19 bài toán về độ lệch pha

8 57 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 19 - Bài toán độ lệch pha Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L = 0,4/π (H) mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U coswt(V) Khi C = C1 = 2.10^-4/π (F) UCmax = 100 (V).Khi C = 2,5 C1  cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị U A 50 V B 100 V C 100 V D 50 V Câu 2: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=30(  ) mắc nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u= u cos(100πt) (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud = 60V Dòng điện mạch lệch pha π/6 so với u lệch pha π/3 so với ud Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch (U) có giá trị A 60 V B 120 V C 90 V D 60 V Câu 3: Cho mạch điện hình vẽ: L = /π H; R = 100  , tụ điện có điện dung thay đổi , điện áp hai đầu mạch uAB = 200cos100πt (V) Để uAM vàuNB lệch pha góc π/2 , điện dung C tụ điện phải có giá trị ? A π 10-4F B π.10-4/ F C /π.10-4 F D 2π/ 10-4F Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều RLC, đoạn MB chứa tụ điện C uAB= U0.cos2 π ft (V) Cuộn dây cảm có L = 3/5 π (H), tụ điện C = 10-3/24 π (F) HĐT tức thời uMB uAB lệch pha 900 Tần số f dòng điện có giá trị là: A 60 Hz B 50 Hz C 100 Hz D 120 Hz Câu 5: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ uAB=140 cos(100 π t),UAM=UMB=140V,đoạn AM gồm R,L đoạn MB gồm C Biểu thức điện áp uAM Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 140 cos(100 π t- π /3) V B 140 cos(100 π t+ π /2) V C 140 cos(100 π t+ π /3) V D 140cos(100 π t+ π /2) V Câu 6: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ Cho uAB=200 cos100 π t (V), C = 10^-4/ π (F ) ; UAM = 200 A 50Ω V UAM sớm pha π /2 so với uAB Tính R B 25 Ω C 75Ω D 100Ω Câu 7: Cho mạch điện LRC nối thứ tự Biết R biến trở, cuộn dây cảm có L = 4/ π (H), tụ có điện dung C = 10-4/ π (F) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0.sin100 π.t (V) Để điện áp uRL lệch pha π /2 so với uRC R bao nhiêu? A R = 300  B R = 100  C R= 100 Ω D R = 200 Ω Câu 8: Cho mạch điện RLC nối tiếp R thay đổi được, L = 0,6/ π H, C = 10-3/(8 π) F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u = U0.cos100 π t Để uRL lệch pha π /2 so với u phải có A R = 20  B R = 40  C R = 48  D R = 140  Câu 9: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/ π (H) C = 25/ π (mF), điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch ổn định có biểu thức u = U0cos100 π t Ghép thêm tụ C’ vào đoạn chứa tụ C Để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π /2 so với điện áp hai đầu tụ phải ghép giá trị C’ bao nhiêu? A ghép C’//C, C’ = 75/ π µF B ghép C’ntC, C’ = 75/ π µF C ghép C’//C, C’ = 25 µF D ghép C’ntC, C’ = 100 µF Câu 10: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R=100Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ có điện dung C = 10^-4/Л F Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=U0cos100 π.t(V) Để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu R giá trị độ từ cảm cuộn dây A L=1/ π H B 10/ π H Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 1/2 π H D 2/ π H Câu 11: Một cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Khi hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha pi/2 so với hiệu điện hai đầu mạch Biểu thức sau : A R²= Zʟ.( Zʟ - Zc) B R²= Zʟ.( Zc - Zʟ) C R = Zʟ.( Zc - Zʟ) D R = Zʟ.( Zʟ - Zc) Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ, cuộn dây cảm Biết UAM = 80V ; UNB = 45V độ lệch pha uAN uMB 900, Điện áp A B có giá trị hiệu dụng : A 60VB B 100V C 69,5V D 35V Câu 13: Đoạn mạch xoay chiều AB, cuộn dây L không cảm có điện trở r = 10 W, hệ số tự cảm L = /π (H) , điện dung C = 10 / 2π (  F), tần số dòng điện f = 50 Hz Biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN vuông pha với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB Điện trở R có giá trị A 205 Ω B 100 Ω C 195 Ω D 200 Ω Câu 14: Đoạn mạch xoay chiều có RLC mắc nối tiếp với uAB = 30 cos( ɷt +φ) ; C biến thiên Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây ( cảm ) 32 V Điện áp cực đại UCmax : A 50 V B 40 V C 60 V D 52 V Câu 15: Đọan mạch xoay chiều RLC nối tiếp( L cảm )với U ổn định Biết điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN vuông pha với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB điện áp hiệu dụng tương ứng UAN = v; UMB = V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R A V B 3,6 V C V D V Câu 16: Cho mạch xoay chiều hình vẽ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C= 31,8 µF , f=50(Hz); Biết Uᴀᴇ lệch pha Uᴇʙ góc 1350 i pha với Uᴀʙ Tính giá trị R? A R= 50 Ω B R= 50 Ω C R= 100 Ω D R= 200 Ω Câu 17: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ R=100Ω, C =10^-4/ π F , f =50Hz, UAM =200V; UMB=100 (V), uAM lệch pha π /12 so với uMB Tinh công suất mạch A 275,2W B 373,2W C 327W D 273,2W Câu 18: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ uᴀʙ = 100 cos 100 π.t (V), I= 0,5 A ; uᴀɴ sớm pha so với i góc π /6 , uɴʙ trễ pha uAB góc π /6 Tinh R A 25 Ω B 50 Ω C 75 Ω D 100 Ω Câu 19: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ uᴀʙ= 200 cos100 π.t (V) , I = 2A, uᴀɴ = 100√2 V uᴀɴ lệch pha π /4 so với uMB Tính R, L, C A R=100Ω , L = 1/2 π H, C= 10^-4/ π F B R=50Ω , L = 1/2 π H , C= 10^-4/2 π F C R=50Ω , L = 1/2 π H, C= 10^-4/ π F D R=50Ω , L = 1/ π H, C= 10^-4/ π F Câu 20: Đoạn mạch xoay chiều hình vẽ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 uᴍʙ= 10 V, I=0,1A, ZL =50Ω, R =150Ω uᴀᴍ lệch pha so với uMB góc 750 Tinh r ZC A r =75Ω, ZC = 50 Ω , B r = 25Ω, ZC = 100 Ω C r =50Ω, ZC = 50 Ω D r =50Ω, ZC = 50 Ω Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi 150V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết sau thay đổi độ tự cảm L điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2 lần dòng điện mạch trước sau thay đổi lệch pha góc π /2 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM chưa thay đổi L? A 100 V B 100 V C 100 V D 120 V Câu 22: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với u= 200 cos 100 π.t (V) Số hai vôn kế giá trị tức thời chúng lệch pha π /3 Các vôn kế giá trị sau đây?(u RLlệch pha π /6 so với i) A 100(V) B 200(V) C 300(V) D 400(V) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B C= C1 Uc max ZC1= ( R²+ Z²ʟ)/Zʟ (1) Và Uc Max = U.√( R²+ Z²ʟ) /R Khi C= C2 = 2,5 C1=> (3) Cường độ dòng điện trễ pha Л/4 so với điện áp đầu mạch R= Zʟ- Zc2 (4) Thế (1), (3) vào (4) ta đc: R= Zʟ- 2(R²+ Z²ʟ)/5Zʟ => Zʟ= 2R Thế vào (2) ta đc : Uc Max = U√5 = 100√5 => U= 100 V Câu 2: A Ta có  = π /6 => R+ r = Zʟ.√3 => 30 + r = Zʟ.√3 (1) (2) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dòng điện mạch lệch pha π /3 so với ud => Zʟ= r√3 (2) Từ (1) (2) => r= 15 Ω, Zʟ= 15√3 Ω => Zd = 30 Ω Z = 30√3 Ω => I= A => U= I.Z = 60√3 V Câu 3: C Vì uAM vàuNB lệch pha góc π /2 , => tanφᴀᴍ tanφɴʙ= -1 => Zʟ.Zc = R² => Zc = 100/√3 Ω => C= 10^-4 / π F Câu 4: C Vì HĐT tức thời uMB uAB lệch pha π /2 mà đoạn MB chứa tụ điện C => u i pha Zʟ= Zc => f =1/(2 π LC ) = 100 Hz Câu 5: C ta có U² = U²r + (Uʟ- Uc)² => 140²= U²r+ (Uʟ- 140)² (1) U²ᴀᴍ= U²r + U²ʟ => 140²= U²r+ U²ʟ (2) Từ (1) (2) => Ur = 70√3 V, Uʟ= 70 V => Tanφ=-1/√3 => φi= π /6 mà tanφᴀᴍ = 1/√ 3=> φᴀᴍ = π /6 => φuᴀᴍ =  i+  AM = π /3 Câu 6: B Zc = 100 Ω, Vẽ giải đồ ta thấy 1/U²ʀ = 1/U²ᴀᴍ + 1/U² => Uʀ= 100√3 V Và U²c = U² + U²ᴀᴍ => Uc = 400 V => I= Uc/Zc = A=> R= 25√3 Ω Câu 7: D Zʟ= 400 Ω Zc = 100Ω Để Uʀʟ vuông pha vơi Uʀc tanφʀʟ.tanφʀc = -1 => Zʟ.Zc = R² => R = 200 Ω Câu 8: A Zʟ= 60 Ω, Zc = 80 Ω Để uRL lệch pha π /2 so với u Tanφʀʟ Tanφ= -1 => Zʟ(Zʟ- Zc) = -R² => R = 20  Câu 9: A Zʟ= 100 Ω Để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π /2 so với điện áp hai đầu tụ Zʟ= Z”c= 100 Ω =>C” = 100/ π µF > C= 25/ π µF => ta phải ghép song song C’ với C, C’ = C” – C = 75/ µF Câu 10: A Zc = 100 Ω Để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với điện áp hai đầu R Zʟ= Zc = 100 Ω => L= 1/ π H Câu 11: B Vì hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha π /2 so với hiệu điện hai đầu mạch Tanφd.tanφ= -1 => R²= Zʟ.( Zc - Zʟ) Câu 12: C Uᴀᴍ= Uʟ= 80 V, Uɴʙ= Uc = 45 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì độ lệch pha uAN uMB 900, => Zʟ.Zc = R² => Uʟ.Uc = U²ʀ => Uʀ= 60 V =>U²= U²ʀ+ ( Uʟ-Uc )² => U = 69,5 V Câu 13: C Zʟ= 200 Ω , Zc = 200 Ω Vì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN vuông pha với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB =>tanφᴀɴ tanφᴍʙ = -1 => Zʟ.Zc = (R+ r).R => R = 195 Ω Câu 14: A C thay đổi để Uc Max => Uc = (U²ʟ + U²ʀ)/Uʟ => U²ʟ + U²ʀ= Uc.Uʟ (1) Và U²c = U²+ U²ʀ+ U²ʟ (2) Thế (1) vào (2) ta đc U²c - Uʟ.Uc - U²= => Uc = 50 V Câu 15: D Vì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN vuông pha với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch MB => Uʟ.Uc= U²ʀ (1) Ta có U²ᴀɴ = 6²= U²ʀ+ U²ʟ (2), U²ᴍʙ = U²ʀ+ U²c = 9² (3) Từ (1) (2) => Uʟ= U²ʀ/ Uc U²c = 81- U²ʀ vào (2) ta đc (U²ʀ - 36).(81 - U²ʀ) + Uʀ^4 = => Uʀ= Ω Câu 16: C Zc = 100 Ω Vì Uᴀᴇ lệch pha Uᴇʙ góc 1350 => Uᴀᴇ lệch pha pi/4 so với i => Zʟ= R Vì i pha với u => Zʟ= Zc = R = 100 Ω Câu 17: D Zc = 100 Ω, R = 100 Ω , Uᴍʙ= 100√2 V => Uʀ= Uc = 100 V => I = A =>Z²ᴀᴍ= 200² Ω = r²+ Z²ʟ Uᴀᴍ lệch pha 30 so với i => r= Zʟ√3 => r = 100√3 Ω => P= I².(R+ r) = 273,2 W Câu 18: D ta có Z=200Ω uɴʙ trễ pha uAB góc pi/6 =>i nhanh pha u góc pi/3 =>Zc-Zʟ=R√3 mà Z=√R² +(Zʟ-Zc)² =>Z=2R =>R=100Ω Câu 19: C Vì uᴀɴ lệch pha π /4 so với uMB => Uᴀɴ lệch pha π /4 so với i =>Uʟ= Uʀ= 100 V => U²= U²ʀ+ ( Uʟ- Uc)²=> Uc = 200 V => Zʟ = R = 50 Ω, Zc = 100 Ω Câu 20: D Giải: ta có Zᴍʙ= 100√3 Ω, Z²ᴍʙ= R²+ Z²c => Zc = 50√3 Ω => tanφᴍʙ= -Zc/R = -1/√3   => φᴍʙ= - => Uᴀɴ lệch pha so với i => Zʟ= r= 50 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: B Vì thay đổi L dòng điện mạch trước sau thay đổi lệch pha góc pi/2 =>(Zʟ- Zc).(Z’ʟ- Zc) = -R² (1) Vì sau thay đổi độ tự cảm L điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2 lần =>Z’ᴍʙ= 2√2 Zᴍʙ => |Z’ʟ- Zc| = 2√2 |Zʟ- Zc| => Z’ʟ- Zc = -2√2 (Zʟ- Zc) (2) Thế (2) vào (1) ta đc (Zʟ- Zc )² = R²/2√2 => Z= 3√2R/4 => I= U/Z = 100√2/R =>Uʀ= I.R = 100√2 Ω Câu 22: B Vì Số hai vôn kế giá trị tức thời chúng lệch pha π /3 uRL lệch pha so π /6 với i => cos2 π /3 = (U² - 2x²)/2x² = -1/2 => x = 200 V ... đổi lệch pha góc pi/2 =>(Z - Zc).(Z’ - Zc) = -R² (1) Vì sau thay đổi độ tự cảm L điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2 lần =>Z’ᴍʙ= 2√2 Zᴍʙ => |Z’ - Zc| = 2√2 |Z - Zc| => Z’ - Zc = -2 √2 (Z -. .. Zc = 100Ω Để Uʀʟ vuông pha vơi Uʀc tanφʀʟ.tanφʀc = -1 => Zʟ.Zc = R² => R = 200 Ω Câu 8: A Zʟ= 60 Ω, Zc = 80 Ω Để uRL lệch pha π /2 so với u Tanφʀʟ Tanφ= -1 => Zʟ(Z - Zc) = -R² => R = 20  Câu... sau : A R²= Zʟ.( Zʟ - Zc) B R²= Zʟ.( Zc - Zʟ) C R = Zʟ.( Zc - Zʟ) D R = Zʟ.( Zʟ - Zc) Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ, cuộn dây cảm Biết UAM = 80V ; UNB = 45V độ lệch pha uAN uMB 900, Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 bài toán về độ lệch pha , 19 bài toán về độ lệch pha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay