Đại cương về con lắc đơn

12 18 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đại cương lắc đơn Câu 1: Công thức tính chu kỳ lắc đơn? 2 g (s) l B T = 2 g (s) l A T = C T = 2 D T = 2 l g (s) l (s) g Câu 2: Con lắc đơn có l1 dao động với chu kì T1; chiều dài l2 dao động với chu kì T2, lắc đơn có chiều dài l = |l1- l2| chu kỳ dao động lắc gì? A T2 = |T12 - T22|s B T = T1 - T2 s C T = T1 + T2 s D T = T12+T22 s Câu 3: Công thức theo góc nhỏ? 2 2 B 2mgl 2  C mgl 2 D mgls 2 Câu 4: Biểu thức tính lực căng dây lắc đơn? A T = mg(2cos  - 3cos  0) B T = mg(3cos  + 2cos  0) C T = mg(3cos  - 2cos  0) D T = 2mg(3cos  + 2cos  0) Câu 5: Trong dao động điều hòa lắc đơn, lắc giá trị giá trị nêu đây: A Thế vị trí biên B Động qua vị trí cân C Tổng động vị trí D Cả A, B, C Câu 6: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, hai lắc đơn có chiều dài l1 l2, có chu kỳ dao động riêng T1, T2 Chu kì dao động riêng lắc thứ ba có chiều dài tích hai lắc là: A mgls Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A B T1 T2 gT1 2T2 gT1T2 2 D T1.T2 Câu 7: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T Nếu tăng chiều dài dây lên hai lần chu kỳ lắc nào? A Không thay đổi B Giảm √2 lần C Tăng √2 lần D Không đáp án Câu 8: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T Nếu giảm chiều dài dây xuống hai lần tăng khối lượng vật nặng lên lần chu kỳ lắc nào? A Không thay đổi B Giảm √2 lần C Tăng √2 lần D Không đáp án Câu 9: Chọn phát biểu chu kỳ lắc đơn A Chu kì lắc đơn không phụ thuộc vào độ cao B Chu kỳ lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng C Chu kỳ lắc phụ thuộc vào chiều dài dây D Không có đáp án Câu 10: Tại nơi xác định, Chu kì dao động điều hòa lắc đơn tỉ lệ thuận với A Chiều dài lắc B Căn bậc hai chiều dài lắc C Căn bậc hai gia tốc trọng trường D Gia tốc trọng trường Câu 11: Một lắc đơn dao động với biên độ góc α0 = 50 chu kỳ dao động s, Tìm thời gian ngắn để vật từ vị trí cân vị trí có li độ góc α = 2,50 A 1/12 s B 1/8 s C 1/4 s D 1/6 s Câu 12: Phát biểu phát biểu nói dao động lắc đơn A Đối với dao động nhỏ chu kì dao động lắc đơn khơng phụ thuộc vào biên độ dao động B Chu kì dao động lắc đơn phụ thuộc vào độ lớn gia tốc trọng trường C Khi gia tốc trọng trường khơng đổi dao động nhỏ lắc đơn coi dao động tự D Cả A, B, C C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Một vật nặng m = 1kg gắn vào lắc đơn l1 dao động với chu kỳ T1, hỏi gắn vật m2 = 2m1 vào lắc chu kỳ dao động là: A Tăng lên √2 B Giảm √2 C Không đổi D Tất sai Câu 14: Tìm phát biểu sai lắc đơn dao động điều hòa A Nếu tăng chiều dài dây lên lần chu kì tăng √2 B Nếu giảm chiểu dài dây lần f tăng √2 lần C Nếu tăng khối lượng vật nặng lên lần chu kỳ khơng đổi D Cơng thức độc lấp thời gian: α02 = α2+ Câu 15: Con lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ T = 2s, chiều dài lắc l = 2m, tìm gia tốc trọng trường nơi thực thí nghiệm? A 20m/s2 B 19m/s2 C 10m/s2 D 9m/s2 Câu 16: Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ S = 5cm, biên độ góc a0 = 0,1rad/s Tìm chu kỳ lắc đơn này? Biết g = 10 = π2 (m/s2) A s B s C 1/√2 s D √2 s Câu 17: Hai lắc đơn có chu kì T1 = 2s; T2 = 2,5s Chu kì lắc đơn có dây treo dài giá trị tuyệt đối hiệu chiều dài dây treo hai lắc là: A 2,25s B 1,5 s C s D 0,5 s Câu 18: Một lắc đếm giây có độ dài 1m dao động với chu kì 2s Tại vị trí lắc đơn có độ dài 3m dao đơng với chu kì là? A 6s B 4,24s C 3,46s D 1,5s Câu 19: Một lắc đơn dao động điều hồ, tăng chiều dài 25% chu kỳ dao động A tăng 25% B giảm 25% C tăng 11,80% D giảm 11,80% Câu 20: Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có g = 10 m/s2 với chu kì T = 2s quĩ đạo dài 24cm Tần số góc biên độ góc có giá trị bằng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A  = 2π rad/s; α0 = 0,24 rad B  = 2π rad/s; α0 = 0,12 rad C  = π rad/s; α0 = 0,24 rad D  = π rad/s; α0 = 0,12 rad Câu 21: Hai lắc đơn chiều dài l1= 64cm, l2 = 81cm, dao động nhỏ hai mặt phẳng song song Hai lắc qua vị trí cân chiều lúc t = Sau thời gian t, hai lắc lại qua vị trí cân chiều lần Lấy g = π2 m/s2 Chọn kết thời gian t kết A 20s B 12s C 8s D 14,4s Câu 22: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số Biết lắc đơn có chiều dài 49cm lò xo có độ cứng 10N/m Khối lượng vật nhỏ gắn với lắc lò xo là: A 0,125kg B 0,75kg C 0,5kg D 0,25kg Câu 23: Một lắc đơn có dây treo dài 20 cm Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc a = 0,1 rad cung cấp cho vận tốc 10√2 cm/s hướng theo phương vng góc với sợi dây Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2 π2 = 10 Biên độ dài lắc bằng: A cm B 2√2 cm C cm D 4√2 cm Câu 24: Một lắc đơn dao động điều hòa Biết vật có li độ dài cm vận tốc - 12√3 cm/s Còn vật có li độ dài - 4√2 cm vận tốc vật 12√2 cm/s Tần số góc biên độ dài lắc đơn là: A  = rad/s; S = 8cm B  = rad/s; S = cm C  = rad/s; S = cm D  = rad/s; S = cm Câu 25: Hai lắc đơn có độ dài khác 22cm dao động nơi Sau khoảng thời gian lắc thứ thực 30 dao động, lắc thứ hai thực 36 dao động Độ dài lắc là: A l1 = 88; l2 = 110 cm B l1 = 78cm; l2 = 110 cm C l1 = 72cm; l2 = 50cm D l1 = 50cm; l2 = 72cm Câu 26: Con lắc đơn dao động điều hòa có S = 4cm, nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Biết chiều dài dây l = 1m Hãy viết phương trình dao động biết lúc t = vật qua vị trí cân theo chiều dương? A s = 4cos(10πt - π/2) cm B s = 4cos(10πt + π/2) cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C s = 4cos(πt - π/2) cm D s = 4cos(πt + π/2) cm Câu 27: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = π /5s Biết thời điểm ban đầu lắc vị trí có biên độ góc  với cos  0= 0,98 Lấy g = 10m/s2 Phương trình dao động lắc là: A  = 0,2cos10t rad B  = 0,2 cos(10t + π/2) rad C  = 0,1cos10t rad D  = 0,1 cos(10t + π/2) rad Câu 28: Một lắc đơn có chiều dài dây treo l = 20cm treo điểm cố định Kéo lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 0,1 rad phía bên phải, truyền cho vận tốc 14cm/s theo phương vng góc với sợi dây phía vị trí cân lắc dao động điều hòa Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân sang phía bên phải, gốc thời gian lúc lắc qua vị trí cân lần thứ Lấy g = 9,8 m/s2 Phương trình dao động lắc là: A s = 2 cos (7t - π /2) cm B s = 2 cos(7t + π /2) cm C s = 3cos(7t - π /2) cm D s = 3cos(7t + π /2) cm Câu 29: Một lắc đơn dao động điều hòa có chiều dài dây l, nơi có gia tốc trọng trường g, biết biên độ góc  Quả nặng có khối lượng m Cơng thức tính động năng, lắc vị trí li độ góc  ? A Wd = mv2; Wt = 3mgl(1 - cos  ) B Wd = mv2; Wt = 3mgl(cos  - cos  ) C Wd = mv2; Wt = mgl(1 - cos  0) D Wd = mv2; Wt = mgl(1 - cos  ) Câu 30: Một lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T, thời gian để động liên tiếp 0,5s, tính chiều dài lắc đơn, g = π A 10cm B 20cm C 50cm D 100cm Câu 31: Một nặng 0,1kg, treo vào sợi dây dài 1m, kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc = 0,1 rad bng tay khơng vận tốc đầu Tính lắc? Biết g = 10m/s2 A 5J B 50mJ C 5mJ D 0,5J Câu 32: Một nặng 0,1kg, treo vào sợi dây dài 1m, kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc  = 0,1 rad bng tay khơng vận tốc đầu Tính động lắc vị trí  = 0,05 rad? Biết g = 10m/s2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 37,5mJ B 3,75J C 37,5J D 3,75mJ Câu 33: Một lắc đơn có dây treo dài 50cm vật nặng có khối lượng 25g.Từ vị trí cân kéo dây treo đến vị trí nằm ngang thả cho dao động Lấy g = 10m/s2 Vận tốc vật qua vị trí cân là: A ± 0,1m/s2 B ± 10 m/s2 C ± 0,5m/s2 D ± 0,25m/s2 Câu 34: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 60 Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo 1m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10-3 J B 3,8.10-3 J C 5,8.10-3 J D 4,8.10-3 J Câu 35: Một lắc đơn có khối lượng vật m = 200g, chiều dài l = 50cm Từ vị trí cân truyền cho vật vận tốc v = 1m/s theo phương ngang Lấy g = 10m/s2 Lực căng dây vật qua vị trí cân là: A 2,4N B 3N C 4N D 6N ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C W= ,T= Câu 2: A Câu 3: C = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Với góc nhỏ ( < 10*) : ( - cos ) = 2.(sin )2 ~ 2.( )2 = Công thức theo góc nhỏ là: Wt = mgl.( - cos ) = mgl Câu 4: C Khi dao động lực căng đóng vai trò lực hướng tâm: T - mgcos = Fht = = 2gl.( cos - cos max) => T = mg( 3cos - 2cos max) Câu 5: D Thế Wt = mgl.( - cos ) vật vị trí biên Wt = mgl.( - cos cực đại max) => Tại vị trí biên đạt Khi vật vị trí cân Vmax mà Wđ = => Tại vị trí cân động cực đại => B Do dao động bảo toàn thời điểm tổng động => C Câu 6: C Câu 7: C tăng chiều dài lên lần chu kì T' = = √2 => T' = T√2 => chu kì tăng √2 lần Câu 8: B T= là: T' = giảm chiều dài dây xuống lần tăng khối lượng vật nặng lên lần chu kì vật Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => T' = => Chu kì giảm √2 lần Câu 9: C Khi lắc đưa lên độ cao h: => Chu kì lắc đơn phụ thuộc vào chiều cao => A sai T= => Chu kì lắc đơn ko phụ thuộc vào khối lượng vật => B sai => Chu kì lắc đơn phụ thuộc vào chiều dài dây => C Câu 10: B T= Tại nơi xác định chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với bậc chiều dài lắc tỉ lệ nghịch với bậc gia tốc trọng trường Câu 11: A Thời gian ngắn để vật từ VTCB đến vị trí có li độ góc 2,5o khoảng thời gian vecto quay quay từ VTCB theo chiều âm đến vị trí li độ góc -2,5o sau quay từ VTCB theo chiều dương tới vị tri có li độ góc 2,5o sau đó: => ∆t = = Câu 12: D s T= => Đối với dao động nhỏ chu kì dao động lắc đơn khơng phụ thuộc vào biên độ dao động, phụ thuộc vào biên độ dao động góc lớn dao động dao động tuần hồn khơng phải dao động điều hòa => A T= Chu kì lắc tỉ lệ nghịch với bậc hai gia tố trọng trường => B Khi gia tốc trọng trường khơng đổi dao động nhỏ lắc đơn coi dao động lực cản tác dụng lên vật nhỏ => C Câu 13: C T= => chu kì lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng Câu 14: D Do nơi xác định chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với bậc chiều dài lắc => A F = 1/T => Tần số dao động lắc đơn tỉ lệ nghịch với bậc chiều dài lắc => B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 T= Chu kì lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng => C S = ta => D sai Câu 15: A T= Câu 16: D => g = Ta có: S = l => l = = 19,7 ~ 20m/s2 = 50 cm = 0,5 m T= Câu 17: B Từ câu ta Câu 18: C => T = 1,5 Câu 19: C => Chu kì dao động tăng: = T' - T = 0,118T Câu 20: D W= rad/s T= => l = =1m Do lắc đơn dao động quỹ đạo dài 24cm => biên độ lắc đơn S = 24/2 = 12cm Do S = l => Câu 21: D = = 0,12 rad Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = 1,6 s = 1,8 s Do ban đầu hai vật VTCB chiều nên vật gặp lại VTCB chiều thì: nT2= (n+1)T1 với n số chu kì vật Tthực =>1,8n = (n +1/2).1,6 => n = => Sau thời gian t = 7,2T2 = 7,2s vật gặp lại VTCB chiều lần => vật gặp lần thứ VTCb chiều t' = 2t = 14,4s Câu 22: C Tần số lắc đơn : f = 1/T = = Hz Tần số lắc lò xo : f = Do tần số lắc đơn tần số lắc lò xo ta được: = Câu 23: B => m = 0,5 kg W= rad/s Áp dụng công thức độc lập với thời gian ta được: Câu 24: A Sử dụng công thức độc lập với thời gian ta hệ phương trình : Câu 25: C Chu kì dao động lắc thứ là: T1 = Chu kì dao động lắc thứ hai là: T2 = T1 > T2 Vì khoảng thời gian lắc thứ hai thực nhiều doa động lắc thứ => l1 = l2 + 22 Mặt khác: 30T1 = 36T2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: C w= rad/s Vì ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều dương ( nửa đường tròn ) nên pha ban đầu vật -π/2 Vậy phương trình dao động vật s = 4cos(πt - π/2) cm Câu 27: A W= = 10 rad Do nhỏ nên ta được: ~ - cos => = 0,2 rad Do thời điểm ban đầu vật vị trí biên nên pha ban đầu vật π Vậy phương trình dao động lắc = 0,2cos10t rad = 0,2cos(10t +π ) rad Câu 28: B w= = rad/s Biên độ dài lắc : S = l = cm Sử dụng công thức độc lập với thời gian ta được: Do chiều dương hướng từ VTCB sang bên phải thời điểm ban đầu vận tốc, li độ > nên lắc theo chiều dương => Khi qua VTCB lần thứ lắc theo chiều âm => pha ban đầu lắc π/2 => Phương trình dao động lắc là: s = 2√2cos( 7t + π/2 ) cm Câu 29: D Cơng thức tính động lắc vị trí có li độ góc Wđ = Cơng thức tính lắc vị trí có li độ góc Wt = mgl(1 - cos ) Câu 30: D động nhau: Wt = W/2 => Thời gian lần liên tiếp động T/4 => Chu kì dao động lắc T = 4.0,5 = 2s T= => l = 1m = 100cm Câu 31: C Kéo khỏi VTCb góc buông không vận tốc đầu => Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cơ lắc là: W = = = mJ Câu 32: D Kéo khỏi VTCb góc bng khơng vận tốc đầu => Động lắc vị trí = 0,05 rad là: Wđ = W - Wt = = 3,75mJ Câu 33: B Vận tốc vật qua VTCB Câu 34: D Cơ lắc là: W = mgl(1 - cos ) ~ 4,8.10j Câu 35: A Lực căng lắc vị trí cân T = mg( - 2cos Lại có: v2 = 2gl( - cos ) => cos = 0,9 => T = 2,4N ) ... T1.T2 Câu 7: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T Nếu tăng chiều dài dây lên hai lần chu kỳ lắc nào? A Không thay đổi B Giảm √2 lần C Tăng √2 lần D Không đáp án Câu 8: Con lắc đơn dao động... lên lần chu kỳ lắc nào? A Không thay đổi B Giảm √2 lần C Tăng √2 lần D Không đáp án Câu 9: Chọn phát biểu chu kỳ lắc đơn A Chu kì lắc đơn khơng phụ thuộc vào độ cao B Chu kỳ lắc đơn phụ thuộc... α2+ Câu 15: Con lắc đơn dao động điều hòa có chu kỳ T = 2s, chiều dài lắc l = 2m, tìm gia tốc trọng trường nơi thực thí nghiệm? A 20m/s2 B 19m/s2 C 10m/s2 D 9m/s2 Câu 16: Con lắc đơn dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về con lắc đơn , Đại cương về con lắc đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay