28 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 5

10 49 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 28 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu 1: Một mạch điện xoay chiều gồm phần tử R,L,C, cuộn dây cảm Mắc mạch điện vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi thấy hiệu điện đầu phần tử công suất tiêu thụ mạch P Hỏi bỏ tụ C giữ lại R,L cơng suất tiêu thụ mạch P’ theo P? A P’ = P B P’ = 2P C P’ = 0,5P D P’ = P/ Câu 2: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện u = U0cos  t (V) Điều chỉnh C = C1 cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W Điều chỉnh C = C2 hệ số cơng suất mạch A 200 W /2 Cơng suất mạch là: B 100 W C 100 W D 300 W Câu 3: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 0,4/π H hiệu điện chiều U1 = 12 V cường độ dòng điện qua cuộn dây I1 = 0,4A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 120 V, tần số f = 50 Hz cơng suất tiêu thụ cuộn dây A 360 W B 480 W C 16,2 W D 172,8 W Câu 4: Đặt điện áp u =U cos(  t) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với biến trở R Ứng với hai giá trị R1 = 20  R2 = 80  biến trở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 400 W Giá trị U A 400 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu 5: Đặt điện áp u=100 cos(  t) (V), có w thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 200  , cuộn cảm có độ tự cảm 25/36π H tụ điệnđiện dung 10^ -4/π F mắc nối tiếp Công suất tiêu thụ đoạn mạch 50 W Giá trị w A 150π rad/s B 50π rad/s C 100π rad/s D 120π rad/s Câu 6: Đặt điện áp u=100cos(  t +π/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp dòng điện qua mạch i=2cos(  t +π/3) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 50 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 50 W D 100 W Câu 7: Đoạn mạch AB gồm phần tử chưa xác định(có thể R,L,hoặc C) Trong ta xác định biểu thức i =4cos100 π t A biểu thức u =40cos(100 π t + π /2) V Hãy xác định phần tử trên? Và tính giá trị đó? A R = 10 Ω B C = 10^ -3 / π F C L = 0,1/ π H D C = 10^ -4 / π F Câu 8: Đoạn mạch AB chứa hai phần tử ba phần tử( R,L,C) chưa xác định Biết rẳng biểu thức dòng điện mạch i = 4cos( 100 π t - π /6)A biểu thức điện áp mạch u = 200cos( 100 π t + π /6) Hãy xác định hai phần tử tính giá trị chúng? A R = 25 Ω; ZL = 25 Ω B R = 25 Ω; ZL = 25 Ω C R = 50 Ω; ZL = 50 Ω D R = 50 Ω; ZL = 50 Ω Câu 9: Đoạn mạch AB gồm hai phần tử X,Y UX = 40 V, UY = 30 V giá trị hiệu điện UAB = 50 V u nhanh pha i Vậy phần tử X,Y gì? A R L B R C C L C D A B Câu 10: Mạch điện X chưa xác định, qua thực nghiệm thấy dòng điện mạch i = 5cos( 100 π t) A, hiệu điện mach u = 100cos( 100 π t) V Mach X gồm phần tử gì? A Điện trở B Mạch RLC cộng hưởng mạch có điện trở R C Mạch RLC cộng hưởng D Khơng có đáp án Câu 11: Mạch điện X có hai phần tử ( ba phần tử R,L,C) mắc mạch điện vào mạng điện có u = 50cos( 100 π t) V thấy dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos( 100 π t + π /6)A Xác định giá trị phần tử mạch? A R = 12,5 Ω; ZL = 12,5 Ω B R = 12,5 Ω; ZL = 12,5 Ω C R = 12,5 Ω; ZC = 12,5 Ω D R = 12,5 Ω; ZC = 12,5 Câu 12: Một cuộn dây có Ro độ tự cảm L mắc vào nguồn điện xoay chiều có u = 200 cos(100 π t)V Thì I = 5A lệch pha so với u góc 60 Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch x I2 = 3A độ lệch pha hai đầu cuộn dây với hiệu điện hai đầu đoạn mạch x 90 Tính Ro ZL A Ro = 20 Ω; ZL = 20 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Ro = 20 Ω; ZL = 20 Ω C Ro = 20 Ω; ZL = 20 Ω D Ro = 30 Ω; ZL = 20 Ω Câu 13: Mạch RLC mắc nối tiếp vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện khơng đổi Biết ZL = 80 Ω, phương trình hiệu điện u = 200 cos( 100 π t + π /6) V phương trình dòng điện qua mạch i = 2 cos( 100 π t + π /3)A Tìm giá trị điện trở điện dung? A R = 50 Ω; ZC = 40 Ω B R = 50Ω; ZC = 30 Ω C R = 60 Ω; ZC = 40 Ω D R = 50 Ω; ZC = 130 Ω Câu 14: Cho mạch RLC R = 2ZL = 2ZC/3 phát biểu sau đúng? A u i mạch pha với B u mạch nhanh pha i góc π/3 rad C i mach nhanh pha u góc π/4 rad D u nhanh pha i góc π/4 rad Câu 15: Mạch điện AB mắc nối tiếp, gọi M điểm mạch điện AB Người ta đo hiệu điện hai đầu AM có biểu thức u = 200 cos( 100πt + π/6) V hiệu điện hai đầu đoạn mạch MB có biểu thức u =200 cos(100πt - π/2) V Tìm biểu thức đoạn mạch AB A u = 200 cos(100πt)V B u = 200cos(100πt)V C u = 200cos(100πt -π /6)V D u = 200 cos(100πt - π/6)V Câu 16: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm RLC, gọi M điểm RL C Trong R = 50 Ω, cuộn cảm có L = 0,5/π H, f = 50 Hz điện áp uAM uAB lệch pha góc π /2 Điện dung tụ điện là: A 10^ -4/5π F B 2.10^ -4/π F C 10^ -4/2π F D 10^ -4/π F Câu 17: Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây cảm, điện trở R tụ điện mắc nối tiếp nhau, điểm M nối cuộn dây điện trở R, điểm N nối điện trở R với tụ điện Hiệu điện mạch điện là: u = U cos 100π t (V) Cho biết R=30  ; UAN=75 V, UMB= 100 V; UAN lệch pha π /2 so với UMB Cường độ dòng điện hiệu dụng là: A A B A C 1,5 A D 0,5 A Câu 18: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R, mắc nối tiếp với tụ điện Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Mối liên hệ điện trở R với cảm kháng ZL cuộn dây dung kháng ZC tụ điện là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A R² = Zc(ZL - Zc) B R² = Zc(Zc - ZL) C R² = ZL(Zc - ZL) D R² = ZL(ZL - Zc) Câu 19: Mach RC có điện trở 50 Ω, mắc mạch điện vào dòng điện có tần số f = 50 Hz, dòng điện mạch nhanh pha π/3 so với hiệu điện mạch Tìm giá trị dung kháng đó? A 25  B 50  C 50  D đáp án khác Câu 20: Mạch RL có R = 100 Ω, mắc vào mạch điện 50V - 50 Hz, thấy hiệu điện mạch nhanh pha dòng điện π /6 Tìm cơng suất mạch A 30 W B 18,75W C 50W D 57,5W Câu 21: Trong mạch RLC, hiệu điện hai đầu đoạn mạch hai đầu tụ điện có dạng u = Uocos(wt + π /6) uC = Uoc.cos( wt - π /2) V biểu thức sau đúng? A - R/ = ( ZL - ZC) B R = ( ZC - ZL) C R = ( ZL - ZC) D R/ = ( ZL - ZC) Câu 22: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R,hệ số tự cảm L mắc nối tiếp tụ điệnđiện dung C =15,9  F.Hiệu điện hai đầu mạch u=200 sin100 π t V Hãy tìm R L cuộn dây Biết hiệu điện hai cực tụ C có biểu thức uC = 200 sin( 100 π t - π /4) V A L = 0,318H; R = 200 Ω B L = 0,318H; R = 150 Ω C L = 0,159H; R = 100 Ω D L = 0,318H; R = 100 Ω Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh có quan hệ điện áp hiệu dụng U=2UL=UC A dòng điện trễ pha π /3 điện áp hai đầu mạch B dòng điện trễ pha π /6 điện áp hai đầu mạch C dòng điện sớm pha π /6 điện áp hai đầu mạch D dòng điện sớm pha π /3 điện áp hai đầu mạch Câu 24: Có cuộn dây mắc nối tiếp với nhau,cuộn có độ tự cảm L1 ,điện trở R1 ,cuộn có độ tự cảm L2 ,điện trở R2 Biết L1.R2 = L2.R1 Hiệu điện tức thời đầu cuộn dây lệch pha góc A π /3 B π /6 C π /4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Câu 25: Mạch điện AB gồm cuộn dây có điện trở r độ tự cảm L, mắc nối tiếp với tụ điện C Gọi U hiệu điện hai đầu cuộn dây có giá trị UAM = 40 V, UMB = 60V hiệu điện uAM dòng điện i lệch pha góc π /6 Hiệu điện hiệu dụng UAB là: A 122,3V B 87,6V C 52,9V D 43,8V Câu 26: Cho mạch RLC mắc nối tiếp với hai đầu AB, Gọi M điểm RC L Gọi URC = UAM =UAB = 100V; UMB UAM lệch pha π /3 Hiệu điện hiệu dụng UMB là: A 80 V B 100 V C 50 V D 120 V Câu 27: Mạch điện AB gồm cuộn dây có điện trở r độ tự cảm L, mắc nối tiếp với tụ điện C Gọi UAM hiệu điện hai đầu cuộn dây có giá trị UAM = 75V, UMB= 125V U = 100V Độ lệch pha điện áp u so với dòng điện i A 53 B 62 C 45 D 72 Câu 28: Đoạn mạch điện gồm điện trở R= 50  mắc nối tiếp với hộp X Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có dạng u = U0 cos( 100πt +  ) (V;s) cường độ dòng điện mạch sớm pha π/3 so với điện áp Biết hộp X có chứa phần tử: điện trở r, tụ điện C, cuộn dây L Phần tử hộp X A cuộn dây cảm có L = /2π H B tụ điện có C = 2.10^ -4 / π F C điện trở r = 50  D cuộn dây có r = 50  L = /2π H Câu 29: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω cuộn dây mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ln có biểu thức u = 120 cos(100πt + π /3 )V thấy điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120 sớm pha π /2 so với điện áp đặt vào mạch Công suất tiêu thụ cuộn dây A 72 W B 240 W C 120 W D 144 W Câu 30: Một cuộn dây có điện trở độ tự cảm L = 3/πH mắc nối tiếp với đoạn mạch X có tổng trở ZX mắc vào điện áp có xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz thấy dòng điện qua mạch điện có cường độ hiệu dụng 0,3A chậm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch Công suất tiêu thụ đoạn mạch X bằng: A 40W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B W C 18 W D 30 W ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C theo đề ta có: R = ZL = Zc => mạch công hưởng điện => P = Pmax cos  ' = R/√R² + Zʟ² = 1/ , Z' = √R² + Zʟ² công suất tiêu thụ mạch bỏ tụ C P' = U².R/Z’² = (U²/R).(R²/Z’²) = Pmax.cos  '² = P/2 Câu 2: D ta có : P = U².R/Z² = (U²/R).(R²/Z²) = Pmax.cos  ² P cơng suất mạch C = C2 , cos  hệ số công suất C = C2 => P = 400.3/4 = 300 W Câu 3: D đặt hiệu điện chiều U1 = 12 V cường độ dòng điện qua cuộn dây I1 = 0,4A => R = U1/ I1 = 30  có ZL = 40  => Z = √(R² + Zʟ²) = 50  đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 120 V I = U2/Z = 2,4 A => công suất tiêu thụ cuộn dây P = I².R = 172,8 W Câu 4: B ta có: P = I².R = U².R/(R² + (Zʟ - Zc)² => P.R² - U².R + P.(Zʟ - Zc)² =0 theo vi-et => R1 + R2 = U²/P => U = P  R1  R2  = 200 V Câu 5: D ta có : P = U²/R =Pmax => mạch cơng hưởng điện => ZL = Zc =>  = 1/ LC = 120 π rad/s Câu 6: C gọi  độ lệch pha u i =>  = - π /6 Công suất tiêu thụ đoạn mạch P = UIcos  = 50 Câu 7: C Vì  u -  i = π /2 => mạch chứa L => ZL = U/I = 10  => L = 0,1/ π H Câu 8: B Vì u nhanh pha i góc π /3 => mạch chứa R,L W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 tan(π /3) = ZL/R => ZL = R (1) có Z = U/I = 50  mà Z =  R²  Z L ²  (2)từ (1) (2) => R = 25  , ZL = 25 Câu 9: A Vì u nhanh pha i => mạch chứa R ,L Vậy phần tử X,Y R L Câu 10: B Vì u i pha => ZL = Zc => mạch X mạch RLC cộng hưởng Hoặc mạch có điện trở R Câu 11: C Vì i nhanh pha u góc π/6 => mạch chứa R , C tan(π/6 ) = Zc/R => R = Zc (1) Z = U/I = 25  mà Z = R² + Zc² (2) từ (1) (2) => R = 12,5 Ω; ZC = 12,5 Ω Câu 12: C ta có ; tan(π/3) = ZL/Ro = => ZL = Ro (1) Z = U/I = 40  mà Z = Ro² + Zʟ² (2) từ (1) (2) => Ro = 20 Ω; ZL = 20 Ω Câu 13: D độ lệch pha u i  = -π/6 => Zc > ZL tan(-π/6) = (ZL- Zc)/R => R = (Zc -ZL) (1) Z = U/I = 100  mà Z = R² + (Zʟ - Zc)² (2) Từ (1), (2) ZL = 80  =>R = 50 Ω; ZC = 130 Ω Câu 14: C ta có : ZL = R/2 , Zc = 3R/2 gọi  độ lệch pha i u => tan  = (Zc - ZL )/R = =>  = π/4 =>  i -  u = π/4 => i mach nhanh pha u góc π/4 rad Câu 15: D Vì M điểm đoạn AB => uAB=uAM + uMB = 200 cos(100πt - π/6)V Câu 16: D ta có ZL = 50  , R = 50  để điện áp uAM uAB lệch pha góc π/2 => tan  AM.tan  AB = -1 => (ZL/R).((ZL - Zc)/R = -1 => Zc - ZL = R => Zc = 100  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => C = 10^ -4/π F Câu 17: B Câu 18: C hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha π/2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch => tan  cd.tan  m = -1 => (ZL/R).((ZL - Zc)/R) = -1 => ZL(Zc - ZL) = R² Câu 19: C gọi  độ lệch pha i u => tan  = Zc/R = tan(π/3) => Zc = R = 50  Câu 20: B Gọi  độ lệch pha u i => tan  = ZL/R =tan(π/6) => ZL = R/ = 100/  có Z =  R²  Z L ²  = 200/  công suất mạch P = U².R/Z² = 18,75W Câu 21: D từ u = Uocos(wt + π/6) uC = Uoc.cos( wt - π/2) V => u nhanh pha i góc π/6 tan( π/6 )= (ZL - Zc)/R = 1/ => R = (ZL - Zc) Câu 22: D từ biểu thức u uc => i nhanh pha u góc π/4 => tan(π/4 ) = (Zc -ZL)/R => Zc - ZL = R => Z = R có I = Uc/Zc = 200/200 = A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Z = U/I = 100  => R = 100  lại có Zc - ZL = R => ZL = 100  => L = 0,318H Câu 23: C ta có UL = U/2 , Uc = U gọi  độ lệch pha i u => sin  = (Uc - UL)/U = 1/2 =>  = π/6 => dòng điện sớm pha π/6 điện áp hai đầu mạch Câu 24: D Vì L1.R2 = L2.R1 => ZL1/R1 = ZL2/R2 => tan  = tan  với  độ lệch pha u i =>  =  => Hiệu điện tức thời đầu cuộn dây lệch pha góc rad Câu 25: C ta có tan(π /6 ) = ZL /R => R = ZL => UR = UL (1) mà Uᴀᴍ² = Uʀ² + Uʟ² = 1600 (2) từ (1) (2) => UL = 20  , UR = 20  U² = Uʀ² + (Uʟ - Uc)² => U = 52,9V Câu 26: B UMB UAM ệch pha 2π /3 => i nhanh pha UAM góc π /6 => tan(π /6 ) = Uc/ UR => UR = Uc mà Uᴀᴍ² = Uʀ² + Uc² = 10000 => Uc = 50 V UR = 50 V U² = Uʀ² + (Uʟ - Uc)² => UL = UMB = 100 V Câu 27: A ta có :Uc = 125 V ,Uᴀᴍ² = Uʀ² + UL ² = 5625 (1) U² = Uʀ² + (Uʟ - Uc)² (2) từ (1) (2) => UL = 45 V , UR = 60 V gọi  độ lệch pha u i => tan  = =>  = 53 =4/3 Câu 28: B dòng điện mạch sớm pha π /3 so với điện áp => mạch chứa R , C có tan(π /3) = Zc/R => Zc = R mà R = 50  => Zc = 50  => C = 2.10^ -4 / π F Câu 29: A ta có U = 120 V điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120 sớm pha π /2 so với điện áp đặt vào mạch => Ud vuông pha với U => Uc =√(Ud² + U²) = 120 V => độ lệch pha ucd i  = π /4 ( tam giác vuông cân) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => I = Uc/Zc = /5 A => Công suất tiêu thụ cuộn dây P = UIcos(π /4) = 72 W Câu 30: B Tổng trở mà Độ lệch pha (1) (2) Từ (1) (2) Công suất tiêu thụ mạch X ... vào mạch điện 50 V - 50 Hz, thấy hiệu điện mạch nhanh pha dòng điện π /6 Tìm cơng suất mạch A 30 W B 18,75W C 50 W D 57 ,5W Câu 21: Trong mạch RLC, hiệu điện hai đầu đoạn mạch hai đầu tụ điện có... tử mạch? A R = 12 ,5 Ω; ZL = 12 ,5 Ω B R = 12 ,5 Ω; ZL = 12 ,5 Ω C R = 12 ,5 Ω; ZC = 12 ,5 Ω D R = 12 ,5 Ω; ZC = 12 ,5 Câu 12: Một cuộn dây có Ro độ tự cảm L mắc vào nguồn điện xoay chiều có u = 200 cos(100... với dòng điện i A 53 B 62 C 45 D 72 Câu 28: Đoạn mạch điện gồm điện trở R= 50  mắc nối tiếp với hộp X Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có dạng u = U0 cos( 100πt +  ) (V;s) cường độ dòng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 5 , 28 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay