18 ôn tập sóng ánh sáng đề 2

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 18 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu Thân thể người bình thường phát xạ đây? A Tia hồng ngoại B Tia tử ngoại C Tia X D Ánh sáng nhìn thấy Câu Phát biểu sau nói tượng tán sắc ánh sáng? A Nguyên nhân tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng truyền qua lăng kính bị tách thành nhiều ánh sáng có màu sắc khác B Chỉ ánh sáng trắng truyền qua lăng kính xảy tượng tán sắc ánh sáng C Hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính cho thấy ánh sáng trắng có vơ số ánh sáng đơn sắc có màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím D Các vầng màu xuất váng dầu mỡ bong bóng xà phòng giải thích tượng tán sắc ánh sáng Câu Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách hai khe 1mm, từ khe đến m, ta chiếu vào khe đồng thời xạ λ1 = 0,4 μm λ2, giao thoa người ta đếm bề rộng L = 2,4 mm có tất cực đại λ1 λ2 có cực đại trùng nhau, biết số cực đại trùng đầu Giá trị λ2 là: A 0,6 μm B 0,65 μm C 0,545 μm D 0,5 μm Câu Một lăng kính có góc chiết quang A= 60, chiết suất lăng kính tia đỏ nd = 1,6444 tia tím nt = 1,6852 Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên lăng kính góc tới nhỏ Góc lệch tia ló màu đỏ tia ló màu tím: A 0,0011 rad B 0,0043 rad C 0,00152 rad D 0,0025 rad Câu Quang phổ vạch phát xạ phát do: A chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng B chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay bị nung nóng C chất rắn , lỏng khí bị nung nóng D chất rắn , lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng Câu Nói giao thoa ánh sáng, tìm phát biểu sai A Hiện tượng giao thoa ánh sáng giải thích giao thoa hai sóng kết hợp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng thực nghiệm quan trọng khẳng định ánh sáng có tính chất sóng C Trong miền giao thoa, vạch sáng ứng với chỗ hai sóng gặp tăng cường lẫn D Trong miền giao thoa, vạch tối ứng với chỗ hai sóng tới khơng gặp Câu Tìm phát biểu sai Quang phổ liên tục… A dải sáng có màu sắc biên thiên liên tục từ đỏ đến tím B vật rắn bị nung nóng phát C chất lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát D hình thành đám nung nóng Câu Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách khe 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe tới m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 0,6 μm 0,5 μm vào hai khe Khoảng cách ba vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm: A 10 mm B 15 mm C mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 20 mm Câu Quan sát thủy tinh màu đen, người ta giải thích có màu đen thủy tinh này: A Hấp thụ lọc lựa ánh sáng miền nhìn thấy B Cho tất ánh sáng miền nhìn thấy truyền qua C Hấp thụ hồn tồn ánh sáng nhìn thấy truyền qua D Hấp thụ ánh sáng nhìn thấy cho tia màu đen qua Câu 10 Chiết suất môi trường không làm thay đổi : A Cường độ ánh sáng B Bước sóng ánh sáng C Năng lượng ánh sáng D Tần số ánh sáng Câu 11 Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe thí nghiệm Iâng Biết khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe tới m Khoảng cách ngắn hai vị trí có màu màu với vân sáng trung tâm là: A mm B 12 mm C 24 mm D mm Câu 12 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng , người ta chiếu ánh sáng trắng ( 0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm ) vào hai khe Hỏi vị trí ứng với vân sáng bậc ba ánh sáng vàng, với bước sóng λv = 0,6 μm, có vân sáng ánh sáng đơn sắc ? A 0.75 μm B 0,68 μm C 0,5 μm D 0,45 μm Câu 13 Một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai đơn sắc màu vàng màu lục truyền từ khơng khí vào nước góc tới i (0
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 ôn tập sóng ánh sáng đề 2 , 18 ôn tập sóng ánh sáng đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay