18 – tổng hợp DDDH bằng phương pháp véc tơ quay

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 18 Tổng hợp DDDH phương pháp Véc quay Câu Hai dao động phương, tần số, có biên độ cm cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động cm độ lệch pha hai dao động bằng: A 2kπ (k số nguyên) B (2k - 1/2)π (k số nguyên) C (k - 1/2)π (k số nguyên) D (2k + 1)π (k số nguyên) Câu Có hai dao động điều hòa phương, tần số f, với biên độ pha ban đầu A1 = cm, φ1 = 0; A2 = cm φ2 = π/3 Xác định biên độ dao động tổng hợp? A 3√2 cm B 3√3 cm C cm D cm Câu Cho hai dao động điều hoà phương tần số, biên độ là: A1 = cm, A2, φ1 = π/3 rad, φ2 = -π/2 rad Khi biên độ dao động tổng hợp cm biên độ A2 là: A A2 = 4,5√3 cm B A2 = 9√3 cm C A2 = cm D Một giá trị khác Câu Một vật thực đồng thời hai dao động điều hồ có phương trình: x1 = A1sin(20t + π/6) cm, x2 = 3sin(20t + 5π/6) cm Biết vận tốc cực đại vật 140 cm/s Khi biên độ A1 pha ban đầu vật là: A A1 = cm, φ = 520 B A1 = cm, φ = −520 C A1 = cm, φ = 520 D Một giá trị khác Câu Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ thành phần cm 4√3 cm biên độ tổng hợp cm Hai dao động thành phần sẽ: A vuông pha với B pha với C lệch pha góc π/3 D lệch pha góc π/6 Câu Chọn câu trả lời đúng: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình: x1 = 2cos(5πt + π/2) (cm); x2 = 2cos5πt (cm) Vận tốc vật thời điểm t = s là: A -10π cm/s B 10π cm/s C π cm/s D -π cm/s Câu Khi tổng hợp hai dao động phươngphương trình x1 = 6cos(10t + π/4) cm x2 = 8sin(10t + π/4) cm biên độ dao động tổng hợp là: A 14 cm B 10 cm C cm D cm Câu Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phươngphương trình dao động là: x1 = 6cos(ωt + π/4) (cm) x2 = 8cos(ωt + 3π/4) (cm) Chọn phát biểu sai hai dao động này? A Hai dao động có chu kỳ B Hai dao động vuông pha với C Dao động tổng hợp có biên độ 10 cm D Dao động trễ pha dao động Câu Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phươngphương trình dao động là: x1 = 6cos(ωt + π/4) (cm) x2 = 8cos(ωt + 3π/4) (cm) Chọn phát biểu sai hai dao động này? Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A Hai dao động có chu kỳ B Hai dao động vuông pha với C Dao động tổng hợp có biên độ 10 cm D Dao động trễ pha dao động Câu 10 Một vật có khối lượng 0,1 kg đồng thời thực hai dao động điều hoà x1 = A1cos10t cm x2 = 6cos(10t - π/2) cm Biết hợp lực cực đại tác dụng vào vật N Biên độ A1 có giá trị: A cm B cm C cm D cm Câu 11 Cho hai dao động điều hòa phương chu kì T = s Dao động thứ thời điểm t = có li độ biên độ cm Dao động thứ hai có biên độ √3 cm, thời điểm ban đầu có li độ vận tốc âm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A cm B cm C cm D 2√3 cm Câu 12 Hai dao động điều hòa thành phần phương, tần số, có biên độ cm cm, biên độ dao động tổng hợp là: A cm B cm C cm D 15 cm Câu 13 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos5πt (cm) Véc vận tốc véc gia tốc có chiều chiều dương trục Ox khoảng thời gian gần (kể từ thời điểm t = 0) sau A < t < 0,1 s B 0,2 s < t < 0,3 s C 0,1 s < t < 0,2 s D 0,3 s < t < 0,4 s Câu 14 Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hoà phương x1 = 8cos2πt (cm); x2 = 6cos(2πt + π/2) (cm) Vận tốc cực đại vật dao động : A 120 (cm/s) B 24π (cm/s) C 4π (cm/s) D 20π (cm/s) Câu 15 Hai dao động phương, tần số, có biên độ cm cm Biết độ lệch pha hai dao động 90 độ, biên độ dao động tổng hợp hai dao động là: A cm B cm C cm D Giá trị khác Câu 16 Một vật có khối lượng m = 100 g thực dao động tổng hợp hai dao động điều hoà phương, có phương trình dao động x1 = 5cos(10t + π/3) cm x2 = 10cos(10t - π/3) cm Giá trị cực đại lực tổng hợp tác dụng lên vật A N B 0,5√3 N C 5√3 N D 50√3 N Câu 17 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hào phương, tần số, có phương trình dao động thành phần là: x1 = 3cos(ωt + π/6) (cm) x2 = 4cos(ωt - π/3) (cm) Khi vật qua li độ x = cm vận tốc dao động tổng hợp vật 60 cm/s Tần số góc dao động tổng hợp vật là: A 20 rad/s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B 10 rad/s C 40 rad/s D rad/s Câu 18 Hai dao động điều hoà phương, tần số có phương trình x1 = A1cos (ωt - π/6) cm x2 = A2cos (ωt - π) cm Dao động tổng hợpphương trình x = 9cos(ωt + φ) cm Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị: A 9√3 cm B cm C 15√3 cm D 18√3 cm Câu 19 Cho hai dao động điều hoà phương: x1 = Acos(ωt + π/3) cm x2 = Bcos(ωt - π/2) cm (t đo giây) Biết phương trình dao động tổng hợp x = 5cos(ωt +φ) cm Biên độ dao động B có giá trị cực đại A : A 5√3 cm B cm C 5√2 cm D 2,5√2 cm Câu 20 Một vật thực đồng thời hai dao động phươngphương trình: x1 = 4√3cos(10πt) cm x2 = 4sin(10πt) cm Nhận định sau không đúng? A Khi x1 = -4√3 cm x2 = B Khi x2 = cm x1 = 4√3 cm C Khi x1 = 4√3 cm x2 = D Khi x1 = x2 = ±4 cm Câu 21 Cho hai dao động điều hòa phương tần số: x1 = acos(100πt + φ) cm ; x2 = 6sin(100πt + π/3) cm Dao động tổng hợp x = x1 + x2 = 6√3cos(100πt) cm Giá trị a φ : A 6√3 cm; π/6 rad B cm; π/6 rad C cm; π/3 rad D 6√3 cm; π/3 rad Câu 22 Một vật dao động điều hồ theo phương trình : x = 3cos (20t + 5π/6) + Acos (20t + π/6) (cm) Cho biết vận tốc cực đại vật 140 cm/s Xác định A ? A A = cm B A = cm C A = cm D A = cm Câu 23 Cho hai dao động điều hồ phương, có phương trình: x1= Acos(2πt + π/3); x2= Bcos(2πt π/2) (x đo cm, t đo giây) Biết phương trình dao động tổng hợp là: x = 5cos(2πt +φ) (cm) Biên độ dao động B có giá trị cực đại A A cm B 5√3 cm C 5√2 cm D 2,5√2 cm Câu 24 Dao động vật tổng hợp hai dao động phươngphương trình x1 = 6cos(10t + π/3) cm; x2 = 8cos(10t π/6) cm Lúc li độ dao động vật x = cm giảm li độ thành phần x1 lúc : A tăng B tăng C giảm D giảm Câu 25 Một vật bị cưỡng hai dao động điều hoà phương, tần số, có biên độ A1 A2, có pha ban đầu φ1 = π/2 φ2 = -π/6 Dao động tổng hợp có biên độ A = 12 cm Khi A1 có giá trị cực đại A1 A2 có giá trị là: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A A1 = 12 cm; A2 = 12 cm B A1 = 8√3 cm; A2 = 4√3 cm C A1 = 8√3 cm; A2 = cm D A1 = 12√3 cm; A2 = 12 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D dao động tổng hợp, biên độ dao động cm = - cm chứng tỏ dao động thành phần ngược pha Câu 2: B Biên độ dao động tổng hợp: Câu 3: B Biên độ dao động tổng hợp :A = => => nghiệm Câu 4: A Vận tốc cực đại Dùng hình học hệ tọa đọ xOy : Vẽ hợp với Ox góc Vẽ OA1 hợp với Ox góc Tổng hợp dao động dao động OA (hình bình hành ) Xét tam giác Dùng định lí cos tam giác ta giải , dùng định lí sin tìm góc Câu 5: A Ta thấy Dao động thành phần vuông pha với Câu 6: A Dao động tổng hợp vật có phương trình: =>Vận tốc vật có phương trình: vật là: -10π cm/s Câu 7: B Tổng hợp hai dao động ta biên độ 10 cm, nhớ để ý sin cos Câu 8: D A Đúng B Đúng, lệch pha góc C Đúng, dao động vng pha có biên độ tổng hợp D Sai, dao động sớm pha dao động Câu 9: A Câu 10: C Ta có hợp lực cực đại Vẽ tổng hợp dao động, dùng định lí cos ta giải Câu 11: A Câu 12: D Ta có biên độ dao động tổng hợp A và: Câu 13: B , thời điểm t = 2s vận tốc Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Véc vận tốc véc gia tốc có chiều chiều dương trục Ox vật từ vị trí -A → O Chu kì dao động vật Lúc đầu vật vị trí Dùng đường tròn lượng giác ta xác định khoảng thời gian vật từ vị trí -A → O T/2 → 3T/4 hay Câu 14: D dao động vuông pha, biên độ dao động tổng hợp 10 cm Vận tốc cực đại Câu 15: B Hai dao động vuoob pha nên: Câu 16: B Phương trình dao động tổng hợp Giá trị cực đại lực tổng hợp tác dụng lên vật Câu 17: A Ta có biên độ dao động Câu 18: A Dùng vector quay : tổng hợp với OA_2 OA = cm Xét tam giác Áp dụng định lí sin : Vậy đạt max Vậy Câu 19: A + Ta dùng hình vẽ cộng dao động điều hòa + Vẽ OA = a hợp với Ox tia OB góc -\pi /2 Từ a vẽ song song với tia OB lấy điểm C, dựng hình bình hành OACB, ta thấy OC = cm góc Theo định lí sin : OB = AC, Vậy AB = AC max Câu 20: B ta viết lại phương trình dao động thành phần sau: =>Hai dao động vuông pha nên ta có hệ thức: x1 x2 khơng thể cực đại, cực tiểu, Câu 21: B Câu 22: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Hai dao động thành phần lệch pha Câu 23: B Câu 24: D ta có dao động tổng hợp có li độ giảm,khi ta có đạt cực đại dao động tổng hợp giảm nên vật li độ =0 giảm Câu 25: B ... độ dao động tổng hợp: Câu 3: B Biên độ dao động tổng hợp :A = => => nghiệm Câu 4: A Vận tốc cực đại Dùng hình học hệ tọa đọ xOy : Vẽ hợp với Ox góc Vẽ OA1 hợp với Ox góc Tổng hợp dao động... biên độ tổng hợp D Sai, dao động sớm pha dao động Câu 9: A Câu 10: C Ta có hợp lực cực đại Vẽ tổng hợp dao động, dùng định lí cos ta giải Câu 11: A Câu 12: D Ta có biên độ dao động tổng hợp A và:... vuông pha, biên độ dao động tổng hợp 10 cm Vận tốc cực đại Câu 15: B Hai dao động vuoob pha nên: Câu 16: B Phương trình dao động tổng hợp Giá trị cực đại lực tổng hợp tác dụng lên vật Câu 17:
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 – tổng hợp DDDH bằng phương pháp véc tơ quay , 18 – tổng hợp DDDH bằng phương pháp véc tơ quay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay