8 công suất, cực trị công suất

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Công suất, cực trị công suất Câu 1: Cơng suất tỏa nhiệt trung bình dòng điện xoay chiều tính theo cơng thức sau đây? A P = uicosφ B P = uisinφ C P = UIcosφ D P = UIsinφ Câu 2: Mạch điện sau có hệ số cơng suất lớn nhất? A Điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2 B Điện trở R nối tiếp cuộn cảm L C Điện trở R nối tiếp tụ điện C D Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C Câu 3: Mạch điện sau có hệ số công suất nhỏ nhất? A Điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2 B Điện trở R nối tiếp cuộn cảm L C Điện trở R nối tiếp tụ điện C D Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C Câu 4: Một đoạn mạch khơng phân nhánh có dòng điện sớm pha hiệu điện góc nhỏ π/2 A Trong đoạn mạch khơng thể có cuộn cảm B Hệ số công suất đoạn mạch không C Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch giảm D Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch tăng Câu 5: Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm Mạch có tượng cộng hưởng Tìm phát biểu sai? A URmin = U B Pmax C Imax D ZL = ZC Câu 6: Một cuộn dây mắc vào hiệu điện xoay chiều 50V-50Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,2A công suất tiêu thụ cuộn dây 1,5W Hệ số công suất mạch bao nhiêu? A k = 0,15 B k = 0,25 C k = 0,50 D k = 0,75 Câu 7: Hđt hai đầu mạch là: u = 100sin(100πt - π /3) (V), dòng điện là: i = 4cos(100πt + π/6) (A) Công suất tiêu thụ mạch là: A 200W B 400W C 800W D 600W Câu 8: Mạch RLC nối tiếp: R = 50 Ω, L = 1/2 π (H), C = 10-4/π (F), f = 50 Hz Hệ số công suất đọan mạch là: A 0,6 B 0,5 C 1/ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Câu 9: Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở r Khi R thay đổi giá trị R để công suất mạch đạt cực đại? (Khơng có tương cộng hưởng xảy ra) A.R = |ZL-ZC| B R + r= |ZL-ZC| C R - r= |ZL-ZC| D R = 2|ZL-ZC| Câu 10: Mạch điện có R = 20 Ω, Hiệu điện hai đầu mạch điện 40V, tìm cơng suất mạch A 40 W B 60 W C 80 W D Câu 11: Mạch RLC mắc nối tiếp mắc vào dòng điện xoay chiều có phương trình hiệu điện u = 220 cos(100 πt + π/3) V phương trình dòng điện i = 2 cos(100πt + π/2) A Tìm cơng suất mạch điện trên? A 220W B 440 W C 220 W D 351,5W Câu 12: Mạch RL có R = 50 Ω, L = 1/π H mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số mạch 50 Hz Nếu hiệu điện hai đầu mạch điện 50 V, Hãy tính cơng suất mạch A 20 W B 10 W C 100 W D 25 W Câu 13: Mạch điện RLC mắc nối tiếp có R thay đổi Được đặt vào mạch điện 200V - 50Hz Thấy công suất mạch đạt cực đại 100 W(Khơng có tượng cộng hưởng), biết C = 10-3/2π F, tính giá trị R? A R = 50 Ω B R = 100 Ω C R = 200 Ω D R = 400 Ω Câu 14: Mạch điện có hai phần tử RC có C thay đổi, mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, biết điện trở mạch 60 Ω, tính C để cơng suất mạch lớn nhất? A C tiến B C tiến ∞ C C tiến 10-3/(6π)F D Khơng có đáp án Câu 15: Mạch RLC có R thay đổi, R = 20 Ω R = 40 Ω cơng suất mạch Tìm R để cơng suất mạch đạt cực đại? A R = 30 Ω B 20 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 40 Ω D 69 Ω Câu 16: Mach RLC tần số f = 20 Hz f = 80 Hz cơng suất mạch nhau, tìm f để cơng suất mạch đạt cực đại? A 50 Hz B 55 Hz C 40Hz D 54,77Hz Câu 17: Mạch RLC f = f1= 40 Hz f = f2 cơng suất mạch Khi f = 60 Hz cơng suất mạch đạt cực đại, tính f2 A 77Hz B 90 Hz C 97Hz D 100Hz Câu 18: Mạch RLC có R thay đổi, ta thấy R = 10 Ω R = 20 Ω cơng suất mạch Tìm giá trị R để công suất mạch đạt cực đại? A 10 Ω B 15 Ω C 12,4Ω D 10 Ω Câu 19: Mạch RLC có R thay đổi được, Biết L = 1/ π H mạch điện gắn vào mạng điện 220V 50Hz Khi điều chỉnh R = 40 Ω R = 160 Ω cơng suất mạch Tìm giá trị dung kháng? A ZC = 200 Ω B ZC = 100 Ω C ZC =180 Ω D ZC = 50 Ω Câu 20: Chọn sai: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp Biết L = 1/π(H), C = 10-3/4π (F) Đặt vào hai đầu mạch hđt u =120√2sin 100πt (V) Thay đổi R để công suất mạch điện đạt cực đại Khi đó: A dòng điện mạch Imax = 2A B công suất mạch P = 240 W C điện trở R= 60  D công suất mạch P = Câu 21: Mạch RLC nối tiếp: R = 25Ω; C = 10-3/5π(F) L cuộn cảm biến đổi Hiệu điện hai đầu mạch u = 100 cos(100πt + π /4) (V) Thay đổi L cho công suất mạch đạt cực đại Giá trị L là: A L = 1/2 π (H) B L = 1/ π (H) C L = 2/ π (H) D L = 4/ π (H) Câu 22: Mạch R,L,C mắc nối tiếp: R = 80Ω; r = 20Ω, L = 2/ π (H), C thay đổi Hđt hai đầu đọan mạch là: u =120 cos100 π t (V) Thay đổi C để công suất mạch cực đại Giá trị cực đại công suất bằng: A Pmax = 180W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Pmax = 144W C Pmax = 288W D Pmax = 720W Câu 23: Mạch RLC nối tiếp Biết R = 100Ω, C =10-4/ π (F) Cuộn cảm có L thay đổi Biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos 100pt (V) Thay đổi L để công suất mạch đạt giá trị cực đại Khi cơng suất mạch là: A 100W B 100 W C 200W D 400W Câu 24: Một đoạn mạch gồm R = 100Ω, cuộn cảm có L thay đổi tụ điện có C = 0,318.10-4 F mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều có uAB = 200cos(100 π t) (V) L phải có giá trị để công suất lớn nhất? Pmax =? A L = 0,318(H), P = 200W B L= 0,159(H), P = 240W C L = 0,636(H), P = 150W D Một giá trị khác Câu 25: Một đoạn mạch gồm diện trở R=100Ω nối tiếp với C0 = 10-4/ π (F) cuộn dây có r = 100Ω, L = 2,5/π (H) Nguồn có u = 100 sin(100πt) (V) Để công suất mạch đạt giá trị cực đại, người ta mắc thêm tụ C1 với C0: A C1 mắc song song với C0 C1 = 10-3/15π (F) B C1 mắc nối tiếp với C0 C1 = 10-3/15π (F) C C1 mắc song song với C0 C1 = 4.10-6/π (F) D C1 mắc nối tiếp với C0 C1= 4.10-6/ π (F) Câu 26: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, với R = 10 W, cảm kháng ZL = 10W, dung kháng ZC = W ứng với tần số f Khi f thay đổi đến f’ mạch có tượng cộng hưởng điện Hỏi tỷ lệ sau đúng? A f = f’ B f = 0,5f’ C f = 4f’ D f = f’ Câu 27: Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây cảm, trì điện áp uAB = U0cosωt (V) Thay đổi R, điện trở có giá trị R = 24Ω cơng suất đạt giá trị cực đại 300W Hỏi điện trở 18Ω mạch tiêu thụ công suất bao nhiêu? A 288 W B 168W C 248 W D 144 W Câu 28: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AD DB ghép nối tiếp Điện áp tức thời đoạn mạch dòng điện qua chúng có biểu thức: uAD = 100 cos(100π t + π/2)(V); uDB = 100 cos(100πt + 2π/3)(V); i = cos(100πt + π/2)(A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB là: A 100W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 242W C 186,6W D 250W Câu 29: Hiệu điện xoay chiếu hai đầu mạch ổn định có biểu thức: u = U0coswt (V) Khi C = C1 cơng suất mạch P = 200W cường độ đòng điện qua mạch là: i = I0cos(ωt - π/4) (A) Khi C = C2 cơng suất mạch cực đại Tính cơng suất mạch C = C2 A 400W B 400 W C 800W D 200 W Câu 30: Đặt vào đầu mạch điện có phần tử C R với điện trở R = ZC = 100W nguồn điện tổng hợp có biểu thức u =100 + 100 cos(100πt + π /4) V Tính cơng suất tỏa nhiệt điện trở: A 50W B 200W C 25W D 150W ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Cơng suất tỏa nhiệt trung bình: P =UIcosφ với φ độ lệch pha giưa u i => Đáp án C Câu 2: A Hệ số công suất: => Đoạn mạch có hệ cơng suất lớn ZL -Zc = hay khơng có ZL ,Zc => Đáp án A Câu 3: D Hệ số công suất: => Đoạn mạch có hệ cơng suất lớn R = hay khơng có R => Đáp án D Câu 4: C dòng điện sớm pha hiệu điện => Đoạn mạch có C,R có RLC Zc > ZL => A,B sai Khi tăng tần số dòng điện Zl tăng, Zc giảm => | ZL - Zc| tăng => I giảm => Đáp án C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: A Khi xảy tượng cộng hưởng ZL =Zc Z =R U = URmax => A sai, D ZL -Zc = => Imax => C => Đáp án A ZL -Zc = => Pmax => B Câu 6: A Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: P = UIcos φ => => Đáp án A Câu 7: A u = 100sin(100πt - π/3) = 100cos(100 πt - 5π/6) => độ lệch pha giưa u i là: φ = π => Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: P = UI|cos φ |= 200W => Đáp án A Câu 8: C Zl = π f L = ω L = (1/ 2π).100 π = 50Ω => φ = π/4 => Hệ số công suất đoạn mạch là: cos φ = cos π/4 = √2 /2 => Đáp án C Câu 9: B Khi R thay đổi để Pmax => Đáp án B =>|ZL -Zc| Câu 10: C Công suất đoạn mạch là: => Đáp án C Câu 11: C Công suất tiêu thụ đoạn mạch là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 P = UI|cos φ |= 220.2.|cos π/6 | = 220√3 W => Đáp án C Câu 12: B ZL = 2πf L = ωL = 100π 1/π = 100 Công suất tiêu thụ mạch : => Đáp án B Câu 13: C Khi R thay đổi để Pmax (ZL - Zc) /R = R => R = | ZL -Zc| => => Đáp án C Câu 14: B Khi C thay đổi để Pmax Zc = => C tiến ∞ => Đáp án B Câu 15: B Câu 16: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: B Ta có : Tại f = f1 ta : Tại f = f2 ta được: Do f1 f2 P => |ZL1 - Zc1| = |ZL2 - Zc2| Do f = 60 = 2f1/3 cơng suất cực đại tức mạch xảy tượng cộng hưởng ZL = Zc => ZL1 = 2ZL /3; Zc1 = 3Zc/2 = 3ZL /2 => |ZL1 -Zc1| = 5ZL /6 Nhận thấy tần số f1 = f/x ZLx =ZL /x ; Zc x =Zc x => Tại tần số f2 ta được: |ZL2 -Zc2| = |ZL/x - Zc.x| = | => x = 3/2 => f = 60.3/2 = 90Hz => Đáp án B Câu 18: D ZL| = 5ZL /6 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: C Câu 20: D ZL = πf L = ωL = 100π 1/π = 100 Ω Thay đổi R để Imax, => = 120/60 = 2A => A B C Đáp án D Câu 21: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi L thay đổi để Pmax ZL -Zc = => ZL = Zc => ZL = 50 => L = 1/2π H => Đáp án A Câu 22: B ZL = πf L = ω L = 100π 2/π = 200 Ω Khi C thay đổi để Pmax ZL -Zc = => ZL= Zc => Đáp án B Câu 23: C Khi L thay đổi để Pmax ZL -Zc = => ZL = Zc => Đáp án C Câu 24: A Khi L thay đổi để Pmax ZL -Zc = => Zl = Zc => ZL = 100Ω => L = 1/π H = 0,318H => Đáp án A Câu 25: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi C thay đổi để Pmax Zco < ZL nên cần mắc nối tiếp với tụ C khác cho ZL - Zc = => ZL = Zc => Zc = 250 Ω => => Cấn mắc thêm tụ C' cho: 1/Co= 1/C +1/C' => C' = 10-3/15πF => Đáp án B Câu 26: D Câu 27: A Khi R thay đổi để Pmax (ZL - Zc)2/R = R => R = | ZL -Zc| = 24Ω => U = 120V => Khi R =18 Ω cơng suất mạch là: W => Đáp án A Câu 28: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: A Khi C = C1 i trễ pha u góc π/4 => ZL - Zc = R => Khi C = C2 xảy tượng cộng hưởng => ZL -Zc2 = => Đáp án A Câu 30: A Hiệu điện đoạn mạch tổng hợp phần: Phần xoay chiều : u = 100√2cos(100πt + π/4)V Phần không đổi: u' =100V phần không tạo dòng điện dòng điện chứa C Tổng trở đoạn mạch là: Z = 100√2 => I = 1/√2 => Công suất tiêu thụ mạch là: P = I2R = 1/2.100 = 50W => Đáp án A ... điện trở r Khi R thay đổi giá trị R để cơng suất mạch đạt cực đại? (Khơng có tương cộng hưởng xảy ra) A.R = |ZL-ZC| B R + r= |ZL-ZC| C R - r= |ZL-ZC| D R = 2|ZL-ZC| Câu 10: Mạch điện có R = 20... đổi R để công suất mạch điện đạt cực đại Khi đó: A dòng điện mạch Imax = 2A B công suất mạch P = 240 W C điện trở R= 60  D công suất mạch P = Câu 21: Mạch RLC nối tiếp: R = 25Ω; C = 1 0-3 /5π(F)... C thay đổi Hđt hai đầu đọan mạch là: u =120 cos100 π t (V) Thay đổi C để công suất mạch cực đại Giá trị cực đại công suất bằng: A Pmax = 180W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 công suất, cực trị công suất , 8 công suất, cực trị công suất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay