8 – bài toán về các dãy quang phổ vạch của hydro

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Bài toán dãy quang phổ vạch Hydro Câu Ba vạch quang phổ dãy Banme ngun tử Hiđrơ có bước sóng là: 656,3 nm; 486,1 nm; 434,0 nm Khi nguyên tử bị kích thích cho electron lên quỹ đạo O vạch quang phổ dãy Pasen mà nguyên tử phát có bước sóng (μm) A 1,48 4,34 B 0,17 0,22 C 1,28 1,87 D 1,09 1,14 Câu Cho biết lượng cần thiết tối thiểu để bứt điện tử khỏi nguyên tử hiđrô từ trạng thái 13,6 eV (1 eV = 1,6.10-19 J) Cho biết: h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen là: A λmin = 0,622 μm B λmin = 0,722 μm C λmin = 0,822 μm D λmin = 0,913 μm Câu Trạng thái dừng nguyên tử Hyđrô mức lượng E1= -13,6 eV Năng lượng ứng với trạng thái dừng thứ n xác định biểu thức: En = E1/n2 (với n = 1,2,3,…) Hai bước sóng giới hạn (dài ngắn nhất) dãy Ban-me phát là: 36.h.c 9.h.c A 1   ; 2   5E1 2E1 3.h.c 4.h.c B 1   ; 2   4E1 E1 36.h.c 4.h.c C 1   ; 2   5E1 E1 3.h.c 9.h.c D 1   ; 2   4E1 2E1 Câu Hai vạch quang phổ có bước sóng dài dãy Laiman quang phổ Hiđrô λ1 = 0,1216 μm λ2 = 0,1026 μm bước sóng λα vạch quang phổ Hα là: A 0,2242 μm B 0,6563 μm C 0,0090 μm D 0,6974 μm Câu Trong quang phổ Hiđrơ bước sóng vạch quang phổ sau: Vạch thứ dãy Laiman λ21= 0,121586 μm, vạchdãy Ban-me λ32= 0,656279 μm, vạch dãy Pa-sen λ43= 1,8751 μm Tần số hai vạch quang phổ thứ dãy Lai-man nhận giá trị : A 2,925.1015 Hz; 3,085.1015 Hz B 2,925.1016 Hz; 3,085.1016 Hz C 2,925.1014 Hz; 3,085.1014 Hz D 2,295.1015 Hz; 3,580.1015 Hz Câu Bước sóng vạch thứ vạch thứ hai dãy Banme quang phổ hidro 0,656 μm 0,486 μm Bước sóng vạch dãy Pasen là: A 1,785 μm B 1,578 μm C 1,875 μm D 1,685 μm Câu Vạch dãy Laiman vạch cuối dãy Banme quang phổ hidrơ có bước sóng λ1 = 0,3650 μm λ2 = 0,1215 μm Năng lượng ion hóa nguyên tử hidro là: A 13,4 eV B 21,76.10-19 J Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 14,6 eV D 21,46.10-19 J Câu Biết bước sóng ứng với vạch vùng ánh sáng nhìn thấy dãy Ban-me λα= 0,656 μm, λβ = 0,486 μm, λγ = 0,434 μm, λδ = 0,410 μm Bước sóng dài dãy Pa-sen : A 1,093 μm B 7,414 μm C 1,282 μm D 1,875 μm Câu Khi êlectrôn ngun tử hiđrơ chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng Em = - 0,85 eV sang quĩ đạo dừng có lượng En = - 13,60 eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng Cho: h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s A 0,0974 μm B 0,4340 μm C 0,4860 μm D 0,6563 μm Câu 10 Một đám nguyên tử hiđrô trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N Khi êlectron chuyển quỹ đạo dừng bên quang phổ vạch phát xạ đám nguyên tử phát vạch quang phổ dãy Banme? A B C D Câu 11 Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử Hiđrô xác định theo biểu thức En = E0/n2 (E0 số, n = 1, 2, ) Khi electron nguyên tử Hiđrô nhảy từ quỹ đạo N quỹ đạo L ngun tử Hiđrơ phát xạ có bước sóng λ0 Nếu electron nhảy từ quỹ đạo O quỹ đạo M bước sóng xạ phát là: A 675λ0/256 B 27λ0/20 C 25λ0/28 D λ0 Câu 12 Cho biết bước sóng dài dãy Laiman Banme quang phổ hidro 0,1217 μm 0,6576 μm Tính bước sóng vạch thứ hai Laiman : A 0,1027 μm B 0,0127 μm C 0,2017 μm D 0,2107 μm Câu 13 Năng lượng nguyên tử Hiđrô xác định: En = -13,6/n2 eV ( n = 1, 2, ) Khi cung cấp cho nguyên tử Hiđrô trạng thái phơtơn có lượng 10,5 eV 12,75 eV thì: A ngun tử hấp thụ phơtơn có lượng 10,5 eV chuyển đến quỹ đạo L B ngun tử hấp thụ phơtơn có lượng 12,75 eV chuyển đến quỹ đạo M C ngun tử hấp thụ phơtơn có lượng 10,5 eV chuyển đến quỹ đạo M D nguyên tử hấp thụ phơtơn có lượng 12,75 eV chuyển đến quỹ đạo N Câu 14 Các mức lượng nguyên tử Hiđrô trạng thái dừng xác định công thức En = 13,6/n2 eV, với n số nguyên.Khi nguyên tử Hiđrô mức lượng M, để iơn hố ngun tử Hiđrơ cần phải cung cấp lượng A 0,54 eV B 0,85 eV C 13,6 eV D 1,51 eV Câu 15 Trong quang phổ nguyên tử hiđrô, biết bước sóng dài vạch dãy Laiman λ1 λ2 bước sóng vạchdãy Banme là: A λ1 - λ2 Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B λ1λ2/(λ1+λ2) C λ1 + λ2 D λ1λ2/(λ1-λ2) Câu 16 Vạch thứ hai dãy Laiman có bước sóng λ =0,1026 μm.Cho biết lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron khỏi nguyên tử hidrô từ trạng thái 13,6 eV Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen : A 0,482 μm B 0,832 μm C 0,725 μm D 0,866 μm Câu 17 Mức lượng ngun tử Hiđrơ có biểu thức: En = 13,6/n2 (eV) ( n = 1, 2, 3…) Khi kích thích ngun tử Hiđrơ trạng thái việc hấp thụ phơtơn có lượng thích hợp bán kính quĩ đạo dừng êlectron tăng lên 25 lần Bước sóng lớn xạ mà nguyên tử phát sau : A 4,059 μm B 0,4059 μm C 3,059 μm D 0,0509 μm Câu 18 Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức En = -13,6/n2 (eV) (với n = 1, 2, 3,…) Khi nguyên tử hiđrô đứng yên trạng thái electrôn chuyển động với vận tốc 6.106 m/s đến va chạm vào ngun tử hiđrơ đó, sau va chạm êlectron nguyển tử hiđrô chuyển lên trạng thái kích thích thứ ngun tử hiđrơ đứng yên Vận tốc êlectron sau va chạm là: A 5,63.106 m/s B 5,16.106 m/s C 5,61.106 m/s D 5,36.106 m/s Câu 19 Các vạch quang phổ dãy Banme dãy Pasen quang phổ nguyên tử Hiđrơ có bước sóng 0,656 μm 1,875 μm Thơng qua bước sóng tính bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Banme là: A 1,01 μm B 0,486 μm C 0,535 μm D 0,991 μm Câu 20 Khi nguyên tử hiđrô trạng thái hấp thụ phôtôn xạ có bước sóng 0,1220 μm chuyển lên quỹ đạo L Một electron có động 12,40 eV đến va chạm với nguyên tử hyđrô đứng yên, trạng thái Sau va chạm nguyên tử hyđro đứng yên chuyển lên mức L Động electron sau va chạm là: A 1,20 eV B 8,80 eV C 2,22 eV D 10,20 eV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Lên quỹ đạo O ứng với n = =>Có vạch với (từ 3, 3) tính theo mức lượng cho sẵn theo cơng thức Câu 2: C Dãy Pasen dãy vạch chuyển mức Bước sóng ngắn ứng với việc chuyển từ mức bán kính vơ Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: C Dãy Ban-me dãy bước sóng từ mức lượng cao mức L Bước sóng ngắn ứng với lượng cao : Bươc sóng dài ứng với lượng thấp : Câu 4: B Ta có lượng : (bứt hẳn khỏi nguyên tử) (từ mức M mức L) Câu 5: A Tần số vạch thứ : Tương tự tần số vạch thứ Câu 6: C Ta có lượng : Câu 7: B Ta có , Câu 8: D Bước sóng dài dãy Pasen Ta có lượng : Câu 9: A Ta có Câu 10: C Quỹ đạo dừng N ứng với n = =>Có vạch thuộc dãy Banme (3 2, 2) Câu 11: A Ta có Câu 12: A Ta có lượng : Câu 13: D •Ta có Khi ngun tử hấp thụ lượng lượng Em lớn (m,n số tự nhiên) Xét nguyên tử từ trạng thái +Ứng với lượng 10,5.Ta có ngun tử chuyển dịch lên trạng thái có khơng thoả mãn +Ứng với lượng 12,75 ta có Vật quĩ đạo N Câu 14: D Năng lượng ion hố để kích thích từ M vơ ta cần cung cấp lượng = Câu 15: D Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Ta có lượng : Câu 16: B Bước sóng ngắn dãy Pasen ứng với lượng Câu 17: A Khi kích thích ngun tử Hiđrơ trạng thái việc hấp thụ phơtơn có lượng thích hợp bán kính quĩ đạo dừng êlectron tăng lên 25 lần đồng nghĩa với electron lớp O với n = 5.Bước sóng lớn xạ mà nguyên tử phát sau ứng với lương nhỏ mà xạ sau Đó lượng xạ electron từ lớp O (n= ) lớp N ( n =4 ) Vậy Câu 18: C Ta có: Động electron đến va chạm Sau va chạm ngtử Hiđrô chuyển lên trạng thái kích thích thứ tức ứng với n = (LƯU Ý: trạng thái ứng với n = 1, kích thích thứ ứng với n = Các bạn cần để ý để khỏi nhầm lẫn ) Năng lượng mà ngtử hiđro cần thiết để lên trạng thái kích thích thứ Động electron sau va chạm Câu 19: B Ta có lượng : Câu 20: C Năng lượng lại ... 5,36.106 m/s Câu 19 Các vạch quang phổ dãy Banme dãy Pasen quang phổ ngun tử Hiđrơ có bước sóng 0,656 μm 1,875 μm Thông qua bước sóng tính bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Banme là: A 1,01... 1,51 eV Câu 15 Trong quang phổ ngun tử hiđrơ, biết bước sóng dài vạch dãy Laiman λ1 λ2 bước sóng vạch Hα dãy Banme là: A λ1 - λ2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369... êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N Khi êlectron chuyển quỹ đạo dừng bên quang phổ vạch phát xạ đám nguyên tử phát vạch quang phổ dãy Banme? A B C D Câu 11 Năng lượng trạng thái dừng nguyên tử Hiđrô
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 – bài toán về các dãy quang phổ vạch của hydro , 8 – bài toán về các dãy quang phổ vạch của hydro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay