7 năng lượng điện từ trong mạch LC

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Năng lượng điện từ mạch LC Câu Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần? A Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng B Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch Câu Điện tích tụ điện mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q0cos(2000πt + π) Tại thời điểm t = 2,5.10-4s, ta có: A Năng lượng điện trường cực đại B Điện áp hai tụ C Điện tích tụ cực đại D Dòng điện qua cuộn dây Câu Trong mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số MHz, thời điểm t = 0, lượng từ trường mạch có giá trị cực đại Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lượng từ trường nửa giá trị cực đại là: A 0,5.10-6 s B 10-6 s C 2.10-6 s D 0,125.10-6 s Câu Mạch dao động lý tưởng LC Dùng nguồn điện chiều có suất điện động 10 V cung cấp cho mạch lượng 25 μJ cách nạp điện cho tụ dòng điện tức thời mạch sau khoảng thời gian π/4000 s lại không Xác định độ tự cảm cuộn dây: A L = H B L = 0,125 H C L = 0,25 H D L = 0,5 H Câu Mạch dao động LC (C = μF) Hiệu điện cực đại hai tụ V Năng lượng điện từ mạch bằng: A 0,04 mJ B 0,4 μJ C 0,01 mJ D 0,1 μJ Câu Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hòa LC khơng đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hòa B Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch phụ thuộc vào điện tích tụ điện Câu Một mạch dao động LC có R = Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC có chu kì 2,0.10-4 s Năng lượng điện trường mạch biến đổi tuần hoàn với chu kì là: A 0,5.10-4 s B 4,0.10-4 s C 2,0.10-4 s D 1,0 10-4 s Câu Mạch dao động tự LC có L = 40 mH, C = μF, lượng điện từ mạch 3,6.10-4 J Tại thời điểm hiệu điện hai tụ V, lượng điện trường cường độ dòng điện mạch là: A 1,6.10-4 J; 0,05 A B 1,6.10-4 J; 0,1 A C 2.10-4 J; 0,05 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2.10-4 J; 0,1 A Câu Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây cảm L tụ điện C có lượng điện trường biến thiên với tần số MHz thì: A Chu kỳ dao động dòng điện mạch μs B Năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ 106 s C Năng lượng dao động mạch biến thiên chu kỳ 10-6 s D Năng lượng điện trường lượng từ trường bảo tồn Câu 10 Một mạch dao động lí tưởng thực dao động tự Lúc lượng điện trường 2.10-6 J lượng từ trường 8.10-6 J Hiệu điện cực đại hai đầu cuộn cảm 10 V, dòng điện cực đại mạch 62,8 mA Tần số dao động mạch là: A 2500 Hz B 10000 Hz C 1000 Hz D 5000 Hz Câu 11 Năng lượng điện trường tụ điện mạch dao động với chu kì T sẽ: A Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì 2T B Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T C Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì T/2 D Khơng biến thiên tuần hồn theo thời gian Câu 12 Trong mạch điện dao động điện từ LC, điện tích hai tụ biến thiên theo quy luật: q = Q0sinωt lượng tức thời cuộn cảm là: A wt = Lω2Q02cos2(ωt) B wt = (1/2)Lω2Q02cos2(ωt) C wt = 2Lω2Q02cos2(ωt) D wt = (1/C).Q02cos2(ωt) Câu 13 Mạch dao động điện từ gồm tụ điện có C = μF cuộn cảm có L = 50 mH Hiệu điện cực đại tụ điện V Tần số dao động điện từ mạch lượng mạch dao động có giá trị là: A 318 Hz, 3.10-5 J B 318 Hz, 9.10-5 J C 318 Hz, 8.10-5 J D 418 Hz, 5.10-5 J Câu 14 Năng lượng điện trường lượng từ trường mạch dao động LC lý tưởng đại lượng A không đổi theo thời gian B biến đổi điều hòa tần số với tần số mạch dao động C biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số gấp đôi tần số dao động điện tích dòng điện D biến đổi điều hòa với tần số nửa tần số mạch dao động Câu 15 Một mạch dao động LC lí tưởng, điện tích tụ điện mạch biến thiên phụ thuộc vào thời gian theo phương trình q = Qocos(πft) C Câu phát biểu sau mạch dao động đúng: A Điện tích tụ điện mạch biến thiên tuần hoàn với tần số f B Dòng điện chạy qua cuộn cảm L mạch biến thiên điều hòa với tần số f C Năng lượng mạch biến thiên tuần hoàn với tần số f D Năng lượng từ trường mạch biến thiên tuần hoàn với tần số f Câu 16 Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần? A Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm B Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Mạch dao động lí tưởng LC gồm tụ điệnđiện dung C cuộn dây có độ tụ cảm L = 0,125 H Mạch cung cấp lượng 25 µJ cách mắc tụ vào nguồn điện chiều có suất điện động E Khi mạch dao động dòng điện tức thời mạch i = I0cos4000t A Suất điện động E nguồn có giá trị A 12 V B 13 V C 10 V D 11 V Câu 18 Trong mạch dao động LC lí tưởng : A lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch B lượng điện trường lượng từ trường biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch C lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch D lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch Câu 19 Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L Nối cực nguồn điện chiều có suất điện động E điện trở r vào đầu cuộn cảm Sau dòng điện mạch ổn định, cắt nguồn mạch LC có dao động điện từ với điện áp cực đại hai tụ Uo Biết L = 25r2C Tỉ số Uo E A 10 B 100 C D 25 Câu 20 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10-4 s Thời gian ngắn để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến phóng điện hết là: A 6.10-4 s B 1,5.10-4 s C 12.10-4 s D 3.10-4 s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D + Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên với tần số gấp đôi tần số cường độ dòng điện mạch Câu 2: B Tại thời điểm q = nên điện áp hai tụ Câu 3: D Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu (pha q 0) để lượng từ trường nửa giá trị cực đại (pha } s Câu 4: B +) Dòng điện tức thời sau thời gian +) Mặt khác: Từ (1)và (2) thay số vào ta có L=0,125H Câu 5: A Năng lượng điện từ mạch nên ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, tần số dao động mạch không phụ thuộc vào điện tích tụ điện, phụ thuộc vào cấu tạo mạch Câu 7: D Năng lượng điện trường biến đổi tuần hồn với chu kì Câu 8: B Tại thời điểm hiệu điện hai tụ 8V Câu 9: A A Đúng, chu kì dao động điện gấp lần chu kì biến đổi lượng điện trường Câu 10: D Ta có Câu 11: C Năng lượng điện trường tụ điện dao động với tần số gấp đôi tần số dao động mạch Câu 12: B Năng lượng tức thời cuộn cảm Câu 13: B Tần số dao động Năng lượng mạch dao động Câu 14: C Năng lượng điện trường lượng từ trường hàm bậc hai q i nên biến đổi tuần hoàn theo thời gian với tần số gấp đơi tần số dao động điện tích dòng điện Câu 15: D Năng lượng từ trường mạch biến thiên với tần số gấp đôi tần số dòng điện Câu 16: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai lượng từ trường với tần số gấp đơi tần số cường độ dòng điện mạch Câu 17: C Suất điện động nguồn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: D Trong mạch dao động LC lí tưởng lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch (vì } Câu 19: C Câu 20: D Thời gian ngắn để tụ phongs điện từ giá trị cực đại đến phóng hết điện T/2 Mặt khác lượng điện trường giảm từ cực đại xuống nửa (q từ pha đến pha ) T/4 ... điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm B Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ. .. C Năng lượng dao động mạch biến thiên chu kỳ 1 0-6 s D Năng lượng điện trường lượng từ trường bảo toàn Câu 10 Một mạch dao động lí tưởng thực dao động tự Lúc lượng điện trường 2.1 0-6 J lượng từ. .. D Năng lượng từ trường mạch biến thiên tuần hoàn với tần số f Câu 16 Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần? A Năng lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 năng lượng điện từ trong mạch LC , 7 năng lượng điện từ trong mạch LC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay