50 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 15

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:23

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 50 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề 15 Câu Một mạch điện xoay chiềudòng điện sớm pha hiệu điện hai đầu mạch góc nhỏ π/2 Điều ? A Trong đoạn mạch khơng thể có cuộn cảm B Hệ số công suất đoạn mạch khơng C Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch mạch tăng D Nếu tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch giảm Câu Mạch hình vẽ, C = 318 (μF), R biến đổi Cuộn dây cảm, hiệu điện hai đầu mạch u = U0sin100πt (V), công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại R = R0 = 50 (Ω) Cảm kháng cuộn dây bằng: A 40 (Ω) B 100 (Ω) C 60 (Ω) D 80 (Ω) Câu Hộp kín (có chứa tụ C cuộn dây cảm L) mắc nối tiếp với điện trở R = 40 (Ω) Khi đặt vào đoạn mạch xoay chiều tần số f = 50 (Hz) hiệu điện sớm pha 450 so với dòng điện mạch Độ từ cảm L điện dung C hộp kín là: A C = 10-3/(4π) (F) B 0,127 (H) C 0,1 (H) D π.10-3/4 (F) Câu Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50 (Hz), U = 220 (V) Biết đèn sáng hiệu điện hai cực đèn đạt giá trị u ≥ 155 (V) Trong chu kỳ thời gian đèn sáng là: A 1/100 (s) B 2/100 (s) C 4/300 (s) D 5/100 (s) Câu Máy phát điện xoay chiều có cơng suất 1000 (KW) Dòng điện phát sau tăng lên đến 110 (KV) truyền xa dây dẫn có điện trở 20 (Ω) Hiệu suất truyền tải là: A 90 % B 98 % C 97 % D 99,8 % Câu Một khung dây phẳng có diện tích S = 0,06 m2, gồm 100 vòng dây, đặt từ trường có cảm ứng từ 0,2 T Khung dây quay trục quay (là trục đối xứng khung) vng góc với đường sức với tốc độ 120 vòng/phút Biểu thức suất điện động cảm ứng khung là: A e = 15cos4πt (V) B e = 15cosπt (V) C e = 15 (V) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D e = 15 (V) Câu Đoạn mạch hình vẽ, uAB = 100 cos100πt(V) Khi K đóng, I = (A), K mở dòng điện qua mạch lệch pha π /4 so với hiệu điện hai đầu mạch Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch K mở là: A (A) B (A) C (A) D 2 (A) Câu Có cuộn dây mắc nối tiếp với nhau,cuộn có độ tự cảm L1, điện trở R1, cuộn có độ tự cảm L2, điện trở R2 Biết L1R2 = L2R1 Hiệu điện tức thời đầu cuộn dây lệch pha góc: A π/3 B π/6 C π/4 D Câu Cuộn dây có độ tự cảm L = 159 mH mắc vào hiệu điện chiều U = 100 V cường độ dòng điện I = A, mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U' = 120 V, tần số 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A 1,5 A B A C 1,7 A D 1,2 A Câu 10 Đặt hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm kháng, R có giá trị thay đổi Điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 cho R1 + R2 = 100 Ω thấy cơng suất tiêu thụ đoạn mạch ứng với hai trường hợp Cơng suất có giá trị là: A 200 W B 400 W C 50 W D 100 W Câu 11 Biểu thức hiệu điện đầu mạch cường độ dòng điện qua mạch RLC mắc nối tiếp là: u = 200cos(100πt – π/6) V, i = 2cos(100πt + π/6) A Điện trở R đoạn mạch là: A 50 Ω B 60 Ω C 100 Ω D 200 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12 Gọi B0 cảm ứng từ cực đại ba cuộn dây stato động không đồng ba pha Cảm ứng từ tổng hợp từ trường quay tâm stato có trị số bằng: A B = 0,5B0 B B = B0 C B = 3B0 D B = 1,5B0 Câu 13 Mạch RLC nối tiếp mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng U khơng đổi, tần số góc ω thay đổi Khi ω = ω1 = 20π (rad/s) ω = ω2= 125π (rad/s) cơng suất tiêu thụ mạch Hỏi với giá trị ω cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại? A 50π (rad/s) B 25π (rad/s) C 75π (rad/s) D 100π (rad/s) Câu 14 Cho đoạn mạch hình vẽ Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp có biểu thức u = 120 cos100πt (V) thấy điện áp hai đầu đoạn NB điện áp đầu đoạn AN có giá trị hiệu dụng mạch có cộng hưởng điện Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là: A 30 V B 60 V C 30 V D 60 V Câu 15 Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt (V) Khi thay đổi điện dung tụ hiệu điện hai tụ đạt cực đại 2U Ta có quan hệ ZL R là: A ZL = R/ B ZL = 2R C ZL = R D ZL = 3R Câu 16 Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 80 Ω, tụ điện có dung kháng ZC = 100 Ω cuộn dây cảm mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 160 cos(100πt) V, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 200 V Phát biểu sau sai? A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 200 V B Công suất tiêu thụ mạch lớn C Cường độ dòng điện pha với điện áp hai đầu mạch D Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V Câu 17 Một động 200 W - 50 V, có hệ số cơng suất 0,8, mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ áp có số vòng dây cuộn gấp lần số vòng dây cuộn Coi mát lượng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 máy biến áp không đáng kể Nếu động hoạt động bình thường cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn dây sơ cấp là: A 0,8 A B A C 20 A D 25 A Câu 18 Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình có điện áp dây 207,8 V Tải pha giống có điện trở 24 Ω, cảm kháng cuộn cảm 30 Ω dung kháng tụ điện 12 Ω mắc nối tiếp Cơng suất tiêu thụ dòng pha là: A 384 W B 238 W C 1152 W D 2304 W Câu 19 Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm hiệu điện u = U0cos(100πt + π/2) V Trong khoảng thời gian từ đến 0,02 s cường độ dòng điện có giá trị I0 /2 vào thời điểm: A 1/600 s 5/600 s B 1/150 s 1/300 s C 1/600 s 1/300 s D 1/150 s 1/600 s Câu 20 Đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 10 Ω, cuộn dây cảm có L = 1/(10π) H, có tụ điện dung C thay đổi Mắc vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều u = U0sin100πt (V) Để hiệu điện đầu mạch pha với hiệu điện hai đầu điện trở R giá trị điện dung tụ là: A C= B C= 104 F 2 103 F  104 C C= F  103 D C= F 2 Câu 21 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều u = 220 sin100πt (V), biểu thức hiệu điện hai đầu tụ C có dạng u = 100sin(100πt – π/2) V Biểu thức hiệu điện hai đầu điện trở R là: A uR = 220 sin100πt (V) B uR = 220sin100πt (V) C uR =100sin(100πt – π/2) (V) D uR = 100 sin(100πt - π/2) (V) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22 Cho mạch điện RLC nối tiếp; R = 120 Ω, cuộn dây có r = 30 Ω hiệu điện hai đầu đoạn mạch uAB = U0cos(100πt + π/12) (V), R mắc vào hai điểm A, M; cuộn dây mắc vào hai điểm M, N; tụ C mắc vào hai điểm N, B; UAN = 300 V, UMB = 60 V Hiệu điện tức thời uAN lệch pha so với uMB π/2 Xác định U0, L, C? A 60 42 V, 1,5/π H, 10-3/(24π) F B 120 V, 1,5/π H, 10-3/(24π) F C 120 V, 1,5/π H, 10-3/π F D 60 42 V, 1,5/π H, 10-3/π F Câu 23 Đặt hiệu điện u = U sinωt (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp (L thay đổi được) Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại A LC2ω2=C2ω2 R2+1 B LCω2=2C2ω2 R2+1 C 2LCω2=2C2ω2 R2 + D LCω2=C2ω2 R2 + Câu 24 Một máy phát điện ba pha mắc hình có hiệu điện pha Up = 115,5 V tần số 50 Hz Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải có điện trở 12,4 Ω độ tự cảm 50 mH Cường độ dòng điện qua tải là: A A B 10 A C 20 A D A Câu 25 Mạch RLC mắc nối tiếp có R = 100 (Ω); L = 1/π (H); C = 10-4/2π (F) Đặt vào hai đầu đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều uAB = 120 sin(ωt) (V), tần số góc ω thay đổi Để cơng suất tiêu thụ điện đoạn mạch cực đại tần số góc ω nhận giá trị: A 100π (rad/s) B 100 (rad/s) C 120π (rad/s) D 100 π (rad/s) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C  => Mạch R,L,C có tính dung kháng Zc > Zl A sai có cuận cảm, B sai có R C tằng f lượng nhỏ Zl tăng,Zcgiảm Zc - Zl giảm =>Zgiảm =>ITăng D sai ngược với C Dòng điện sớm HĐT góc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: C Công suất tiêu thụ mạch đạt max Câu 3: B Hiệu điện sớm pha \pi /4 so với dòng điện hộp kín phải chứa cuộn dây với ZL=R Câu 4: C Đèn sáng nên thời gian đèn sáng Câu 5: D Ta có % Câu 6: A Ta có Câu 7: C Khi K đóng Khi K mở dòng điện qua mạch lệch pha  so với hiệu điện Câu 8: D Ta có đoạn mạch pha Câu 9: C Ta có Khi mắc vào U' 120 V 50 Hz Câu 10: D Công suất tiêu thụ R = R1 R = R2 cơng suất tiêu thụ : Câu 11: A Độ lệch pha Câu 12: D Từ trường tổng hợp tâm stato ln có giá trị B = 1,5B0 Câu 13: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giá trị  để công suất mạch cực đại Câu 14: D Vì mạch có cộng hưởng điện nên UL = UC mà UAN = UNB => UR2 + U2C = Ud2 Nếu cuộn dây cảm suy UR = (vơ lí) => cuộn dây có điện trở r => UR2 + U2C = UL2 + Ur2 => R = r => UAB = 2UR => UR = 60 (V)Từ giả thiết UAN = UNB UR2 + UC2 = UNB2 => UNB2 > UC2 => Cuộn cảm có điện trở UR2 + UC2 = Ur2 + UL2 => UR = Ur Do có cộng hưởng điện nên UR = Ur = U/2 = 60V Câu 15: C Khi hiệu điện C đạt cực đại 2U ta có Câu 16: D Câu 17: B Cường độ dòng điện cuộn thứ cấp: Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp: Câu 18: A Mạch mắc hình nên Công suất tiêu thụ pha: Câu 19: B ta có nghiệm 1/150 s 1/300 s Câu 20: B Để hiệu điện đầu mạch pha với hiệu điện hai đầu điện trở R mạch xảy tượng cộng hưởng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: A uCvuông pha với u nên mạch xảy tượng cộng hưởng Câu 22: A Câu 23: D Thay đổi L để hiệu điện thê hai đầu cuộn cảm đạt cực đại ta có Câu 24: B Máy phát điện mắc hình sao: Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: Cường độ dòng điện qua tải là: Câu 25: D Để công suất mạch đạt giá trị cực đại: ... độ dòng điện I = A, mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U' = 120 V, tần số 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A 1,5 A B A C 1,7 A D 1,2 A Câu 10 Đặt hiệu điện xoay. .. điện xoay chiều gồm điện trở R = 80 Ω, tụ điện có dung kháng ZC = 100 Ω cuộn dây cảm mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 160 cos(100πt) V, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện. .. A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 200 V B Công suất tiêu thụ mạch lớn C Cường độ dòng điện pha với điện áp hai đầu mạch D Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V Câu 17 Một động 200 W - 50
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 15 , 50 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay