7 năng lượng trong dao động điện từ đề 2

9 25 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Năng lượng dao động điện từ - Đề Câu 1: Cho mach dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Người ta nhận thấy sau khoảng thời gian t lượng cuộn cảm tụ điện lại Chu kì dao động riêng là: A 4t B 2t C t/2 D t/4 Câu 2: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây mắc với tụ điện Biết dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 Nếu tính đến hao phí nhiệt cuộn dây có điện trở R cơng suất cần cung cấp cho mạch hoạt động ổn định tính theo biểu thức sau đây: A P = I02.R /2 B P = I02.R C P = I02.R D P =I02.R/ Câu 3: Gọi T chu kì dao động mạch LC, t0 thời gian liên tiếp để lượng điện trường đạt giá trị cực đại biểu thức liên hệ t0 T A t0 = T/4 B t0 = T/2 C t0 = T D t0 =2T Câu 4: Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do(dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ cực đại qua mach U0 I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị I0/2 độ lớn hiệu điện hai tụ điện là: A 3U0/4 B U0 /2 C U/2 D U0/4 Câu 5: Chọn tính chất khơng nói mạch dao động LC A Năng lượng điện trường tập trung tụ điện C B Năng lượng từ trường tập trung cuộn cảm L C Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn theo tần số chung D Dao động mạch LC dao động lượng điện trường từ trường biến thiên qua lại với Câu 6: Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q0cos(2 π/T + π) Tại thời điểm t = T/4 , ta có: A Năng lượng điện trường cực đại B Dòng điện qua cuộn dây C Hiệu điện hai tụ D Điện tích tụ cực đại Câu 7: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm L= 10-4 (H) tụ C Khi hoạt động dòng điện mạch có biểu thức i = 2sinωt (mA) Năng lượng mạch dao động là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 10-4 J B 2.10-10 J C 2.10-4 J D 10-7 J Câu 8: Mạch dao động LC có C = 5μF Hiệu điện cực đại hai tụ điện 6V Năng lượng mạch dao động là: A 9.10-4 J B 0,9.10-4 J C 4,5.10-4 J D 18.10-4 J Câu 9: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do(dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10-9 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10-6 A điện tích tụ điện là: A 6.10-10 C B 8.10-10 C C 2.10-10 C D 4.10-10 C Câu 10: Cho mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L = 1mH Khi mạch có dao động điện từ tự cường độ dòng điện cực đại mạch 1mA, hiệu điện cực đại hai tụ 10V Điện dung C tụ điện có giá trị là: A 10 μF B 0,1μF C 10pF D 0,1pF Câu 11: Trong dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số riêng f0 = 1MHz Năng lượng từ trường mạch có giá trị cực đại sau khoảng thời gian là: A μs B μs C 0,5 μs D 0,25 μs Câu 12: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100φt Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm A 1/400 s 2/400 B 1/600 s 5/600 s C 1/500 s 3/500 s D 1/300 s 2/300 s Câu 13: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L hai tụ C giống mắc nối tiếp, khóa K mắc hai đầu tụ C (hình vẽ) Mạch hoạt động ta đóng khóa K thời điểm lượng điện trường lượng từ trường mạch nhau.Năng lượng tồn phần mạch sau Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A khơng đổi B giảm 1/4 C giảm 3/4 D giảm 1/2 Câu 14: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm L hai tụ C giống mắc nối tiếp Mạch hoạt động thời điểm lượng điện trường lượng từ trường mạch nhau, tụ bị đánh thủng hồn tồn Dòng điện cực đại mạch sau lần so với lúc đầu? A không đổi B 1/4 C I0= I0 D 1/2 Câu 15: Một mạch dao động gồm tụđiện dung C = 10μF cuộn cảm có độ tự cảm L = 1H, lấy φ2 =10 Khoảng thời gian ngắn tính từ lúc lượng điện trường đạt cực đại đến lúc lượng từ lượng điện trường cực đại A 1/400 s B 1/300 s C 1/200 s D 1/100 s Câu 16: Một mạch dao động gồm tụ điện C = 20nF cuộn cảm L = μH điện trở không đáng kể Điện áp cực đại hai đầu tụ điện U0= 1,5V Cường độ dòng hiệu dụng chạy mạch A 48 mA B 65mA C 53mA D 72mA Câu 17: Mạch dao động LC có điện tích cực đại tụ nC Hãy xác định điện tích tụ vào thời điểm mà lượng điện trường 1/3 lượng từ trường mạch A nC B nC C 4,5 nC D 2,25 nC Câu 18: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự Khi điện áp hai đầu cuộn cảm 1,2 V cường độ dòng điện mạch 1,8mA Khi điện áp hai đầu cuộn cảm 0,9V cường độ dòng điện mạch 2,4mA Cho L= mH Điện dung rụ điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A nF B 10nF C 15 nF D 20nF Câu 19: Mạch dao động lý tưởng LC gồm tụ điệnđiện dung 25 (nF) cuộn dây có độ tự cảm L Dòng điện mạch thiên theo biến phương trình: i = 0,02sin8000t (A) Xác định lượng dao động điện từ mạch A 25 J B 125 μJ C 250 μJ D 12,5 J Câu 20: Một mạch dao động LC lí tưởng có C = 5μ F , L = 50 mH Hiệu điện cực đại tụ Umax = 6V Khi hiệu điện tụ U = 4V độ lớn cường độ dòng mạch là: A i = 4,47 (A) B i = (A) C i = mA D i = 44,7 mA Câu 21: Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T = 100-4s, điện áp cực đại hai tụ điện U0 = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 = 0,02A Điện dung tụ điện hệ số tự cảm cuộn dây A C = 7,9.10-3F L = 3,2.10-8H B C = 3,2μF L = 0,79mH C C = 3,2.10-8 L = 7,9.10-3H D C = 0,2μ F L = 0,1mH Câu 22: Khung dao động (C = 10μF; L = 0,1H) Tại thời điểm uC = 4(V) i = 0,02(A) Cường độ cực đại khung bằng: A 2.10-4(A) B 20.10-4(A) C 4,5.10-2(A) D 4,47.10-2(A) Câu 23: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có L = 50mH tụ điện có C =5μF Biết giá trị cực đại hiệu điện hai đầu tụ điện U0=12V Tại thời điểm hiệu điện hai đầu cuộn dây uL = 8V lượng điện trường lượng từ trường mạch tương ứng bằng: A 1, 6.10-4 J 2.10-4 J B 2.10-4 J 1, 6.10-4 J C 0,6.10-4 J 3, 0.104 J D 2,5.10-4 J 1,1.104 J Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 25 pF, cuộn cảm có độ tự cảm 10-4 H, thời điểm ban đầu dao động cường độ dòng điện có giá trị cực đại 40 mA Biểu thức cường độ dòng diện mạch A i = 40cos(2.107t+φ/2) (mA) B i = 40cos(2.107 t) (mA) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C i = 40cos(5.10-8 t) (mA) D i = 40cos(5.107 t) (mA) Câu 25: Một mạch dao động gồm tụ C=4 μF Cuộn dây có độ tự cảm L=0,9 mH Bỏ qua điện trở mạch, điện tích cực đại tụ Q0=2μC Tần số góc lượng mạch là: A ω = 105/6 rad/s; W=5.10-7J B ω = 6.105rad/s; W=5.107J C ω =10-3/36rad/s; W=5.10-7J D ω = 10-5/6 rad/s; W=2.106J Câu 26: Tụ điện mạch dao động điện từđiện dụng 0,1 μF ban đầu tích điện hiệu điện U0 = 100 V Sau mạch dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát sau dao động điện từ khung tắt hẳn là: A 0,5.10-12 J B 0,5.10-3 J C 0,25.10-3 J D 1.10-3 J Câu 27: Trong mạch dao động L,C Tính độ lớn cường độ dòng điện i qua cuộn dây lượng điện trường tụ điện n lần lượng từ trường cuộn dây Biết cường độ cực đại qua cuộn dây I0 A i = I0/n I B i =  n 1 C i = I0 D i = I0/(n+1) Câu 28: Mạch dao động LC dao động điều hồ với tần số góc 7.103 rad/s.Tại thời điểm ban đầu điện tích tụ đạt giá trị cực đại Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lượng điện trường lượng từ trường là: A 1,008.10-4s B 1,12.10-4s C 1,25.10-4s D 1,008.10-4s Câu 29: Một mạch dao động LC có L = 2mH, C = 8pF, lấy φ2 = 10 Thời gian ngắn từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có lượng điện trường ba lần lượng từ trường A 10-6/15 B 10-5/75 C 10-7s D 2.10-7s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Cứ sau khoảng thời gian t lượng cuộn cảm tụ điện lại tức là: t = T/4 => T = 4t Câu 2: A Ta có : Cơng suất hao phí nhiệt điện trở R là: P = I02R/2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: B Năng lượng điện trường cực đại vecto điện áp tụ vị trí biên => thời gian liên tiếp để lượng điện trường đạt giá trị cực đại là: t = T/2 => to = T/2 Câu 4: B Tại thời điểm i = Io/2 WL = L.I02/8 = 1/4W => Wc = 3W/4 3UO2C/(4.2) = u2C/2 => |u| = Uo√3/2 Câu 5: D Năng lượng điện trường tập trung tụ điện C: Wđ = u2C/2 =q2/2C => A Năng lượng từ trường tập trung cuộn cảm L : Wt = Li2/2 => B Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với tần số f' = 2f => C Dao động mạch LC dao động lượng điện trường từ trường biến thiên qua lại với sai Dao động mạch LC dao động biến thiên điều hòa theo thời gian điện tích cường độ dòng điện => D sai Câu 6: C Tại thời điêm t = T/4 điện tích tụ là: q = Q0cos((2π/T).T/4 + π) = => D sai * lượng điện trường đạt cực tiểu => A sai * lượng điện từ cực đại => cường độ dòng điện cực đại => B sai * Điện giữ tụ pha với điện tích tụ => hiệu điện tụ => C Câu 7: B Năng lượng mạch dao động là: Câu 8: B Năng lượng mạch dao động là: W = UO2C /2 = 62.5.10-6/2 = 9.10-5J Câu 9: B Io = ω.Qo = 104.10-9 = 10-5A Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: -10 => q = 8.10 C Câu 10: C Ta có: Wc = WL U02C /2 = L.I02/2 Câu 11: C T = 1/f0 = 10-6s Năng lượng từ trường mạch có giá trị cực đại sau khoảng thời gian t = T/2 = 0,5 μs Câu 12: B i = I0sin100πt = i = I0cos(100πt – π/2) Cường độ có giá trị i = Io/2 khi: cos(100πt – π/2) = 0,5 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => t = 5/600+k/50 (s) t = 1/600+k/50 với k = 0,1,2,3 Câu 13: C Do tụ giống nên thời điểm đóng khóa K lượng điện trường tụ W/4 Sau đóng K lượng tụ sau bị => Năng lượng tồn phần lại là: W' = W - W/4 = 3W/4 Câu 14: C Do tụ giống nên thời điểm đóng khóa K lượng điện trường tụ W/4 Sau tụ bị đánh thủng lượng tụ sau bị => Năng lượng tồn phần lại là: W' = W - W/4 = 3W/4 Câu 15: A => Khoảng thời gian ngắn tính từ lúc lượng điện trường đạt cực đại đến lúc lượng từ trường lượng điện trường t =T/8 => t = 1/400 (s) Câu 16: C Ta có: Wc = WL U02C /2 = L.I02/2 Câu 17: C lượng điện trường 1/3 lượng từ trường tức là: Wt = 3Wđ => W = 4Wđ Q02/2C = 4q2 / 2C => |q| = 4,5nC Câu 18: D Câu 19: B => Năng lượng dao động điện từ mạch là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: D Ta có: Wc = WL U02C /2 = L.I02/2 Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => i = 0,0447A = 44,7mA Câu 21: C Câu 22: D Ta có: Wc = WL U02C /2 = L.I02/2 Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Io = 4,47.10-2A Câu 23: A Câu 24: B thời điểm ban đầu dao động cường độ dòng điện có giá trị cực đại 40 mA => φ=0 => Biểu thức cường độ dòng diện mạch i = 40cos(2.107 t) (mA) Câu 25: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: B Năng lượng mạch là: W = U02C/2 =(100)2.0,1.10-6/ = 5.10-4J Năng lượng mát sau dao động điện từ khung tắt hẳn là: W = W = 5.10-4 J Câu 27: B Năng lượng điện trường tụ điện n lần lượng từ trường tức là: Wđ = nWt Mặt khác: W = Wđ + Wt = (n +1)Wt L.I 02/2 =(n+1) Li2/2 => Câu 28: B T = π/ ω = π.10-3 / (rad/s) Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lượng điện trường lượng từ trường là: t = T/8 = 1,12.10-4s Câu 29: A Thời gian ngắn từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có lượng điện trường ba lần lượng từ trường tức thới gian Năng lượng điện trường cực đại giảm xuống lượng điện trường ba lần lượng từ trường là: t = T/12 =10-6/15 s ... 09 6.79 .79 .369 Câu 26 : B Năng lượng mạch là: W = U02C /2 =(100 )2. 0,1.1 0-6 / = 5.1 0-4 J Năng lượng mát sau dao động điện từ khung tắt hẳn là: W = W = 5.1 0-4 J Câu 27 : B Năng lượng điện trường tụ điện. .. Tụ điện mạch dao động điện từ có điện dụng 0,1 μF ban đầu tích điện hiệu điện U0 = 100 V Sau mạch dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát sau dao động điện từ khung tắt hẳn là: A 0,5.1 0-1 2 J... : 09 6.79 .79 .369 A 1 0-4 J B 2. 1 0-1 0 J C 2. 1 0-4 J D 1 0-7 J Câu 8: Mạch dao động LC có C = 5μF Hiệu điện cực đại hai tụ điện 6V Năng lượng mạch dao động là: A 9.1 0-4 J B 0,9.1 0-4 J C 4,5.1 0-4 J
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 năng lượng trong dao động điện từ đề 2 , 7 năng lượng trong dao động điện từ đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay