Ôn tập dao động cơ học đề 1

12 21 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ôn tập dao động học - Đề Câu 1: Tại thời điểm t tích li độ vận tốc vật dao động điều hòa âm (xv < 0), đó: A Vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương B Vật chuyển động chậm dần biên C Vật chuyển động nhanh dần vị trí cân D Vật chuyển động chậm dần theo chiều âm Câu 2: Khi vật dao động điều hòa qua vị trí cân thì: A vận tốc vật cực đại B Vận tốc vật cực tiểu C Gia tốc vật cực tiểu D Tốc độ vật cực đại Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = cos(4 π t + π /6),x tính cm,t tính s Chu kỳ dao động vật A 1/8 s B s C 1/4 s D 1/2 s Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo độ cứng 36 N/m vật nhỏ khối lượng 100g Lấy π = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A 6Hz B 3Hz C 12Hz D 1Hz Câu 5: Biên độ dao động cưỡng ổn định không phụ thuộc vào: A tần số ngoại lực cưỡng tác dụng lên vật dao động B lực cản môi trường C biên độ ngoại lực cưỡng tác dụng lên vật dao động D pha ban đầu ngoại lực biến thiên điều hòa tác dụng lên vật dao động Câu 6: Một vật dao động theo phương trình x = 0,04cos(10 πt – π/4 ) ( m ) Tính tốc độ cực đại gia tốc cực đại vật A π m/s; 40 m/s2 B 0,4 π m/s; 40 m/s2 C 40 π m/s; m/s2 D 0,4 π m/s; 4m/s2 Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T = 1s Tại thời điểm t1 đó, li độ vật -2cm Tại thời điểm t2 = t1 + 0,25 (s), vận tốc vật giá trị A - π cm/s B π cm/s C -2 π cm/s D π cm/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = cos(4 π t + π /6) cm Kể từ thời điểm véctơ gia tốc đổi chiều lần đầu tiên, thời gian 5,1 s sau vật qua vị trí mà lực kéo độ lớn độ lớn lực kéo cực đại lần? A 41 B 20 C 40 D 21 Câu 9: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên theo chiều âm thì: A Vận tốc ngược chiều với gia tốc B Độ lớn vận tốc gia tốc tăng C Vận tốc gia tốc giá trị âm D Độ lớn vận tốc gia tốc giảm Câu 10: (ĐH - 2009) Một vật dao động điều hòa phương trình x = Acos(ωt + φ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức là: A B C v2  v  v  2  a2    a2  a2  a2  A2  A2  A2  A2 v2  Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Mốc vị trí cân Khi vật dao động với phương trình x1 = A1 cos(ωt +π/3) (cm) W1 Khi vật dao động với phương trình x2 = A2 cos(ωt – π/6) (cm) 3W1 Khi dao động vật làtổng hợp hai dao động điều hòa vật A 4W1 B 3W1 C W1 D W1 Câu 12: Một cầu khối lượng m = 200g treo vào đầu lò xo chiều dài tự nhiên l0 = 35cm, độ cứng k = 100N/m, đầu cố định Lấy g = 10m/ s2 Chiều dài lò xo vật dao động qua vị trí độ lớn lực đàn hồi cực tiểu? Biết biên độ dao động vật cm A 33 cm B 35 cm C 39cm D 37cm Câu 13: Trong chu kỳ vật 20 cm, T = 2s, Viết phương trình dao động vật biết t = vật vị trí biên dương A x = 5cos( πt + π) cm D  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B x = 10cos(πt ) cm C x = 10cos(πt + π) cm D x = 5cos(πt ) cm Câu 14: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = cos(ωt - 2π/3) cm Trong giây vật quãng đường 6cm Trong giây thứ 2013 vật quãng đường A cm B cm C 4cm D cm Câu 15: Một vật dao động hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A 1/4 B 4/3 C 3/4 D 1/2 Câu 16: Vật dao động điều hòa biết phút vật thực 120 dao động, chu kỳ vật đươc 16 cm, viết phương trình dao động vật biết t = vật qua li độ x = -2 theo chiều dương A x = 8cos( π t - 2π /3) cm B x = 4cos( π t - π /3) cm C x = 4cos( 4π t + π/3) cm D x = 16cos( π t - π /3) cm Câu 17: Vật dao động điều hòa phương trình x = 4cos( 4πt + π/6) cm Thời điểm vật qua vị trí li độ x = 2cm theo chiều dương là: k A t =  + (s) ( k = 1,2,3 ) k B t = + (s) ( k = 0,1,2…) 24 k C t = (s) ( k = 0,1,2…) k D t =  + (s) ( k = 1,2,3…) Câu 18: Một lắc đơn chiều dài = 64cm khối lượng m = 100g Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc 60 thả nhẹ cho dao động Sau 20 chu kì biên độ góc 30 Lấy g = π2 = 10m/s2 Để lắc dao động trì với biên độ góc 60 phải dùng máy đồng hồ để bổ sung lượng cơng suất trung bình A 0,083mW B 17mW C 0,077mW D 0,77mW Câu 19: Hai lắc đơn treo cạnh tần số dao động bé f1 f2 với f1 < f2 Kích thích để hai lắc dao động điều hòa mặt phẳng thẳng đứng Thời gian hai lần liên tiếp hai lắc qua vị trí cân theo chiều Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A B C f1 f f  f1 f  f1 f  f1 D f2 - f1 Câu 20: Một lắc lò xo dao động với chu kỳ T = 0,4s Nếu tăng biên độ dao động lắc lên lần chu kỳ dao động vật thay đổi nào? A Tăng lên lần B Giảm lần C Không đổi D đáp án khác Câu 21: Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân , lò xo dãn đoạn ∆l Cơng thức tính chu kỳ dao động điều hòa lắc là? A T = 2 l g B T = 2 l g C T = 2 g l g l Câu 22: Một lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ độ cứng 50 N/m, vật khối lượng kg, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng Tại thời điểm vật gia tốc 75 cm/s2 vận tốc 15 √3 cm/s Biên độ dao động A cm B cm C cm D 10 cm Câu 23: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt +π) Hãy xác định tỉ số tốc độ trung bình vận tốc trung bình vật thực dao động khoảng thời gian 3T/4, kể từ thời điểm ban đầu? A B C D Câu 24: Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52 cm đến 64 cm Thời gian ngắn chiều dài lò xo giảm từ 64 cm đến 61 cm 0,3 s Thời gian ngắn chiều dài lò xo tăng từ 55 cm đến 58 cm A 0,6 s B 0,15 s D T = 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 0,3 s D 0,45 s Câu 25: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi gia tốc rơi tự g = 10 m/s2, độ cứng lò xo k = 50 N/m Bỏ qua khối lượng lò xo Khi vật dao động lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo lên giá treo N N Tốc độ cực đại vật A 40√5 cm/s B 60√5 cm/s C 30√5 cm/s D 50√5 cm/s Câu 26: Gọi x dao động tổng hợp hai dao động phương : x1 = 10cos(ωt + φ1) x2 = Acos(ωt + φ2) Biết x1 = – 5cm x = – 2cm ; x2 = x = – 5√3 cm | φ1 – φ2 | < π/ Biên độ dao động tổng hợp bằng: A 10cm B 2cm C 16 cm D 14 cm Câu 27: Cho hai chất điểm dao động điều hòa phương, tần số, phương trình dao động x1 =A1 cos(ωt + φ1); x2 =A2 cos(ωt + φ-2) Trong x tính (cm), t tính giây (s) Cho biết : 3x12 + 4x22 = 43 Khi chất điểm thứ li độ x1 =3 cm vận tốc cm/s Khi vận tốc chất điểm thứ hai A cm/s B cm/s C cm/s D 12 cm/s Câu 28: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg lò xo độ cứng k = 20 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,01 Từ vị trí lò xo khơng bị biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu m/s thấy lắc dao động tắt dần giới hạn đàn hồi lò xo Lấy g = 10 m/s2 Độ lớn lực đàn hồi cực đại lò xo trình dao động A 1,98 N B N C 2,98 N D 1,5 N Câu 29: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g = 10 m/s2 Tính vận tốc cực đại mà vật đạt trình dao động quãng đường mà vật động lần A 40√2 cm/s; 3,43 cm B 40√2 cm/s; 7,07 cm C 40cm/s; 25 cm D 40√2 cm/s; 25 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30: Treo lắc đơn thực dao động bé thang máy đứng yên với biên độ góc 0,1rad Lấy g=9,8m/s2 Khi vật nặng lắc qua vị trí cân thang máy đột ngột lên thẳng đứng với gia tốc a=4,9m/s2 Sau lắc dao động điều hòa hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc A 0,057rad B 0,082rad C 0,032rad D 0,131rad ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Tại thời điểm t tích li độ vận tốc vật dao động điều hòa âm => x,v chuyển động chiều => x hướng VTCB Câu 2: D Khi vật dao động điều hòa qua vị trí cân li độ gia tốc vật đạt cực tiểu, tốc độ đạt giá trị cực đại Câu 3: D Chu kì vật là: T = Câu 4: A = 0,5s f = = = Do động lắc biến thiên theo thời gian với tần số lần tần số vật => Động biến thiên với tần số : f' = 2f = Hz Câu 5: D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc: Tần số ngoại lực cưỡng lực cản môi trường, biên độ ngoại lực tác dụng lên vật Câu 6: B Vật đạt tốc độ cực đại qua VTCB vận tốc vật là: Vmax = ωA = 0,04.10 π= 0,4 π m/s Gia tốc đạt cực đại biên gia tốc cực đại vậ là: a = ω2A = (10 π)2.0,04 = 40 m/s Câu 7: D Câu 8: A Vectơ gia tốc đổi chiều vị trí biên gia tốc sớm pha li độ π rad => Pha ban đầu gia tốc là: φ = -π/6 => gia tốc đổi chiều lần qua biên dương , vật biên âm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: T = = 0,5s => t = 5,1s = 10T + T Do lực kéo pha với phương trình li độ vật chu kì lần lực kéo nửa lực kéo cực đại Mặt khác: Fk = -kx => Fk = x = Khoảng thời gian vật từ biên dương đến vị trí A/2 t' = = < ==> Trong khoảng thời gian t vật qua vị trí lực kéo 1/2 lực kéo cực đại là: x = 4.10 +1 = 41 lần Câu 9: A Khi vật từ VTCB biên vận tốc gia tốc chiều độ lớn vận tốc giảm dần độ lớn gia tốc tăng dần => B,D sai Vật chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên theo chiều âm vận tốc chuyển động từ biên âm tới VTCB => v < 0, gia tốc chuyển động từ VTCB tới biên dương => a > => Vận tốc gia tốc chiều vận tốc nhỏ 0; gia tốc lớn Câu 10: C Ta cơng thức độc lập với thời gian: A2 = x2 + A2 = + (1) Do gia tốc a ngược pha với li độ nên x li độ x a gia tốc là: a = - ω2x => a2 = ω4x2 (1) A2 = + Câu 11: A Câu 12: B Độ giãn lò xo VTCb là: ∆ = mg/k = 0,02m = 2cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ∆l < A => Fđh = vị trí lò xo khơng biến dạng => Chiều dài lò xo vật dao động qua vị trí độ lớn lực đàn hồi cực tiểu 35 cm Câu 13: D ω= rad/s Quãng đường vạt chu kì là: S = 4A => A = 5cm Tại thời điểm ban đầu vật biên dương => pha ban đầu vật => phương trình dao động vật : x = 5cos(πt ) cm Câu 14: C Câu 15: A Câu 16: B dao động = chu kì => phút vật thực 120 dao động tức là: 120T = 60s => T = 0,5s => ω = π rad/s Trong chu kỳ vật đươc 16 cm tức là: 4A =16 cm => A = 4cm ( Quãng đường vật chu kì 4A) t = vật qua li độ x = -2 theo chiều dương => Pha ban đầu vật là: φ = π/3 => Phương trình dao động vật là: x = 4cos( πt -2 π /3) cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: B Do f1 > f2 => T1 < T2 => Khi xảy tượng trùng phùng thì: nT1 = (n-1)T2 => n = Thời gian lắc gặp là: t == nT1 = (n-1)T2 = = Câu 20: C Chu kì lắc lò xo không phụ thuộc vào biên độ dao động nên tăng biên độ chu kì khơng thay đổi Câu 21: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: B ω = rad/s Áp dụng cơng thức độc lập với thời gian ta có: A2 = + Câu 23: B Câu 24: B Câu 25: B => A = cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: D Câu 27: C Câu 28: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: A Câu 30: B ... đại tỉ số động vật A 1/ 4 B 4/3 C 3/4 D 1/ 2 Câu 16 : Vật dao động điều hòa biết phút vật thực 12 0 dao động, chu kỳ vật đươc 16 cm, viết phương trình dao động vật biết t = vật qua li độ x = -2 theo... 11 : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Mốc vị trí cân Khi vật dao động với phương trình x1 = A1 cos(ωt +π/3) (cm) W1 Khi vật dao động với phương trình x2 = A2 cos(ωt – π/6) (cm) 3W1 Khi dao. .. Hotline : 096.79.79.369 A B C f1 f f  f1 f  f1 f  f1 D f2 - f1 Câu 20: Một lắc lò xo dao động với chu kỳ T = 0,4s Nếu tăng biên độ dao động lắc lên lần chu kỳ dao động vật có thay đổi nào? A
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập dao động cơ học đề 1 , Ôn tập dao động cơ học đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay