Đại cương về con lắc lò xo, cắt – ghép lò xo

13 40 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Đại cương lắc xo, cắt ghép xo Câu 1: Gọi k độ cứng xo, m khối lượng vật nặng Bỏ qua ma sát khối lượng xo kích thước vật nặng Cơng thức tính chu kỳ dao động? A T = 2π k m B T = 2π m k C T = 2π k m m D T = 2π k Câu 2: Hãy tìm nhận xét lắc xo A Con lắc xo có chu kỳ tăng lên biên độ dao động tăng lên B Con lắc xo có chu kỳ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường C Con lắc xo có chu kỳ giảm xuống khối lượng vật nặng tăng lên D Con lắc xo có chu kỳ phụ thuộc vào việc kéo vật nhẹ hay mạnh trước buông tay cho vật dao động Câu 3: Gọi k độ cứng xo, m khối lượng vật nặng Bỏ qua ma sát khối lượng xo kích thước vật nặng Nếu độ cứng xo tăng gấp đôi, khối lượng vật dao động không thay đổi chu kỳ dao động thay đổi nào? A Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 4: Một lắc xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 10 cm, chu kỳ 1s Khối lượng nặng 400g, lấy π 2= 10, cho g = 10m/s2 độ cứng xo bao nhiêu? A 16N/m B 20N/m C 32N/m D 40N/m Câu 5: Một lắc xo dao động với chu kỳ T = 0,4s Nếu tăng biên độ dao động lắc lên lần chu kỳ dao động vật có thay đổi nảo? A Tăng lên lần B Giảm lần C Không đổi D đáp án khác Câu 6: Con lắc xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,4s, độ cứng xo 100 N/m, tìm khối lượng vật? A 0,2kg B 0,4kg C 0,4g D đáp án khác Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: Một lắc xo dao động với chu kỳ T Nếu tăng khối lượng vật lên lần T thay đổi nào? A Tăng lên lần B Giảm lần C Không đổi D đáp án khác Câu 8: Một lắc xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m xo khối lượng khơng đáng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, xo dãn đoạn Dl Chu kỳ dao động điều hòa lắc là? A T  2 l g B T  2 l g C T  2 g l g l Câu 9: Một lắc xo gồm vật có khối lượng m xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần chu kỳ dao động vật sẽ? A Tăng lần B Giảm lần D T  2 C Tăng lần D Giảm lần Câu 10: Một lắc xo gồm vật vật có khơi lượng m xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hòa Nếu khối lượng m = 400g chu kỳ dao động lắc 2s để chu kỳ lắc 1s khối lượng m A 200g B 0,1kg C 0,3kg D 400g Câu 11: Một vật treo vào xo có khối lượng khơng đáng kể, chiều dài tự nhiên l0, độ cứng k, treo thẳng đứng vào vật m1 = 100g vào xo chiều dài 31 cm treo thêm vật m2 = 100g vào xo chiều dài xo 32cm Cho g = 10 m/s2, độ cứng xo là: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A 10N/m B 0,10N/m C 1000N/m D 100N/m Câu 12: Một lắc xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, nơi có gia tốc rơi tự g Ở vị trí cân xo giãn đoạn Dl Tần số dao động lắc xác định theo công thức: A 2 l g B 2 l g C 2 g l g l Câu 13: Một vật treo vào xo làm giãn 4cm Lấy π 2= 10, cho g = 10m/s2 Tần số dao động vật A 2,5Hz B 5,0Hz C 4,5Hz D 2,0Hz Câu 14: Viên bi m1 gắn vào xo k hệ dao động với chu kỳ T1 = 0,3s viên bi m2 gắn vào xo k hệ dao động với chu kỳ T2 = 0,4s Hỏi vật có khối lượng m = 4m1 + 3m2 vào xo k hệ có chu kỳ dao động bao nhiêu? A 0,4s B 0,916s C 0,6s D 0,7s Câu 15: Một lắc xo gồm vật nặng m treo xo dài Chu kỳ dao động T Chu kỳ dao động giảm độ dài xo xuống lần: A T' = T/2 B T’ = 2T D 2 C T’ = T D T’ = T/ Câu 16: Một lắc xo gồm vật nặng m treo xo dài Chu kỳ dao động T Chu kỳ dao động tăng độ dài xo lên lần: A T' = T/2 B T’ = 2T C T’ = T D T’ = T/ Câu 17: Có n xo treo vật nặng vào xo chu kỳ dao động tương ứng xo T1, T2,…Tn mắc nối tiếp n xo treo vật nặng chu kỳ hệ là: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A T2 = T12 + T22+…+ Tn2 B T = T1 + T2 + …+ Tn 1 C T2 = + + + T1 T2 Tn D T = 1 + T1 T2 + + Tn Câu 18: Có n xo treo vật nặng vào xo chu kỳ dao động tương ứng xo T1, T2,…Tn ghép song song n xo treo vật nặng chu kỳ hệ là: A T2 = T12 + T22+…+ Tn2 B T = T1 + T2 + …+ T3 1 1 C = + + + T1 T2 Tn T D T = 1 + T1 T2 + + Tn Câu 19: Một lắc xo có độ dài tự nhiên l0, độ cứng k0 = 50 N/m Nếu cắt xo làm đoạn với tỉ lệ 1:2:3:4 độ cứng đoạn bao nhiêu? A 500; 400; 300; 200 B 500; 250; 166,67;125 C 500; 166,7; 125; 250 D 500; 250; 450; 230 Câu 20: Có hai xo k1 = 50 N/m k2 = 60 N/m Gắn nối tiếp hai xo vào vật m = 0,4 kg Tìm chu kỳ dao động hệ? A 0,76s B 0,789s C 0,35s D 0,379s Câu 21: Gắn vật m vào xo k1 vật dao động với tần số f1; gắn vật m vào xo k2 dao động với tần số f2 Nếu gắn vật m vào xo có độ cứng k = 2k1 + 3k2 tần số bao nhiêu? A f = f12 + f 22 B f = 2f1 + 3f2 C f = f12  f 22 D f = 6f1.f2 Câu 22: Gắn vật m vào xo k1 vật dao động với chu kỳ T1= 0,3s, gắn vật m vào xo k2 dao động với chu kỳ T2 = 0,4s Hỏi gắn vật m vào xo k1 song song k2 chu kỳ hệ là? A 0,2s B 0,17s C 0,5s D 0,24s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: Hai xo có độ cứng k1, k2 vật nặng m = 1kg Khi mắc hai xo song song tạo lắc dao động điều hoà với w1 = 10 rad/s, mắc nối tiếp hai xo lắc dao động với ω2 = 30 rad/s Giá trị k1, k2 A 200; 300 B 250, 250 C 300; 250 D 250; 350 Câu 24: Hai xo L1 L2 có độ dài Khi treo vật m vào xo L1 chu kỳ dao động vật T1= 0,6s, treo vật vào xo L2 chu kỳ dao động vật 0,8s Nối hai xo với hai đầu để xo độ dài treo vật vào hệ hai xo chu kỳ dao động vật A 1s B 0,24s C 0,693s D 0,48s Câu 25: Khi mắc vật m vào xo k1 vật dao động điều hòa với chu kỳ T1= 0,6s, mắc vật m vào xo k2 vật dao động điều hòa với chu kỳ T2=0,8s Khi mắc m vào hệ hai xo k1, k2 nối tiếp chu kỳ dao động m là? A 1s B 0,24s C 0,693s D 0,48s Câu 26: Treo nặng m vào xo thứ nhất, lắc tương ứng dao động với chu kì 0,24s Nếu treo nặng vào xo thứ lắc tương ứng dao động với chu kì 0,32s Nếu mắc song song lo xo gắn nặng m lắc tương ứng dao động với chu kì? A 0,4s B 0,37s C 0,137s D 0,192s Câu 27: Có hai xo giống hệt độ cứng k = 2N/m Nối hai xo song song treo nặng 200g vào cho vật dao động tự Chu kỳ dao động vật là? A 2,8s B 1,99s C 2,5s D 1.4s Câu 28: Cho hệ xo hình vẽ, m = 100g, k1 = 100N/m, k2 = 150N/m Khi vật vị trí cân tổng độ dãn hai xo 5cm Kéo vật tới vị trí xo có chiều dài tự nhiên, sau thả vật dao động điều hồ Biên độ tần số góc dao động (bỏ qua ma sát) A 5cm; 50rad/s B 3cm; 30rad/s C 3cm; 50rad/s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D 5cm; 30rad/s Câu 29: Hai xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k1 = 100N/m, k2 = 150N/m treo nối tiếp thẳng đứng Độ cứng hệ hai xo là? A 151N/m B 0,96N/m C 60N/m D 250N/m Câu 30: Hệ hai xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k1 = 60N/m, k2 = 40 N/m đặt nằm ngang nối tiếp, bỏ qua ma sát Vật nặng có khối lượng m = 600g Lấy p2 = 10 Tần số dao động hệ là? A 4Hz B 1Hz C 3Hz D 2,05Hz Câu 31: Một vật có khối lượng m treo vào xo có độ cứng k1 dao động với chu kỳ T1=0,64s Nếu mắc vật m vào xo có độ cứng k2 dao động với chu kỳ T2 = 0,36s Mắc hệ song song xo chu kỳ dao động hệ bao nhiêu? A 0,31s B 0,734s C 0,5392s D Đáp án khác ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có : với => T = 2π Câu 2: B A Sai biên độ không đổi, T không phụ thuộc vào A B Đúng C Sai T ~ nên m tăng T tăng D Sai T khơng phụ thuộc vào cách kích thích Câu 3: D Ban đầu : Sau : (do k1 = 2k0) Câu 4: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 => = 16N/m Câu 5: C => Khi A tăng lên lần T khơng đổi T không phụ thuộc A Câu 6: B => = 0,4 (kg) Câu 7: A Ban đầu : Sau : (do m1 = 4mo) Câu 8: A F = p = k ∆l = m.g => => mà T = 2π/ω => Câu 9: B Ban đầu Sau : (Do m1 = m0/8 k1 = 2k0) Câu 10: B ⇔ Để T = (s) => Từ (1) (2) => (1) (2) Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 => Câu 11: D = 0,1 kg Ta có : l1 = l0 + ∆l1 = l0 + 1/k = 31 (1) l2 = l0 + ∆l2 = l0 + 2/k = 32 (2) Giải hệ phương trình (1), (2) => k = 100N/m Câu 12: C Ta có T = 1/f mà T = Câu 13: A Câu 14: B Ta có : Câu 15: D Ban đầu : Sau đó: Câu 16: C Ban đầu Sau => f = Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: A Ta có => T2 = T12 + T22+…+ Tn2 Câu 18: C Ta có : Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: B Do xo mắc nối tiếp = > Tỉ lệ độ cứng : : : => => => k2 = k1/2= 250N/m k3 = k1/3 = 166,67 N/m k4 = k1/4 = 125 N/m Câu 20: A Do xo mắc nối tiếp = > => T = Câu 21: C Ta có : = => k1 = 500N/m = + => s Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: D Do ghép xo song song nên : k = k1 + k Ta có : Câu 23: A Ta có : Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Giải hệ phương trình (1), (2) => Câu 24: D Do nối hai xo với để độ dài L1 = L2 = L => Hai xo phải mắc song song => Câu 25: A = 0,48s k1nt k2 => Câu 26: D = 1s k1 // k2 => = 0,192s Câu 27: D Do K mắc song song => k = k1 + k2 = 2k1 = 4N/m Câu 28: C Khi vật VTCB => Kéo vật tới vị trí xo có chiều dài tự nhiên nên A = Tần số góc Câu 29: C = 50 rad/s k1 nt k2 => Câu 30: B = + => k = 60 N/m k1 nt k2 => = + => k = 24 N/m Hz = cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 31: A k1 // k2 => T = = 0,31s ... lắc lò xo gồm vật nặng m treo lò xo dài Chu kỳ dao động T Chu kỳ dao động giảm độ dài lò xo xuống lần: A T' = T/2 B T’ = 2T D 2 C T’ = T D T’ = T/ Câu 16: Một lắc lò xo gồm vật nặng m treo lò. .. Hai lò xo L1 L2 có độ dài Khi treo vật m vào lò xo L1 chu kỳ dao động vật T1= 0,6s, treo vật vào lò xo L2 chu kỳ dao động vật 0,8s Nối hai lò xo với hai đầu để lò xo độ dài treo vật vào hệ hai lò. .. + + T1 T2 Tn D T = 1 + T1 T2 + + Tn Câu 18: Có n lò xo treo vật nặng vào lò xo chu kỳ dao động tương ứng lò xo T1, T2,…Tn ghép song song n lò xo treo vật nặng chu kỳ hệ là: A T2 = T12 + T22+…+
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về con lắc lò xo, cắt – ghép lò xo , Đại cương về con lắc lò xo, cắt – ghép lò xo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay