10 điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 10 - Điện Từ trường cảm ứng Sóng điện từ Câu Điện trường xoáy điện trường: A có đường sức bao quanh đường sức từ từ trường biến thiên B điện tích đứng n C có đường sức khơng khép kín D hai tụ điệnđiện tích khơng đổi Câu Phát biểu sau sai: A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động theo hai hướng vng góc với nên chúng vng pha B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động pha theo hai hướng vng góc với C Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến D Sóng điện từ lan truyền điện trường biến thiên từ trường biến thiên khơng gian theo thời gian Câu Sóng điện từ có tần số f = 2,5 MHz truyền thuỷ tinh có chiết suất n = 1.5 có bước sóng là: A 50 m B 80 m C 40 m D 70 m Câu Phát biểu sau khơng nói điện từ trường? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian nơi xuất điện trường xốy B Nếu nơi có điện trường khơng nơi xuất từ trường xoáy C Điện trường từ trường hai mặt thể khác loại trường gọi điện từ trường D Điện từ trường xuất xung quanh chỗ có tia lửa điện Câu Sóng điện từ sóng học khơng có tính chất sau đây? A mang theo lượng B truyền mơi trường vật chất có tính đàn hồi C có tính phản xạ, khúc xạ, giao thoa D tốc độ truyền sóng phụ thuộc mơi trường Câu Hãy chọn phát biểu đúng? A Điện từ trường tích điểm dao động lan truyền khơng gian dạng sóng B Điện tích dao động khơng thể xạ sóng điện từ C Vận tốc sóng điện từ chân không nhỏ nhiều vận tốc ánh sáng chân khơng D Tần số sóng điện từ nửa tần số dao động điện tích Câu Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha π/2 C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì D Sóng điện từ dùng thơng tin vơ tuyến gọi sóng vơ tuyến Câu Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln phương B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân khơng C Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai mơi trường Câu Tìm phát biểu sai sóng điện từ: A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ có đầy đủ tình chất sóng học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa C Sóng điện từ sóng ngang D Giống sóng học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10 Tính chất sau sóng điện từ chưa đúng? A Sóng điện từ giao thoa với B Sóng điện từ lan truyền với vận tốc ánh sáng C Trong trình lan truyền sóng, vectơ B vectơ E ln ln trùng phương vng góc với phương truyền D Truyền môi trường vật chất môi trường chân khơng Câu 11 Chọn câu có nội dung sai? A Sóng điện từ sóng ngang B Cũng giống sóng học, sóng điện từ truyền môi trường vật chất, kể chân không C Khi truyền khơng gian sóng điện từ mang lượng D Vận tốc sóng điện từ chân không 300.000 km/s Câu 12 Năng lượng điện trường lượng từ trường sóng điện từ truyền luôn: A Dao động lệch pha π/2 B Dao động lệch pha π/4 C Dao động ngược pha D Dao động pha Câu 13 Chọn phát biểu đúng: A Trong sóng điện từ, dao động điện trường trễ pha π/2 so với dao động từ trường B Trong sóng điện từ, dao động từ trường trễ pha π/2 so với dao động điện trường C Trong sóng điện từ, dao động điện trường sớm pha π/2 so với dao động từ trường D Trong sóng điện từ điểm, dao động điện trường pha với dao động từ trường Câu 14 Đặt hộp kín kim loại vùng có sóng điện từ Trong hộp kín sẽ: A Có điện trường B Có từ trường C Có điện từ trường D Khơng có điện từ trường Câu 15 Điện từ trường xuất ở: A Xung quanh điện tích đứng yên B Xung quanh điện tích dao động C Xung quanh dòng điện khơng đổi D Xung quanh ống dây điện Câu 16 Điện trường xoáy khơng có đặc điểm đây? A Khơng tách rời điện trường với điện từ trường B Các đường sức khơng khép kín C Làm phát sinh từ trường biến thiên D Khi lan truyền vectơ cường độ điện trường E ln vng góc với vectơ cảm ứng từ B Câu 17 phát biểu sau không đúng? A Điện từ trường biến thiên theo thời gian lan truyền khơng gian dạng sóng Đó sóng điện từ B Sóng điện từ lan truyền với vận tốc lớn Trong chân không, vận tốc 3.108 m/s C Sóng điện từ mang lượng Bước sóng nhỏ lượng sóng điện từ lớn D Sóng điện từ sóng ngang Trong q trình lan truyền sóng điện từ điện trường biến thiên từ trường biến thiên dao động phương vng góc với phương truyền sóng Câu 18 Chọn phát biểu nói sóng điện từ: A Sóng điện từ sóng dọc lan truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng ngang lan truền mơi trường kể chân khơng C Sóng điện từ lan truyền chất khí gặp mặt phẳng kim loại bị phản xạ D Sóng điện từ sóng học Câu 19 Chọn câu đúng: A Sóng điện từ khơng có lượng có vận tốc vân tốc ánh sáng B Điện trường biến thiên sinh từ trường xoáy có đường cảm ứng từ đường thẳng C Điện trường xoáy tồn dây dẫn, không tồn không gian Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Điện từ trường dạng vật chất Câu 20 Chọn phát biểu nói sóng điện từ A Tần số sóng điện từ nửa tần số dao động điện tích điểm B Vận tốc sóng điện từ chân khơng nhỏ vận tốc ánh sáng chân không C Điện từ trường điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng lan truyền không gian dạng sóng D Điện tích điểm dao động theo phương ngang khơng thể xạ sóng điện từ ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Điện trường xốy điện trường có đường sức bao quanh đường sức từ từ trường biến thiên Câu 2: A Trong sóng điện từ, điện trường từ trường ln dao động pha vng góc với phương truyền sóng Câu 3: B Bước sóng sóng điện từ có tần số f=2,5MHz truyền chân khơng Khi truyền thủy tinh có chiết suất n=1,5 bước sóng là: Câu 4: B Các đường sức mà cong kín gọi xốy (phân biệt với cong ko kín - ko xốy) + Các đường sức từ đường cong kín nên từ trường ln xốy + Các đường sức điện điện tích đứng yên (tĩnh) đường cong khơng kín (ko xốy) Nó xuất phát từ điện tích dương tận điện tích âm + Các đường sức từ trường biến thiên sinh có tính chất đường cong kín nên gọi điện trường xốy Câu 5: B Sóng điện từ mang theo lượng, có tính chất phản xạ, khúc xạ, giao thoa sóng ánh sang tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào mơi trường Sóng điện từ truyền nhiều môi trường vật chất mơi trường vật chất có tính đàn hồi Câu 6: A Điện từ trường tích điểm dao động truyền khơng gian dạng sóng Câu 7: B Trong dao động sóng điện từ, điện trường từ trường dao động pha nên B sai Câu 8: A A sai trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ dao động pha vng góc với phương truyền sóng Câu 9: D Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất đàn hồi sóng học Câu 10: C Trong q trình lan truyền sóng, vectơ B vectơ E luôn dao động pha, trùng phương vng góc với phương truyền Câu 11: B Sóng điện từ không truyền môi trường chân không Câu 12: C nên lượng từ trường dao động ngược pha với lượng điện trường Câu 13: D Trong dao động sóng điện từ điểm, dao động điện trường pha với dao động từ trường Câu 14: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án D Sóng điện từ khơng thể xuyên qua Đặt điện trường hộp kim loại bên hộp kim loại điện trường Câu 15: B Điện trường xuất xung quanh điện tích dao động Câu 16: B Điện trường xốy có đường sức khép kín nên B sai Câu 17: D D sai q trình lan truyền sóng điện từ điện trường biến thiên từ trường biến thiên dao động pha với vng góc với phương truyền sóng Câu 18: B Câu 19: D Trường điện từ (còn gọi trường Maxwell) trường vật lý học Nó dạng vật chất đặc trưng cho tương tác hạt mang điện Trường điện từ hạt mang điện sinh ra, trường thống điện trường từ trường Đặc trưng cho khả tương tác trường điện từ đại lượng cường độ điện trường, độ điện dịch, cảm ứng từ cường độ từ trường Câu 20: C Điện từ trường điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng lan truyền khơng gian dạng sóng ... điện Trường điện từ hạt mang điện sinh ra, trường thống điện trường từ trường Đặc trưng cho khả tương tác trường điện từ đại lượng cường độ điện trường, độ điện dịch, cảm ứng từ cường độ từ trường. .. không, vận tốc 3 .108 m/s C Sóng điện từ mang lượng Bước sóng nhỏ lượng sóng điện từ lớn D Sóng điện từ sóng ngang Trong q trình lan truyền sóng điện từ điện trường biến thiên từ trường biến thiên... sóng điện từ, dao động điện trường trễ pha π/2 so với dao động từ trường B Trong sóng điện từ, dao động từ trường trễ pha π/2 so với dao động điện trường C Trong sóng điện từ, dao động điện trường
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ , 10 điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay