Đại cương về dao động điều hòa

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đại cương dao động điều hòa Câu 1: Một vật dao động điều hồ vật có li độ x1 = 3cm vận tốc v1 = 40cm/s, vật qua vị trí cân vật có vận tốc v2 = 50cm Li độ vật có vận tốc v3 = 30cm/s A 4cm B ±4cm C 16cm D 2cm Câu 2: Một chất điểm thực dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s biên độ A = 1m Tại thời điểm chất điểm qua vị trí cân vận tốc có độ lớn A 0,5m/s B 1m/s C 2m/s D 3m/s Câu 3: Phương trình dao động vật dao động điều hồ có dạng x = 6sin(10πt + π)(cm) Li độ vật pha dao động (-600) A -3cm B 3cm C 4,24cm D -3 cm Câu 4: Một vật dao động điều hoà, thời gian phút vật thực 30 dao động Chu kì dao động vật A 2s B 30s C 0,5s D 1s Câu 5: Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động x = 5cos(2πt +π/3)(cm) Vận tốc vật có li độ x = 3cm A 25,12cm/s B ±25,13cm/s C 12,56cm/s D 2,56cm/s Câu 6: Một vật dao động điều hồ có phương trình dao động x = 5cos(2πt +π/3)(cm) Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có li độ x = 3cm A -12cm/s2 B -120cm/s2 C 1,20m/s2 D - 60cm/s2 Câu 7: Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng dài 10cm thực 50 dao động thời gian 78,5 giây Tìm vận tốc gia tốc vật qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng vị trí cân Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A v = 0,16m/s; a = 48cm/s2 B v = 0,16m/s; a = 0,48cm/s2 C v = 16m/s; a = 48cm/s2 D v = 0,16cm/s; a = 28cm/s2 Câu 8: Một vật dao động điều hòa vật có li độ x1 = 3cm vận tốc vật v1 = 40cm/s, vật qua vị trí cân vận tốc vật v2 = 50cm/s Tần số dao động điều hòa A 10/ π (Hz) B (Hz)  C π (Hz) D 10(Hz) Câu 9: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 40cm Khi vật vị trí x = 10cm vật có vận tốc v = 20 π cm/s Chu kì dao động vật A 1s B s C 0,1s D 5s Câu 10: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8cm/s gia tốc vị trí biên 2m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 10cm; 1s B 1cm; 0,1s C 2cm; 0,2s D 20cm; 2s Câu 11: Một vật dao động điều hồ có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10cm Biên độ dao động vật A 2,5cm B 5cm C 10cm D 12,5cm Câu 12: Một vật dao động điều hoà quãng đường 16cm chu kì dao động Biên độ dao động vật A 4cm B 8cm C 16cm D 2cm Câu 13: Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng, q trình dao động vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 20cm đến 28cm Biên độ dao động vật A 8cm B 24cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 4cm D 2cm Câu 14: Vận tốc vật dao động điều hoà quan vị trí cân 1cm/s gia tốc vật vị trí biên 1,57cm/s2 Chu kì dao động vật A 3,14s B 6,28s C 4s D 2s Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 4Hz biên độ dao động 10cm Độ lớn gia tốc cực đại chất điểm A 2,5m/s2 B 25m/s2 C 63,1m/s2 D 6,31m/s2 Câu 16: Một chất điểm dao động điều hoà Tại thời điểm t1 li độ chất điểm x1 = 3cm v1 = 60 cm/s thời điểm t2 có li độ x2 = cm v2 = 60 cm/s Biên độ tần số góc dao động chất điểm A 6cm; 20rad/s B 6cm; 12rad/s C 12cm; 20rad/s D 12cm; 10rad/s Câu 17: Một vật dao động điều hồ với chu kì T = 2s, 2s vật quãng đường 40cm Khi t = 0, vật qua vị trí cân theo chiều dương Phương trình dao động vật A x = 10cos(2πt + π/2)(cm) B x = 10sin(πt - π/2)(cm) C x = 10cos(πt - π/2 )(cm) D x = 20cos(πt + π)(cm) Câu 18: Một vật dao động điều hồ xung quanh vị trí cân với biên độ dao động A chu kì T Tại điểm có li độ x = A/2 tốc độ vật A A T B 3 A T C 3 A T D 3 A 2T Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: Một chất điểm M chuyển động đường tròn với tốc độ dài 160cm/s tốc độ góc rad/s Hình chiếu P chất điểm M đường thẳng cố định nằm mặt phẳng hình tròn dao động điều hồ với biên độ chu kì A 40cm; 0,25s B 40cm; 1,57s C 40m; 0,25s D 2,5m; 1,57s Câu 20: Phương trình vận tốc vật dao động điều hoà v = -120cos20t(cm/s), với t đo giây Vào thời điểm t = T/6(T chu kì dao động), vật có li độ A 3cm B -3cm C 3 cm D -3 cm Câu 21: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A Tần số dao động B Chu kì dao động C Chu kì riêng dao động D Tần số riêng dao động Câu 22: Chọn kết luận nói dao động điều hồ cuả lắc lò xo: A Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian C Quỹ đạo đoạn thẳng D Quỹ đạo đường hình sin Câu 23: Chọn phát biểu sai nói dao động điều hồ: A Vận tốc ln trễ pha π /2 so với gia tốc B Gia tốc sớm pha π so với li độ C Vận tốc gia tốc ngược pha D Vận tốc sớm pha π /2 so với li độ Câu 24: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A Cùng pha với vận tốc B Ngược pha với vận tốc C Sớm pha π /2 so với vận tốc D Trễ pha π /2 so với vận tốc Câu 25: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hồ có dạng A Đường parabol B Đường tròn C Đường elip D Đường hypebol Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: Đồ thị biểu diễn biến thiên gia tốc theo li độ dao động điều hồ có dạng A Đoạn thẳng B Đường thẳng C Đường hình sin D Đường parabol Câu 27: Chọn phát biểu Biên độ dao động lắc lò xo khơng ảnh hưởng đến A Tần số dao động B Vận tốc cực đại C Gia tốc cực đại D Động cực đại Câu 28: Trong phương trình dao động điều hồ x = Acos(ωt + φ), đại lượng ω, φ, (ωt + φ) đại lượng trung gian cho phép xác định A Li độ pha ban đầu B Biên độ trạng thái dao động C Tần số pha dao động D Tần số trạng thái dao động Câu 29: Chọn phát biểu không Hợp lực tác dụng vào chất điểm dao động điều hoà A Có biểu thức F = - kx B Có độ lớn không đổi theo thời gian C Luôn hướng vị trí cân D Biến thiên điều hồ theo thời gian Câu 30: Con lắc lò xo dao động điều hoà gia tốc a lắc A a = 2x2 B a= -  x C a = - 4x2 D a = 4x ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B vmax = Aω → A = A2 = x2 + => = => ω = 10 → A = X= = ± (cm) Câu 2: C = Aω = (m/s) Câu 3: D cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A phút = 60 (s) → 30 dao động 1 (s) → dao động => T = (s) Câu 5: B Khi x = => v = ± Câu 6: B a = - ω2x = - 40.x = -120cm/s2 Câu 7: A = ± 25,13cm/s A=5 78,5 (s) → 50 dao động (s) → 78,5/50 dao động => T = 1,57 (s) a = - ω2x = - (- 3) = 48 (cm/s2) v= = 16 (cm/s) Câu 8: B Khi vật qua vị trí cân vận tốc vật đạt giá trị lớn Câu 9: B ω= T= (s) Câu 10: D = → ω = 3,18rad/s → A = 20cm => T = (s) Câu 11: B A = = cm Câu 12: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 4A → 16 => A = cm Câu 13: C Câu 14: C VTCB: v = A ω VTB: a = A ω2 → ω = 1,57 → T = (s) Câu 15: C f = Hz; A = 10 cm f= = → ω = 8π rad amax = A ω2 = 10.( 8π)2 = 6316 cm/s2 Câu 16: A A2 = x12 + (1) A2 = x22 + + Thay => ω = 20rad/s = 18 + vào (1) Câu 17: C => -> φ = rad S = 40 = 4A -> A = 10 cm ; ω = = rad/s cm Câu 18: B Áp dụng cơng thức Câu 19: B Ta có: R.ω = 160 cm/s ω = rad => R = 40 cm => A = R = 40 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ω = rad => T = = 1,57 (s) Câu 20: D Ta có : ω = 20 rad/s; A = 6cm -> Câu 21: B Câu 22: C Câu 23: C Câu 24: C Câu 25: C Câu 26: A Câu 27: A Câu 28: D Câu 29: B Câu 30: B ... ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A Tần số dao động B Chu kì dao động C Chu kì riêng dao động D Tần số riêng dao động Câu 22: Chọn kết luận nói dao động điều hồ cuả lắc lò xo:... Một vật dao động điều hoà quãng đường 16cm chu kì dao động Biên độ dao động vật A 4cm B 8cm C 16cm D 2cm Câu 13: Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương thẳng đứng, q trình dao động vật lò... vật dao động điều hòa vật có li độ x1 = 3cm vận tốc vật v1 = 40cm/s, vật qua vị trí cân vận tốc vật v2 = 50cm/s Tần số dao động điều hòa A 10/ π (Hz) B (Hz)  C π (Hz) D 10(Hz) Câu 9: Một vật dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về dao động điều hòa , Đại cương về dao động điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay