46 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 12

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:22

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 46 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề 12 Câu Một hộp đen chứa phần tử linh kiện Nếu ta mắc dòng điện chiều I = A qua hộp thấy cơng suất P , ta thay dòng điện dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng A thấy cơng suất P/2 Trong hộp đen gồm A Điện trở va điôt B Cuộn dây cảm điện trở C Cuộn dây cảm điot D Tụ điện điot Câu R, L, C mắc nối tiếp uAB = 200 cos100πt V Hệ số cơng suất tồn mạch cosφ1 = 0,6 hệ số công suất đoạn mạch AN cosφ2 = 0,8; cuộn dây cảm Chọn câu đúng? A UAN = 96 V B UAN = 72 V C UAN = 90 V D UAN = 150 V Câu Một đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC = 100 Ω cuộn dây có cảm kháng ZL = 200 Ω mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu cuộn cảm có dạng uL = 100cos(100πt + π/6) V Biểu thức hiệu điện hai đầu tụ điện có dạng nào? A uC = 100cos(100πt + π/6) V B uC = 50cos(100πt - π/3) V C uC = 100cos(100πt - π/2) V D uC = 50cos(100πt - 5π/6) V Câu Một đèn nêon hoạt động mạng điện xoay chiều có phương trình u = 220 cos(100πt - π/2) V Biết đèn sáng hiệu điện tức thời đặt vào đèn có giá trị ≥ 110 V Khoảng thời gian đèn tắt chu kì A 1/150 s B 1/75 s C 2/75 s D Một đáp số khác Câu Trong đoạn mạch có phần tử X Y mắc nối tiếp Hiệu điện xoay chiều đặt vào X nhanh pha π/2 so với hiệu điện xoay chiều đặt vào phần tử Y pha với dòng điện mạch Xác định phần tử X Y A X điện trở, Y cuộn dây cảm B Y tụ điện, X điện trở C X điện trở, Y cuộn dây tự cảm có điện trở r ≠ D X tụ điện, Y cuộn dây cảm Câu Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở 100 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có hệ số tự cảm 1/π H tụ điệnđiện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 200 cos100πt V Thay đổi điện dung C tụ điện hiệu điện hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại A 200 V B 100 V C 50 V D 50 V Câu Máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp N1 = 400 vòng, số vòng dây cuộn thứ cấp N2 = 100 vòng Điện trở cuộn sơ cấp r1 = ôm , điện trở cuộn thứ cấp r2 = ôm Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R = 10 ơm Xem mạch từ khép kín hao phí dòng Fucơ khơng đáng kể Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 360V Điện áp hiệu dụng U2 hai đầu cuộn thứ cấp hiệu suất máy biến có giá trị: A 100V; 88,8% B 88V; 80% C 80V; 88,8% D 80V; 80% Câu Ðặt vào hai đầu đọan mạch điện RLC không phân nhánh hiệu điện xoay chiều có tần số 50 Hz Biết điện trở R = 25 Ω, cuộn dây cảm (cảm thuần) có L = 1/π H Ðể hiệu điện hai đầu đoạn mạch trể pha π/4 so với cường độ dòng điện dung kháng tụ điện A 100 Ω B 150 Ω C 125 Ω D 75 Ω Câu Đặt hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C = 10-4/π F cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz Điện áp hai đầu tụ điện hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng lệch pha góc 5π/6 Giá trị r bao nhiêu? A 100/ Ω B 50 Ω C 100 Ω D 50 Ω Câu 10 Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 100 vòng Hiệu điện cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thứ cấp 24 V 10 A Hiệu điện cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp là: A 2,4 V 10 A B 2,4 V A C 240 V 10 A D 240 V A Câu 11 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, đặt vào mạch HĐT: u = 100 sinωt V Biết uRL sớm pha dòng điện qua mạch góc π/6 rad; uC u lệch pha góc π/6 rad Hiệu điện hiệu dụng hai tụ A 100 V B 200 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 100 V D 200/ V Câu 12 Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ bên Cuộn dây có r = 10 , L = 1/(10π) H Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện dao động điều hồ có giá trị hiệu dụng U = 50 V tần số f = 50 Hz Khi điện dung tụ điện có giá trị C1 số ampe kế cực đại A Giá trị R C1 A R = 40 Ω C1 = 2.10-3/π F B R = 50 Ω C1 = 10-3/π F C R = 40 Ω C1 = 10-3/π F D R = 50 Ω C1 = 2.10-3/π F Câu 13 Một đường điện ba pha dây A, B, C, D Một bóng đèn mắc vào dây A-B, B-C, C-D sáng bình thường Dùng hai đèn mắc nối tiếp với mắc vào hai đầu A-C đèn sáng nào? A Sang bình thường B Sáng yếu bình thường C Bóng đèn bị cháy D Khơng có đáp án Câu 14 Người ta truyền tải điện xoay chiều pha từ trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10 km Dây dẫn làm kim loại có điện trở suất 2,5.10-8 Ω.m, tiết diện 0,4 cm2, hệ số công suất mạch điện 0,9 Điện áp công suất truyền trạm phát điện 10 kV 500 kW Hiệu suất truyền tải điện là: A 93,75 % B 92,3 % C 96,8 % D 96,14 % Câu 15 Một hộp đen chứa phần tử linh kiện Nếu ta mắc dòng điện chiều I = A qua hộp thấy cơng suất P , ta thay dòng điện dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng A thấy cơng suất P/2 Trong hộp đen gồm A Tụ điện điot B Cuộn dây cảm điện trở C Cuộn dây cảm điot D Điện trở điot Câu 16 Tại nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ hai máy biến Máy tăng A có hệ sơ biến đổi Ka = 0.05, máy hạ B có hệ số biến đổi Kb = 15 Dây tải giữu máy có điện trở tổng cộng R = 10 Ω Bỏ qua hao phí máy, hệ số cơng suất Để đảm bảo nơi tiêu thụ, mang điện 120 V; 36 KW hoạt động bình thường nơi sản xuất có U1a (hiệu điện cuộn sơ cấp) hiệu suất vận tải A 100 V 90 % B 120 V 95 % C 100 V 95 % D 120 V 90 % Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Cho đoạn mạch gồm phần tử R, L, C mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiềuđiện áp hiệu dụng khơng đổi vào đầu đoạn mạch thấy điện áp hiệu dụng phần tử R, L, C, 50 V Nếu nối tắt tụ điện lại với điện áp hiệu dụng điện trở R là: A 25 V B 35,36 V C 50 V D 70,71 V Câu 18 đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = 50 Ω, C = 2.10-4/π F Hiệu điện đầu đoạn mạch có biểu thức u = 100cos(100πt - π/2) V cuộn dây cảm có L thay đổi Với giá trị cơng suất mà có giá trị L thoả mãn cơng suất nhỏ ? A 15 W B 100 W C 200 W D 50 W Câu 19 Một động khơng đồng ba pha mắc theo kiểu hình Biết điện áp dây 381 V, cường độ dòng Id = 20 A hệ số công suất cuận dây động 0,80 Công suất tiêu thụ động A 18 240 W B 520 W C 10 560 W D 080 W Câu 20 đặt vào đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp u1, u2, u3 có giá trị hiệu dụng f khác cường độ dòng điện tương ứng i1 = I0cos(100πt); i2 = I0cos(120πt + 2π/3); i3 = I cos(110πt - 2π/3) hệ thức sau A I > T0 B I < T0 C I = T0 D I ≥ T0 Câu 21 Một mạch điện xoay chiều gồm X nối tiếp với Y Trong hộp X Y chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Đặt vào đầu AB hiệu điện xoay chiều có tần số f thay đổi Khi f = 40 Hz i = 2cos(80πt) A, uX = 120cos(80πt - π/2) V uY = 180cos(80πt) V Khi f = 60 Hz i = 2,3cos(120πt) A, uX = 80cos(120πt + π/2) V uY = 200cos(120πt + π/3) V Các hộp X Y chứa: A X chứa tụ điện; Y chứa điện trở B X chứa tụ điện điện trở thuần; Y chứa cuộn dây cảm điện trở C X chứa cuộn dây cảm tụ điện; Y chứa cuộn dây cảm điện trở D X chứa cuộn dây cảm tụ điện; Y cuộn dây không cảm tụ điện Câu 22 Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp thứ gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L1, tụ điệnđiện dung C cộng hưởng với tần số f1 = 30 Hz Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp thứ hai gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L2, tụ điệnđiện dung C cộng hưởng với tần số f2 = 40 Hz Nếu ghép nối tiếp hai đoạn mạch cộng hưởng với tần số bao nhiêu? A 24 Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 25 Hz C 25 Hz D 24 Hz Câu 23 Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp RLC, có giá trị hiệu dụng UR đạt cực đại 220 V, từ giảm C hai lần hiệu điện hiệu dụng hai đầu RL lúc A 165 V B 55 V C 220 V D 110 V Câu 24 Cho mạch điện hình vẽ Cuộn dây cảm có L = 1/(2π) H Áp vào hai đầu A, B hiệu xoay chiều uAB = U0cos100πt V Thay đổi R đến giá trị R = 25 Ω cơng suất cực đại Điện dung C có giá trị: A 4.10-4/π F 4.10-4/(3π) F B 10-4/π F 4.10-4/π F C 10-4/π F 10-4/(3π) F D 3.10-4/π F 4.10-4/π F Câu 25 Mạng điện pha có hiệu điện pha 120 V có tải tiêu thụ mắc hình sao, tải có điện trở R1 = R2 = 20 Ω; R3 = 40 Ω Tính cường độ dòng điện dây trung hồ: A A B A C A D A ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Hộp đen cho dòng chiều qua nên có điện trở Khi thay dòng chiều dòng xoay chiều có cường độ dòng điện mà công suất giảm nửa nên linh kiện lại Điot Câu 2: D Câu 3: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: A + Vẽ vòng tròn lượng giác Dễ thấy thời gian đèn tắt thời gian vector qt từ tích phần vector qt vòng tròn nên khoảng thời gian Câu 5: B uX pha với i nên X điện trở Hiệu điện hai đầu Y trễ pha i góc  nên Y tụ điện Câu 6: A Thay đổi C để UL cực đại thì: Câu 7: C Đây tốn máy biến áp có điện trở cuộn dây Vì mạch từ khép kin bỏ qua mát lượng nên ta có: Diện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: C Để u trễ pha i góc  Câu 9: B + I nhanh pha UC  Vậy UL nhanh pha I Suy Câu 10: D Câu 11: B => Mặt khác nhìn vào giản đồ véc tơ ta thấy vecto U vng góc với vecto => Câu 12: C Thay đổi C để dòng điện qua Ampe kế đạt cực đại mạch xảy tượng cộng hưởng nên ta có Câu 13: B A Sai B ĐÚng, đèn sáng yếu bình thường C Sai D.Sai Câu 14: B Ta có cơng suất hao phí: Hiệu suất truyền tải: Câu 15: D + Có dòng chiều chạy qua chứng tỏ hộp đen có điện trở + Cơng suất giảm nửa I không thay đổi, chứng tỏ mạch có điot (khiến mạch sinh cơng nửa thời gian) Câu 16: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ở máy hạ B : Câu 17: B Ta có ban đầu Lúc sau nối tắt C mạch R nt L 35,36 V Câu 18: D Câu 19: C Động mắc kiểu hình sao: Cơng suất tiêu thụ động là: Câu 20: A Ta có với hai tần số i1 i2 có giá trị hiệu dụng ta có tần số để mạch xảy cộng hưởng Cả ba hiệu điện có giá trị hiệu dụng thay đổi tần số nên ta có nên dòng điện có giá trị biên độ lớn → Câu 21: D  Với uX trễ pha i góc Với uX sớm pha pha i góc  Nên X chứa tụ cuộn dây cảm uY pha với i nên Y có chứa điện trở uY sớm pha i nên Y chứa tụ cuộn dây Vậy Y chứa cuộn dây không cảm tụ điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: D Ta xây dựng cơng thức tính tần số cộng hưởng cho đoạn mạch mắc nối tiếp : Câu 23: C Ban đầu hiệu điện hai đầu điện trở cực đại Lúc sau giảm C hai lần tức Câu 24: A Thay đổi R để P mạch cực đại Câu 25: B ... A ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Hộp đen cho dòng chiều qua nên có điện trở Khi thay dòng chiều dòng xoay chiều có cường độ dòng điện mà công suất giảm nửa nên linh kiện lại Điot Câu 2: D... truyền tải điện xoay chiều pha từ trạm phát điện cách nơi tiêu thụ 10 km Dây dẫn làm kim loại có điện trở suất 2,5.1 0-8 Ω.m, tiết diện 0,4 cm2, hệ số công suất mạch điện 0,9 Điện áp công suất truyền... tụ điện; Y chứa cuộn dây cảm điện trở D X chứa cuộn dây cảm tụ điện; Y cuộn dây không cảm tụ điện Câu 22 Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp thứ gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L1, tụ điện có điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 46 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 12 , 46 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay