18 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 10

6 31 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 18 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề 10 Câu Khi chiếu xạ λ1= 320 nm λ2= 520 nm vào kim loại ta thấy tỉ số vận tốc ban đầu cực đại Tìm cơng kim loại làm catot A 1,89 eV B 2,89 eV C 3,89 eV D 4,89 eV Câu Chọn phát biểu tượng quang dẫn? A Hiện tượng quang dẫn dùng việc chế tạo đèn ống B Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng C Trong tượng quang dẫn electron giải phóng khỏi chất bán dẫn D Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị nung nóng Câu Khi chiếu xạ có bước sóng λ vào bề mặt kim loại hiệu điện hãm 4,8 (V) Nếu mặt kim loại chiếu xạ có bước sóng lớn gấp đơi hiệu điện hãm 1,6 (V) Khi giới hạn quang điện là: A 3λ B 4λ C 6λ D 8λ Câu Cơng nhôm bao nhiêu, biết chiếu xạ có bước sóng 0,18 μm động ban đầu cực đại êlectron quang điện 3,2 eV ? A 3,7 eV B 6,9 eV C 3,2 eV D 2,6 eV Câu Chọn câu trả lời sai nói phát quang: A Sự huỳnh quang chất khí, chất lỏng lân quang chất rắn gọi phát quang B Đèn huỳnh quang việc áp dụng phát quang chất rắn C Sự phát quang gọi phát sáng lạnh D Khi chất khí kích thích bới ánh sáng có tần số f, phát ánh sáng có tần số f' với f' >f Câu Trong quang phổ nguyên tử hiđrô, bước sóng vạch quang phổ thứ dãy Laiman λ0 = 122,0 nm, hai vạch Hα Hβ λ1 = 656,0 nm λ2 = 486,0 nm Bước sóng hai vạch dãy Laiman là: A λ01 = 102,9 μm λ02 = 97,5 μm B λ01 = 102,9 nm λ02 = 97,5 nm C λ01 = 10,29 μm λ02 = 9,75 μm D λ01 = 10,29 nm λ02 = 9,75 nm Câu Quang electrôn bị bứt khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng chiếu tới do: A Cường độ chùm sáng phù hợp B Bước sóng ánh sáng lớn C Vận tốc ánh sáng lớn D Bước sóng nhỏ giới hạn quang điện Câu Có đám nguyên tử hiđrơ nằm trạng thái kích thích N êlêctrôn chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo bên số vạch quang phổ thu là: A vạch B vạch C vạch D vạch Câu Phát biểu sau sai? Động ban đầu cực đại electron quang điện: A phụ thuộc vào hiệu điện anôt catôt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích C phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt D không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích Câu 10 Chọn phát biểu sai? A Huỳnh quang tượng mà ánh sáng phát quang tắt ngừng ánh sáng kích thích Nó xảy với chất lỏng chất khí B Lân quang tượng mà ánh sáng phát quang kéo dài thời gian sau ngừng ánh sáng kích thích, xảy với vật rắn C Hiện tượng quang hóa tượng phản ứng hóa học xảy tác dụng ánh sáng Năng lượng cần thiết để phản ứng xảy lượng phơton có tần số thích hợp D Hiện tượng quang hóa trường hợp tính sóng ánh sáng thể rõ Câu 11 Trong thí nghiệm tượng quang điện, người ta dùng chắn tách chùm êlectron có vận tốc cực đại hướng vào từ trường cho vận tốc êlectron vng góc với vectơ cảm ứng từ Bán kính quỹ đạo êlectron tăng khi: A Tăng cường độ ánh sáng kích thích B Giảm cường độ ánh sáng kích thích C Tăng bước sóng ánh sáng kích thích D Giảm bước sóng ánh sáng kích thích Câu 12 Khi vận tốc e- đập lên đối catot 1,87.108 (m/s) Hiệu điện anot catot ống Rơnghen bao nhiêu? A 103 (V) B 104 (V) C 105 (V) D 106 (V) Câu 13 Với xạ đơn sắc xác định, electron quang điện có động ban đầu cực đại khi: A photon ánh sáng chiếu tới có lượng lơn B lương mà electron thu dc lớn C ánh sáng chiếu tới có cường độ lớn D lương mà electron bị nhỏ Câu 14 Biết mức lượng ứng với quỹ đạo dùng n nguyên tử Hyđrô En=-13,6\n2 (eV); n=1,2,3 Khi hiđrô trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên lần Khi chuyển dời mức phát bước sống xạ có lượng lớn là: A 0,103 μm B 0,203 μm C 0,13 μm D 0,23 μm Câu 15 Người ta chiếu ánh sáng có bước sóng 3500 Ǻ lên mặt kim loại Các electron bứt với động ban đầu cực đại chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 9,1 cm từ trường có B = 1,5.10-5 T Cơng kim loại có giá trị ? Biết khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg A 1,50 eV B 4,00 eV C 3,38 eV D 2,90 eV Câu 16 Chiếu xạ có bước sóng vào bề mặt kim loại có cơng A = eV Hứng chùm êlectron quang điện bật cho bay vào từ trường có cảm ứng từ B = 10-4 T , theo phương vng góc với đường cảm ứng từ Biết bán kính cực đại quỹ đạo êlectron quang điện 23,32 mm Bước sóng xạ chiếu A 0,75 μm B 0,5 μm C 0,6 μm D 0,46 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Êlectron bắt đầu bị phát xạ khỏi kim loại có ánh sáng màu vàng chiếu vào Như vậy: A Êlectron bị phát xạ khỏi kim loại có ánh sáng màu đỏ chiếu vào B Êlectron bị phát xạ khỏi kim loại có ánh sáng màu tím chiếu vào C Khi có ánh sáng màu chàm chiếu vào kim loại, êlectron bị phát xạ có động ban đầu cực đại nhỏ so với chiếu ánh sáng màu vàng D Khi có ánh sáng màu da cam chiếu vào kim loại, êlectron bị phát xạ Câu 18 Chọn câu Pin quang điện nguồn điện A quang trực tiếp biến đổi thành điện B lượng Mặt Trời biến đổi trực tiếp thành điện C tế bào quang điện dùng làm máy phát điện D quang điện trở, chiếu sáng, trở thành máy phát điện Câu 19 Cơng thoát electron kim loại 2,4 eV Nếu chiếu đồng thời hai xạ có tần số f1 = 1015 Hz f2 = 1,5.1015 Hz vào kim loại đặt lập điện lớn kim là: ( cho h= 6,625.10 – 34 Js; c= 3.108 m/s; |e|= 1,6.10 – 19 C ) A 1,74 V B 3,81 V C 5,55 V D 2,78 V Câu 20 Cho số Plăng h= 6,625.10 -34 (Js); vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 (m/s) Chiếu chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ =0,400 µm vào catot tế bào quang điện Công suất ánh sáng mà catot nhận P = 20 mW Số photon tới đập vào catot giây A 8,050.1016 hạt B 2,012.1017 hạt C 2,012.1016 hạt D 4,025.1016 hạt Câu 21 Chiếu chùm xạ đơn sắc vào catôt tế bào quang điện.Với hiệu điện hãm 1,9 V dòng quang điện triệt tiêu Vận tốc ban đầu cực đại quang electron A 6,2.105 m/s B 5,2.105 m/s C 7,2.105 m/s D 8,2.105 m/s Câu 22 Chất lân quang không sử dụng A đầu cọc giới đường B áo bảo hộ lao động công nhân vệ sinh đường phố C biển báo giao thơng D hình tivi Câu 23 Ở trạng thái dừng, nguyên tử A khơng hấp thụ, xạ lượng B không xạ không hấp thụ lượng C khơng xạ, hấp thụ lượng D xạ hấp thụ lượng Câu 24 Chiếu liên tục chùm tia tử ngoại có bước sóng = 147 nm vào cầu kim loại cô lập điện Sau thời gian định điện cực đại cầu V Giới hạn quang điện kim loại làm cầu A 240 nm B 310 nm C 280 nm D 350 nm Câu 25 Chọn phương án sai nói tiên đề Bo A Nguyên tử tồn trạng thái có lượng xác định B Trạng thái dừng có lượng thấp bền vững, trạng thái dừng có lượng cao bền vững Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Nguyên tử có xu hướng chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng cao sang trạng thái dừng có mức lượng thấp D Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng En sang trạng thái dừng có lượng Em (En > Em) nguyên tử phát phơtơn có lượng nhỏ En – Em Câu 26 Trong quang phổ hiđro, bước sóng dài dãy Laiman 121,6 nm; bước sóng ngắn dãy Banme 365,0 nm Nguyên tử hiđro phát xạ có bước sóng ngắn A 43,4 nm B 91,2 nm C 95,2 nm D 81,4 nm Câu 27 Nhận xét sau nguyên tử hiđrô không đúng? A Nguyên tử trạng thái có mức lượng xác định B Êlectron nguyên tử chuyển động quỹ đạo có bán kính xác định C Các bán kính tăng tỉ lệ thuận với có số nguyên liên tiếp D Phổ nguyên tử hiđrô phổ gián đoạn Câu 28 Chiểu chùm tia tử ngoại cách liên tục vào kẽm tích điện âm Hiện tượng sau xảy ? A Lá kẽm xòe ra, cụp lại B Lá kẽm xòe C Lá kẽm cụp lại D Lá kẽm cụp lại, xòe Câu 29 Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích được: A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Câu 30 Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz Cơng suất xạ điện từ nguồn 10 W Số phôtôn mà nguồn phát giây xấp xỉ bằng: A 3,02.1019 B 0,33.1019 C 3,02.1020 D 3,24.1019 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: B Hiện tượng quang dẫn tượng giảm mạnh điện trở chất bán dẫn bị chiếu sáng Câu 3: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A Câu 5: D D sai chất khí kích thích bới ánh sáng có tần số f, phát ánh sáng có tần số f' với f'
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 10 , 18 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay