7 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch

6 46 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phản ứng Phân hạch phản ứng Nhiệt hạch Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch : A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ Câu 2: Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng 235 Câu 3: Trong phân hạch hạt nhân 92 U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy Câu 4: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 5: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 6: Một nguyên tử 235U phân hạch tỏa 200MeV Nếu 2g chất bị phân hạch lượng tỏa A 9,6.1010J B 16.1010J C 12,6.1010J D 16,4.1010J Câu 7: Bom nhiệt hạch dùng làm phản ứng D + T → He + n + 18MeV Nếu có 1kmol He tạo thành lượng tỏa là: (khối lượng nguyên tử biết) A 23,5.1014J B 28,5.1014J C 25,5.1014J D 17,34.1014 J Câu 8: Một nhà máy điện nguyên tử dùng 235U phân hạch tỏa 200MeV Hiệu suất nhà máy 30% Nếu cơng suất nhà máy 1920MW khối lượng 235U cần dùng ngày: A 0,6744kg B 1,0502kg Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2,5964kg D 6,7455kg Câu 9: Độ hụt khối tạo thành hạt nhân 12 D 13 T 42 He ∆mD= 0,0024u;∆mT= 0,0087u;∆mHe = 0,0305u Phản ứng hạt nhân 12 D + 13 T → 42 He + 10 n tỏa hay thu lượng? A Tỏa 18,0614 eV B Thu 18,0614 eV C Thu 18,0614 MeV D Tỏa 18,0711 MeV Câu 10: Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: D + T→  + n Biết khối lượng hạt nhân D, T  mD = 2,0136u, mT = 3,0160u, m  = 4,0015u mn = 1,0087u; 1u = 931 (MeV/c2) Năng lượng toả kmol heli tạo thành A 1,09 1025 MeV B 1,74 1012 kJ C 2,89 1015 kJ D 18,07 MeV Câu 11: Hạt Triti (T) Dơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch tạo thành hạt  nơtrôn Cho biết độ hụt khối hạt ∆mT = 0, 0087u; ∆mD = 0, 0024u; ∆m  = 0, 0305u ,1u = 931 MeV/c2 Năng lượng tỏa từ phản ứng là: A 18,0614 J B 38,7296 MeV C 38,7296 J D 18,0614 MeV Câu 12: Phản ứng hạt nhân: D + D → He + n Cho biết độ hụt khối D 0,0024u tổng lượng nghỉ hạt trước phản ứng nhiều tổng lượng nghỉ hạt sau phản ứng 3,25 MeV, 1uc2 = 931 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân He A 7,7187 MeV B 7,7188 MeV C 7,7189 MeV D 7,7186 MeV Câu 13: Nhà máy điện hạt nhân có cơng suất phát điện 182.107 W, dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 với hiệu suất 30% Trung bình hạt U235 phân hạch toả lượng 200 MeV Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ khối lượng U235 nguyên chất A 2333 kg B 2461 kg C 2362 kg D 2263 kg Câu 14: Xét phản ứng nhiệt hạch 12 H + 12 H → 42 He + 10 n ; biết mH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = 1,0087u Với 1g 12 H nhiên liệu tỏa lượng A 7,6.1010J B 15,3.1010J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 4,8.1023J D 9,6.1023J Câu 15: Xét phản ứng nhiệt hạch 12 D + 12 D → 13 T +p Cho mD = 2,0136u; mT = 3,0160u, mp = 1,0073u, 1u = 931,5 MeV/c2 Tính lượng mà phản ứng tỏa A 2,54MeV B 3,63MeV C 4,65MeV D 5,21MeV Câu 16: Phản ứng nhiệt hạch xảy điều kiện A nhiệt độ bình thường B nhiệt độ cao C nhiệt độ thấp D áp suất cao Câu 17: Chọn câu trả lời Gọi k hệ số nhân nơtron Điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy A k < B k >  C k = D k  Câu 18: Trong lò phản ứng hạt nhân, vật liệu đóng vai trò “chất làm chậm” tốt nơtron ? A Kim loại nặng B Cadimi C Bêtơng D Than chì Câu 19: So sánh hai phản ứng hạt nhân toả lượng phân hạch nhiệt hạch Chọn kết luận đúng: A Một phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch B Cùng khối lượng, phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch C Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch D Phản ứng nhiệt hạch điều khiển phản ứng phân hạch khơng Câu 20: Người ta quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch A phản ứng nhiệt hạch toả lượng B nhiên liêu nhiệt hạch vô hạn C phản ứng nhiệt hạch “sạch” phản ứng phân hạch D lí Câu 21: Cho phản ứng hạt nhân: n+ 36 Li →  + 13 T +4,8MeV Phản ứng A phản ứng toả lượng B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D phản ứng phân hạch Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: A phản ứng phân hạch 230 90 226 Th → 88 Ra +  Phản ứng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 · B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D phản ứng toả lượng Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân: 12 D + 12 D → 32 He +n+3,25MeV Phản ứng A phản ứng phân hạch B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D phản ứng không toả, không thu lượng ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Phản ứng nhiệt hạch hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao Câu 2: A Phản ứng nhiệt hạch nguồn gốc lượng Mặt Trời Câu 3: B 235 Trong phân hạch hạt nhân 92 U , hệ số nhân notron k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ Câu 4: D Phóng xạ phân hạch hạt nhân phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 5: D Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 6: D 2g 235U có N = m.NA/A = 2.6,02.1023/235 = 5,123.1021 nguyên tử => 2g 235U bị phân hạch lượng tỏa ra: Q = 200N = 200 5,123.1021 MeV = 16,4.1010J Câu 7: D 1kmol He có 6,02.1026 ngun tử => 1kmol He tạo thành lượng tỏa : Q = 18.6,02.1026 = 1,0863.1028 MeV = 17,34.1014 J Câu 8: D Do hiệu suất nhà máy 30% nên lượng toàn phầnphản ứng phân hạch Urani cần cung cấp ngày là: A = P.t/H = 1920.106.86400/0,3 = 5,5296.1014 J Để tạo lượng toàn phần trên, số nguyên tử Urani cần phân hạch là: N = A/Q = 5,5296.1014/ 200.1,6.10-13 = 1,728.1025 hạt Khối lượng Urani cần thiết là: m = 1,728.1025.235/6,02.1023 = 6745,5g = 6,7455kg Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: D Ta có: (∆mHe - ∆mD - ∆mT).c2 = (0,0305 – 0,0024 – 0,0087).931,5 = 18,0711 MeV => Phản ứng Tỏa 18,0711 MeV Câu 10: B Phản ứng tảo lượng: Wtỏa = (mD + mT – m  – mn).c2 = 18,0614 MeV 1kmol He có N = 6,02.1026 hạt Năng lượng toả kmol heli tạo thành là: Q = 6,02.1026.Wtỏa = 1,74 1012 kJ Câu 11: D Năng lượng tỏa từ phản ứng là: Wtỏa = (∆mHe - ∆mD - ∆mT).c2 = (0,0305 – 0,0024 – 0,0087).931 = 18,0614 MeV Câu 12: B Ta có Wtỏa = (∆mHe - 2∆mD).c2 => 3,25 = ((∆mHe – 2.0,0024).931 => ∆mHe = 0,00829087u => Năng lượng liên kết hạt nhân He Wlk = ∆mHe.c2 = 7,7188 MeV Câu 13: A Vì hiệu suất phản ứng 30% nên lượng toàn phầnphản ứng cần cung cấp 365 ngày là: A = P.t/H = 182.107.365.86400/0,3 = 1,91318.1017 J Để tạo lượng toàn phần trên, số nguyên tử Urani cần phân hạch là: N = A/Q = 1,91318.1017/200.1,6.10-13 = 5,9787.1027 Khối lượng Urani cần thiết là: m = 5,9787.1027.235/6,02.1023 = 2333 kg Câu 14: A Phản ứng tỏa lượng; Wtỏa = (2.mH – mHe – mn).c2 = 3,1654 MeV 1g Hidro có N = 3,01.1023 hạt =>1g nhiên liệu 12 H tỏa lượng: Q = N.Wtỏa/2 = 1,505.1023 3,1654.1,6.10-13 = 7,6.1010J Câu 15: B Năng lượng mà phản ứng tỏa ra: Wtỏa = (2mD - mT + mp).c2 = (2.2,0136 - 3,0160 + 1,0073) 931,5 = 3,63MeV Câu 16: B Phản ứng nhiệt hạch xảy điều kiện nhiệt độ cao Câu 17: D Điều kiện để phản ứng dây chuyền xảy k  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: D Than chì đóng vai trò “chất làm chậm” tốt nơtron Câu 19: B Cùng khối lượng, phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch Câu 20: D Người ta quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch phản ứng nhiệt hạch toả lượng, nhiên liêu nhiệt hạch vô hạn, phản ứng nhiệt hạch “sạch” phản ứng phân hạch Câu 21: A phản ứng hạt nhân: phản ứng toả lượng Câu 22: D Vì phản ứng hạt nhân: nên phản ứng toả lượng phản ứng phóng xạ Câu 23: C phản ứng hạt nhân: phản ứng nhiệt hạch ... Một phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch B Cùng khối lượng, phản ứng nhiệt hạch toả lượng nhiều phản ứng phân hạch C Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch D Phản ứng nhiệt hạch. .. khiển phản ứng phân hạch khơng Câu 20: Người ta quan tâm đến phản ứng nhiệt hạch A phản ứng nhiệt hạch toả lượng B nhiên liêu nhiệt hạch vô hạn C phản ứng nhiệt hạch “sạch” phản ứng phân hạch. .. Cho phản ứng hạt nhân: n+ 36 Li →  + 13 T +4,8MeV Phản ứng A phản ứng toả lượng B phản ứng thu lượng C phản ứng nhiệt hạch D phản ứng phân hạch Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: A phản ứng phân hạch
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch , 7 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay