48 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 14

9 17 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 48 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề 14 Câu Cho đoạn mạch hình vẽ : f = 50 (Hz); UAC = 200 (V); UAB = 70 (V); UBC = 150 (V) Độ lệch pha uAB i là: A 30o B 37o C 53o D 60o Câu Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp (R 0; ZL 0; Zc 0) Phát biểu sau đúng? A Cường độ hiệu dụng dòng điện qua phần tử R, L, C luôn cường độ tức thời chưa B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hiệu dụng phần tử C Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện tức thời phần tử D Cường độ dòng điện hiệu điện tức thời khác pha Câu Đặt hiệu điện xoay chiều u=U0sin(ωt) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0, I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện mạch Hệ thức liên lạc sau đúng? A u2 i2  1 U 02 I 02 B u2 i2  1 U 02 I 02 u2 i2 C   U I D U I  1 U I0 Câu Khi đặt hiệu điện xoay chiều vào hai đầu mạch điện chứa tụ điệndòng điện xoay chiều mạch Điều giải thích có electron qua điện mơi hai tụ Điều ? A Hiện tượng đúng; giải thích sai B Hiện tượng đúng; giải thích C Hiện tượng sai; giải thích D Hiện tượng sai; giải thích sai Câu Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn mạch AM, MN NB mắc nối tiếp Đoạn AM chứa tụ C= 10-3/(6π) F đoạn MN chứa cuộn dây có r = 10 Ω độ tự cảm L =3/(10π) H đoạn NB chứa biến trở R Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Khi cố định f = 50 Hz, thay đổi R điện áp hiệu dụng đoạn AM đạt giá trị cực đại U1 Khi cố định R = 30 Ω, thay đổi tần số f điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM đạt giá trị cực đại U2 Khi U1/U2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,58 B 3,15 C 0,79 D 1,18 Câu Cho mạch điện hình vẽ: L = 0,6/π H, C = 10-4/π F, r = 30 Ω, uAB = 100 cos100πt V Công suất R lớn R có giá trị: A 40 (Ω) B 50 (Ω) C 30 (Ω) D 20 (Ω) Câu Cho đoạn mạch RLC hình vẽ: uAB = 100 cos100πt V Thay đổi R đến R0 Pmax = 200 (W) Giá trị R0 bằng: A 75 (Ω) B 50 (Ω) C 25 (Ω) D 100 (Ω) Câu Để tăng dung kháng tụ điện phẳng có chất điện mơi khơng khí ta phải A tăng tần số hiệu điện đặt vào hai tụ điện B tăng khoảng cách hai tụ điện C Giảm điện áp hiệu dụng hai tụ điện D đưa thêm điện mơi vào lòng tụ điện Câu Đặt hiệu điện xoay chiều u = 60sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L = 1/π (H) tụ C = 50/π μF mắc nối tiếp Biểu thức cường độ dòng điện chạy mạch là: A i = 0,2sin(100πt + π/2) (A) B i = 0,2sin(100πt - π/2) (A) C i = 0,6sin(100πt + π/2) (A) D i = 0,6sin(100πt - π/2) (A) Câu 10 Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm L = 0,5/π (H) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều: uAB = 100 cos(100πt – π/4) V Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A i = 2cos(100πt – π/2) (A) B i = 2 cos(100πt – π/4) (A) C i = 2 cos(100πt) (A) D i = 2cos(100πt) (A) Câu 11 Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha hiệu điện hai đầu điện trở R hiệu điện hai đầu đoạn mạch φ = - π/3 mạch điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A tính dung kháng B tính cảm kháng C tính trở kháng D xảy cộng hưởng điện Câu 12 Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ: Cuộn dây cảm có độ tự cảm thay đổi Điện trở R = 100 Ω Hiệu điện hai đầu mạch u = 200sin100πt (V) Khi thay đổi hệ số tự cảm cuộn dây cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là: A A B 0,5 A C 1/ A D A Câu 13 Cho mạch điện AB gồm tụ C; cuộn cảm L biến trở R mắc nối tiếp Đặt vào đầu mạch điện áp: U = 120 cos(120πt) V Biết ứng với giá trị điện trở: R1 =18 Ω R2 = 32 Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Cho L = L = 1/(4π) H Biểu thức với dòng điện mạch ứng với giá trị R1 ? A i = cos(120πt – arctg(4/3)) (A) B i = cos(120πt + arctg(4/3)) (A) C A B D Biểu thức khác Câu 14 Chọn kết luận sai nói máy phát điện xoay chiều ba pha động khơng đồng ba pha A Đều có ba cuộn dây giống gắn phần vỏ máy đặt lệch 120o B Động không đồng pha cuộn dây stato phần ứng C Động không đồng ba pha rơ to số khung dây dẫn kín D Máy dao điện ba pha roto nam châm điện phải tốn công học để làm quay Câu 15 Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh , động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A giảm mát nhiệt B tăng cường độ dòng điện C tăng cơng suất tỏa nhiệt D giảm cơng suất tiêu thụ Câu 16 Khi nói tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều cuộn cảm, điều ? A Dòng điện có tần số lớn bị cản trở B Dòng điện có tần số nhỏ bị cản trở nhiều C Cuộn cảm có độ tự cảm nhỏ cản trở dòng điện nhiều D Cuộn cảm khơng có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Stato cuộn dây không đồng pha gồm cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều pha có tần số 50 Hz vào động Roto lồng sóc động quay với tốc độ sau đây: A 3000 vòng/phút B 1500 vòng/ phút C 1000 vòng/phút D 900 vòng/phút Câu 18 Một máy phát điện chiều pha có điện trở khơng đáng kể Nối hai cực máy với cuộn dây cảm Khi roto máy quay với tốc độ n vòng/s dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng I Nếu roto quay với tốc độ 3n vòng/s cường độ hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây là: A 3I B I C 2I D I Câu 19 Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C biến trở R mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều ổn định có tần số f thấy LC = 1/ (4f2π2) Khi thay đổi R thì: A Độ lệch pha u i thay đổi B Hiệu điện hai đầu biến trở không đổi C Công suất tiêu thụ mạch không đổi D Hệ số công suất mạch thay đổi Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch i1 = I0cos(100πt + π/4) (A) Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng điện qua đoạn mạch i2 = I0cos(100πt - π/12) (A) Điện áp hai đầu đoạn mạch là: A u = 60 cos(100πt – π/6) V B u = 60 cos(100πt – π/12) V C u = 60 cos(100πt + π/6) V D u = 60 cos(100πt + π/12) V Câu 21 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200 Ω cuộn dây mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ln có biểu thức u = 120 cos(100πt + π/3) V thấy điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng 120 V sớm pha π/2 so với điện áp đặt vào mạch Công suất tiêu thụ cuộn dây là: A 72 W B 120 W C 144 W D 240 W Câu 22 Trong đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với < φ < 0,5π) so với điện áp hai đầu đoạn mạch Đoạn mạch A gồm cuộn cảm tụ điện B gồm điện trở tụ điện C có cuộn cảm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D gồm điện trở cuộn cảm Câu 23 Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 30 Ω, mắc nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz thấy điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R hai đầu cuộn dây 132 V 44 10 V Công suất tiêu thụ toàn mạch là: A 1000 W B 1600 W C 774,4 W D 1240 W Câu 24 Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn dây có điện trở r = 30 Ω, độ tự cảm L = 0,6/π H, tụ điệnđiện dung C = 1/(2π) mF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz Để công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại giá trị biến trở phải bằng: A B 10 C 40 D 50 Câu 25 Một máy phát điện xoay chiều có Rơto quay 500 vòng/phút Tần số dòng điện phát có ba cặp cực là: A 1500 Hz B 150 Hz C 250 Hz D 25 Hz ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: C A Sai.Cường độ hiệu dụng tức thời mạch B Sai, Tổng với hiệu điện tức thời, hiệu điện hiệu dụng phải dựa độ lệch pha phần tử C Đúng D Sai, pha Câu 3: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A Đặt hiệu điện xoay chiều hai tụ điện C có dòng điện xoay chiều mạch Đây tượng Lí electron tới tụ điện làm có điện tích âm, lại có điện tích dương, electron di chuyển tạo nên dòng điện xoay chiều Câu 5: A Câu 6: B Công suất R lớn khi: Câu 7: C Theo công thức quen thuộc : Câu 8: B Điện dung tụ điện: Dung kháng Nên để tăng dung kháng ta cần tăng d ( khoảng cách hai tụ điện) Câu 9: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: A Tổng trở mạch: u sớm pha i  Câu 11: B Hiệu điện hai đầu mạch sớm pha hiệu điên hai đầu điện trở nên hiệu điện hai đầu mạch sớm pha cường độ dòng điện nên mạch có tính cảm kháng Câu 12: A Cường độ hiệu dụng có giá trị cực đại xảy cộng hưởng Câu 13: C Với hai giá trị R1 R2 cơng suất tiêu thụ đoạn mạch Câu 14: B Động khơng đồng pha cuộn dây stato phần cảm Nên câu B sai Câu 15: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nâng cao hệ số công suất để giảm bớt cơng suất hao phí Câu 16: A Cảm kháng tính Tác dụng cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở Câu 17: D Rotor lồng sóc quay với tốc độ chậm dòng điện vòng /phút Câu 18: D Cường độ dòng điện khơng thay đổi đổi  Câu 19: B Vì mạch cộng hưởng nên Câu 20: D Vì nối tắt đầu tụ điện mà cường độ dòng điện khơng đổi trường hợp i nhanh pha u góc  , trường hợp i trễ pha u góc  nên pha ban đầu u Câu 21: A + Vẽ giản đồ vector nối tiếp sau : AM vẽ C xuống MN vẽ r ngang NB vẽ L lên Câu 22: B Cường độ dòng điện sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch nên mạch chứa R C Câu 23: C Vẽ giãn đồ vector ta tính được: Hệ số cơng suất mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cơng suất tiêu thụ tồn mạch Câu 24: D Để công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại giá trị biến trở phải bằng: Câu 25: D n=500 vòng/phút = 25/3 vòng/s Số cặp cực p=3 Tần số dòng điện: ... hai tụ điện C có dòng điện xoay chiều mạch Đây tượng Lí electron tới tụ điện làm có điện tích âm, lại có điện tích dương, electron di chuyển tạo nên dòng điện xoay chiều Câu 5: A Câu 6: B Công suất... cường độ dòng điện C tăng công suất tỏa nhiệt D giảm công suất tiêu thụ Câu 16 Khi nói tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều cuộn cảm, điều ? A Dòng điện có tần số lớn bị cản trở B Dòng điện có... với điện áp đặt vào mạch Công suất tiêu thụ cuộn dây là: A 72 W B 120 W C 144 W D 240 W Câu 22 Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với < φ < 0,5π) so với điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 48 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 14 , 48 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay