13 – thang sóng điện từ

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 13 Thang sóng điện từ Câu Sóng vơ tuyến ngắn sóng: A Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin nước B Bị phản xạ liên tiếp nhiều lần tầng điện li Mặt đất C Không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ D Ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền xa Câu Chọn phát biểu sai nói sóng vơ tuyến: A Các sóng trung ban ngày chúng bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền xa, ban đêm chúng bị tầng điện li phản xạ nên truyền xa B Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh C Các sóng cực ngắn khơng bị tầng điện li hấp thụ phản xạ, có khả truyền xa theo đường thẳng D Sóng ngắn lượng sóng lớn Câu Chọn phát biểu nói loại sóng vơ tuyến: A Sóng dài chủ yếu dùng để thơng tin nước B Sóng trung truyền xa vào ban ngày C Sóng ngắn có lượng nhỏ sóng dài sóng trung D Cả A, B, C Câu Sóng vơ tuyến có tần số lớn thuộc vùng: A sóng cực ngắn B sóng ngắn C sóng trung D sóng dài Câu Câu sai nói sóng( vơ tuyến) ngắn: A lan truyền chan không điện môi B không bị khơng khí hấp thụ số vùng bước sóng C Phản xạ tốt tầng điện ly mặt đất D Có bước sóng nhỏ 10 m Câu Trong loại sóng vơ tuyến thì: A sóng ngắn bị tầng điện li hấp thụ mạnh B sóng trung truyền tốt vào ban ngày C sóng dài truyền tốt nước D sóng cực ngắn phản xạ tốt tầng điện li Câu Sóng vơ tuyến truyền khơng gian là: A sóng cao tần biến điệu B sóng cao tần hình sin C Sóng âm tần biến điệu D sóng âm tần hình sin Câu Sắp xếp sau theo thứ tự tăng dần bước sóng? A Chàm, da cam, sóng vơ tuyến, hồng ngoại B Sóng vơ tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam C Chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vơ tuyến D Da cam, chàm, hồng ngoại, sóng vơ tuyến Câu Cho sóng sau đây: Ánh sáng hồng ngoại Tia tử ngoại Tia rơn ghen Sóng ngắn dùng cho truyền hình Thứ tự tần số tăng dần là: A → 1→ 2→ B 4→ → → Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 3→ 2→ 1→ D 2→ 3→ 1→ Câu 10 Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m thuộc loại loại sóng nêu đây? A Tia tử ngoại B Tia X C Ánh sáng nhìn thấy D Tia hồng ngoại ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B B Chính bị phạn xạ nhiều lần liên tiếp nên truyền xa đc dùng vô tuyến Câu 2: B Câu 3: A C sai: sóng ngắn có bước sóng ngắn sóng dài sóng trung nên có lượng lớn Câu 4: A Câu 5: D Sóng ngắn sóng điện từ có lượng lớn, bị tần điện li mặt đất phản xạ mạnh Vì từ đài phát mặt đất sóng ngắn truyền tới nơi mặt đất Dùng thơng tin liên lạc mặt đất Sóng ngắn có bước sóng nằm khoảng từ 10 đến 100m Sóng điện từ có bước sóng nhỏ 10 m sóng cực ngắn Câu 6: C Sóng dài khơng bị nước hấp thụ nên sóng dài truyền tốt nước Câu 7: A Câu 8: C Câu 9: A Câu 10: A ... C sai: sóng ngắn có bước sóng ngắn sóng dài sóng trung nên có lượng lớn Câu 4: A Câu 5: D Sóng ngắn sóng điện từ có lượng lớn, bị tần điện li mặt đất phản xạ mạnh Vì từ đài phát mặt đất sóng ngắn... thơng tin liên lạc mặt đất Sóng ngắn có bước sóng nằm khoảng từ 10 đến 100m Sóng điện từ có bước sóng nhỏ 10 m sóng cực ngắn Câu 6: C Sóng dài khơng bị nước hấp thụ nên sóng dài truyền tốt nước... file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 3→ 2→ 1→ D 2→ 3→ 1→ Câu 10 Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m thuộc loại loại sóng nêu đây? A Tia tử ngoại B Tia
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 – thang sóng điện từ , 13 – thang sóng điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay