Ôn tập dao động cơ học đề 3

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ôn tập dao động học - Đề Câu 1: Tại nơi xác định, Chu kì dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A Chiều dài lắc B Căn bậc hai chiều dài lắc C Căn bậc hai gia tốc trọng trường D Gia tốc trọng trường Câu 2: Chọn câu sai nói dao động cưỡng A Tần số dao động tần số ngoại lực ngoại lực B Biên độ dao động phụ thuộc vào tần số C Dao động theo quy luật hàm sin thời gian tăng D Tần số ngoại lực tăng biên độ dao động Câu 3: Để trì dao động cho hệ mà khơng làm thay đổi chu kì riêng nó, ta phải A Tác dụng vào vật dao động ngoại lực không thay đổi theo thời gian B Tác dụng vào vật dao động ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát D Tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì Câu 4: Chọn phát biểu sai: A Hai dao động điều hồ tần số,ngược pha li độ chúng luôn đối B Khi vật nặng lắc lò xo từ vị trí biên đến vị trí cân vectơ vận tốc vectơ gia tốc luôn chiều C Trong dao động điều hoà,khi độ lớn gia tốc tăng độ lớn vận tốc giảm D Dao động tự dao động tần số phụ thuộc đặc tính hệ,khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi Câu 5: Con lắc đơn l = 1m, g = 10m/s2 Kích thích cho lắc dao động điều hòa Tính T lắc ? A 0,5s B 1s C 4s D 2s Câu 6: Một lắc đơn chu kì dao động T = 4s Thời gian để lắc từ vị trí cân đến vị trí li độ cực đại là: A t = 0,5s B t = 1s C t = 1,5s D t = 2s Câu 7: Một lắc đơn: khối lượng m1 = 400g, chiều dài 160cm ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi VTCB góc 600 thả nhẹ cho vật dao động, vật qua VTCB vật va chạm mềm với vật m2 = 100g đứng yên, lấy g = 10m/s2 Khi biên độ góc lắc sau va chạm A 53,130 B 47,160 C 77,360 D 530 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Một lắc đơn dao động với biên độ góc α = 0,1 rad chu kì dao động T = 1s Chọn gốc tọa độ vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động lắc là: A α= 0,1 cos 2πt rad B α= 0,1 cos( πt + π) rad C α= 0,1 cos( 2πt + π/2) rad D α= 0,1 cos( 2πt - π/2) rad Câu 9: Hai lắc đơn thực dao động điều hòa địa điểm mặt đất Hai lắc khối lượng nặng dao động với lượng, lắc thứ chiều dài 1m biên độ góc α0, lắc thứ hai chiều dài dây treo 1,44m biên độ góc α02 Tỉ số biên độ góc lắc là: A α01/α02 = 1,2 B α01/α02 = 1,44 C α01/α02 = 0,69 D α01/α02 = 0,83 Câu 10: (ĐH - 2011) Một lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc α0 nơi gia tốc trọng trường g Biết lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ Giá trị α0 A 6,60 B 3,30 C 9,60 D 5,60 Câu 11: x1 = A1cos( ωt + φ1) ; x2 = A2 cos ( ωt + φ2 ) Biên độ dao động tổng hợp giá trị thỏa mãn A A = A1 φ1 > φ2 B A = A2 φ1 > φ2 A  A2 C A  D | A1 - A2 | ≤ A ≤ | A1 + A2 | Câu 12: ba dao động điều hòa phương, tần số sau:x1 = 4cos(ωt – π/6 ); x2 = 4cos(ωt + 5π/6 ); x3 = 4cos(ωt – π/2 ) Dao động tổng hợp chúng dạng? A x = 4cos(ωt – π/2) B x = 4cos(ωt + π/2) C x = √4cos(ωt – π/2) D x = √4cos(ωt + π/2) Câu 13: (ĐH - 2009): Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo độ cứng 36 N/m vật nhỏ khối lượng 100g Lấy π2= 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 14: Một lắc lò xo độ cứng 100 N/m dao động tắt dần mặt phẳng ngang với biên độ ban đầu cm Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang μ Vật nặng 100g, g = π2 = 10m/s Sau thực 20 động lắc tắt hẳn Hãy xác định hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang? A 0,0625 B 0,0125 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 0,01 D 0,002 Câu 15: (ĐH – 2008) Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ pha ban đầu π/3 –π/6 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A - π/2 B π/4 C π/4 D π/12 Câu 16: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không giãn, đầu cố định , đầu gắn với bi khối lượng m Kéo vật khỏi VTCB cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ Trong trình dao động lắc ln chịu tác dụng lực cản độ lớn 1/500 trọng lực tác dụng lên vật Coi chu kỳ dao động khơng đổi q trình dao động biên độ dao động giảm nửa chu kỳ Số lần vật qua VTCB kể từ lúc thả vật vật dừng A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 17: Treo vật khối lượng 100 g vào lò xo thẳng đứng độ cứng 100 N/m Kéo vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ cho dao động Lấy g = 10 m/s2 π2= 10 Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân vật, gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân lần thứ Phương trình dao động vật A x = cos(10 πt - π/2) cm B x = cos(10 πt - π/2) cm C x = cos(10 πt + π/2) cm D x = cos(10 πt + π/2) cm Câu 18: (ĐH - 2009): Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động phương trình x1 = 4cos(10t + π/4) (cm) x2=3cos(10t - 3π/4) (cm) Độ lớn vận tốc vật vị trí cân A 100 cm/s B 50 cm/s C 80 cm/s D 10 cm/s Câu 19: Người ta đưa lắc đơn từ mặt đất lên nơi độ cao km Hỏi độ dài phải thay đổi để chu kì dao động khơng thay đổi( R = 6400Km) A l’= 0,997l B l’= 0,998l C l’= 0,996l D l’= 0,995l Câu 20: Một đồng hồ lắc chạy mặt đất nơi nhiệt độ 170 Đưa đồng hồ lên đỉnh núi độ cao h = 640m đồng hồ Biết hệ số nở dài a = 4.10-5K-1 Bán kính trái đất 6400 km Nhiệt độ đỉnh núi là: A 17,50 C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 14,50 C C 120 C D 70 C Câu 21: Con lắc đồng hồ chạy nơi gia tốc rơi tự 9,819 m/ s2 nhiệt độ 200.Nếu treo lắc nơi gia tốc rơi tự 9,793 m/s2 nhiệt độ 300C 6h đồng hồ chạy nhanh hay chậm giây? Công thức hệ số nở dài l = l0 (1 + αt), a = 2.10-5k-1 A Nhanh 30,81 s B Chậm 30,81s C Chậm 3,077s D Nhanh 30,77s Câu 22: (CĐ - 2010): Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2 Khi ôtô đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với giá tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 2,02 s B 1,82 s C 1,98 s D 2,00 s Câu 23: Một sợi dây mảnh độ bền hợp lý, đầu buộc cố định vào trần nhà, đầu buộc vật nặng số khối lượng 0,1kg treo vật lắc lò xo độ cứng K = 100 N/m khối lương vật nặng 1kg nơi gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2 Kích thích để lắc lò xo với biên độ A Hãy xác định giá trị cực đại A để vật nặng dao động điều hòa A 10 cm B 11cm C 5cm D 6cm Câu 24: (ĐH – 2010): Một lắc đơn chiều dài dây treo 50 cm vật nhỏ khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = +5.10-6C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hoà điện trường mà vectơ cường độ điện trường độ lớn E = 104V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14 Chu kì dao động điều hồ lắc A 0,58 s B 1,40 s C 1,15 s D 1,99 s Câu 25: Một lắc lò xo vật nặng m, độ cứng lò xo K, vật nặng dao động điều hòa với lượng W mặt phẳng ngang khơng ma sát Khi vật vừa đến vị trí cân Người ta thả nhẹ vật khối lương gấp lần vật theo phương thẳng đứng từ xuống để vật chuyển động Sau hai vật dính vào dao động Xác định lượng hệ A 2W/3 B W/2 C W/3 D W/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Chu kì dao động lắc đơn là: => Chu kì dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với bậc hai chiều dài lắc tỉ lệ nghịch với bậc hai gia tốc trọng trường Câu 2: C Dao động cưỡng dao động tần số dao động tần số ngoại lực, biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực lớn phụ thuộc vào mối quan hệ tần số cuả ngoại lực tần số dao động riêng độ chênh lệch nhỏ biên độ dao động lớn => A,B,D Câu 3: B Để trì dao động cho hệ thi chu kì phải cung cấp cho hệ lượng lượng cho chu kì biên độ dao động không đổi Làm nhẵn bôi trơn để giảm ma sat => tác dụng làm giảm khơng thể triệt tiêu hoàn toàn => C sai Tac dụng lực khơng đổi theo thời gian sai lắc dao động điều hòa cần cung cấp cho no lực biến thiên tuần hồn để liên tục bù đắp vào chỗ lượng => A sai, B Tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì sai cần phải bù đáp lượng cách liên tục tuần hoàn với chu kì riêng vật để đảm bảo chu kì dao động riêng vật không thay đổi => D sai Câu 4: D vecto vận tốc gia tốc luôn ngược chiều => B sai Trong dao động điều hòa vận tốc gia tốc vng pha với nên ta có: => Khi độ lớn vận tốc giảm độ lớn gia tốc tăng ngược lại => C Dao động tự dao động tần số phụ thuộc đặc tính hệ,khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi => D Hai dao động điều hoà tần số,ngược pha li độ chúng ln ln đối sai li độ chúng khác không thỏa mãn luôn đối =>A sai Câu 5: D Chu kì lắc đơn là: =2 Câu 6: B Thời gian để lắc từ vị trí cân đến vị trí li độ cực đại t = T/4 = 1s Câu 7: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: D ω = 2π/T = 2π rad/s Gốc tọa độ vị trí cân theo chiều dương => φ = -π/2 => Phương trình dao động lắc là: => α = 0,1 cos( 2πt - π/2) rad Câu 9: A Câu 10: A Lực căng dây nhỏ lắc đơn là: Tmin = mg(3cosα0 - 2cosα0) = mgcosα0 Lực căng lớn lắc đơn là: Tmax = mg(3 - 2cosα0) Mặt khác: lực căng dây lớn 1,02 lần lực căng dây nhỏ => mg(3 - 2cosα0) = 1,02.mgcosα0 => - 2cosα0 = 1,02.cos α0 => cosα0= 0,9934 => α0=6,60 Câu 11: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12: A Bước 1: tổng hợp dao động thứ thứ hai : x = x1 + x2 Bước tổng hợp phương trình x3 với phương trình x: x' = x + x3 x' phương trình tổng hợp cần tìm: x' = 4cos(ωt – π/2) Câu 13: A Tần số dao động vật là: hz Do động biến thiên với tần số lần tần số vật động biến thiên với tần số là: f' = 2f = 6Hz Câu 14: A Câu 15: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: A Câu 17: C Tại VTCB lò xo giãn đoạn : ∆l = 0,01m = 1cm Kéo vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn cm thả nhẹ cho dao động => Biên độ dao động vật là: A = - = 3cm = 10π rad/s Ban đầu kéo vật xuống VTCB tha nhẹ => vật biên dương Vậy vật qua VTCB vật qua VTCB theo chiều âm: => Pha ban đầu vật là: φ = π/2 => Phương trình dao động vật là: x = cos(10 πt + π/2) cm Câu 18: D Biên độ tổng hợp vật là: => Vận tốc vật VTCB là: v = ωA = 10 cm/s Câu 19: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: C Câu 21: B Câu 22: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: B Câu 24: C Câu 25: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... 9,7 93 m/s2 nhiệt độ 30 0C 6h đồng hồ chạy nhanh hay chậm giây? Công thức hệ số nở dài l = l0 (1 + αt), a = 2.1 0-5 k-1 A Nhanh 30 ,81 s B Chậm 30 ,81s C Chậm 3, 077s D Nhanh 30 ,77s Câu 22: (CĐ - 2010):... 0,1 rad thả nhẹ Trong trình dao động lắc ln chịu tác dụng lực cản có độ lớn 1/500 trọng lực tác dụng lên vật Coi chu kỳ dao động không đổi trình dao động biên độ dao động giảm nửa chu kỳ Số lần... Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu π /3 –π/6 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A - π/2 B π/4 C π/4 D π/12 Câu 16: Con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ không giãn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập dao động cơ học đề 3 , Ôn tập dao động cơ học đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay