Ôn tập dao động cơ học đề 4

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ôn tập dao động học - Đề Câu 1: Chọn phát biểu chu kỳ lắc đơn A Chu kì lắc đơn khơng phụ thuộc vào độ cao B Chu kỳ lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng C Chu kỳ lắc phụ thuộc vào chiều dài dây D Khơng đáp án Câu 2: Tìm phát biểu khơng lắc đơn dao động điều hòa A S0=l  B α = s/l C T = 2 l g D T = 2 l g Câu 3: (ĐH - 2009): Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 4: Nhận xét sau dao động tắt dần đúng? A tần số biên độ giảm dần theo thời gian B Môi trường nhớt dao động tắt dần nhanh C lượng dao động không đổi theo thời gian D Biên độ không đổi tốc độ dao động giảm dần Câu 5: Chọn câu sai A Trong tự dao động, hệ tự điều khiển bù đắp lượng từ từ cho lắc B Trong tự dao động, dao động trì theo tần số riêngcủa hệ C Trong dao động cưỡng bức, biên độ phụ thuộc vào hiệu số tần số cưỡng tần số riêng D Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc cường độ ngoại lực Câu 6: Một lắc lò xo độ cứng K = 100N/m vật nặng m = 0,1kg Hãy tìm nhận xét A Khi tần số ngoại lực < 10 Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên B Khi tần số ngoại lực < Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên C Khi tần số ngoại lực > Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên D Khi tần số ngoại lực > 10 Hz tăng tần số biên độ dao động cững tăng lên Câu 7: Hai lắc đơn chu kì T1 = 2s; T2 = 2,5s Chu kì lắc đơn dây treo dài tuyệt đối hiệu chiều dài dây treo hai lắc là: A 2,25s B 1,5s C 1s D 0,5s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Con lắc đơn dao động điều hòa S = 4cm, nơi gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Biết chiều dài dây l = 1m Hãy viết phương trình dao động biết lúc t = vật qua vị trí cân theo chiều dương? A s = 4cos( 10 πt - π/2) cm B s = 4cos( 10 πt + π/2) cm C s = 4cos(πt - π/2) cm D s = 4cos(πt + π/2) cm Câu 9: (ĐH - 2009): Tại nơi mặt đất, lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian Dt, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài lắc đoạn 44 cm khoảng thời gian ∆ t ấy, thực 50 dao động toàn phần Chiều dài ban đầu lắc A 144 cm B 60 cm C 80 cm D 100 cm Câu 10: Một lắc lò xo ngang gồm lò xo độ cứng k=100N/m vật m=100g, dao động mặt phẳng ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang μ=0,02 Kéo vật lệch khỏi VTCB đoạn 10cm thả nhẹ cho vật dao động Quãng đường vật từ bắt đầu dao động đến dừng A s = 50m B s = 25m C s = 50cm D s = 25cm Câu 11: Một lắc lò xo dao động tắt dần, biết biên độ ban đầu 10 cm Sau dao động khoảng thời gian t vật biên độ cm Biết sau chu kỳ lượng 1% chu kỳ dao động 2s Hỏi giá trị t bao nhiêu? A 24,12s B 26,32s C 18,36s D Đáp án khác Câu 12: (ĐH – 2010): Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ Lấy mốc vị trí cân Khi lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí động li độ góc α lắc a A a B  a0 C  a0 D Câu 13: Xét dao động tổng hợp hai dao động thành phần tần số Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố sau đây: A Biên độ dao động thứ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Biên độ dao động thứ hai C Tần số chung hai dao động D Độ lệch pha hai dao động Câu 14: Một vật chịu đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số biết phương trình dao động tổng hợp vật x = cos( 10πt + π/3 ) phương trình dao động thứ x = 5cos( 10πt + π/6 ) Phương trình dao động thứ hai là? A x = 5cos( 10πt + 2π/3) cm B x = 5cos( 10πt + π/3) cm C x = 5cos( 10πt - π/2) cm D x = 5cos( 10πt + π/2) cm Câu 15: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ 2cm pha ban đầu π/3 - π/3 Pha ban đầu biên độ dao động tổng hợp hai dao động là? A rad; cm B π/6 rad; cm C rad; cm D rad; cm Câu 16: (CĐ 2008) Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A 40 gam B 10 gam C 120 gam D 100 gam Câu 17: (ĐH – 2010): Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 10 30 cm/s B 20√6 cm/s C 40√2 cm/s D 40√3 cm/s Câu 18: (CĐ - 2010): Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 19: Một lắc đơn dao động mặt đất nơi gia tốc trọng trường g = 9,819m/s2 chu kỳ dao động 2s Đưa lắc đơn đến nơi khác g = 9,793m/s2 mà khơng thay đổi chiều dài chu kì dao động bao nhiêu? A 2,002s B 2,003s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2,004s D 2,005s Câu 20: Cho T1= 2,00s, α = 2.10 -5K1, ∆t = 10oC Chu kỳ dao động lắc nhiệt độ t2 bao nhiêu? A 1,9998s B 2,0001s C 2,0002s D Giá trị khác Câu 21: Một đồng hồ lắc chạy mặt đất, Đưa đồng hồ xuống giếng sâu 400m so với mặt đất Coi nhiệt độ hai nơi Bán kính trái đất 6400 km, Sau ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? A Chậm 5,4s B Nhanh 2,7s C Nhanh 5,4s D Chậm 2,7s Câu 22: Một lắc đơn tạo cầu kim loại tích điện dương khối lượng m = 1kg buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài 1,4m Con lắc đặt điện trường tụ điện phẳng đặt thẳng đứng với cường độ điện trường E = 104 V/m Khi vật vị trí cân sợi dây lệch 30 so với phương thẳng đứng Cho g = 9,8m/s2, bỏ qua ma sát lực cản Xác định điện tích cầu chu kì dao động bé lắc đơn A q = 5,658.10-7 C; T = 2,55s B q = 5,658.10-4 C; T = 2,21s C q = 5,658.10-7 C; T = 2,22s D q = 5,668.10-7 C; T = 2,22s Câu 23: Ở 23oC mặt đất, lắc đồng hồ chạy với chu kỳ T Khi đưa lắc lên cao 960m, độ cao lắc chạy Nhiệt độ độ cao bao nhiêu? Công thức hệ số nở dài l = l( + αt), α = 2.10 k , gia tốc trọng trường độ cao h: g’ = ? A t = 60C B t = 00C C t = 80C D t = 40C Câu 24: (ĐH – 2007): Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ A 2T B T√2 C T/2 D T/√2 Câu 25: (ĐH - 2011) Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc độ lớn a chu kì dao động điều hồ lắc 2,52 s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc độ lớn a chu kì dao động điều hoà lắc 3,15 s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hoà lắc A 2,84 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 2,96 s C 2,61 s D 2,78 s Câu 26: Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với biên độ A1 Đúng lúc vật M vị trí biên vật m khối lượng khối lượng vật M, chuyển động theo phương ngang với vận tốc v0 vận tốc cực đại vật M , đến va chạm với M Biết va chạm hai vật đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2 Tỉ số biên độ dao động vật M trước sau va chạm A A1  A2 B A1  A2 C A1  A2 D A1  A2 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Chu kì lắc đơn là: T= Khi lên cao gia tốc trọng trường thay đổi => chu kì phụ thuộc vào độ cao => A sai Chu kì phụ thuộc vào chiều dài dây không phụ thuộc vào khối lượng vật => C , B sai Câu 2: C Câu 3: C Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng sai Dao động lắc đồng hồ dao động trì Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng sai biên độ dao động cưỡng tỉ lệ với biên độ lực cưỡng Dao động cưỡng biên độ không đổi theo thời gian co tần số tần số lực cưỡng => C đúng, D sai Câu 4: B Dao động tắt dần biên độ , năng, vận tốc giảm dần theo thời gian tần số không đổi theo thời gian => A,C,D sai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mỗi trường nhớt lực cản lớn => vật tắt dần nhanh Câu 5: D Biên độ dao động tỉ lệ với biên độ ngoại lực mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => C đúng, D sai Sự dao động trì mà khơng cần đến tac dụng ngoại lực gọi tự dao động => A,B Câu 6: A Tần số dao động riêng lắc là: f= = Hz Khi tần số ngoại lực Hz xảy tượng cộng hưởng => biên độ đạt cực đại => f > f B,C sai Mặt khác: biên độ phụ thuộc vào mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => Khi f < 10 => độ chênh lệch giảm xuống => biên độ tăng dần => A Khi f > 10 => độ chênh lệch tăng lên => biên độ giảm dần => D sai Câu 7: B Câu 8: C Tần số góc lắc đơn là: ω= = rad/s Lúc t = vật qua vị trí cân theo chiều dương => φ = - π/2 => Phương trình dao động lắc là: s = 4cos(πt - π/2) cm Câu 9: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: B Ban đâu kéo vật tới vị trí cách VTCB 10cm buông nhẹ => A = 10 cm Lại cơng lực mà sát qng đường S tính bằng: Ams = μmg.S Do công lực ma sat công âm cản trở dao động vật => Khi vật dừng lại thì: Ams = W μmg.S = W Câu 11: D Mỗi chu kì lượng giảm 1% nên: sau chu kì thứ lượng lại vật : W1 = 0,99W sau chu kì thứ hai lượng lại vật : W2 = 0,99W1 = 0.992W sau chu kì thứ n lượng lại vật : Wn = 0,99nW Đến thời gian t biên độ lại là 5cm => lượng lại vật là: W' = 0,25W => 0,25W = 0,99n W => n ~ 137,9 => t = 137,9.2 = 275,8s Câu 12: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: C Biên độ dao động tổng hợp vật là: A2 = A12 + A22 + 2A1A2.cos ∆ φ => Biên độ dao động tổng hợp vật phụ thuộc vào biên độ dao động thứ nhất, thứ độ lệch pha dao động Câu 14: D Câu 15: A Câu 16: D Khi biên độ viên bi đạt cực đại tức đo xảy tượng cộng hưởng tức tần số dao động riêng lò xo tần số ngoại lực => ω = 10 10 = Câu 17: C => m = 0,1kg Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: D Khi vật dao động điều hòa thì: lực kéo tác dụng lên vật độ lớn cực đại vật vị trí cân sai lực kéo tác dụng cực đại vị trí biên gia tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân sai VTCB gia tốc đạt giá trị cực tiểu , độ lớn gia tốc đạt cực đại vị trí biên Lực kéo về: Fk = kx => C sai Vận tốc độ lớn cực đại VTCB cực tiểu vị trí biên => D Câu 19: B Câu 20: C Câu 21: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: B Câu 23: C Câu 24: B Câu 25: D Câu 26: A Do va chạm đàn hồi xuyên tâm nên sau va chạm vận tốc vật M vo => Biên độ vật là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A22 = A12 + => A2= A1√2 = A12 + = 2A12 ... Câu 3: C Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng sai Dao động lắc đồng hồ dao động trì Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng sai biên độ dao động cưỡng tỉ lệ với biên độ lực cưỡng Dao động cưỡng... 096.79.79.369 B Biên độ dao động thứ hai C Tần số chung hai dao động D Độ lệch pha hai dao động Câu 14: Một vật chịu đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số biết phương trình dao động tổng hợp vật... nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động A 10 30 cm/s B 20√6 cm/s C 40 √2 cm/s D 40 √3 cm/s Câu 18: (CĐ - 2010): Khi vật dao động điều hòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập dao động cơ học đề 4 , Ôn tập dao động cơ học đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay