7 bài TOÁN LIÊN QUAN đến CÔNG SUẤT và hệ số CÔNG SUẤT có GIẢI CHI TIẾT

17 24 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG SUẤT HỆ SỐ CÔNG SUẤT Phương pháp giải 1) Mạch RLC nối với nguồn xoay chiều Công suất tỏa nhiệt: P  I R  Hệ số công suất: cos   R  Z U 2R R   Z L  ZC  R R   Z L  ZC  Điện tiêu thụ sau thời gian t: A  Pt Ví dụ 1: Một mạch AB nối tiếp gồm tụ điện điện dung C  cuộn dây độ tự cảm L   0,1 mF , điện trở R  100  , 8 H điện trở r  200  Mắc AB vào mạng điện xoay chiều điện áp 220 V, tần số 50 Hz 1) Tính hệ số cơng suất cuộn dây mạch AB 2) Tính cơng suất cuộn dây mạch AB Tính điện mà mạch AB tiêu thụ phút Hướng dẫn:  Z L   L  200     Dung kháng cảm kháng:   800    ZC  C  1) Hệ số công suất cuộn dây đoạn mạch AB r 200     0, 707 cos cd  2 2 r  Z 200  200 L   Rr 100  200 cos     0, 447 2 2  R  r  Z  Z 100  200  200  800         L C  2) Công suất cuộn dây mạch AB Pcd  I r  U 2r R  r P  I2 R  r    Z L  ZC   2202.200 100  200  U R  r R  r   Z L  ZC     200  800   968 W  45 2202 100  200  100  200    200  800   484 W  15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Điện mà đoạn mạch AB tiêu thụ phút A  Pt  484 60  1936  J  15 Ví dụ 2: Mạch điện xoay chiều AB tần số f mắc nối tiếp gồm ba đoạn theo thứ tự AM, MN MB Đoạn AM R, đoạn MN ống dây điện trở r độ tự cảm L đoạn NB tụ điện điện dung C Cơng suất tiêu thụ trung bình đoạn A MN U MN r C NB 2 fCU NB B AB U AN Rr D AM U AM R Hướng dẫn: Chọn đáp án D PAM  I R  2 U AM U AM R  R R2 Chú ý: Nếu cho biết cos  , U R tính cơng suất theo cơng thức: U   I  Z U2 P  UI cos   P cos  R R Z  cos     Ví dụ 3: Đặt điện áp u  400 cos 100 t   (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp 3  R  200  , thấy dòng điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch lệch pha 60 Tìm cơng suất tiêu thụ đoạn mạch? A 150 W B 250 W C 100 W D 50 W Hướng dẫn: Chọn đáp án C  200 U2 P cos   R 200  cos 60  100 W  Ví dụ 4: Cho đoạn mạch RLC, đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u  U cos100 t (V) Khi U = 100 V cường độ dòng điện mạch trễ pha điện áp  công suất tỏa nhiệt đoạn mạch 50 W Khi U  100 V, để cường độ dòng điện hiệu dụng cũ cần ghép nối tiếp với đoạn mạch điện trở R0 giá trị Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 50  B 100  C 200  D 73,  Hướng dẫn: Chọn đáp án B P U2 1002  cos2   50  cos  R  50    R R tan   Z L  ZC   tan  Z L  ZC  R  50    R I'I  100  R  R0    Z L  ZC   100 R   Z L  ZC   R0  100    Ví dụ 5: Đặt điện áp u  200cos100 t (V) vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R  100  , tụ điện điện dung C  15,9  F cuộn dây cảm độ tự cảm L thay đổi Biết công suất tiêu thụ mạch 100 W cường độ dòng điện mạch sớm pha so với hiệu điện hai đầu mạch Giá trị L1 cuộn cảm biểu thức cường độ dòng điện qua mạch xác định A L1  B L1  C L1  D L1      H    i  cos 100 t    A  4  H    i  cos 100 t    A  4  H    i  cos 100 t    A  4  H    i  cos 100 t    A  4  Hướng dẫn: Chọn đáp án B  U2 1002.2  cos   100  cos       P   R 100  i  cos 100 t    A  4   P  I R  100  I 100  I  A  tan    L1  R C  L  H  Ví dụ 6: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Điện áp đặt vào hai đầu mạch tần số 50 Hz Ban đầu độ lệch pha Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 điện áp hai đầu mạch dòng điện 60 cơng suất tiêu thụ mạch 50 W Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch pha với i mạch tiêu thụ cơng suất A 100 W B 200 W C 50 W D 120 W Hướng dẫn: Chọn đáp án B P  UI cos   P cos 2 cos 2 U2 cos     P  P  200 W  R P1 cos 1 cos 1 Chú ý: Kết hợp P2 cos 2 với điều kiện 1  2   ta tính đại lượng khác  P1 cos 1 Ví dụ 7: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện điện dung C thay đổi Khi C  C1 dòng điện mạch i1 công suất tiêu thụ mạch P1 Khi C  C2  C1 dòng điện mạch i2 cơng suất tiêu thụ P2 Biết P2  3P1 i1 vng pha với i2 Xác định góc lệch pha 1  điện áp hai đầu đoạn mạch với i1 i2 A 1   C 1   2        B 1   D 1           Hướng dẫn: Chọn đáp án C  P cos 2 cos 2 U2 cos       3  R P1 cos 1 cos 1     C2  C1  Z C2  Z C1  2  1   2  1   2  UI cos    3 cos 2  sin 1    1   cos 1 cos 1 Ví dụ 8: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện điện dung C1 Khi dòng điện mạch i1 cơng suất tiêu thụ mạch P1 Lấy tụ điện khác C '  4C1 mắc song song với tụ điện C1 dòng điện mạch i2 cơng suất tiêu thụ P2 Biết P1  3P2 i1 vng pha với i2 Xác định góc lệch pha 1  điện áp hai đầu đoạn mạch với i1 i2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1  C 1    2   2     B 1   D 1           Hướng dẫn: Chọn đáp án B P cos 1 cos 2 U2  cos        R P1 cos 2 cos 1   Z C1   C2  C1  C '  5C1  Z C   2  1   2  1   2 P  UI cos     cos 2  sin 1    1   cos 1 cos 1 Ví dụ 9: Cho mạch xoay chiều gồm cuộn dây khơng cảm độ tự cảm L, điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện điện dung C thay đổi Điện áp đầu đoạn mạch u  U cos100 t V   Khi C  C1 cơng suất mạch giá trị 240 W i  I sin 100 t   A Khi C  C2 3  cơng suất mạch cực đại Xác định cơng suất cực đại đó? A 300 W B 320 W C 960 W D 480 W Hướng dẫn: Chọn đáp án B P U2  cos2   Pcéng h­ëng cos   240  Pcéng h­ëng cos R  Pcéng h­ëng  320 W  Ví dụ 10: Trong mạch điện xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Điện áp hiệu dụng đặt vào đoạn mạch 150 V, dòng điện chạy mạch giá trị hiệu dụng A Điện áp hiệu dụng hai tụ điện 90 V Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 220 W B 180 W C 240 W Hướng dẫn: Chọn đáp án C 2 2 2 U  U R  U C  150  U R  90  U R  120 V    P  I R  I U R  240 W  D 270 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 11: Đặt điện áp u  100 cos100 t (V), (t đo giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C nối tiếp với cuộn dây điện áp hiệu dụng tụ 100 V cuộn dây 200 V Điện trở cuộn dây 50  Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch là: A 150 W B 100 W C 120 W D 200 W Hướng dẫn: Chọn đáp án B U cd2  U r2  U L2  2002  2 2 2 U  U r  U L  U C   U r  U L  2U LU C  U C  1002  2002  3.1002  200 3.U L U L  100 U r2  PI r  200 W  r U r  100   Ví dụ 12: Đặt hiệu điện xoay chiều u  120 cos 100 t   V vào đầu đoạn mạch 6  RLC nối tiếp cuộn dây cảm L  dây 0,1  H thấy điện áp hiệu dụng tụ cuộn điện áp hiệu dụng R Công suất tiêu thụ mạch A 360 W B 180 W C 1440 W D 120 W Hướng dẫn: Chọn đáp án A  R  4Z L  4 L  40    UR  UC  U L   U  M¹ch céng h­ëng  I   R P  I 2R  U2  360 W  R Ví dụ 13: Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện điện dung C  0,1  (mF) Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u  100 cos 50 t (V) thấy điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha dòng điện mạch  , đồng thời điện áp hiệu dụng cuộn dây gấp đôi tụ điện Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 200 W B 28,9 W C 240 W D 57,7 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án B ZC   200    ; C tan   UL U   tan  U L  r Ur Ur 1  U r  100 V  2 U C  U cd  U r  U L    100  V  U  U  U  U  1002 U C  U L     r L C  I UC U   A  r  r  200    ZC I   PI r   200  28,9 W  2 3 Ví dụ 14: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện điện dung C, điện trở R cuộn cảm cảm kháng 80  Độ lớn hệ số công suất đoạn mạch RC hệ số công suất mạch 0,6 Điện trở R giá trị A 50    B 30    C 67    D 100    Hướng dẫn: Chọn đáp án B R  cos    0,  2  Z C  0,5Z L  40    R   Z L  ZC     R  R  30    cos    0, RC  R  Z C2  Ví dụ 15: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Các điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 120 V, hai đầu cuộn dây 120 V hai đầu tụ điện 120 V Hệ số công suất mạch A 0,125 B 0,87 C 0,5 Hướng dẫn: Chọn đáp án B 2 U  U R2  U L  U C 2 120  U R  U L  120  U L  60    2 2 2 120  U R  U L U C  U cd  U R  U L U R  60  cos   UR  0,87 U D 0,75 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh, cuộn dây điện trở Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, điện trở R, cuộn dây tụ 75 (V), 25 (V), 25 (V) 75 (V) Hệ số cơng suất tồn mạch A B 0,6 25 C D 25 Hướng dẫn: Chọn đáp án B U cd2  U r2  U L2  2 2 2 U  U R  U r   U L  U C   U r  U L   U R  2U RU r  2U LU C  U C 252  U r2  U L2  2 2 75  25  25  2.25.U r  2U L 75  75 U r  20 V  U  Ur   cos   R  0, U U L  15 V  Ví dụ 17: Đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện, điện trở cuộn cảm Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch cuộn cảm 360 V 212 V Hệ số công suất toàn mạch cos   0, Điện áp hiệu dụng tụ A 500 (V) B 200 (V) C 320 (V) D 400 (V) Hướng dẫn: Chọn đáp án A cos   UR  0,  U R  0, 6U  216 V  U U  U R2  U L  U C   3602  2162   212  U C   U C  500 V  2 Ví dụ 18: Đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện, điện trở cuộn cảm cảm kháng 80  Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch tụ 300 V 140 V Dòng điện mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch hệ số công suất mạch cos   0,8 Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch A (A) B (A) C 3,2 (A) Hướng dẫn: Chọn đáp án A Z L  ZC  U L  U C ; cos   UR  0,8  U R  0,8U  240 V  U U  U R2  U L  U C   3002  2402  U L  140   U L  320 V  2 D (A) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I UL   A ZL Chú ý: Nếu biết cơng suất tiêu thụ tồn mạch để tính điện trở cos  ta dựa vào công thức: I R  U 2R R   Z L  ZC  Ví dụ 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều: u  400 cos 100 t  (V) Mạch AB gồm cuộn dây điện trở R độ tự cảm điện dung 100  0,  (H) mắc nối tiếp với tụ điện   F  Nếu công suất tiêu thụ R 400 W R A  B 10  200  C 15  100  D 40  160  Hướng dẫn: Chọn đáp án D Z L   L  20    ; ZC  P  I 2R   100    C U2 U 2R 2002.2 R R   400  2 Z2 R   Z L  ZC  R   20  100   R  40     R  200 R  6400     R  160    Ví dụ 20: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng 200 V Đoạn mạch gồm cuộn dây điện trở R cảm kháng 140  mắc nối tiếp với tụ điện dung kháng 200  Biết cơng suất tiêu thụ mạch 320 W Hệ số công suất mạch A 0,4 B 0,6 0,8 C 0,45 0,65 D 0,75 Hướng dẫn: Chọn đáp án B ZL   L  140    ; ZC  P  I 2R   200    C U2 U 2R 2002.R R   320   R  125R  3600  2 2 Z R   Z L  ZC  R  140  200  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 R R   0,8  R  80     cos   Z  2 R  140  200     R  R  45     cos    0, 2  R  140  200   Ví dụ 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L   H  tụ điện dung kháng ZC Biết cơng suất tiêu thụ mạch 100 W không thay đổi mắc vào hai đầu L ampekế điện trở không đáng kể Giá trị R ZC B 50  50  A 40  30  C 30  30  D 20  50  Hướng dẫn: Chọn đáp án B U 2R Ptruoc  Psau  R   Z L  ZC   1002 R R  100  Z C   100 U 2R 1002 R   100 R  Z C2 R  Z C2  Z C  50      R  50    Ví dụ 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz Mạch AB gồm cuộn dây điện trở 20  cảm kháng 60  mắc nối tiếp với tụ điện dung kháng 20  mắc nối tiếp với điện trở R Nếu công suất tiêu thụ R 40 W R A  B 10  200  C 15  100  D 20  Hướng dẫn: Chọn đáp án B U2 U 2R 1002 R PR  I R  R   40  2 2 Z  R  r    Z L  ZC   R  20    60  20   R  10     R  210 R  2000     R  200    Ví dụ 23: Một mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch u  50 cos100 t (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm hai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 đầu tụ điện U L  30 V U C  60 V Biết công suất tiêu thụ mạch 20 W Giá trị R A 80  B 10  C 15  D 20  Hướng dẫn: Chọn đáp án A U  U R2  U L  U C 2  502  U R2   30  60 2  U R  40 V    U R2 402 P  I R  R  20   R  80     R  R2 Ví dụ 24: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây điện trở 10  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  40 cos100 t (V), (t đo giây) cường độ dòng điện chậm pha điện áp hai đầu đoạn mạch  công suất tỏa nhiệt R 50 W Cường độ hiệu dụng mạch là: A A A B A A C A A D A A Hướng dẫn: Chọn đáp án A UI cos   PR  I r  40 3.I  I   A  50  I 10    I   A  Ví dụ 25: Mạch điện gồm cuộn dây điện trở 10  mắc nối tiếp với bóng đèn 120 V – 60 W Nối hai đầu mạch điện với nguồn điện xoay chiều 220 V - 50 Hz, đèn sáng bình thường Độ tự cảm cuộn dây là: A 1,19 H B 1,15 H C 0,639 H D 0,636 H Hướng dẫn: Chọn đáp án B Khi đèn sáng bình thường cường độ dòng điện chạy qua điện trở đèn: Pd 60   I d  U  120  0,5  A   d  U  R  d  120  240     d Id 0,5 Z U  Id  Rd  r   100 L   220  L  1,15  H  0,5 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   Ví dụ 26: Đặt điện áp u  120sin 100 t   (V) vào hai đầu đoạn mạch dòng điện 3    mạch biểu thức i  cos 100 t   (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch 6  A 240 W B 120 W C 240 W D 120 W Hướng dẫn: Chọn đáp án B Cách 1:      u  120sin 100 t    120 cos 100 t   V           u  i    i  cos 100 t     A    6  P  UI cos   60 2.2 cos   120 W  Cách 2: Gọi i* số phức liên hợp i cơng suất phức: P  i*u 1  P  i*u   4  2 6 *   120    120  207, 85i  P  120  W  6  (Phần thực công suất phức cơng suất tiêu thụ phần ảo cơng suất phản kháng) Thao tác bấm máy tính: sau nhập 1     4  bấm shift 2   120   sau bấm 2 6 6   kết 120  207, 85i Ví dụ 27: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AD DB ghép nối tiếp Điện áp tức thời đoạn   mạch dòng điện qua chúng biểu thức: u AD  100 cos 100 t   (V); 2  2     uDB  100 cos 100 t   (V) i  cos 100 t   (A) Công suất tiêu thụ đoạn  3   mạch AB A 173,2 W B 242 W Hướng dẫn: Chọn đáp án A Điện áp tổng: u  u AD  uDB Công suất phức: C 186,6 W D 250 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1    2  P  i *u   2  100 2  100 6   173,  200i 2 3   *  P  173, W  2) Mạch RL mắc vào nguồn chiều mắc vào nguồn xoay chiều * Mạch nối tiếp chứa tụ cho dòng xoay chiều qua khơng cho dòng chiều qua * Mạch nối tiếp RL vừa cho dòng xoay chiều vừa cho dòng chiều qua Nhưng L cản trở dòng xoay chiều khơng tác dụng cản trở dòng chiều  U U2 Nguån chiªu: I1  R ; P1  I1 R  R   U U 2R Nguån xoay chiªu: I  ; P2  I 22 R  ; ZL  L R  Z L2  R  Z L2 Ví dụ 1: (ĐH - 2012) Khi đặt vào hai đầu cuộn dây độ tự cảm 0,  (H) hiệu điện chiều 12 (V) cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,4 (A) Sau đó, thay hiệu điện điện áp xoay chiều tần số 50 (Hz) giá trị hiệu dụng 12 (V) cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây A 0,30 A B 0,40 A C 0,24 A D 0,17 A Hướng dẫn: Chọn đáp án C Nguồn chiều : I1  U U  R   30    R I1  Z L   L  40     U 12 Nguồn xoay chiều :  I2    0, 24  A   2 2 R  Z 30  40 L  Ví dụ 2: Đặt vào hai đầu cuộn dây độ tự cảm L  0, 35  (H) điện áp không đổi 12 V cơng suất tỏa nhiệt cuộn dây 28,8 (W) Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 25 V cơng suất tỏa nhiệt cuộn dây bao nhiêu? A 14,4 (W) B 5,0 (W) Hướng dẫn: Chọn đáp án C C 2,5 (W) D 28,8 (W) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nguồn chiều : P1  U2 U2 R   R P1  Z L   L  35     Nguồn xoay chiều :  U 2R 252.5 P    R  Z 52  352  2,5 W   L Ví dụ 3: Đặt vào hai đầu ống dây điện áp chiều 12V cường độ dòng điện ống dây 0,24A Đặt vào hai đầu ống dây điện áp xoay chiều tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 100 V cường độ dòng điện hiệu dụng ống dây 1A Mắc mạch điện gồm ống dây nối tiếp với tụ điện điện dung C  87  F vào mạch điện xoay chiều nói Cơng suất tiêu thụ mạch là: A 50W B 200W C 120W D 100W Hướng dẫn: Chọn đáp án D Nguồn chiều (RL): I1  U U  R   50    R I1 U Nguồn xoay chiều (RL): I  R Z Nguồn xoay chiều (RLC): ZC  P3  I 32 R  U 2R R   Z L  ZC   L 100 I 502  Z L  Z L  50     36,    C 1002.50  502  50  36,   100 W  Ví dụ 4: (ĐH-2009) Khi đặt điện áp khơng đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm 0, 25  (H) dòng điện đoạn mạch dòng điện chiều cường độ A Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u  150 cos120 t (V) biểu thức cường độ dòng điện đoạn mạch   A i  cos 120 t    A  4    B i  5cos 120 t    A  4    C i  cos 120 t    A  4    D i  5cos 120 t    A  4  Hướng dẫn: Chọn đáp án D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mắc vào nguồn chiều : R  U  30    I   Z L   L  30     U  Mắc vào nguồn xoay chiều :  Z  R  Z L2  30     I    A  Z  ZL     tan   R      : u sím pha h¬n i lµ   i  5cos 120 t    A  4  Ví dụ 5: Đặt điện áp xoay chiều giá trị cực đại U0 vào hai đầu điện trở R công suất tiêu thụ P Khi đặt vào hai đầu điện trở hiệu điện khơng đổi giá trị U0 cơng suất tiêu thụ R A P B 2P C P D 4P Hướng dẫn: Chọn đáp án B Nguồn xoay chiều : P  I R  U U 02  R 2R Nguồn chiều : P '  I R  U 02 R  P '  2P Chú ý:   1) Khi mắc đồng thời nguồn chiều xoay chiều u  a  b cos t    vào mạch nối b tiếp chứa tụ dòng điện xoay chiều qua: I xc  R   Z L  ZC    2) Khi mắc đồng thời nguồn chiều xoay chiều u  a  b cos t    vào mạch nối tiếp khơng chứa tụ dòng điện xoay chiều dòng chiều qua: I xc  b R   Z L  ZC  , I1c  a Do đó, dòng hiệu dụng qua mạch: I  I xc2  I12c R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 6: Mạch gồm điện trở R  100  mắc nối tiếp với cuộn dây cảm L   (H) Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch dạng u  400 cos 50 t (V) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch giá trị A A   C  A B 3,26 A D A Hướng dẫn: Chọn đáp án D Áp dụng công thức hạ bậc viết lại: u  400 cos  50 t   200  200 cos 100 t  V  Dßng chiêu: I1c Dòng xoay chiêu: I xc R  Z12L 1002  02   U xc 100     A  2 2 R  ZL 100  100  U1c  200   A  I  I12c  I xc2   A Ví dụ 7: Đặt điện áp biểu thức u  200 cos 100 t  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R  100  cuộn cảm độ tự cảm 0, 25  (H) mắc nối tiếp Công suất tỏa nhiệt điện trở A 280 W B 50 W C 320 W D 80 W Hướng dẫn: Chọn đáp án A Áp dụng công thức hạ bậc viết lại: u  100  100 cos 200 t V  U 2R U   Z L  200 L  50    ; P  I R  I R   1c  R  R  Z L2  R  1c P xc 1002.2 1002.100   280 W  100 1002  502 Ví dụ 8: Đặt vào đầu mạch điện phần tử C R với điện trở R  ZC  100  nguồn     điện tổng hợp biểu thức u  100cos 100 t    100  V Tính cơng suất tỏa nhiệt 4    điện trở A 50 W B 200 W Hướng dẫn: Chọn đáp án C C 25 W D 150 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dòng chiều khơng qua tụ dòng xoay chiều qua: P  I 2R  U 2R  25  W  R  ZC2 ... Một mạch điện xoay chi u nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở R cuộn cảm có cảm kháng 80  Độ lớn hệ số công suất đoạn mạch RC hệ số công suất mạch 0,6 Điện trở R có giá trị A 50  ... Mạch điện xoay chi u AB có tần số f mắc nối tiếp gồm ba đoạn theo thứ tự AM, MN MB Đoạn AM có R, đoạn MN có ống dây có điện trở r độ tự cảm L đoạn NB có tụ điện có điện dung C Cơng suất tiêu thụ... 20: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chi u có giá trị hiệu dụng 200 V Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R có cảm kháng 140  mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 200  Biết công suất tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 bài TOÁN LIÊN QUAN đến CÔNG SUẤT và hệ số CÔNG SUẤT có GIẢI CHI TIẾT , 7 bài TOÁN LIÊN QUAN đến CÔNG SUẤT và hệ số CÔNG SUẤT có GIẢI CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay