27 ghép các lò xo

5 46 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 27 - Ghép xo Câu Ban đầu dùng xo treo vật M tạo thành lắc xo dao động với biên độ A Sau lấy xo giống hệt xo nối thành xo dài gấp đơi, treo vật M vào xo kích thích cho hai hệ dao động Biết hệ cũ Biên độ dao động hệ là: A A' = A B A' = √2 A C A' = A/2 D A' = A Câu Cho hai xo có độ cứng k1 k2 +: Khi hai xo ghép song song mắc vào vật M = kg dao động với chu kì T = 2π/3 s +: Khi hai xo ghép nối tiếp mắc vào vật M = kg dao động với chu kì T' = 3T/√2 s Độ cứng k1, k2 hai xo là: A 30 N/m ; 60 N/m B 10 N/m ; 20 N/m C N/m ; 12 N/m D Đáp số khác Câu Khi treo vật có khối lượng m vào xo K1 vật dao động với chu kỳ T1 = 0,8 s Nếu treo vật vào xo có độ cứng K2 vật dao động với chu kỳ T2 = 0,6 s Khi mắc vật m vào hệ xo mắc song song chu kỳ dao động vật m là: A T=0,48 s B T = s C T = 1,4 s D T = 0,7 s Câu Một xo có độ cứng 50 N/m, mắc với vật m hệ dao động với chu kì s, người ta cắt xo làm hai phần ghép hai xo song song nhau, gắn vật vào hệ xo cho dao động hệ có chu kì bao nhiêu? A 0,5 s B 0,25 s C s D s Câu Hai xo L1 L2 có độ dài Khi treo vật m vào xo L1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3s, treo vật vào xo L2 chu kỳ dao động vật 0,4s Nối hai xo với hai đầu để xo độ dài treo vật vào hệ hai xo chu kỳ dao động vật là: A 0,12s B 0,24s C 0,36s D 0,48s Câu Một vật nặng treo vào xo có độ cứng k1 dao động với tần số f1, treo vào xo có độ cứng k2 dao động với tần số f2 Dùng hai xo mắc song song với treo vật nặng vào vật dao động với tần số bao nhiêu? A B C f12  f 22 f1  f f1 f f12  f 22 f1 f f1  f Câu Dùng hai xo giống nhau, ghép nối tiếp với nhau, mắc vào vật để tạo thành hệ dao động so với lắc tạo xo với vật thì: A Chu kỳ tăng √2 lần D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Chu kỳ giảm lần C Chu kỳ giảm √2 lần D Chu kỳ không thay đổi Câu Hai xo L1 L2 độ dài tự nhiên l0 Khi treo vật có khối lượng 0,8 Kg vào L1 dao động với chu kỳ T1 = 0,3 s ; treo vật vào xo L2 chu kỷ T2 = 0,4 s Nối L1 ; L2 thành xo dài gấp đôi Muốn chu kỳ dao động hệ 0,35 s phải tăng hay giảm khối lượng vật bao nhiêu? A Tăng khối lượng vật thêm 40,8 g B Tăng khối lượng vật thêm 408 g C Giảm khối lượng vật 408 g D Kết khác Câu Cho hai xo có độ cứng k1 k2 Khi hai xo ghép song song mắc vật M = kg dao động với chu kì T = 2π/3 s Khi hai xo ghép nối tiếp mắc vật M = kg dao động với chu kì T' = 3T/√2 Độ cứng hai xo : A 30 N/m; 60 N/m B 10 N/m; 20 N/m C N/m; 12 N/m D Đáp án khác Câu 10 Hai xo có độ cứng k1 k2 Khi treo vật khối lượng m = 425 g vào hai xo ghép nối tiếp chu kì dao động 0,65 s, treo vật vào hai xo ghép song song chu kì dao động 3/13 s Tính chu kì lắc treo vật vào k1, k2 A 0,35 ; 0,6 B 0,25 ; 0,6 C 0,4 ; 0,5 D 0,2 ; 0,35 Câu 11 Một cầu nhỏ gắn vào xo có độ cứng k hệ dao động với chu kì T Biết độ cứng xo tỷ lệ nghịch với chiều dài Hỏi phải cắt xo thành phần để treo cầu vào phần chu kì dao động hệ T/4: A 16 phần B phần C phần D 12 phần Câu 12 Một vật khối lượng m, gắn vào xo có độ cứng k1 dao động với chu kỳ s; gắn vào xo có độ cứng k2 dao động với chu kỳ 2√2 s Khi gắn vào xo có độ cứng k = 4k1 + k2/2 dao động với chu kỳ bằng: A 5,00 s B 1,97 s C 2,40 s D 3,20 s Câu 13 Một lắc xo cấu tạo xo đồng có độ dài tự nhiên ℓ vật nhỏ khối lượng m Chu kỳ dao động riêng lắc 3,0 s Nếu cắt ngắn xo 30 cm chu kỳ dao động riêng lắc 1,5 s Độ dài ban đầu ℓ xo A 30 cm B 50 cm C 40 cm D 60 cm Câu 14 Một vật có khối lượng m treo vào xo độ cứng k1 chu kỳ dao động T1 = s Thay xo có độ cứng k2 chu kỳ dao động T2 = 1,8 s Thay xo khác có độ cứng k = 3k1 + 2k2 là: A 0,98 s B 0,85 s C 4,29 s D 2,83 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Cho lắc xo đồng có độ cứng 12 N/m độ dài tự nhiên 50 cm Cắt thành hai xo, xo L1 có độ dài 20 cm xo L2 có độ dài 30 cm Ghép hai xo song song với gắn vào vật nhỏ để tạo thành lắc xo Khi vật nhỏ đứng cân độ biến dạng hai xo L1 L2 tương ứng A cm; 12 cm B cm; cm; C cm; cm D 12 cm; 16 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Khi hai xo mắc để thành xo có chiều dài gấp đơi → Mắc nối tiếp → Độ cứng xo sau mắc Cơ không đổi nên: Câu 2: C Ghép song song: Ghép nối tiếp: Từ (1) (2) suy Câu 3: A Ta có: Hai xo mắc song song ta có Câu 4: A Người ta cắt xo làm =>mỗi xo có độ cứng 100 N/m Lấy xo mắc song song =>lò xo có độ cứng 200 N/m =>T tăng giảm lần k tăng lần Câu 5: B T = 2π Ta thấy : Câu 6: A Ta có =>T = 0,24s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: A Dùng xo mắc nối tiếp với =>kgiảm lần =>chu kì tăng Câu 8: C lần • •Khi mắc thành xo có chiều dài gấp đơi →Mắc nối tiếp → Cần giảm khối lượng vật 408 g Câu 9: C +)Mắc song song: (1) +)Mắc nối tiếp: => (2) Giải hệ (1) (2) => Câu 10: B Trong trường hợp mắc song song k = k1+k2 nên Trong trường hợp mắc nối tiếp nên Giải nghiệm T1, T2 0,25 0,65 Câu 11: A Ta có, chu kỳ dao động lắc xo: để chu kỳ T giảm lần độ cứng xo tăng 16, mà độ cứng xo tỷ lệ nghịch với chiều dài xo nên phải giảm chiều dài xo 16 lần, tức ta cắt xo thành 16 phần Câu 12: C Khi K=4K_1 Tương tự ta có Khi K= Câu 13: C Từ cơng thức tính chu kì ta thấy Câu 14: B Từ cơng thức tính chu kỳ lắc xo =>khi thay xo có độ cứng Câu 15: C Ta có: ta có biểu thức tính chu kỳ lắc là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... lắc lò xo đồng có độ cứng 12 N/m độ dài tự nhiên 50 cm Cắt thành hai lò xo, lò xo L1 có độ dài 20 cm lò xo L2 có độ dài 30 cm Ghép hai lò xo song song với gắn vào vật nhỏ để tạo thành lắc lò xo. .. 2: C Ghép song song: Ghép nối tiếp: Từ (1) (2) suy Câu 3: A Ta có: Hai lò xo mắc song song ta có Câu 4: A Người ta cắt lò xo làm =>mỗi lò xo có độ cứng 100 N/m Lấy lò xo mắc song song = >lò xo có... chu kỳ dao động lắc lò xo: để chu kỳ T giảm lần độ cứng lò xo tăng 16, mà độ cứng lò xo tỷ lệ nghịch với chiều dài lò xo nên phải giảm chiều dài lò xo 16 lần, tức ta cắt lò xo thành 16 phần Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 ghép các lò xo , 27 ghép các lò xo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay