Đề kiểm tra 1 tiết năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT chuyên lương thế vinh đồng nai file word có lời giải

11 32 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20162017 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN: VẬT - LỚP 12 LƯƠNG THẾ VINH Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Một chất điểm dao động theo phương trình x  6cos t (cm) Chiều dài quỹ đạo chất điểm là: A cm B cm C 24 cm D 12 cm Câu 2: Tại hai điểm M N môi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, tốc độ truyền sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 20 Hz giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động biên độ cực đại gần cách cm Vận tốc truyền sóng môi trường A 1,2 m/s B 0,6 m/s C 0,3 m/s D 2,4 m/s Câu 3: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với chu kì T Tần số dao động vật giai đoạn ổn định A 2 T B T C T 2 D 2 T Câu 4: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên khơng cân với lực căng dây B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa D Khi vật nặng vị trí biên, lắc Câu 5: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ pha ban đầu  Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A  B -  C   12 D  12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  3cos  t (x tính cm, t tính s) Phát biểu sau đúng? A Tần số dao động Hz B Tốc độ cực đại chất điểm 18,8 cm/s C Chu kì dao động 0,5 s D Gia tốc chất điểm độ lớn cực đại 29,6 cm / s Câu 7: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động   phương trình x1  3cos10t (cm) x2  cos 10t   (cm) Tốc độ vật độ 2  lớn cực đại A 0,5 m/s B 50 m/s C 40 cm/s D m/s Câu 8: Dao động chất điểm khối lượng 100 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, phương trình li độ x1  5cos 20t x2  10 cos  20t    ( x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân chất điểm A 0,0025 J B 500 J C 0,05 J D 0,1 J Câu 9: Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,6 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy hai đầu dây cố định ba điểm khác dây khơng dao động Biết tốc độ truyền sóng dây m/s Thời gian hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng A 0,1 s B 0,05 s C 0,2 s D 0,25 s Câu 10: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hồn theo thời gian C Vận tốc vật độ lớn cực đại vật vị trí cân D vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 11: Chọn câu Lấy gốc vị trí cân vật vật dao động điều hòa A động vật vật tới vị trí cân B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật D tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   Câu 12: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x  cos   t   (cm) Pha ban đầu dao động 4  A  B 1, 25 C  t   / D 0,25  Câu 13: Tại hai điểm A B mơi trường truyền sóng đồng đẳng hướng hai nguồn sóng kết hợp, dao động phương với phương trình u A  a cos t    u A  a cos t    Xem biên độ sóng nguồn tạo khơng đổi q trình sóng truyền Trong khoảng A B giao thoa sóng hai nguồn gây Phần tử vật chất trung điểm đoạn AB dao động với biên độ A a B C 2a D a/2 Câu 14: Ở mặt thoáng chất lỏng hai nguồn kết hợp A B dao động điều hòa pha với theo phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng khơng đổi q trình lan truyền, bước sóng mặt chất lỏng nguồn phát 12 cm Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm đoạn thẳng AB là: A 12 cm B cm C cm D cm Câu 15: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u  cos  20 t   x  (cm), với t tính s, x tính m Bước sóng sóng A 0,4 m B m C 0,5 m D m Câu 16: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = s, vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật A x  cos  t   /  B x  cos  4 t   /  C x  cos  t   /  D x  cos  2 t   /  Câu 17: Ở mặt nước hai nguồn sóng dao động theo phương vng góc với mặt nước, phương trình u  A cos t Trong miền gặp hai sóng, điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu hiệu đường sóng từ hai nguồn đến A số nguyên lần nửa bước sóng B số nguyên lẻ lần nửa bước sóng C số nguyên lần bước sóng D số nguyên lẻ lần bước sóng Câu 18: Một lắc lò xo độ cứng k = 100 N/m Kích thích cho lắc dao động điều hồ, người ta thấy từ thời điểm t1 đến thời điểm t2  t1   / 20 (s), động vật tăng từ giá trị 180 mJ đến http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cực đại giảm dần giá trị 320 mJ Biết vào thời điểm t1 , lò xo giá trị 320 mJ (gốc vị trí cân vật) Khối lượng vật nặng giá trị A 1,2 kg B 1,8 kg C 1,0 kg D 1,5 kg Câu 19: Một sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A vuông góc với phương truyền sóng B phương ngang C trùng với phương truyền sóng D phương thẳng đứng Câu 20: Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Biên độ hệ dao động cưỡng không phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng B Dao động cưỡng biên độ không đổi C Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 21: Phát biểu sau nói sóng cơ? A Những phần tử mơi trường hướng truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động pha B Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang D Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc Câu 22: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động theo phương trình x = 6cos10t (x tính cm, t tính s) Chọn gốc vị trí cân vật Giá trị cực đại A 36 mJ B 18 mJ C mJ D 72 mJ Câu 23: Tại nơi gia tốc trọng trường g, lắc đơn sợi dây dài l dao động điều hòa Chu kì dao động lắc A 2 g l B 2 l g C 2 l g D 2 g l Câu 24: Một lắc lò xo khối lượng vật nhỏ m, lò xo độ cứng k, dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acosωt Lấy gốc vị trí cân vật lắc A kA2 B m A C mkA2 D m A2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: Hai dao động phương trình là: x1  5cos  2 t  0, 75  (cm) x2  10 cos  2 t  0,5  (cm) Độ lệch pha hai dao động độ lớn A 0, 25 B 1,25  C 0,75  D 0,50  Câu 26: Một lắc đơn chiều dài 121 cm, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g  9,81m / s Lấy   10 Tần số dao động lắc A 0,5 Hz B Hz C s D 0,45 Hz Câu 27: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m với hai đầu cố định, sóng dừng Biết sóng truyền dây tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 28: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,5 m, sóng dừng, hai đầu cố định với nút sóng (kể hai đầu dây) Bước sóng sóng truyền dây A 0,5 m B 1,5 m C m D m Câu 29: Vật dao động tắt dần A giảm dần theo thời gian B vận tốc giảm dần theo thời gian C động giảm dần theo thời gian D li độ giảm dần theo thời gian Câu 30: Hai điểm M, N nằm hướng truyền sóng cách phần tư bước sóng Biên độ sóng khơng đổi trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N -3 cm Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 10 11 12 13 14 15 D A B B C D A C B D A D C D D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B C A A A B C B B D C A A C Câu 1: Đáp án D Chiều dài quỹ đạo là: L=2A=2.6=12cm Câu 2: Đáp án A Vì xảy giao thoa nên khoảng cách gần điểm dao động với biên độ cực đại là:   3cm    6cm  0, 06m Vận tốc truyền sóng là: v   f  0, 06.20  1, 2m / s Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án B Chuyển động lắc từ vị trí biên VTCB nhanh dần không Câu 5: Đáp án C Giả sử dao động phương trình: x1  A cos t   / 3 x2  A cos t   /  Dao động tổng hợp phương trình là: http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 x  x1  x2  A cos t   / 3  A cos t   /   x  A.cos  /  cos t   /12   A 2.cos t   /12  Vậy pha ban đầu dao động tổng hợp  /12 Câu 6: Đáp án D Tần số dao động: f      0,5Hz 2 2 Tốc độ cực đại: vmax   A  3  9, 425cm / s Chu kì dao động: T   2s f Gia tốc cực đại: amax   A    29,6cm / s Vậy chọn D Câu 7: Đáp án A Dễ thấy x1 x2 vuông pha, suy biên độ dao động tổng hợp là: A  A12  A22  32  42  Tốc độ cực đại vật là: vmax   A  10.5  50cm / s  0,5m / s Câu 8: Đáp án C Dễ thấy x1 x2 ngược pha, suy biên độ dao động tổng hợp là: A  A1  A2   10  5cm  0, 05m chất điểm là: W  1 m A2  0,1.202.0, 052  0, 05 J 2 Câu 9: Đáp án B Ngồi đầu dây cố định điểm khác dây khơng dao động nên dây bó sóng  l  2  1,  2    0,8m Tần số sóng là: f  Chu kì sóng là: T  v    10 Hz 0,8 1   0,1s f 10 Thời gian lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: T  0, 05s Câu 10: Đáp án D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 vật dao động điều hòa đại lượng không đổi theo thời gian Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án C Độ lệch pha nguồn:   2  nguồn dao động pha  phần tử vật chất trung điểm AB dao động với biên độ cực đại 2a Câu 14: Đáp án D Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm đoạn thẳng AB là:   12  6cm Câu 15: Đáp án D Ta có:  x  2 x     2m Câu 16: Đáp án C Ta có:   2 2    rad / s T Taị t=0 vật qua VTCB theo chiều âm, suy pha ban đầu: 0   Vậy phương trình dao động vật là: x  cos  t   /  Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án C Tại thời điểm t1 , ta có: - lắc là: W  Wt1  Wd  320  180  500mJ Ta xét: Wt1 320 x12 x   0, 64   0, 64   0,8  x1  0,8A W 500 A A Tại thời điểm t , ta có: - Thế lắc thời điểm t là: Wt  W  Wd  500  320  180mJ Ta xét: Wt 180 x2 x   0,36  22  0,36   0,  x2  0, 6A W 500 A A Vì động vật tăng giảm vật qua vtcb http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta đường tròn:  A  0,6A 0,8A Từ đường tròn, ta có:     arc cos   20  0, A 0,8 A   arccos  A A T  m  m   T  s  2   2   m  1kg k 100 Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 21: Đáp án A Câu 22: Đáp án B WtMax  1 m A2  0,1.102.0, 062  0, 018 J  18mJ 2 Câu 23: Đáp án C Câu 24: Đáp án B Câu 25: Đáp án B   2  1  0,5  0,75  1, 25 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Đáp án D f  2 g  l 2 9,81  0, 45Hz 1, 21 Câu 27: Đáp án C Bước sóng:   Xét l   v 80   0,8 f 100 1,   Trên dây bó sóng 0,8 Câu 28: Đáp án A Trên dây nút sóng (kể hai đầu dây), suy day bó sóng  l  3  1,5  3    0,5m Câu 29: Đáp án A Câu 30: Đáp án C Vì M, N cách phần tư bước sóng nên M, N dao động vng pha Tại thời điểm t, ta dường tròn: M N -A A  -3 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ đường tròn, dễ thấy:  A  A  2cm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... GIẢI CHI TIẾT 10 11 12 13 14 15 D A B B C D A C B D A D C D D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B C A A A B C B B D C A A C Câu 1: Đáp án D Chiều dài quỹ đạo là: L=2A=2.6 =12 cm Câu... v    10 Hz 0,8 1   0,1s f 10 Thời gian lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là: T  0, 05s Câu 10 : Đáp án D http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website... C Tại thời điểm t1 , ta có: - Cơ lắc là: W  Wt1  Wd  320  18 0  500mJ Ta xét: Wt1 320 x12 x   0, 64   0, 64   0,8  x1  0,8A W 500 A A Tại thời điểm t , ta có: - Thế lắc thời điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT chuyên lương thế vinh đồng nai file word có lời giải , Đề kiểm tra 1 tiết năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 THPT chuyên lương thế vinh đồng nai file word có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay