ T Câu 10: C K ằ ự 4f1 K =3 : A 0,8 B 0,53 C 0,6 D 0,47 Giải: U2 R U2 P=  cos2   Pmax cos2   f2 ta cos  = 0,8 Z2 R 1 Tứ k = f ZC = 4ZL k 12  4  02   4 L  LC C R2 R  R  9Z2L  1,25R  Z L   ZC = 2R/3 cos2 = 0,8 = 2 R   Z L  4Z L  Khi f3 = 3f Z3L = 3ZL = R/2 Z3C = ZC/3 = 2R/9 R 18 18 V =  0,9635   2 349 18  25 R 2R   R2      2 Câu 11 C R C, ả = 25 cos100t,  t ổ â =R V AM MB 56,25 ù Hã A 0,96 B 0,85 Giải: cos1 = tanAM = C, M ứ 1= 100 2= C 0,91 D 0,82 1 1  ) -> LC = ( hay ZC1 = ZL2 (1) 1 C 1   Z C1 Z L1 ; tanMB = R r uAM MB ZL1ZC1 = R2 -> ZL1.ZL2 = R2 ->L = cos1 = R Rr Rr 1 = cos2 = -> Z1 = Z2 -> 1L = - 2L Z1 Z2 1C  C > (1+2 )L = cos1 = AM Rr = Z1 2R R  ( Z L1  Z C1 ) 2R R  (1   ) R 1 2 = 1 2R R  ( Z L1  Z L ) = 4 r = R > R (1   ) 1 2 = ổ 2R R  (1   ) L2 = 0,96 Chọn đáp án A ể Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 12: C R C ắ , â ả = CR2 ổ , ù 1  50 rad/s   100 rad/ H 1 A B C D 13 Giải: cos  R  Z   100 / R 1  50 rad/s H R  ( L  ) C ằ , ê D ω1 ≠ ω2 nên 1L  = Z2 hay: (1 L  2 )  (2 L  ) 1C 2 C 1 1  2 hay ZL1 =  (2 L  )  (1  2 ) L   LC  1C 2C C 1.2 1.2 ZC2 R cos  R  (1 L  ) 1C R cos  (1  2 ) C 1222 Chắc đáp án D R2   R  1 2 R (  ) 2C 1C R R2  R  R2  1 (1  2 ) C C12 12 â ả , ả ổ ự â A 60V ( ) R2  (  2 ) R L L 12 2 (1  2 )2 C 1222  : B 120V 1 2V K V G C 30 V 1  R C â ự D 60 V U R  ZC2 R  ZC2 ổ ULmax ZL = (1)và ULmax = R ZC Gả: K T R  R2  U=3 Câu 13: Ta có: 1 (  )2 C 2 1 R  U UC   Z ZC 30 R  (Z L  ZC )2  30  2Z C2  R  ( Z L  Z C ) (2) ZC (2) R4  ZC2 R2  2ZC4   R2  ZC2  R  ZC D ULmax = Bài 14 R, , C ắ R, , C K k ỉ A V1, V2, V3 Giải: UR  U  60 V Chọn đáp án A R = U0 cos t ( U0 k ổ,  ổ ) 2 thỏa mãn điều kiện CR < 2L Gọ V1,V2, V3 ă ê ỗ k ự , ự k ă B V3, V2, V1 C V3, V1, V2 D V1, V3,V2 k ứ ự ắ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com R2  < 12 = < 22 = LC L LC C ( L  CR ) Theo thứ tự V3, V1 , V2 Chọn đáp án C Câu 15: M k kể M ả ek ỏ K ek ỉ 0,1A 25rad / s K ă ê ek ỉ: A 0,1 A B 0,05 A C 0,2 A D 0,4 A NBS Giải: S E= E NBS NBS   C â :I= ZL L L Tóm lai ta 32 = Ik Câu 16 T ự ọ ,75A ỉ A ả ω ê I = , A Chọn đáp án A ọ 22 V, ê  92,8 M  ể B ă ? ê 2 C ả 2 V- W ắ ả D ă ê  Giải : Gọ R0 , ZL , ZC , ả k k C ứ P= W; ứ I Gọ R2 k k U = 22 V K R1 = 70 I1 = 0,75A, P1 = 0,928P = 111,36W P1 = I12R0 (1) > R0 = P1/I12  198 (2) U U 220   I1 = 2 Z1 ( R0  R1 )  ( Z L  Z C ) 268  ( Z L  Z C ) Suy (ZL – ZC )2 = (220/0,75)2 – 2682 >  ZL – ZC   119 (3) Ta P = I2R0 (4) U U  V I= (5) Z ( R0  R )  ( Z L  Z C ) U2 P= > R0 + R2  256 > R2  58 ( R0  R2 )  ( Z L  Z C ) R2 < R1 > ∆R = R2 – R1 = - 12 Phải giảm 12 Chọn đáp án C Câu 17: M k ắ n2 kể, R, C ự M ắ ả ù ê n0 A n02  n1.n2 B n02  Gả:S 2n12 n22 n12  n22 C no2  :E= n12  n22 2 N0 = D n02  n12  n22 2fN0 = U ( r = 0) ữ K K 1, n2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com = , ự V 1   2 f1 f2 f0 Câu 18 H = 22 V M ằ A 2.5A Giải: Gọ D â Dù G ữ 1 2n12 n22   > Chọn đáp án B n  n12  n22 n12 n22 n02 22 VW ắ dây, UP 22 V-55 W ắ ứ3 , ả ( ứ ) K â hay B 4.17A í C 12,5A I1 = I2 = 5A; = + i2 + i3 D 7.5A è I3 = 2,5A I = I1 + I2 + I3 , i , i3 2 /3 I3 ê I1 I2 I1 ẽ, I2 I I3 T e ẽ I = I3 = 2,5A Chọn đáp án A: 2,5A I1 I I2 I3 Câu 18 C k R = 60  , : ả U C R RC ể ứ i1  cos(100 t   /12)( A) i2  cos(100 t  7 /12)( A) N ê R C ể ứ : A i  2 cos(100 t   / 3)( A) B i  2cos(100 t   / 3)( A) C i  2 cos(100 t   / 4)( A) D i  2cos(100 t   / 4)( A) Giải: T R RC ằ pha φ1 ữ ữ φ1= - tanφ2 φ2 Gả : = U cos(100πt + φ) (V) K φ1 = φ –(- π/12) = φ + π/12 ; φ2 = φ – 7π/12 tanφ1 = tan(φ + π/12) = - tanφ2 = - tan( φ – 7π/12) tan(φ + π/12) + tan( φ – 7π/12) = - sin(φ + π/12 +φ – 7π/12) = Suy φ = π/4 - tanφ1 = tan(φ + π/12) = tan(π/4 + π/12) = tan π/3 = ZL/R L = ZC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com  ZL = R U = I1 R  Z L2  RI1  120 (V) M R C L = ZC u = U cos(100πt + π/4) V i = 2 cos(100πt + π/4) (A) Câu 19 N â ẫ k ,9 C 92,28% ự I = U/R = /6 = (A) Chọn đáp án C ả ê  = 2,5.10  , kV kw H -8 ê ù ,4 k ằ H ả : D 99,14% Giải: Gọ ∆P í ê â P  P P  1 P P R P P 2l 5.105 2,5.10 8 2.10 ∆P = P ->    7,716.10 2 2 4 P (U cos  ) S (U cos  ) 0,4.10 10 0,81 H = 1-0,0772 = 0,9228 = 92,28% Chọn đáp án C Nếu lấy chiều dài dây dẫn 10km kết D, đường dây tải điện cần hai dây dẫn H H= Câu 20 M H Hỏ ổ ỉ k ù ổ P ê H’ ằ ê ê ,(í e H) Giải: nP  P P P ->  1  n(1  H ) (1) nP nP P R ∆P = P2 (2) (U cos  ) P  P' P' P' H’ = >  1   H ' (3) P P P R ∆P’ = P2 (4) (U cos  ) P' 1 H' Từ ( ) (3) : (5)  P n(1  H ) P' Từ (2) (4) : (6)  P n Từ (5) (6) 1 H' 1 H 1 H n  H 1   1 H'  H' 1  n(1  H ) n n n n H :H= Đáp số: H '   ê Câu 21 ả ê A 1 H n  H 1  n n ữ ự k â ằ 8,5 5 ữ C ả ự ,5 D ă ê ê k ê ổ C k ể k í ă ả ù Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Bài giải: Gọ P ê ,R C í k ă R P1 = P12 V P1 = P + P1 ; P1 = I1.U1 U1 R P2 = P22 V P2 = P + P2 U2 ả ê â k ă 0,15U1 U = I1R = 0,15U1  R = P1 â P1 P12 U 22 U P  2  100   10 P2 P2 U1 U1 P1 P1 = P + P1 P2 = P + P2 = P + 0,01P1 = P + P1 - 0,99P1 = P1 – 0,99P1 M k P1 = 0,15P1 0,15U1 P1 R  0,15P1 P1 = P12  P12 U1 U12 U P P  0,99P1 P  0,99.0,15P1  10  8,515 D :  10  10 U1 P1 P1 P1 Vậy U2 = 8,515 U1 Chọn đáp án B Câu 22 A R â ả ả ằ k K = V1, ữ 1, L = L2 k ỉ V2 , ữ P 1 + 2 = /2 V1 = 2V2 Tỉ P1/P2 là: A B C D Giải: Z L1 Z ; tan2 = L ; Do 1 + 2 = /2 -> tan1 = cotan2 = tan  R R Suy R = ZL1ZL2 Gọ U U U U   I1 = Z1 R  Z L21 Z L1 ( Z L  Z L1 ) tan1 = I2 = U  Z2 U1 = I1ZL1 = U2 = I2ZL2 = U R Z 2 L1  U Z L ( Z L  Z L1 ) UZ L1 Z L1 ( Z L1  Z L1 ) UZ L Z L ( Z L1  Z L1 ) U1 = 2U2 -> P1 = I12 R P2 = I22 R Z L1  Z L > ZL1 = 4ZL2 10 ổ 2, , k ỉ P1 Khi Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com P2 = P + P2 = P + 0,01P1 = P + P1 - 0,99P1 = P1 – 0,99P1 U 12 11P P R M k P1 = P12 = P12 21  11 U1 U1 P P1  0,99 P U P  0,99P1 11  9,1 D :  10  10  10 U1 P1 P1 P1 : V U2 = 9,1 U1 C ọ A: 9, Câu 39 ửR C R=  ể ứ = + ( t + /4) (V) Tí ỏ A 50W B 200W C 25W, D, 150W Giải: N ê ổ U=5 D ỏ P = I2R < U (50 ) = R 100 Câu 40: M (V) D ê R R) = 50W Chọn đáp án C: P = 25W ê â = ,8 R= B.28V A.10 V U1chieu = C ê ổ =8 ă C.12 V , ê P=32W â ẫ â D.24V P = 2A; r U P 20 20 Ud = = 20V , I = d = -> Zd = = 10 I cos  Zd Zd Giải: D â I= Zd = r  Z L2 -> ZL = Z L2  r = 6 U I= -> U = IZ = I (r  R)  Z L2 = 12  = 12 (V) Chọn đáp án C Z Câu 41 C R C ắ ổ K 2 =6 Hz ả ự K = Hz ả = ’ ả L=UL cos(100t + 1 ) K L =U0L cos(t+2 ) UL=U0L / G ’ ằ : A.160(rad/s) B.130(rad/s) C.144(rad/s) D.20 30 (rad/s) UL Giải: UL = IZL = R  (L  ) C R  (L  ) C = y U =U y = L Lmax ->  02 2 = C2 L (2 -R2) ( ) V C 0 = 120 rad/s 17 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com K = U0L = UL Suy UL = U’L > ' = > 2 2 R  (L  ) R  ( ' L  ) C 'C 2 2 [ R  ( ' L  ) ] = ’2 [ R  (L  ) ] 'C C L 2 1  '2 ( 2 -’2 )( -R2) = ( ) = ( 2 -’2 )( + ) C C C '  '  L 1 -> C2 ( -R2) = + (2) V  = 100 rad/s C '   2 02 1 Từ ( ) (2) = + -> ’ =  02  ' 2 2   02 ’ = = ’  0 2   02 Câu 42 C M ( ) -> ’ = R= = 2.100   120  M ữ C.0,865 M R C = U cosωt = AM H D 0,975 ẽ UL UMB P U E L -> C R2 = r2 = ZL.ZC L > ZL.ZC = ) C C 2 2  U R  U C = I (R +ZC ) O (Vì ZL = L; ZC = U AM AM A ả R=r= = 160,36 rad/s Chọn đáp án A AM L , C B 0,755 Giải: Vẽ 100 120 A ự ả ả A.0,887 Từ  UC  F Q UAM = I (R + U  U  U = I (r + Xét tam giác OPQ PQ = UL + UC PQ2 = (UL + UC )2 = I2(ZL +ZC)2 = I2(ZL2 +ZC2 +2ZLZC) = I2 (ZL2 +ZC2 +2R2) (1) 2 OP2 + OQ2 = U AM  U MB  2U R2  U L2  U C2  I (2R  Z L2  Z C2 ) (2) Từ ( ) (2) PQ2 = OP2 + OQ2 > OPQ O Từ UMB = nUAM = UAM U tan(POE) = AM  > POE = 300 Tứ OPEQ ữ U MB OQE = 600 > QOE = 300 D ữ :  = 900 – 600 = 300  0,866 Chọn đáp án C V  = cos300 = 2 MB r L 2 ZL2) 2 ZL2) 18 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 43 Trong q trình ả i xa, khơng dùng máy C ả tăng i áp lên ể ả cơng hao phí dây 100 nh ng ẫ ả ả công n i tiêu không ổ áp ứ u pha dòng ứ i ban ả áp dây ằ 10% áp ả tiêu A 9,1 B 10 C 10 D 9,78 Giải ả í â P = I2R => P2 / P1 = 1/ 100 => I2 = I1/10 = 1/n V ù => =1  C ê ả k ổ ê U 1.I1 = Ut2I2 => Ut2 = 10Ut1 = nUt1  ả â U1 = kUt1 = I1R  ả â U2 = I2R => U2/U1 = I2/I1 = 1/n => U2 = kUt1/n  U1 = U1 + Ut1 = ( k + )Ut1  U2 = U2 + Ut2 = kUt1/n + nUt1 = ( k + n2 ) Ut1/n  ỉ U2/U1 = ( k + n2)/ ( k +1)n  ứ : k ả ả, ả í â  Á ằ k= , = 100 => U2/U1 = 9, C ọ A  u  U 2cost (U, ω k ổ) A Gữ R, ữ MN â ữ N C K R = 75  R ê ự ê kỳ C’ N ù C ẫ UNB ả , L, ZC, ( ổ ) nguyên G C là: A 21  ; 120  B 128  ; 120  C 128  ; 200  D 21  ; 200  2 U R U Giải: PR = I2R = = 2 ( R  r )  (Z L  Z C ) r  (Z L  Z C ) R  2r R PR = PRmax R2 = r2 + (ZL – ZC)2 (1) M k R = 75 PR = PRmax UC = UCmax 2 (R  r)  Z L (R  r) D : C= = + ZL (2) ZL ZL T e , L ZC ê ể C nguyên (R+r) = nZL (3) ( ê ) K = n + Z > Z – Z = n (4) C L C L Thay (4) vào (1) r2 + n2 = R2 = 752 (5) T e ể ằ  28 N e (5): < 75 D ể r = 21 Từ (5) -> n = 72 Thay R, r, n vào (3) -> ZL = 128 Thay vào (4) > ZC = 200 Chọn đáp án D: r = 21  ; ZC = 200  Câu 44 ể AM V Câu 45 i1  I cos(t  i2  I cos(t  Giải T  )( A) Hỏ 12 I0 ể  ứ R, ,C )( A) K ỏ C ? ê Z1  Z  R2  (Z L  ZC )2  R  Z L2  ZC2  2Z L ZC   ZC  2Z L  19 I1 u I2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Z L  ZC Z  L R R Z tan   L V 1  2 R tan 1   V u  60 cos(t   12   /   / 12 Ω, ả ê : u  220 cos(100t ) V ( í ằ =3 8,3 H C= 5,92μF k, k ả ằ : A 20ms B 17,5ms C 12,5ms Giải Công A=Pt A>0 P> V ta ể ứ p ắ ể ứ i: ZL=100 Ω, Zc=200 Ω      u  i  pha ữ u i: tang =-1, ể Dễ dàng   )(V ) Câu 46 R= 1  2 ứ â ) ắ T ă D 15ms  i  2, 2cos(100 t  ) i:   (cos(200 t  )  cos ) 4 Cơgn ứ tính cơng :p=ui=484   cos(200 t  )  cos   4 P>0 Vẽ tròn giác ra: A B giác ễ dàng   cos(200 t  )  cos   4 > V k Nhìn vòng tròn Câu 47 M R, A  K ả ừA B theo gian ể sinh công A AM ắ M M ê ự M AM ỉ ự ả ỉ R ả ổ ổ A A 20 :2.3T/4=15ms ắ k ê kim ứ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com A 8 B 33 113 118 160 C Giải: R A PR = I2R = 17 M  D L,r B U 2R  ( R  r )  Z L2 PR = PRmax k U2 r  Z L2 R  2r R = > R2 = r2 +ZL2 > r2 +ZL2 = 802 = 6400 r r  V (r+80)2 + ZL2 = 1600n2 r2 +160r + 6400 +ZL2 = 1600n2 > r = 10n2 – 80 < r = 10n2 – 80.< 80 -> n = > r =10 r r  Suy ra: cosMB = = 2 r  Z L 80 rR cosAB = (r  R )  Z L2  rR 90 =  40n 120 ; cosAB = ả ) C Chọn đáp án D: cosMB = R, ( Câu 48 ổ   k A 0,8642 Giải: Gả K  ỉ f1 f2 k 12 ằ f1 B 0,9239 Khi f2 thì: i2  I cos( t + u  2 )  u  2  VIk ổ D 0,8513 ứ : u  U cos( t + u ) (V) ể (2) 1  2  ổ H C 0,9852 Khi f1 thì: i1  I cos( t + u  1 )  u  1   Từ ( ) k   12 (1) (2)  (3) ê Z1  Z  ( Z L1  ZC1 )  ( Z L  ZC )  tan 1   tan 2  1  2 φ1 = φ2 thay φ1 = –φ2 vào (3) ta có: 1  21   2     u    24 ổ, Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com â Câu 49.M ứ ự â , ù , x = 43 ể k S M í â ỉ k ể ứ x giữ ứ 26 ê k=2 D ê x = 45 ả ự ê ứ U= ể ỏ ọ í ê ứ : 65 Giải : Gọ â B 56 â C 36 â N1  N U N2  n   0, 43 (1) U1 N1 U N  n  26   0, 45 ( 2) ê U1 N1 N1  1300vong N  650 k ả Câu 50 ứ ự ữ R, R â k â ,M ù =9 â A ắ R  r Gọ N ứ U0 ằ : e ể ằ AM uNB D 60 V C 60 V Ta :(UR + Ur)2 + U L2 = U AM D D u  U cos t (V ) ả ( , ) C ể ằ ữ â 30 V G A 120 V B 120 V Giải: Do R = r -> UR = Ur > U R2 + U L2 = U AM â UAM UL (1) (2) U R2 + (UL – UC)2 = U NB Ur UR UAM = UNB -> ZAM = ZNB > 4R2 + ZL2 = R2 + (ZL – ZC)2 3R2 + ZL2 = (ZL – ZC)2 (*) uAM uBN vuông pha > tanAM.tanNB = -1 ZL Z L  ZC 4R = -1 >(ZL – ZC)2 = R 2R Z L2 2UR UAB (**) UNB Từ (*) (**) 3R2 + ZL2 = 4R Z L2 UC > ZL4 + 3R2ZL2 – 4R2 = -> ZL2 = R2 D UL2 = UR2 (3) Từ ( ) (3) > 5UR2 = U AM = (30 )2 -> UR = 30 (V) UR = UL =30 (V) (4) >(UL – UC)2 = (30 )2 – 302 = 4.302 U R2 + (UL – UC)2 = U NB UAB2 = :(UR + Ur)2 + (UL – UC)2 = 4UR2 + (UL – UC)2 = 2.4.302 -> UAB = 60 (V) -> U0 = UAB = 120 (V) Chọn đáp án B Câu 51 C R C â ả ể =U cosω , Uk ổ ω 22 ổ K ổ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com ê R ự ê H ự â ữ Giải K U Rmax = U U Cmax U L max  U ự U R &UC U Z C (1)  R R  ZC2 R ự  Z L ZC  R  ZC2 Theo ta U L max = U Rmax  R  R  ZC2  ZC  R 3(2) T U Cmax  U ZC U R Câu 52 M = 0, (H) â  = U cost(V) Khi C = C1 = ễ A 50V  B 100V  C U : C 100 V ễ hai F UCmax = 100 (V) Khi C = 2,5 C1 G Giải : Vi C = 2,5 C1 2.10 4 ắ D 50 V  , ê â R Khi C=C2= 2,5 C1 Z L  ZC Z tan     Z L  ZC  R  Z L  R  ZC  R  C1  R  0, 4ZC1 (1) R 2,5 KhiC=C1= ta 2.10 4 FthìUCmax  ZC Z L  R2  Z L2  ZC ( R  0, 4ZC )  R2  ( R  0, 4ZC )2  1, 2ZC2  R.ZC  10R  ả ẩ ( ) ZC  2,5R Z L  2R Câu 53 M Hz K V  /6 giải  ắ U R  Z L2 U R2  4R2  U  100  U  100V R R , R, â ả ự ả C ắ ek A k kể C ỉ , A D T ek A ằ k  /6 k ỉ V, k ự ả R : : U C max  M k  A /(40  )(H) 150  B /(2  )và 150  C /(40  ) (H) 90  D /(2  )và 90  k ắ A: R  Z nên ta tan  L  R  Z L R (1) 23 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com U R  Z L2  k  0,1  U  0,2Z L ắ V: (2) R C  ẽ  U UL k tan  C  UC  U L  R 3 U TỪ ( ) UR = U L (4) (3) (4) UL = 5V UR = V  C ễ (3) (UC = UV = 20V) ta U  U  (U C  U L )  10 3V R (2) ừ( ) L = 50   L  R=  A ZL   50 3  H; 2000 40 u  U 2cost (U, ω k ổ) A Gữ R, ữ MN â ữ N C K R = 75  R ê ự ê kỳ C’ N ù C ẫ UNB ả , L, ZC, ( ổ ) nguyên G C là: A 21  ; 120  B 128  ; 120  C 128  ; 200  D 21  ; 200  2 U R U Giải: PR = I2R = = 2 ( R  r )  (Z L  Z C ) r  (Z L  Z C ) R  2r R PR = PRmax R2 = r2 + (ZL – ZC)2 (1) M k R = 75 PR = PRmax UC = UCmax 2 (R  r)  Z L (R  r) D : ZC = = + ZL (2) ZL ZL T e , L ZC ê ể C nguyên (R+r) = nZL (3) ( ê ) K = n + Z > Z – Z = n (4) C L C L Thay (4) vào (1) r2 + n2 = R2 = 752 (5) T e ể ằ  28 N e (5): < 75 D ể r = 21 Từ (5) -> n = 72 Thay R, r, n vào (3) -> ZL = 128 Thay vào (4) > ZC = 200 Chọn đáp án D: r = 21  ; ZC = 200  Câu 55 : = 22 cos100 (V) ( í ằ â ) R= Ω, ả =3 8,3 H C= 5,92μF ắ T chu k, k ả ă ằ : A 20ms B 17,5ms C 12,5ms D 15ms Giải: C k T= , 2( )=2 ( ) T Y > k ả D T k,k ả 20 ă ằ :3 = 15 ms Chọn đáp án D Câu 54 ể AM 24 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 56 C k 1= R =6 Ω, ả C R RC ể ứ π –π/ 2) ( π +7π/ 2) N ê 2= ể ứ ( π +π/3) C 2 ( π +π/4) D ( π +π/4) ( R C A.2 ( π +π/3) Giải: * I 01  I 02  A  Z1  Z2  Z L  ZC  1  2 Trong : 1; 2 * Vẽ ả e * Từ ả : 1  2  * tan 1  *K   u   (í U I2 ) 2 ZL   Z L  60 3 R ê R C Z L  ZC D ; i2 1 7 /12  /  /12 : U0 I 01Z1 602  (60 3)2 I0     2A ; R R 60  i   u   Vậy: i  2cos(100 t+ ) A Câu 57 k â R, C, ắ V u  U cos100t (V ) K  ễ ỏ W K k ổ 100 3V ể ê k A 73,2  B 50  C 100  D 200  Giải  Z  ZC * Khi U  100V tan   tan  L  3 R P 50 P  UI cos   I    1A U cos  100.0,5 U 100 Z   R  ( Z L  ZC )  1002  R  50 Z L  Z C  50 I * ểIk ổ I= A Tr c g c  I1 ả Z  ( R  R' )2  (Z L  ZC )2  100  (50  R' )2  (50 )2  (100 3)2  R'  100 u  U cos(100t) V Câu 58 ổ K 25 R C R  100  , 25 125 C1  (µF) C  (µF)  3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com ê ù ể ê R ự C là: A C  50  B C  (µF) 200 (µF)., C 3 20 C (µF)  D C  100 (µF) 3 Giải Ta U C1  UZC1 R  ( Z L  Z C1 ) UC  UZC R  ( Z L  ZC )2 ZC21 ZC2 ->>  R  ( Z L  Z C1 ) R  ( Z L  Z C ) ZC1 = Ω; C2 = 24 Ω 2Z L Z C1 Z C 2.400.240Z L -> R2 + ZL2 = = = 300ZL Z C1  Z C 400  240 ể ê R ự UC1 = UC2 Thay R =100 Ω; : - ZC2 - 300ZC +20000 = P : ZC = Ω ’C = L = ZC Ω 4 Khi ZC = Khi ZC = Ω Ω C= C= 10 50 F  F 2  104  F 100  F Chọn đáp án A Câu 59 M R C, k =66 Hz ả k ổ ể ULmax A 45,21 B 23,12 Giải 1 1 ể ULmax = + hay = + 1  f f1 f2  ữ C 74,76 D 65,78 f1 f 2 = 74,67 (Hz) C ọ C f12  f 22 Câu 60 H C1=3C0 C2=6C0 ắ N ắ â K ự ự ê C2 : A V ă 3V C V Giải: í k : C1C2 E  2C0 E  6C0 (V) Q = CBE = C1  C2 f= =88 Hz Nă Nă W= k E=3 V ể ự ả ắ ự C 1.H D 3V 36C02 Q2   9C0 2C B 4C0 ắ C1 W= Chọn đáp án B 26 U 02C2 2W 18C0  U 02     U  (V), C2 6C0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Câu 61 M ý ứ C 32 , U1 = 22 V C ứ ứ U2 = 10V, I2 = ,5A; C ứ ứ2 = 25 vòng, I3 = ,2A C : A I1 = 0,035A B I1 = 0,045A C I1 = 0,023A D I1 = 0,055A Giải: D = I1 = I12 + I13 I12 U 10   I12  0,5  ( A) I U1 220 44 I13 U n3 25 5      I13  1,  ( A) I U1 n1 1320 264 264 44 I1 = I12 + I13 =   0, 045( A) Chọn đáp án B 44 22 Câu 62 M k â ê ỗ A Giải: Gọ , e â ữ ứ B ,k í ,25 V / N K (V) D 10 C 12 â M A U1 = 22 (V) e ê S â U2 = (V) ứ U1 = 22 V õ : N1 N2 N 220    N1 = 2N2 ( ) V N1 = 220 /1,25 = 176 vòng N 110 Gọ â K N  2n 220 N  2n 220 N  2n 110     (2) > N1 N2 121 121 N1 121 121(N1 – 2n) = 110N1 > n = vòng Chọn đáp án B Chú ý: K ả ứ ứ e1 = (N1-n)e0 – ne0 = (N1 – 2n) e0 e0 ả ứ e2 = N2e0 N1  2n e1 E1 U N  2n 220      D N2 e2 E U N2 121 Ta Câu 63 = U0cos(120t + /3)V ự ả /6(H) T ể ữ ả (V)thì ả A ể ứ ả ? Giải: ZL = 20 ể ứ ả i = I0cos(120t + /3 -/2 ) = I0cos(120t - /6 ) U 02 i Z L2 I 02 i i2 u2 + = -> I = = > I 02 U 02 U 02  u Z L2 I 02  u 300I02 – 3200 = 400 > I0 = (A) Do i = 3cos(120t - /6 ) (A) Câu 64 T â ỉ R, ự ả ắ 27 ả C ứ â ê ổ = U0cos100t (V) ể Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com ữ ê W T ù ê A 200W B 50W C 100W D 120W AB Giải: φ=6 ổ C , P = 50W ù Pmax U2  R Z L  ZC   ZL  ZC  R R Z  2R tan    P U2 R U2 U2   P   4P  200W C ọ A max Z2 4R R Câu 65 M C2 ắ C2 ắ riêng C1 A  = 74(rad/s) Giải â (Ro, ) â â â B  = 60(rad/s) C  = 50(rad/s) 1 1 1      LC LC1  LC ss 1 2 (48) 1 1 1  (  )   => 2nt  LC L C1 C2 LC1 LC2 1   C C1 C2 C1 nt C2 2nt  12  22  (100)2 (1) (2) (2 ) 1  60 ( ) Câu 66 â D  = 70(rad/s) C = C1 + C2 => ss2  C1 // C2 Gả C1, C2 N ắ C1 song 1 = 48 ( / ) N ắ C1 2 = 100( / ) N ỉ ắ = U cos (V) ả K ắ C ữ R C ắ R ă , H A B C D Giải: Z1 = R  ( Z L  Z C ) ; Z2 = R  Z L Khi UR ă ê -> Z1 = 2Z2 -> (ZL – ZC)2 = 4ZL2 > ZC = 3ZL (*) Z  ZC Z tan1 = L ; tan2 = L ; R R Z  ZC ZL i1 i2 nên tan1 tan2 = - > L = - (**) R R R Từ (*) (**) L= R R D ; 1 = = = Chọn đáp án D Z1 R 3R 2 R (  ) 2 Bài M ổ ù P ê ê H Hỏ k ỉ ổ H’ ằ ê ,(í e H) 2 2 28 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Giải: nP  P P P ->  1  n(1  H ) (1) nP nP P R ∆P = P2 (2) (U cos  ) P  P' P' P' H’ = >  1   H ' (3) P P P R ∆P’ = P2 (4) (U cos  ) P' 1 H' Từ ( ) (3) : (5)  P n(1  H ) P' Từ (2) (4) : (6)  P n Từ (5) (6) 1 H' 1 H 1 H n  H 1   1 H'  H' 1  n(1  H ) n n n n H :H= Đáp số: H '   1 H n  H 1  n n i   cos(100 t  Câu 67 C ự H2SO4 phút giây A 965C Giải C T k kỳ ê k T  0,01s , = ) (A) â Tí ứ e B 1930C 2 2 kỳ T   0,02s  100 t  965s  48250T X t ằ  C 0,02C D 867C  i   cos(  )  , s ổ I ă ả ể T /4 V e q   idt kỳ T /4 V e q  48250.2  idt â 0 , 005 q  48250.2    cos(100t  )dt  48250.2[ Câu 68 M A ả u AB  100 2cos100 t (V) Tí ễ ự ả sin(100t  AB 100  ) ]0,005  965C ( AM M ự ả ổ, M ỉ L = L1 ỉ = ể 29 ) AM ỉ R ắ C ứ I= ,5A, U MB =100(V), U AM ự Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com A L  2,5  H 2 B L   C L2  H 1  D L2  H 1  H Câu 69 Cho m n AB g m m n tr thu n R mắc n i ti p v i m t t n C m t cu n â e ứ tự Gọ M ểm n i giữ n tr thu n t , N ểm n i t n cu â nm n áp xoay chi u giá tr hi u d ng 120 V k ổi, t n s f = 50Hz n áp hi u d ng giữ ể M V, n áp UAN l ch pha π/2 n áp UMB ng th i UAB l ch pha π/3 i UAN Bi t công su t tiêu th c a m ch 360W N u n i tắ u cu n dây công su t tiêu th c a m ch : A 810W B 240W C 540W * D 180W Giải T e UR  U ả AB  UMB  2.UAB UMB COS300  120V C P  UIcos  I  P  2A U cos  => R= Ω R R 60 cos AN   ZAN    40 3 ZAN cos AN cos 30 K â ắ ỉ AN 2 U (120 3) ê P  I2 R  R  60  540W ZAN (40 3)2 Chọn C Câu 70 Trong q ả ă , ả ê k ổ, ù ả ê ê ể ả í ê â ă lên A 7,8 B C D 8,7 Giải Gọ ả â P2 / P1 = 1/ n = 1/ 100 Gọ ả â k Ud = kU ả Gọ U T ứ â : U2/ U1 = ( n2 + ) / n ( k + 1) T : U2/U1 = ( 100 + ) / 10( 0,15 + ) = 8,7 Câu 71 C ể ổ ự ữ k : A 4,25 Giải + URmax ( (1) R Ck ổ K â , â ự C ), U R2  U C2 UC Từ ( ) UR = 4UC (3) Tà (2) (3) suy ULmax = 4,25 UR + ULmax ta có: ULmax = K D : UL = UC URmax = U = 4UL => R = 4ZC (2) ÁP ÁN A 30 â ữ â ữ B 2,5 ằ ự ả ể ữ â ả , â Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 www.dethithpt.com Chúc bạn ôn thi tốt đạt kết cao!!! Để tải nhiều tài liệu, đề thi hơn, bạn vui lòng truy cập http://dethithpt.com/ → Thư viện → Học ơn thi → Ơn thi Đại học tải tài liệu cần 31
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 cau dong dien xoay chieu hay va kho co loi giai 30 , 70 cau dong dien xoay chieu hay va kho co loi giai 30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay