Đề kiểm tra 1 tiết năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 sở GDĐT đồng nai file word có lời giải

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ề iểm tra Học kì chương I-II-III năm học 2016-2017 ( ồng Nai) Môn: Vật Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Con lắc lò xo dao động điều hoà, giảm khối lượng vật nặng lắc lò xo lần tần số dao động lắc: A Giảm lần B Giảm lần C Tăng lần D.Tăng lần Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 1s nơi gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s , chiều dài lắc là: A 0,245m B 1,560m C 0,248m D 2,480m Câu 3: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A = cm, chu kỳ T = 0,5s, khối lượng nặng m = 0,4 kg, (lấy  =10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A Fmax = 525 N B Fmax = 5,12 N C Fmax = 256 N D Fmax = 2,56 N Câu 4: Một vật khối lượng 500g dao động điều hoà với biên độ cm, tần số Hz, ( lấy  = 10) Năng lượng dao động vật A J B mJ C kJ D 0,1 J Câu 5: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo độ cứng 40 N/m Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động.Chọn gốc thời gian lúc thả vật Phương trình dao động vật nặng là: A x  cos(10t )cm   B x  cos  10   cm 2    C x  cos 10   cm 2  D x  cos(10t )cm Câu 6: Nhận xét sau hông đúng? A Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng B Dao động trì chu kì chu kì dao động riêng lắc C Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn D Dao động cưỡng tần số tần số lực cưỡng Câu 7: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương, tần số vng pha nhau, biên độ 3cm 4cm Biên độ dao động tổng hợp A 6cm B 1cm C 5cm D 7cm Câu 8: Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hòa Câu 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, gốc vị trí cân vật Li độ vật s động năng? A  A B A C A D  A Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin C Lực kéo tác dụng vào vật không đổi D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 11: Con lắc lò xo dao động điều hoà, từ biên vị trí cân chuyển động lắc chuyển động A chậm dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 12: Đặc tính sau âm phụ thuộc vào đồ thị dao động âm? A Độ to B Âm sắc C Cường độ âm D Mức cường độ âm Câu 13: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u  a cos(6  2 x) (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ truyền sóng A m/s B 60 m/s C m/s D 30 m/s Câu 14: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, rung với tần số 50Hz, dây tạo thành sóng dừng ổn định bụng nút Tốc độ truyền sóng dây A 24m/s B 20cm/s C 15m/s D 30cm/s Câu 15: Khi nói âm thanh, phát biểu sau sai? A âm truyền chất rắn B âm tần số lớn 20 KHz C âm độ cao phụ thuộc vào tần số D âm bị phản xạ gặp vật cản Câu 16: Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10-5 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 50dB B 60dB C 70dB D 80dB http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: Hai nguồn phát sóng A, B mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 15Hz, pha Tại điểm M mặt nước cách nguồn d1 = 13,75 cm d2 = 17,5 cm sóng biên độ cực tiểu Giữa M trung trực AB hai dãy cực đại Tính vận tốc truyền sóng mặt nước A v = 15cm/s B v = 22,5cm/s C v = 0,2m/s D v = 5cm/s Câu 18: Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với vận tốc sóng v = 0,2 m/s, chu kỳ dao động T = s Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 1m B 1,5m C 2m D 0,5m Câu 19: Một sóng lan truyền dọc theo trục Ox Phương trình sóng nguồn O dạng u0 = cos 10πt (cm), tốc độ truyền sóng m/s Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phương trình dao động M cách O đoạn x = 7,5 cm dạng A u = 3cos(10πt + π) (cm) B u = 3cos(10πt + 0,75π) (cm) C u = 3cos(10πt - π) (cm) D u = 3cos(10πt – 0,75π) (cm) Câu 20: Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi dài Phương trình sóng điểm M dây u = 4cos20πt (cm) Coi biên độ sóng khơng thay đổi Ở thời điểm t, li độ M cm thời điểm t + 0,25 (s) li độ M s bằng: A cm B - cm C 2 cm D 2 cm Câu 21: Chọn phát biểu nói phản xạ sóng Tại điểm phản xạ sóng phản xạ: A ln pha với sóng tới B ln ngược pha với sóng tới C pha với sóng tới vật cản cố định D pha với sóng tới vật cản tự Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kếp hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = cos20πt (mm) Tốc dộ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phần tử M mặt nước cách hai nguồn 10,5 cm 13,5 cm biên độ dao động A mm B mm C mm D mm Câu 23: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm phần tử: điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Biết hiệu điện áp phần tử pha với điện áp hai đầu mạch điện Hai phần tử A C R B L R C L C D Không xác định Câu 24: Trong mạch RLC mắc nối tiếp R, L, C số Độ lệch pha điện áp hai đầu điện trở điện áp hai đầu mạch điện phụ thuộc vào : http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Cường độ hiệu dụng mạch B Điện áp hiệu dụng mạch C Cách chọn gốc thời gian điện áp D Tần số dòng điện Câu 25: Một đoạn mạch gồm tụ C = 10-4/  (F ) cuộn dây cảm độ tự cảm L = 1/    (H) mắc nối tiếp Điện áp tụ điện uc  200 cos 100 t   V Điện áp tức thời 3  hai đầu đoạn mạch biểu thức là:   A u  50 cos 100   V 6  5  B u  100 cos  100     C u  200 cos 100   V 6    D u  100 cos 100   V 3   V  Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos 100 t  (V) vào hai đầu mạch RLC với R = 30  cường độ dòng điện mạch i  I cos 100 t   / 3 (A) Tổng trở mạch là: A 30  B 60  C 52  D 17,1  Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng R, L hai đầu mạch điện : 60V, 120V 100V Biết mạch điện tính dung kháng Điện áp cực đại (U0C) tụ điện bao nhiêu? A 40 V B 200 V C 40V D 200V Câu 28: Đặt điện áp u  U cos t vào hai đầu tụ điện điện dung C Tại thời điểm điện áp hai hai tụ điện độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua tụ điện bằng: A U0 2.C B U0 2C C U0 C D Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều pha phần cảm rơto gồm 15 cặp cực Suất điện động máy sinh tần số 60 Hz Tốc độ quay rơto là: A vòng/phút B 240 vòng/phút C 300 vòng/phút D 40 vòng/phút Câu 30: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều tổng trở mạch Z = 50  , hiệu số cảm kháng dung kháng 25  Giá trị điện trở R A 25  B 100  C 50  D 150  Câu 31: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ ngun thơng số mạch, kết luận sau không ? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng D Hiệu điện hiệu dụng điện trở giảm Câu 32: Cường độ dòng điện ln ln sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch khi: A đoạn mạch R C mắc nối tiếp B đoạn mạch cuộn cảm L C đoạn mạch L C mắc nối tiếp D đoạn mạch R L mắc nối tiếp Câu 33: Trong việc truyền tải điện xa, biện pháp để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện là: A tăng chiều dài dây B tăng hiệu điện nơi truyền C chọn dây điện trở suất lớn D giảm tiết diện dây Câu 34: Đặt hiệu điện xoay chiều u  220 cos 100 t  (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh điện trở R = 110  Khi hệ số cơng suất đoạn mạch lớn cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 172,7W B 460W C 115W D 440W Câu 35: Một máy biến cuộn cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều điện áp U1 = 200V, điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 = 10V Bỏ qua hao phí máy biến số vòng dây cuộn thứ cấp là: A 100 vòng B 500 vòng C 25 vòng D 50 vòng Câu 36: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ C, đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u  100 cos 100 t  (V), lúc ZL = 2ZC hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở UR = 60V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: A 60V B 80V C 120V D 160V http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 áp án 1-C 2-C 3-D 4-D 5-D 6-A 7-C 8-B 9-A 10-A 11-D 12-B 13-C 14-A 15-B 16-C 17-B 18-D 19-D 20-B 21-D 22-B 23-C 24-D 25-D 26-B 27-B 28-D 29-B 30-A 31-C 32-A 33-B 34-D 35-D 36-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: áp án C Ta f  2 k  f m nên m  lần f  lần m Câu 2: áp án C Ta T  2 l T g 12.9,8 l    0.248(m) g 4 4 Câu 3: áp án D Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang Fdhmax  kA  4 m A  2.56( N ) T2 Câu 4: áp án D Năng lượng vật dao động điều hòa tính theo cơng thức: 1 2 W  m A2  m  2 f  A2   0,5   2    0, 022  0,1( J ) 2 Câu 5: áp án D Viết phương trình dao động: - Kéo khỏi VTCB đoạn 2cm thả nhẹ  A  2(cm) pha ban đầu - Tốc độ góc   k 40   10(rad / s) m 0,  Phương trình dao động x  cos 10t  (cm) Câu 6: áp án A - Dao động cưỡng tần số tần số LỰC CƯỠNG BỨC ; biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động - Dao động tắt dần biên độ, giảm dần theo thời gian, dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn - Dao động trì chu kì (tần số) chu kì (tần số) riêng hệ dao động (Đáp án A sai biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào f  f ) Câu 7: áp án C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hai dao động phương tần số vuông pha biên độ dao động tổng hợp là: A  A12  A22  32  42  5(cm) Câu 8: áp án B Hiện tượng cộng hưởng xảy vơi dao động cưỡng ( tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động ) Câu 9: áp án A Bài tốn tổng qt: Tìm li độ x Wd  n.Wt Ta có: Wd  n.Wt W n 1 1  kx  kA n 1 x A n 1  Wt  Áp dụng vào bài: Wd  Wt  x   A Câu 10: áp án A A ( quỹ đạo vật đoạn thẳng độ dài 2A ) B sai ( đồ thị li độ thời gian đường hình sin) C sai ( lực kéo tác dụng vào vật Fkv  kx thay đổi x thay đổi ) D sai ( li độ không tỉ lệ với thời gian , li độ biến thiên điều hòa theo thời gian ) Câu 11: áp án D Khi từ biên ( độ lớn vận tốc = ) đến VTCB (độ lớn vận tốc max ) vật gọi chuyển động nhanh dần Ngược lại từ VTCB biên vật chuyển động chậm dần Câu 12: áp án B Lưu ý: - Độ cao đặc trưng sinh âm phụ thuộc vào tần số âm ( âm trầm – âm bổng) - Độ to đặc trưng sinh âm phụ thuộc vào mức cường độ âm - Âm sắc đặc trưng sinh âm phụ thuộc vào đồ thị dao động âm - Âm sắc giúp ta phân biệt âm nguồn khác phát Câu 13: áp án C http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2 x   Phương trình sóng tổng qt: u  a cos  t  0     Từ phương trình sóng đề suy ra: 2 x   2 x    1(m)  v   f   1.6   3(m / s) 2 2 Câu 14: áp án A Sống dừng bụng nút  đầu cố định đầu tự (hình v ) L  2    L  60cm    48(cm)  v   f  48.50  2400(cm / s) Câu 15: áp án B Âm truyền môi trường rắn, lỏng, khí  A Âm (âm nghe được) tần số nằm khoảng 16Hz đến 20kHz  B sai Âm độ cao phụ thuộc vào tần số  C Âm bị phản xạ gặp vật cản  D Câu 16: áp án C L  10 log I 105 (dB)  10 log 12  70(dB) I0 10 Câu 17: áp án B Giao thoa sóng kết hợp pha A & B M thuộc đường cực tiểu, M đừng trung trực AB đường cực đại  M thuộc cực tiểu thứ  MB  MA  2,5  d2  d1  2,5    1,5(cm)  v   f  1,5  15  22,5(cm / s) Câu 18: áp án D Ta   v.T  0,2   1(m) http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng cách điểm gần dây dao động ngược pha   0.5(m) Câu 19: áp án D Ta   v.T  v.2   100  2  20(cm) 10  Phương trình sóng M cách O 7,5 cm : 2 d   uM  3cos  10 t   3cos 10 t  0.75  (cm)    Câu 20: áp án B Ta T  2   0,1(s) Thời điểm t1 vật li độ 3cm  Thời điểm t2 = t1 + 0,25    t1  T  T   ngược pha với thời điểm t1 li độ vật s -3cm  Câu 21: áp án D Tại điểm phản xạ: - Sóng phản xạ pha với sóng tới vật cản tự - Sóng phản xạ ngược pha với sóng tới vật cản cố định Câu 22: áp án B Giao thoa nguồn kết hợp pha Ta   v.2   30  2  3(cm) 20 Tại M  d  13,5  10,5      ta sóng tổng hợp dao động với biên độ cực đại uM  1  2(mm) Câu 23: áp án C Trường hợp A: ( R&C) điện áp đầu mạch sớm pha so với điệp áp đầu C trễ pha so với điện áp đầu R  sai Trường hợp B: (R&L) điện áp đầu mạch trễ pha so với điệp áp đầu L sớm pha so với điện áp đầu R  sai Trường hợp C: (L&C) điện áp đầu mạch pha với điện áp đầu L (ZL >ZC) pha với điện áp đầu C (ZL
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 sở GDĐT đồng nai file word có lời giải , Đề kiểm tra 1 tiết năm 2016 2017 môn vật lý lớp 12 sở GDĐT đồng nai file word có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay