7 quang phổ hydro đề 2

7 23 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Quang phổ Hydro - Đề Câu 1: Trong nguyên tử hyđrô, xét mức lượng từ K đến P có khả kích thích để êlêctrơn tăng bán kính quỹ đạo lên lần ? A B C D Câu 2: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn từ quỹ đạo L chuyển quỹ đạo K có lượng EK = –13,6eV Bước sóng xạ phát λ =0,1218 µm Mức lượng ứng với quỹ đạo L : A 3,2eV B –3,4eV C –4,1eV D –5,6eV Câu 3: Chùm nguyên tử H trạng thái bản, bị kích thích phát sáng chúng phát tối đa vạch quang phổ Khi bị kích thích electron nguyên tử H chuyển sang quỹ đạo : A M B L C O D N Câu 4: Khi êlectrôn nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng En = -0,85eV sang quĩ đạo dừng có lượng E = -13,60eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng A 0,0974 μm B 0,4340 μm C 0,4860 μm D 0,6563 μm Câu 5: Trong nguyên tử hiđrô,bán kính Bo r o = 5,3.10-11m Bán kính quỹ đạo dừng N A 47,7.10-11m B 84,8.10-11m C 21,2.10-11m D 132,5.10-11m Câu 6: Cho bán kính quỹ đạo Bo thứ 0,53.10 10 m Bán kính quỹ đạo Bo thứ năm là: A 2,65 10-10 m B 0,106 10-10 m C 10,25 10-10 m D 13,25 10-10 m Câu 7: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng -1,514 eV sang trang thái dừng có lượng -3,407 eV nguyên tử phát xạ có tần số A 2,571.1013 Hz B 4,572.1014Hz C 3,879.1014Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 6,542.1012Hz Câu 8: Khi êlectrôn (êlectron) nguyên tử hiđrơ chuyển từ quĩ đạo dừng có lượng -0,85 eV sang quĩ đạo dừng có lượng -13,60 eV ngun tử phát xạ điện từ có bước sóng: A 0,4340 µm B 0,4860 µm C 0,0974 µm D 0,6563 µm Câu 9: Một nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có lượng E M = -1,5eV sang trạng thái lượng EL = -3,4ev Bước sóng xạ phát là: A 0,434µm B 0,486µm C 0,564µm D 0,654µm Câu 10: Bước sóng dài dãy Banme 0,6560 μm Bước sóng dài dãy Laiman 0,1220 μm Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman là: A 0,0528 μm B 0,1029 μm C 0,1112 μm D 0,1211 μm Câu 11: Khi electron quĩ đạo dừng thứ n lượng ngun tử Hydro tính theo cơng thức En = -13,6/n2 (eV) Khi electron nguyên tử Hydro chuyển từ quĩ đạo dừng thứ n = sang quĩ đạo dừng n = nguyên tử Hydro phát photon ứng với xạ có bước sóng bằng: A 0,4350 µm B 0,4861 µm C 0,6576 µm D 0,4102 µm Câu 12: Bước sóng dài dãy Banme 0,6560 µm Bước sóng dài dãy Laiman 0,1220 µm Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman là: A 0,0528µm B 0,1029µm C 0,1112µm D 0,1211µm Câu 13: Hai vạch quang phổ có bước sóng dài dãy Laiman có bước sóng λ1= 0,1216µm λ2= 0,1026µm Bước sóng dài vạch quang phổ dãy Banme A 0,5875µm B 0,6566µm C 0,6873µm D 0,7260µm Câu 14: Bước sóng vạch quang phổ dãy Laiman λ o = 122nm, vạch Hatrong dãy Banme λ = 656nm Bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman A 10,287nm B 102,87nm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 20,567nm D 205,67nm Câu 15: Bước sóng hai vạch H a Hbtrong dãy Banme λ1= 656nm λ2 = 486nm Bước sóng vạch quang phổ dãy Pasen A 1,8754µm B 0,18754µm C 18,754µm D 187,54µm Câu 16: Trong quang phổ vạch ngun tử hiđrơ, vạch ứng với bước sóng dài dãy Laiman λ1= 0,1216µm vạch ứng với chuyển electron từ quỹ đạo M quỹ đạo K có bước sóng λ2= 0,1026µm Hãy tính bước sóng dài λ3 dãy Banme: A 6,566µm B 65,66µm C 0,6566µm D 0,0656µm Câu 17: Trong quang phổ vạch hiđrô cho biết vạch màu đỏ màu tím có bước sóng Ha = 0,6563µm Hd = 0,4102µm Bức sóng ngắn dãy Pasen : A 1,0939µm B 0,1094 µm C 0,7654 µm D 0,9734 µm Câu 18: Biết mức lượng ứng với quĩ đạo dừng n nguyên tử hiđrô : E n = -13,6/n2 (eV); Electron nguyên tử hiđrơ trạng thái kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quĩ đạo tăng lên lần Khi chuyển dời mức nguyên tử phát xạ có lượng lớn A 13,6 eV B 12,1 eV C 10,2 eV D 4,5 eV Câu 19: Mức lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hiđrô từ E1 = - 13,6 eV; E2 = - 3,4 eV; E3 = - 1,5 eV; E4 = - 0,85 eV Nguyên tử trạng thái có khả hấp thụ phơtơn có lượng để nhảy lên mức trên: A 12,2 eV B 3,4 eV C 10,2 eV D 1,9 eV Câu 20: Trong nguyên tử hiđrô mức lượng ứng với quỹ đạo dừng thứ n cho bởi: En= - 13,6/n² Năng lượng ứng với vạch phổ H B là: A 2,55 eV B 13,6 eV C 3,4 eV D 1,9 eV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: Các mức lượng nguyên tử H trạng thái dừng xác định công thức En= -13,6/n² (eV) Tính tần số xạ có bước sóng dài dãy Banme: A 2,315.1015 Hz B 2,613.1015 Hz C 2,463.1015 Hz D 2,919.1015 Hz E 4,56.1014 Hz Câu 22: Khi electron chuyển từ mức lượng ứng với n = n = phát xạ có tần số: A 2,9.1014 Hz B 2,9.1015 Hz C 2,9.1016 Hz D 2,9.1017 Hz Câu 23: Năng lượng quỹ đạo dừng thứ n nguyên tử hiđro tính hệ thức: En = -13,6/n² (eV) Tính bước sóng giới hạn dãy quang phổ Banme (do electron chuyển từ quỹ đạo có mức cao mức n = 2): A λ =0,657µm , λ’ = 0,365µm B λ =1,05.1012m , λ’ = 0,584.1012m C λ =6,57µm , λ’ = 3,65µm D λ =1,26.10-7m , λ’ = 0,657.10-7m Câu 24: Cho biết lượng cần thiết tối thiểu để bứt điện tử khỏi nguyên tử Hyđrô từ trạng thái 13,6 eV Tính bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen Biết chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K, nguyên tử Hyđrô phát phơtơn có bước sóng λo = 0,1026µm A Khơng xác định B λmin= 0,8321 µm C λmin= 0,1321 µm D λmin= 0,4832 µm Câu 25: Bước sóng dài dãy Banme 0,6560µm Bước sóng dài dãy Laiman 0,1220µm Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman là: A 0,0528µm B 0,1029µm C 0,1112µm D 0,1211µm Câu 26: Bước sóng vạch quang phổ thứ dãy Laiman 1220 nm, bước sóng vạch quang phổ thứ thứ hai dãy Banme 0,656  m 0,4860  m Bước sóng vạch thứ ba dãy Laiman A 0,0224  m B 0,4324  m C 0,0975  m D 0,0975nm Câu 27: Khi chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L, nguyên tử Hyđrô phát phơtơn có bước sóng 0,6563 mm Khi chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L, ngun tử Hyđrơ phát phơtơn có bước sóng 0,4861 mm Khi chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo M, ngun tử Hyđrơ phát phơtơn có bước sóng A 1,1424 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,1702mm C 1,8744mm D 0,2793 mm Câu 28: Theo thuyết Bo ,bán kính quỹ đạo thứ electron nguyên tử hidro = 5,3.1011m, cho số điện k= 9.109 Hãy xác định vận tốc góc electron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo A 6,8.1016rad/s B 2,4.1016rad/s C 4,6.1016rad/s D 4,1.1016rad/s Câu 29: nguyên tử hiđrô gồm hạt nhân êlectrôn quay xung quanh Lực tương tác êlectrơn hạt nhân lực tương tác điện (lực Culông) Vận tốc êlectrơn chuyển động quỹ đạo có bán kính r0 = 5,3.10-11m (quỹ đạo K) số vòng quay êlectrơn đơn vị thời gian nhận giá trị sau đây? Cho: Hằng số điện k = 9.109; e = 1,6.10-19C; me = 9,1.10-31 kg; h = 6,625.10-34Js A V = 2,2.106 m/s; f = 6,6.1015 vòng/giây B V = 2,2.104 m/s; f = 6,6.1018 C V = 2,2.106 km/s; f = 6,6.1015 vòng/giây D Các giá trị khác ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Có khả : Từ mức lượng K lên L , L lên N , M lên P Câu 2: B Ta có ( EL – EK ).1,6.10-19 = h.c/λ = 6,625.10-34.3.108/(0,1218.10-6) => EL = - 3,4 eV Câu 3: A Vì phát tối đa vạch quang phổ => n.(n - 1)/2 = => n = => Khi bị kích thích electron nguyên tử H chuyển sang quỹ đạo :M Câu 4: A Ta có: En – E = 12,75.1,6.10-19 = h.c/λ =>λ = 6,625.10-34.3.108/(12,75.1,6.10-19) = 0,0974 μm Câu 5: B Bán kính quỹ đạo dừng N r = 16.ro = 16.5,3.10-11 = 84,8.10-11m Câu 6: D Bán kính quỹ đạo Bo thứ năm là: r = 25.ro = 25 0,53.10-10 = 13,25 10-10 m Câu 7: B Ta có: (Et - Es).1,6.10-19 = h.f => f = (- 1,514 + 3,407).1,6.10-19/(6,625.10-34) = 4,572.1014Hz Câu 8: C Ta có: En – E = 12,75.1,6.10-19 = h.c/λ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>λ = 6,625.10-34.3.108/(12,75.1,6.10-19) = 0,0974 μm Câu 9: D Ta có:( EM – EL).1,6.10-19 = h.c/λ =>λ = 6,625.10-34.3.108/((- 1,5 + 3,4).1,6.10-19) = 0,654µm Câu 10: B Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman là: λ = (0,6560.0,1220)/(0,6560 + 0,1220) = 0,1029 μm Câu 11: C Ta có: E3 - E2 = -13,6/9 + 13,6/4 = 17/9 eV = (17/9).1,6.10-19 (J) = h.c/λ => λ = 6,625.10-34.3.108/((17/9).1,6.10-19) = 0,6576 µm Câu 12: B Ta có: 1/λ13 = 1/λ12 + 1/λ23 = 1/(0,1220.10-6) + 1/(0,6560.10-6) =>λ13 = 0,1029µm Câu 13: B Ta có: 1/λ2 = 1/λ1 + 1/λ3 =>1/λ3 = 1/0,1026 – 1/0,1216 =>λ3 = 0,6566µm Câu 14: B Bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman λ’ = (λo.λ)/(λo + λ) = (122.656)/(122 + 656) = 102,87nm Câu 15: A Bước sóng vạch quang phổ dãy Pasen: λ= (λ1.λ2)/(λ1 – λ2) = (656.486)/(656 – 486) = 1,8754µm Câu 16: C bước sóng dài λ3 dãy Banme: λ3 = (λ1.λ2)/(λ1 – λ2) = (0,1216.0,1026)/(0,1216 – 0,1026) = 0,6566µm Câu 17: A Bức sóng ngắn dãy Pasen λ = (0,6563.0,4102)/(0,6563 – 0,4102) = 1,0939µm Câu 18: B Khi chuyển dời mức ngun tử phát xạ có lượng lớn E = -13,6/9 + 13,6 = 12,1 eV Câu 19: C Nguyên tử trạng thái có khả hấp thụ phơtơn có lượng E = E2 - E1 = -3,4 + 13,6 = 10,2 eV Câu 20: A Câu 21: E Ta có E3 – E2 = -13,6/9 + 13,6/4 = 17/9 eV = (17/9).1,6.10-19 (J) = h.f => f = (17/9).1,6.10-19/(6,625.10-34) = 4,56.1014 Hz Câu 22: B Ta có E3 – E1 = -13,6/9 + 13,6 = 12,1 eV = 12,1.1,6.10-19 J = h.f => f = 12,1.1,6.10-19/(6,625.10-34) = 2,9.1015 Hz Câu 23: A Ta có: +) E3 – E2 = -13,6/9 + 13,6/4 = 17/9 eV = (17/9).1,6.10-19 J = h.c/λ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>λ = 6,625.3.10-26/((17/9).1,6.10-19) = 0,657µm Và Evơ – E2 = 3,4 eV = 3,4.1,6.10-19 J = h.c/λ’ =>λ’ = 6,625.3.10-26/(3,4.1,6.10-19) = 0,365µm Câu 24: B Ta có: h.c/λ = 13,6.1,6.10-19 => λ = 6,625.3.10-26/(13,6.1,6.10-19) = 0,09134µm => bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen λmin = (λ.λo)/(λo – λ) = (0,09134.0,1026)/(0,1026 – 0,09134) = 0,8321µm Câu 25: B Ta có: 1/λ13 = 1/λ12 + 1/λ23 = 1/(0,1220.10-6) + 1/(0,6560.10-6) => Bước sóng dài thứ hai dãy Laiman là: λ 13 = 0,1029µm Câu 26: C Câu 27: C Câu 28: A Câu 29: A ... (17/9).1,6.1 0-1 9 (J) = h.f => f = (17/9).1,6.1 0-1 9/(6, 625 .1 0-3 4) = 4,56.1014 Hz Câu 22 : B Ta có E3 – E1 = -1 3,6/9 + 13,6 = 12, 1 eV = 12, 1.1,6.1 0-1 9 J = h.f => f = 12, 1.1,6.1 0-1 9/(6, 625 .1 0-3 4) = 2, 9.1015... là: r = 25 .ro = 25 0,53.1 0-1 0 = 13 ,25 1 0-1 0 m Câu 7: B Ta có: (Et - Es).1,6.1 0-1 9 = h.f => f = (- 1,514 + 3,407).1,6.1 0-1 9/(6, 625 .1 0-3 4) = 4,5 72. 1014Hz Câu 8: C Ta có: En – E = 12, 75.1,6.1 0-1 9 =... (0,6560.0, 122 0)/(0,6560 + 0, 122 0) = 0,1 029 μm Câu 11: C Ta có: E3 - E2 = -1 3,6/9 + 13,6/4 = 17/9 eV = (17/9).1,6.1 0-1 9 (J) = h.c/λ => λ = 6, 625 .1 0-3 4.3.108/((17/9).1,6.1 0-1 9) = 0,6576 µm Câu 12: B
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 quang phổ hydro đề 2 , 7 quang phổ hydro đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay