Đề kiểm tra học kì i năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 sở GDĐT nam định file word có lời giải

15 17 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ề iểm tra chất lượng Học I năm học 2016-2017 (sở Nam ịnh) Môn: Vật Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L Độ lệch pha điện áp đầu mạch với cường độ dòng điện qua mạch xác định công thức: R A tan    R Z 2 L B tan   ZL R C tan    ZL R D tan    R ZL Câu 2: Để tính gần thể tích phòng hình hộp chữ nhật ta dùng: A sợi dây khơng dãn, vật nặng kích thước nhỏ, đồng hồ bấm giây, thang B sợi dây khơng dãn, vật nặng kích thước nhỏ, xơ nước, thang C xơ nước, vật nặng kích thước nhỏ, đồng hồ bấm giây, thang D sợi dây khơng dãn, vật nặng kích thước nhỏ, đồng hồ bấm giây, xơ nước Câu 3: Trong q trình truyền tải điện năng, biên pháp làm giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu là: A Tăng điện áp trước truyền tải B Tăng chiều dài đường dây C Giảm tiết diện dây D Giảm công suất truyền tải Câu 4: Một vật thực dao động điều hòa phương, tần số Dao động tổng hợp vật biên độ cực đại dao động thành phần: A ngược pha B Lệch pha  C Vuông pha D Cùng pha Câu 5: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng k vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa với tần số xác định biểu thức: A f  2 k m B f  2 m k C f  2 k m D f  2 m k Câu 6: Cho dao động điều hòa phương phương trình dao động x1  5cos10 t   (cm) x2  5cos 10 t   (cm) Phương trình dao động tổng hợp dao động là: 3    A x2  5cos 10 t   cm 2    B x2  5cos 10 t   cm 6    C x2  cos 10 t   cm 6    D x2  cos 10 t   cm 4  Câu 7: Khi sóng dừng dây, khoảng cách nút liên tiếp là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Một bước sóng B Một phần tư bước sóng C Một số nguyên lần bước sóng D Một nửa bước sóng Câu 8: Dao động tắt dần: A Ln hại B biên độ khơng đổi theo thời gian C Ln lợi D biên độ giảm dần theo thời gian Câu 9: Một dòng điện xoay chiều biểu thức cường độ dòng điện i  4cos100 t (A) Pha dòng điện thời điểm t là: A 50 t C 100 t B D 70 t Câu 10: Trong dao động điều hòa chất điểm, khoảng thời gian ngắn để chất điểm trở lại vị trí cũ theo hướng cũ gọi là: A Pha dao động B Chu dao động C Biên độ dao động D Tần số dao động Câu 11: Điện áp hiệu dụng U điện áp cực đại U0 đầu đoạn mạch xoay chiều liên hệ với theo biểu thức: A U  2U B U  U0 C U  U D U  U0 Câu 12: Khi nói dao động điều hòa chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi chất điểm dao động phía VTCB chuyển động nhanh dần B Khi chất điểm vị trí biên, li độ chất điểm độ lớn cực đại C Khi qua VTCB, tốc độ chất điểm cực đại D Khi qua VTCB, gia tốc chất điểm Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos 2ft , U0 khơng đổi f thay đổi vào đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Khi f = f0 mạch cộng hưởng điện Giá trị f0 là: A LC B 2 LC C LC D 2 LC Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  cos 20t(cm) Biên độ dao động chất điểm là: A 3cm B 1,5cm C 12cm D 6cm Câu 15: Độ cao âm phụ thuộc vào: A Đồ thị dao động nguồn âm B Biên độ dao động nguồn âm C Độ đàn hồi nguồn âm D Tần số nguồn âm Câu 16: Bước sóng khoảng cách điểm phương truyền sóng: A gần mà dao động hai điểm pha B mà dao động hai điểm ngược pha Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C.gần mà dao động hai điểm lệch pha góc  / D mà dao động hai điểm pha Câu 17: Khi tính chu dao động điều hòa lắc đơn, biểu thức sau hông đúng? A T  2 l g B T  f C T  2 m l D T  2  Câu 18: Tác dụng cuộn cảm dòng xoay chiều A cho phép dòng điện qua theo chiều B ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều C gây cảm kháng nhỏ tần số dòng diện lớn D gây cảm kháng lớn tần số dòng diện lớn Câu 19: Cho đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C Khi dòng điện xoay chiều tần số góc  chạy qua tổng trở đoạn mạch A   R    C  2 B R   C  2 C   R    C  2 D R   C  Câu 20: Dòng điện xoay chiều tần số f = 60Hz Trong 1s dòng điện đổi chiều A 100 lần B 60 lần C 120 lần D 30 lần Câu 21: Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng m = 200g treo vào lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với quỹ đạo dài 3cm Lực đàn hồi lò xo độ lớn cực đại là: A 1,5N B 2N Câu 22: Một tụ điện C  C 3,5N D 0,5N 104 (F) mắc vào nguồn điện xoay chiều điện áp 2   u  100 cos 100t   (V) Cường độ dòng điện mạch giá trị hiệu dụng 4  A 0,5A B 0,4A C 0,6A D 0,7A Câu 23: Đặt điện áp u  220 cos100t(V) vào đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20  , cuộn cảm độ tự cảm L  0,8 / (H) tụ điện điện dung C  103 / 6(F) Khi điện ấp tức thời đầu điện trở băng 110V điện áp tức thời đầu cuộn cảm độ lớn là: A 330V B 440V C 440 3V D 330 3V Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều vào đầu đoạn mạch gồm RLC nt Biết R =10  , cuộn cảm độ tự cảm L  0,1 / (H) , tụ điện điện dung C  103 / 2(F) điện áp đầu cuộn cảm u L  20 cos 100t   /  (V) Biểu thức điện áp đầu đoạn mạch là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A u  40 cos 100t   /  V B u  40 cos 100t   /  V C u  40 cos 100t  3 /  V D u  40 cos 100t  3 /  V Câu 25: Cho lắc đơn chiều dài l = 1m dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g  2 (m/s2) Thời gian để lắc thực dao động là: A 1s B 2s C 4s D 6,28s Câu 26: Một chất điểm khối lượng m = 0,9kg dao động điều hòa với phương trình   x  cos  t   cm , lấy 2  10 Kể từ t = 0, lực hồi phục tác dụng lên chất điểm độ lớn 6 3 0,02N lần thứ 2017 vào thời điểm: A 6051,5s B 6048,5s C 3024,5s D 3027,5s Câu 27: Đặt điện áp u  200 cos100t (V) vào đầu điện trở 100  Công suất tiêu thụ điện trở bằng: A 200W B 400W C 300W D 800W Câu 28: Cho đoạn mạch nối thứ tự điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào đầu đoạn mạch ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha  / so với điện áp đoạn mạch chứa R L Để mạch cộng hưởng điện dung kháng Zc tụ phải giá trị bằng: A R B R C R D 3R Câu 29: Trong tượng giao thoa với nguồn pha, điểm dao động với biên độ cực đại hiệu đường từ nguồn sóng tới điểm d1  d  : A  2k  1  B k C k  D  2k  1  Câu 30: Trong hiên tượng giao thoa sóng bề mặt chất lỏng, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt chất lỏng pha tần số 50Hz đặt điểm S1 S2 cách 9cm Tốc độ truyền sống mặt chất lỏng 1m/s Trên bề mặt chất lỏng số vân giao thoa cực đại là: A 10 B.7 C.8 D Câu 31: Một lắc lò xo dao động với biên độ 10cm, độ cứng k = 100N/m Khi qua vị trí li độ x = -2cm động lắc là: A 0,48J B 2400J C 0,5J D 0,24J Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 32: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, nguồn âm điểm giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A mức cường độ âm 20dB M điểm thuộc OA cho OA = 3OM Để M mức cường độ âm 30dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt O là: A 10 B C D 30 Câu 33: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng k = 100N/m, khối lượng vật nặng m = 1kg Tác dụng vào vật nặng ngoại lực F  F0 cos10 t vật dao động với biên độ A = 6cm Trong trình dao động, thời gian để vật nặng quãng đường 24cm là: A 0,2s B 0, 2 s C 0,1 s D 0,1s Câu 34: Một máy biến áp tưởng cuộn cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối đầu cuộn cấp với điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 210V Điện áp đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải là: A B 105V C 630V D 70V Câu 35: Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, đầu cố định, sóng dừng với nút sóng ( kể đầu ) Bước sóng sóng truyền dây là: A 1,5m B 2m C 0,5m D 1m Câu 36: Hai dao động điều hòa tần số đồ thị hình vẽ Độ lệch pha dao động (1) so với dao động (2) là: A 2 B   C  D   Câu 37: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 4Hz tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt chất lỏng với tốc độ 0,2m/s Hai điểm M,N bề mặt mà phần tử N dao động pha với phần tử chất lỏng O phần tử chất lỏng M dao động ngược pha với phần tử dao động O Không kể phần tử chất lỏng O, số phần tử chất lỏng dao động pha với phần tử chất lỏng O đoan MO 8, đoạn NO MN Khoảng cách lớn điểm M,N giá trị gần giá trị sau đây? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 32cm B 34cm C 15cm D 17cm Câu 38: Một lắc lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ đầu cố định, đầu gắn với vật nhỏ mang điện tích dương q Chu dao động lắc 2s Ban đầu vật vị trí lò xo bị dãn thả nhẹ cho vật dao động thấy quãng đường S vật tốc độ 6 cm/s Ngay vật quay trở lại vị trí ban đầu, người ta đặt điện trường vào vị trí xung quanh lắc Điện trường phương song song với trục lò xo, chiều hướng từ đầu cố định lò xo đến vật, cường độ lúc đầu E (V/m) sau 2s lại tăng thêm E (V/m) Biết sau 4s kể từ điện trường vật ngừng dao động lúc dao động tiếp 4s vật quãng đường 3S Bỏ qua ma sát, điểm nối vật với lò xo mặt phẳng ngang cách điện S gần giá trị sau đây? A 12,2cm B 10,5cm C 9,4cm D 6,1cm Câu 39: Sóng dừng hình thành mặt sợi dây đàn hồi OB với đầu phản xạ B cố định tốc độ lan truyền v = 400cm/s Hỉnh ảnh sóng dừng hình vẽ Sóng tới B biên độ A = 2cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây đường (1), sau khoảng thời gian 0,005s 0,015s hình ảnh sợi dây đường (2) (3) Biết xM vị trí phần tử M sợi dây lúc chuỗi thẳng Khoảng cách xa từ phần tử M tới phần tử sợi dây biên độ với phần tử M là: A 28,56cm B 24cm C 24,66cm D 28cm Câu 40: Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm Đặt vào đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U = 100V Khi cường độ hiệu dụng dòng điện mạch I = 1A cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 50W Giữ cố định U, R, thơng số khác mạch thay đổi Công suất tiêu thụ cực đại đoạn mạch là: A 400W B 200W C 100W D 100 2W Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 áp án 1-B 2-A 3-A 4-D 5-A 6-C 7-D 8-D 9-C 10-B 11-D 12-A 13-B 14-D 15-D 16-A 17-C 18-D 19-C 20-C 21-C 22-A 23-B 24-B 25-B 26-C 27-B 28-C 29-B 30-D 31-A 32-A 33-A 34-D 35-C 36-B 37-B 38-A 39-C 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: áp án B Với đoạn mạch RLC xoay chiều mắc nt ta có: tan   Áp dụng vào ( mạch RL ) ta được: tan   Z L  ZC R ZL R Câu 2: áp án A Đo chiều cao phòng cách đo chu lắc đơn Câu 3: áp án A Truyền tải điện xa, cơng suất hao phí đường dây tải tính theo cơng thức:  P  Php    R  U cos   với l R   S   la dien tro suat  l la chieu dai day dan  S la dien tich tiet dien ngang cua day dan  A đúng: Tăng U Php giảm B sai: Tăng l R tăng  Php tăng C sai: giảm S  R tăng  Php tăng D sai: giảm P  Php tăng Ngày truyền tải điện để giảm hao phí đường dây tải điện người ta chủ yếu tăng điện áp trước truyền ( sử dụng máy biến áp ) Câu 4: áp án D Tổng hợp dao động điều hòa phương tần số ta biên độ dao động tổng hợp: - Lớn dao động thành phần pha ( A = A1 + A2 ) - Nhỏ dao động thành phần ngược pha ( A = |A1 - A2| ) Câu 5: áp án A Tần số dao động điều hòa lắc lò xác định theo công thức f  k 2 m Câu 6: áp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cách 1: Dùng công thức - A A 5 Biên độ dao động tổng hợp A  A12  A 22  2A1A cos     A     - Pha dao động tổng hợp tan   A1 sin 1  A sin 2   tan    A1 cos 1  A cos 2    x  cos 10t   cm 6  Cách 2: Dùng giản đồ vecto Cách 3: Dùng Casio (Lưu ý: Chuyển hệ số phức  r  , hệ radian Tổng hợp dao động cách nhập vào biểu thức dao động thành phần) Câu 7: áp án D Khi sóng dừng dây, khoảng cách nút (bụng) liên tiếp  Câu 8: áp án D Dao động tắt dần biên độ lượng dao động giảm dần theo thời gian, lợi hại Câu 9: áp án C Pha dao động biểu thức cos Câu 10: áp án B Chu dao động điều hòa khoảng thời gian ngắn để vật thực dao động điều hòa, khoảng thời gian vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ Câu 11: áp án D Câu 12: áp án A A sai chuyển động từ biên VTCB chuyển động nhanh dần Câu 13: áp án B Hiện tượng cộng hưởng điện xảy với đoạn mạch xoay chiều RLC nt  1 hay f  LC 2 LC Câu 14: áp án D Câu 15: áp án D Lưu ý: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Độ cao đặc trưng sinh âm phụ thuộc vào tần số âm ( âm trầm – âm bổng) - Độ to đặc trưng sinh âm phụ thuộc vào mức cường độ âm - Âm sắc đặc trưng sinh âm phụ thuộc vào đồ thị dao động âm - Âm sắc giúp ta phân biệt âm nguồn khác phát Câu 16: áp án A Bước sóng khoảng cách điểm phương truyền sóng gần mà dao động điểm pha ( ý ) Câu 17: áp án C Con lắc đơn dao động điều hòa: T  2 l   2 f  g Câu 18: áp án D Ta ZL  L  2fL  ZL f nên ZL lớn f lớn Câu 19: áp án C Tổng trở   Z  R Z  R    C  2 C 2 Câu 20: áp án C Chu dòng điện là: T  1  (s) f 60 1s  60T mà chu dòng điện đổi chiều lần (tại VTCB) nên 1s (60T) dòng điện đổi chiều 120 lần Câu 21: áp án C Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lực đàn hổi độ lớn cực đại là: Fdh max  k(l0  A) Trong đó: l0  mg 0, 10   0, 02(m) A = 0,015(m) (do quỹ đạo dài 3cm) k 100  Fdh max  k(l0  A)  100(0, 02  0, 015)  3,5N Câu 22: áp án A Dung kháng tụ ZC   200 C Đoạn mạch xoay chiều tụ điện  I  U 100   0,5A ZC 200 Câu 23: áp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  ZL  80  U 110   5,5A  ZC  60  Z  20 2  I   Z 20  R  20    U 0R  110 2V  U R  IR  5,5.20  110V    U L  IZL  5,5.80  440V  U 0L  440 2V 2  u   u  Do uR uL vng pha với ta có:  R    L    U 0R   U 0L  Thay số ta u L  440V Câu 24: áp án B U 20   ZL  10 U  I.Z  L Z  10  20 2V  Z  10 2  ZL 10      ZC  20   Z L  ZC   1  R  10  tan     R   Với  độ lệch pha u i Ta L    mà uL sớm pha so với i  i  2 Mà   u  i      u   4    u  U cos 100t  u   40 cos 100t   V 4  Câu 25: áp án B Thời gian để lắc đơn thực hiên dao động toàn phần chu dao động lắc đó: T  2 l  2  2s g  Câu 26: áp án C 2   6s Độ cứng: k  m  0,9     (N/m) Chu T   3 2 Khi lực hồi phục độ lớn 0,02N x   0, 02 A   0, 02m   2cm    2  A    x  cos  t   cm Vị trí ban đầu 3()  (  )   6 3   Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 *Tìm thời điểm vật độ lớn lực hồi phục 0,02N ( vị trí x   A ) lần thứ 2017: A  A   Lần 1: từ vị trí x  3()  ( )  đến vị trí x  2()  x  ()  lần đầu     khoảng thời gian t1   Lần 2017: T 12 t 2017  t1  504T  6049 T  3024,5(s) (1 chu vật qua vị trí x  2 lần) 12 Câu 27: áp án B Mạch xoay chiều điện trở thuần, công suất tiêu thụ: P  I2 R  U2 2002   400W R 100 Câu 28: áp án C Theo RL  Z   tan RL  L   ZL  R 3 R Do mạch cơng hưởng điện  ZC  ZL  R Câu 29: áp án B Giao thoa sóng với nguồn kết hợp pha: - Những điểm dao động với biên độ cực đại hiệu đường từ điểm tới nguồn d  k - Những điểm dao động với biên độ cực tiểu hiệu đường từ điểm tới nguồn d  (2k  1)  Câu 30: áp án D Giao thoa sóng nguồn kết hợp pha:  SS v 100   2cm Ta   4,5  số vân giao thoa cực đại bề mặt chất lỏng f 50  2    (cđ) Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 31: áp án A Động vị trí Wd  W  Wt    2 kA  kx  100  0,12   0, 02   0, 48J 2 Câu 32: áp án A TH1: nguồn điểm âm giống O (P1 = 9p) P1 I 9p L Ta có: 10 A  A  4.OA  (1) I0 I0 4(3x) I0 TH2: n nguồn điểm âm giống O (P2 = np) P2 I np L Ta có: 10 M  M  4.OM  (2) I0 I0 4x I0 L 10 A L L Từ (1) (2):   10 A M  101   n  10 ( Đơn vị L tính B) L n 10 M Câu 33: áp án A Vật dao động cưỡng với tần số tần số lực cưỡng f   Chu dao động vật T  F  5Hz 2  0, 2s f Vật quãng đường 24cm (=4A) hết chu T  0, (s) Câu 34: áp án D Máy biến áp tưởng: U1 N1 210 2400     U  70V U2 N2 U2 800 Câu 35: áp án C Sóng dừng sợi dây đầu cố định: Số nút sóng (cả đầu)  số bó sóng 4, mà bó sóng chiều dài  Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 L4  2L   0,5m Câu 36: áp án B  x1  A cos  t  1   Ta  A    x  cos  t      Tại thời điểm t  T  T  A  T    x1  x  A cos    1   cos      cos   1    kết hợp với đồ thị    2 2     1   0;   1   2 Suy độ lệch pha dao động so với dao động   1  2    Câu 37: áp án B Các đường tròn biểu diễn điểm pha với nguồn M nằm đỉnh sóng thứ kể từ nguồn sóng O, N nằm điểm ngược pha gần so với đỉnh sóng thứ kể từ O OM  5  ON  8,5 Từ hình vẽ ta thấy rằng, với điều kiện để MN điểm pha với O rõ ràng MN lớn MN vng góc với OM:  MN  ON  OM  34cm Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 38: áp án A l0 độ biến dạng lò xo ứng với cường độ điện trường độ lớn E Cứ lần điện trường tăng lên lượng E vị trí cân lắc dịch chuyển phía phải đoạn l0 biên độ giảm lượng l0 Trong s vị trí cân lắc trùng với vị trí ban đầu lắc dừng lại không dao động  A  3l0 Ta có:   S  A0  4  A  2l0    A  l0   3S Mà: 2  x   v        A0   S  12cm  A   A  Câu 39: áp án C Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Sóng tới B biên độ A=2cm  sóng dừng biên độ 2A = 4cm  t12  0, 005s GT  mà thời điểm thời điểm dây đối xứng với qua trục  t13  0, 015s  3.t12 T   t12  0, 005s    T  0, 04s    v.T  16cm 3T  t  0, 015s   13 Li độ u  2A  2cm biên độ dao động điểm M dây Khoảng cách từ điểm M đến nút gần   2cm Điểm biên độ với M, nằm bó sóng cuối cùng, ln dao động ngược pha với M Từ hình vẽ ta có: d max  2 2   242  24, 66cm Câu 40: áp án B Ta P  I R  R  P  50 I2 Khi U,R không đổi: P  I2 R  U2R   R   L   C   Khi P    đạt giá trị max R   L   (= R ) C   U 1002   200W R 50 Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... T i file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 áp án 1-B 2-A 3-A 4-D 5-A 6-C 7-D 8-D 9-C 10-B 11-D 1 2- A 13-B 14-D 15-D 16-A 17-C 18-D 19-C 20-C 21-C 22-A 23-B 24-B 25-B 26-C... v i i u kiện để MN có i m pha v i O rõ ràng MN lớn MN vng góc v i OM:  MN  ON  OM  34cm Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có l i gi i T i file Word website... số bó sóng 4, mà bó sóng có chiều d i  Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có l i gi i T i file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 L4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì i năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 sở GDĐT nam định file word có lời giải , Đề kiểm tra học kì i năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 sở GDĐT nam định file word có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay