19 đặc trưng sinh lý và vật lý của âm đề 1

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 19 - Đặc trưng Sinh Vật âm - Đề Câu Phát biểu sau đúng? A Âm có cường độ lớn tai có cảm giác âm “to” B Âm có tần số lớn tai có cảm giác âm “to” C Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm D Âm có cường độ nhỏ tai có cảm giác âm “bé” Câu Hai âm tần số có mức cường độ âm chênh lệch 15dB Tỉ số cường độ âm chúng là: A 120 B 1200 C 10 10 D 10 Câu Một âm có cường độ 5.10-7 (W/m2) Mức cường độ âm là: A L=37 dB B L=73 dB C L=57 dB D L=103 dB Câu Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08 s Âm thép phát là: A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Câu Hai điểm A, B nằm đường thẳng qua nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng hai phía so với nguồn âm Biết mức cường độ âm A trung điểm AB 50 dB 44 dB Mức cường độ âm B A 28 dB B 36 dB C 38 dB D 47 dB Câu Tại điểm A cách nguồn âm đẳng hướng 10 m có mức cường độ âm 24 dB Biết cường độ âm ngưỡng nghe Io = 10-12 W/m2 Vị trí có mức cường độ âm không cách nguồn A ∞ B 3162 m C 158,49 m D 2812 m Câu Hai âmâm sắc khác do: A khác tần số B khác số hoạ âm C khác đồ thị dao động âm D khác chu kỳ sóng âm Câu Trong nhạc cụ, hộp đàn, thân kèn, sáo có tác dụng: A Làm tăng độ cao độ to âm B Lọc bớt tạp âm tiếng ồn C Giữ cho âm phát có tần số ổn định D Vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm nhạc cụ phát Câu Tại điểm A nằm cách xa nguồn âm O (coi nguồn điểm) khoảng OA = (m) , mức cường độ âm LA = 90 dB Cho biết ngưỡng nghe âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Coi môi trường hồn tồn khơng hấp thụ âm, mức cường độ âm B nằm đường OA cách O khoảng 10 m A 70 (dB) B 50 (dB) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 65 (dB) D 75 (dB) Câu 10 Âm đàn bầu phát ra: A nghe trầm biên độ âm nhỏ tần số âm lớn B nghe cao mức cường độ âm lớn C có độ cao phụ thuộc vào hình dạng kích thước hộp cộng hưởng D có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động âm Câu 11 Đối với âm họa âm bậc đàn phát thì: A Tốc độ âm gấp đơi tốc độ họa âm bậc B Tần số họa âm bậc gấp đôi tần số âm C Độ cao âm bậc gấp đôi độ cao âm D Họa âm bậc có cường độ lớn cường độ âm Câu 12 Một nguồn âm có cơng suất phát âm P = 0,1256 W Biết sóng âm phát sóng cầu, cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Tại điểm mặt cầu có tâm nguồn phát âm, bán kính 10 m (bỏ qua hấp thụ âm) có mức cường độ âm: A 90 dB B 80 dB C 60 dB D 70 dB Câu 13 Hai sợi dây có chiều dài l 1,5l Cố định đầu kích thích để chúng phát âm Sóng âm chúng phát sẽ: A Cùng số họa âm B Cùng âm sắc C Cùng âm D Cùng độ cao Câu 14 Sóng lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai người bình thường khơng thể cảm thụ sóng sau đây? A Sóng có chu kỳ ms B Sóng có tần số 100 HZ C Sóng có tần số 0,3 kHZ D Sóng có chu kỳ μs Câu 15 Sóng âm khơng có tính chất sau đây? A Mang lượng tỉ lệ với bình phương biên độ sóng A B Truyền chất rắn, lỏng, khí C Là sóng ngang truyền chất khí D Có khả phản xạ, khúc xạ, giao thoa Câu 16 Một người đập nhát búa vào đầu ống gang dài 952 m Một người khác đứng đầu nghe thấy hai tiếng gõ cách 2,5 s Biết vận tốc âm khơng khí 340 m/s Vận tốc âm truyền gang là: A 380 m/s B 179 m/s C 340 m/s D 3173 m/s Câu 17 Ngưỡng đau tai người khoảng 10 W/m2 Một nguồn âm nhỏ đặt cách tai khoảng d = m Để khơng làm đau tai cơng suất tối đa nguồn là: A 125,6 W B 12,5 W C 11,6 W D 1,25 W Câu 18 Một nguồn sóng âm (được coi nguồn điểm) có công suất μW Cường độ âm mức cường độ âm điểm cách nguồn m là: A 8,842.10-9 W/m2; 39,465 dB Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 8,842.10-9 W/m2; 394,65 dB C 8,842.10-10 W/m2; 3,9465 dB D 8,842.10-9 W/m2; 3,9465 dB Câu 19 Mức cường độ âm điểm A môi trường truyền âm LA = 90 dB Cho biết ngưỡng nghe âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Cường độ âm IA âm nhận giá trị sau đây? A 10-21 W/m2 B 10-3 W/m2 C 103 W/m2 D 1021 W/m2 Câu 20 Một người khơng nghe âm có tần số f < 16 Hz A biên độ âm nhỏ nên tai người không cảm nhận B nguồn phát âm xa nên âm không truyền đến tai người C cường độ âm nhỏ nên tai người không cảm nhận D tai người không cảm nhận âm có tần số Câu 21 Chọn câu sai câu sau: A Ngưỡng nghe thay đổi tuỳ theo tần số âm B Tai người nghe âm cao thính âm trầm C Miền nằm ngưỡng nghe ngưỡng đau gọi miền nghe D Muốn gây cảm giác âm, cường độ âm phải nhỏ giá trị cực đại gọi ngưỡng nghe Câu 22 Nhận định sóng âm sai: A Các loại nhạc cụ khác phát âmâm sắc khác B Độ cao đặc trưng sinh phụ thuộc vào tần số sóng âm C Mọi sóng âm gây cảm giác âm D Âm thanh, siêu âm, hạ âm có chất Câu 23 Một nguồn âm nguồn điểm, đặt O, phát âm đẳng hướng mơi trường khơng có hấp thụ phản xạ âm Tại điểm M mức cường độ âm L1= 50 dB Tại điểm N nằm đường thẳng OM xa nguồn âm so với M khoảng 40 m có mức cường độ âm L2= 36,02 dB Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Công suất nguồn âm là: A 1,256 mW B 0,1256 mW C 2,513 mW D 0,2513 mW Câu 24 Cho điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm Mức cường độ âm A, B, C 40 dB; 35,9 dB 30 dB Khoảng cách AB 30 m khoảng cách BC A 65 m B 40 m C 78 m D 108 m Câu 25 Nguồn âm điểm S phát sóng âm truyền mơi trường đẳng hướng Có hai điểm A B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ S Mức cường độ âm A LA = 40dB B LB = 60dB Bỏ qua hấp thụ âm Mức cường độ âm trung điểm C AB là: A 45,19dB B 46,67dB C 50dB D 52,26dB Câu 26 Trên bề mặt chất lỏng cho hai nguồn A, B dao động vng góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động uA = 2cos20πt (cm); uB = 2cos(20πt + π/2) (cm) Tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s, AB = 20 cm Cho điểm C đoạn AB cách A 12 cm, cách B cm Trên mặt chất lỏng, vẽ vòng tròn tâm C, đường kính cm Số điểm dao động với biên độ cực đại vòng tròn là: A 10 B C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 12 Câu 27 Một nguồn âm có kích thước nhỏ, phát sóng âm sóng cầu Bỏ qua hấp thụ phản xạ âm môi trường Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Tại điểm mặt cầu có tâm nguồn phát âm, bán kính 1m, có mức cường độ âm 105 dB Công suất nguồn âm : A 0,1256 W B 0,3974 W C 0,4326 W D 1,3720 W Câu 28 Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng không gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 100 dB, B 40 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB : A 46 dB B 34 dB C 70 dB D 43 dB Câu 29 Một nguồn phát âm điểm N, phát sóng âm theo hướng khơng gian Hai điểm A, B nằm đường thẳng qua nguồn, bên so với nguồn Cho biết AB = 3NA mức cường độ âm A 5,2 B, mức cường độ âm B là: A B B B C 3,6 B D B Câu 30 Nhạc cụ A đồng thời phát họa âm có tần số: 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz Nhạc cụ B đồng thời phát họa âm có tần số: 30 Hz, 60 Hz Phát biểu sau đúng? A Âm nhạc cụ A phát cao âm nhạc cụ B phát B Âm nhạc cụ A phát trầm âm nhạc cụ B phát C Âm nhạc cụ A B phát có độ cao D Khơng thể kết luận âm nhạc cụ phát cao ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Độ to âm phụ thuộc vào tần số âm mức cường độ âm Câu 2: C Ta có Đáp án C Nên nhớ L biểu thức tính theo Ben Câu 3: C với Câu 4: C Ta có âm thép phát hạ âm Câu 5: B Cường độ âm điểm cách nguồn âm khoảng R: với P công suất nguồn; I0 cường độ âm chuẩn, L mức cường độ âm M trung điểm AB, nằm hai phía gốc O nên: RM = OM = Ta có RA = OA LA = (B) Ta có RB = OB LB = L → Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có RM = OM LM = 4,4 (B) → Câu 6: C Ta có Câu 7: C Hai âm khác âm sắc (quy định đặc tính có chứa đồ thị dao động âm) Câu 8: D Trong nhạc cụ, phần hộp đàn, thân kèn, có tác dụng khuếch địa âm tạo âm sắc riêng cho nhạc cụ Câu 9: A Câu 10: D A Sai, biên độ không tác đôgnj B Sai C Sai, độ cao phụ thuộc vào tần số D Đúng Câu 11: B Xét họa âm tương ứng với giá trị k để tạo thành sóng dừng dây, dây đàn ứng với hai đầu cố định nên họa âm bậc hai tần số gấp đôi tần số âm Câu 12: B Câu 13: A Xét dây có chiều dài l: +) Tần số âm là: =>Các họa âm có tần số số nguyên lần tần số âm bản: Xét dây có chiều dài 1,5l: +) Tần số âm là: =>Các họa âm có tần số số nguyên lần tần số âm bản: => +) Sóng âm dây phát có số họa âm +) sóng âm dây phát khơng thể có âm sắc dụng cụ âm khác phát +) Âm sóng âm rõ ràng khác +) Độ cao âm phụ thuộc vào tần số âm, mà tần số âm khác nên độ cao âm khác Câu 14: D sóng cư có chu kì 2\mu s tương ứng với tần số 50000Hz -> Không thể cảm nhận đc Câu 15: C Sóng ngang xuất chất rắn số trường hợp bề mặt chất lỏng nên đáp án C cách để nhớ, tránh nhầm lẫn ☺ : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Sóng ngang -> Chắn ngang phương truyền sóng - Sóng dọc -> Dọc theo phương truyền sóng Câu 16: D Ta có âm truyền sắt nhanh khơng khí nên Câu 17: A Muốn khơng làm đau L khơng vượt qua ngưỡng đau Câu 18: A Câu 19: B Câu 20: D Một người khơng nghe âm có tần số < 16 Hz ta khơng thể cảm nhận được, không liên quan đến biên độ âm hay cường độ Câu 21: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, muốn gây cảm giác âm, tần số phải thuộc khoảng khơng liên quan đến cường độ âm Câu 22: C A Đúng B Đúng C Sai, sóng âm phải có tần số vùng gây cảm giác âm D Đúng Câu 23: B Sóng âm phát đẳng hướng khơng gian ta có: giả sử nguồn âm đặt O, từ ta có Câu 24: C Giả sử nguồn âm O có cơng suất P ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: A nên nên Suy SA = 10SB Cho (Thực nhìn đề ta bấm máy SA = 10SB, sau ta xét tỉ lệ nên cho SA = 10, SB = 1) Câu 26: D Vì điểm dao động với biên độ cực đại nên : Gọi M, N giao đường tròn với AB ( M phía A, N phía B) Số điểm cực đại MN Giải giá trị k Suy số điểm cực đại vòng tròn 12 Câu 27: B Câu 28: A Câu 29: D Bài đề chưa rõ, phải nói A,B phía so với nguồn lại có Câu 30: B Vì âm tổng hợp âm có tần số bé nên: - Tần số nhạc cụ A - Tần số nhạc cụ B TA CÓ NHẬN XÉT: Âm cao( âm bổng ) có tần số lớn âm thấp ( âm trầm) Vì nên sóng nhạc cụ A phát trầm sóng nhạc cụ B phát đáp án B * Đáp án A sai sóng nhạc cụ B phát cao sóng A phát * Các đáp án C , D sai tương tự ... 8,842 .1 0-9 W/m2; 394,65 dB C 8,842 .1 0 -1 0 W/m2; 3,9465 dB D 8,842 .1 0-9 W/m2; 3,9465 dB Câu 19 Mức cường độ âm điểm A môi trường truyền âm LA = 90 dB Cho biết ngưỡng nghe âm chuẩn I0 = 1 0 -1 2 W/m2... phát âm có âm sắc khác B Độ cao đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào tần số sóng âm C Mọi sóng âm gây cảm giác âm D Âm thanh, siêu âm, hạ âm có chất Câu 23 Một nguồn âm nguồn điểm, đặt O, phát âm đẳng... độ âm IA âm nhận giá trị sau đây? A 1 0-2 1 W/m2 B 1 0-3 W/m2 C 10 3 W/m2 D 10 21 W/m2 Câu 20 Một người khơng nghe âm có tần số f < 16 Hz A biên độ âm nhỏ nên tai người không cảm nhận B nguồn phát âm
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 đặc trưng sinh lý và vật lý của âm đề 1 , 19 đặc trưng sinh lý và vật lý của âm đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay