27 động cơ không đồng bộ ba pha

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 27 - Động không đồng ba pha Câu Lực tác dụng làm quay động điện A lực đàn hồi B lực tĩnh điện C lực điện từ D trọng lực Câu Nguyên tắc hoạt động động không đồng A quay khung dây với vận tốc góc ω nam châm hình chữ U quay theo với ω0 < ω B quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc ω khung dây quay nhanh dần chiều với chiều quay nam châm với ω0 < ω C cho dòng điện xoay chiều qua khung dây nam châm hình chữ U quay với vận tốc ω D quay nam châm hình chữ U với vận tốc ω khung dây quay nhanh dần chiều với chiều quay nam châm với ω0 = ω Câu Động điện xoay chiều ba pha, ba cuộn dây giống hệt mắc hình Mạch điện ba pha dùng để chạy động phải dùng dây dẫn: A B C D Câu Động không đồng ba pha, ba cuộn dây giống hệt mắc hình tam giác Mạch điện ba pha dùng để chạy động phải dùng dây dẫn: A B C D Câu Trong thực hành học sinh muốn quạt điện loại 180 V - 120 W hoạt động bình thường điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc nối tiếp với quạt biến trở Ban đầu học sinh để biến trở giá trị 70 Ω đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,75 A công suất quạt điện đạt 92,8% Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở nào? A giảm 20 Ω B tăng thêm 12 Ω C giảm 12 Ω D tăng thêm 20 Ω Câu Trong học thực hành, học sinh mắc nối tiếp quạt điện xoay chiều với điện trở R mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 320 V Biết quạt điện giá trị định mức: 220 V – 88 W hoạt động công suất định mức độ lệch pha điện áp hai đầu quạt cường độ dòng điện qua φ, với cosφ = 0,8 Để quạt điện chạy cơng suất định mức R bằng? A 361 Ω B 231 Ω C 180 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 354 Ω Câu Một động không đồng ba pha mắc theo hình vào mạng điện ba pha điện áp hiệu dụng Ud = 220 V Động cơng suất kW hệ số cơng suất cosφ = 0,7873 Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua pha động cơ: A 8,5 A B 10 A C 11 A D 9,5 A Câu Một động điện xoay chiều tiêu thụ công suất 440 W với hệ số công suất 0,8 Điện áp hiệu dụng đặt vào động 220 V Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động trị số A 2,5 A B 3,5 A C 6,2 A D 1,8 A Câu Trong động khơng đồng ba pha : A cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số ba lần tần số dòng điện B phần cảm phần quay, phần đứng yên phần ứng C cảm ứng từ tổng cộng cuộn dây quay với tần số tần số dòng điện D cảm ứng từ cuộn dây biến thiên điều hoà pha, tần số Câu 10 Trong động không đồng pha Gọi ω1, ω2 tốc độ góc từ trường quay roto ω tần số góc dòng xoay chiều ba pha đưa vào stato Ta ln A ω = ω1 = ω2 B ω < ω1 = ω2 C ω1 = ω2 < ω D ω = ω1 > ω2 Câu 11 Khi nói động khơng đồng pha, phát biểu ? A Rôto động không đồng pha quay với tần số tần số dòng điện xoay chiều chạy cuộn dây Stato B Rôto phận để tạo từ trường quay C Tốc độ góc rơto nhỏ tốc độ góc từ trường quay D Từ trường quay động quay với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc rơto Câu 12 Một động điện mắc nối tiếp với cuộn cảm mắc vào nguồn điện xoay chiều hiệu điện hiệu dụng khơng đổi Động tiêu thụ công suất P = 9,35 kW Dòng điện chạy qua động cường độ hiệu dụng I = 40 A chậm pha π/6 so với hiệu điện hai đầu động Hiệu điện hai đầu cuộn cảm giá trị hiệu dụng 123 V sớm pha π/3 so với dòng điện chạy qua Hiệu điện hiệu dụng nguồn điện giá trị là: A 193,5 V B 220 V C 273,5 V D 381,5 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13 Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A giảm công suất tiêu thụ B tăng công suất tỏa nhiệt C giảm cường độ dòng điện D tăng cường độ dòng điện Câu 14 Động điện xoay chiều hiệu suất 85%, sản công suất học 80 kW mắc vào mạng điện xoay chiều thấy dòng điện qua động 220 A chậm pha 300 so với điện áp hai cực động Điện áp đặt vào động A 486 V B 504 V C 490 V D 494 V Câu 15 Ở tâm động không đồng ba pha, cảm ứng từ cuộn thứ đạt giá trị cực đại B0 cảm ứng từ cuộn gây A B0 B B0 C 1,5B0 D B0 Câu 16 Khi nói cảm ứng từ từ trường quay động không đồng pha, phát biểu sau sai? A Quay với tần số góc bé tần số góc biến thiên cường độ dòng điện cuộn dây B Quay với tần số góc tần số góc biến thiên cường độ dòng điện cuộn dây C Là tổng hợp từ trường cuộn dây tạo nên D độ lớn khơng đổi Câu 17 Đối với dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động điện với công suất điện áp định mức P U, nâng cao hệ số công suất A cường độ dòng điện hiệu dụng tăng B cơng suất tiêu thụ điện hữu ích tăng C công suất tiêu thụ P giảm D công suất toả nhiệt tăng Câu 18 Trong động không đồng pha, cường độ dòng điện qua cuộn dây (1) stato đạt giá trị cực đại i1 = I0 cường độ dòng điện qua cuộn (2) i2 cuộn (3) i3 giá trị: A i2 = i3 = - I0/2 B i2 = i3 = I0/2 C i2 = I0/2 ; i3 = - I0/2 D i2 = i3 =-I0 Câu 19 Trong động không đồng pha, A chiều quay rôto động không đồng cấu tạo máy định ta làm đổi chiều quay Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B rôto động không đồng ba pha quay theo chiều với từ trường,với tần số tần số từ trường C từ trường quay tần số với dòng điện pha lớn tần số quay rôto D từ trường quay tần số với dòng điện pha tần số quay rôto Câu 20 Một động điện xoay chiều sản công suất học 7,5 kW hiệu suất 80% Mắc động nối tiếp với cuộn cảm mắc chúng vào mạng điện xoay chiều.giá trị hiệu điện hiệu dụng hai đầu động UM biết dòng điện qua động cường độ hiệu dụng I = 40 A trễ pha với uM góc hiệu điện hai đầu cuộn cảm UL = 125 V sớm pha so π/6 với dòng điện qua cuộn cảm π/3 Tính hiệu điện hiệu dụng mạng điện độ lệch pha so với dòng điện A 383 V; 400 B 833 V; 450 C 384 V; 39,30 D 183 V; 390 Câu 21 Phát biểu sau động không đồng đúng? A Từ trường quay, tạo dòng điện ba pha B Tốc độ góc rơto động khơng đồng ln tốc độ góc từ trường quay C Từ trường quay động không đồng thay đổi hướng độ lớn D Tốc độ góc rơto động khơng đồng phụ thuộc tốc độ góc từ trường quay mơmen cản Câu 22 Một động điện xoay chiều pha điện trở r = 20 Ω hệ số công suất 0,9 Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 200 cos100πt (V) mạch tạo cơng suất Pcơ = 160 W Hiệu suất động là: A 98 % B 81 % C 95 % D 89 % Câu 23 Một động điện xoay chiều điện trở dây 30 Ω Khi mắc vào mạch điện áp hiệu dụng 200 V động sinh công suất học 82,5 W Biết hệ số công suất động 0,9 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động là: A 4,5 A B 1,1 A C 1,8 A D 0,5 A Câu 24 Một động điện mắc vào mạng điện xoay chiều điện áp hiệu dụng 220 V, tiêu thụ công suất điện 2,5 kW Điện trở hệ số công suất động R = Ω cos φ = 0,95 Hiệu suất động là: A 90,68 % B 78,56 % C 88,55 % D 89,67 % Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25 Một động không đồng ba pha hoạt động bình thường với cơng suất kW, hệ số công suất 0,9; điện trở cuộn dây Ω Ba cuộn dây động mắc hình vào mạng điện xoay chiều ba pha hình điện áp dây Ud = 380 V Hiệu suất động : A 92,52 % B 94,87 % C 86,21 % D 98,29 % Câu 26 Một động cơng suất 400 W va hệ số công suất 0,8 mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp máy hạ tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp k = Mất mát lượng máy biến áp không đáng kể Khi động hoạt động bình thường cường độ hiệu dụng qua động 10 A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là: A 250 V B 300 V C 125 V D 200 V Câu 27 Khi nói động khơng đồng ba pha, phát biểu ? A Từ trường quay động không đồng thay đổi hướng trị số B Chỉ dòng điện ba pha tạo từ trường quay C Rôto động không đồng quay với tốc độ góc từ trường quay D Tốc độ góc động khơng đồng phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường Câu 28 Giả sử công suất cung cấp cho động không đồng ba pha không đổi Khi rôto động quay với tốc độ góc ω1 ω2 (với ω1 < ω2) dòng điện cảm ứng khung dây rơto I1 I2 ta mối quan hệ: A I1 = I2 ≠ B I1 = I2 = C I1>I2 D I1Tăng hệ số công suất nhằm giảm cường độ dòng điện I =>Nhằm giảm hao phí tỏa nhiệt điện trở =>Nâng cao hiệu suất Câu 14: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Công suất điện động là: Câu 15: C Giả sử cảm ứng từ cuộn dây giá trị cực đại B_o hướng vào cuộn dây cảm ứng từ cuộn cuộn giá trị hướng xa cuộn dây Tổng hợp vecto cảm ứng từ cuộn dây gây ta cảm ứng từ cuộn dây gây là: Câu 16: A +) Trong động không động pha tầng số góc cường độ dòng điện +) Từ trường tâm khung dây từ trường tổng hợp cuộn dây gây +) Từ trường quay độ lớn khơng đổi ln từ trường cực đại cuộn dây gây Câu 17: B Áp dụng công thức P=UI cos  Tăng hệ số công suất cos  =>I giảm =>Giảm công suất hao phí tỏa nhiệt =>Tăng cơng suất tiêu thụ hữu ích Câu 18: A Động khơng đồng ba pha dòng diện qua ba cuộn dây đặt lệch pha góc 120 độ nên cường độ dòng điện cuộn cực đại cường độ dòng điện hai cuộn lại giá trị nửa giá trị cực đại ngược chiều với dòng điện cực đại Câu 19: C Câu 20: C Câu 21: D +) Từ trường quay nhiều cách tạo, phần đọc thêm sgk giới thiệu thêm cách ngồi việc sử dụng dòng điện pha +) Tốc độ góc roto động ln nhỏ tốc độ góc từ trường quay +) Từ trường quay động không đồng thay đổi hướng không thay đổi độ lớn Câu 22: D Câu 23: D Câu 24: C Câu 25: B Ta cơng suất hoạt động động 3kW =>Công suất tiêu thụ tải Kw Câu 26: A Câu 27: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ trường quay động không đồng ln thay đổi hướng trị số khơng đổi Bất kỳ vật từ trường quay quanh trục tạo từ trường quay sai sai Rôto động không đồng quay với tốc độ góc nhỏ tốc độ quay từ trường chịu tác động momen cản sai Tốc độ góc động khơng đồng phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường Câu 28: C Câu 29: A Các pha động mắc tam giác nối vào mạng điện xoay chiều ba pha mắc hình điện áp pha =220V Như ta Động đạt cơng suất 10A Câu 30: C Câu 31: A Công suất học động là: Câu 32: A Khi Stato cuộn dây từ trường quay với vận tốc với tần số dòng điện •Khi Stato cuộn dây ta vận tốc quay từ trường 50/2 (vòng/giây)=1500 vòng/phút ►Ở rơto quay với vận tốc nhỏ khơng thể tính phụ thuộc vào nhiều thứ khác cấu tạo ro to, lực cản Câu 33: C Câu 34: A Câu 35: A ... Một động không đồng ba pha mắc theo hình vào mạng điện ba pha có điện áp hiệu dụng Ud = 220 V Động có cơng suất kW hệ số cơng suất cosφ = 0,7873 Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua pha động cơ: ... D I1
- Xem thêm -

Xem thêm: 27 động cơ không đồng bộ ba pha , 27 động cơ không đồng bộ ba pha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay