13 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 4

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 13 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Chọn phát biểu sai với nội dung giả thuyết Bo: A Khi nguyên tử trạng thái dừng có lượng thấp sang trạng thái dừng có lượng cao, ngun tử phát phơtơn B Nguyên tửlượng xác định nguyên tố trạng thái dừng C Trong trạng thái dừng,nguyên tử không hấp thụ hay xạ lượg D Ở trạng thái dừng khác lượng nguyên tử có giá trị khác Câu Trong quang vạch hiđro bước sóng dài dãy Laiman 1215 Ǻ, bước sóng ngắn dãy Banme 3650 Ǻ Năng lượng cần thiết bứt electron khỏi nguyên tử hiđro electron quỹ đạo có lượng thấp là: (Cho h= 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; Ǻ = 10-10 m) A 0,136 eV B 1,38 eV C 13,6 eV D 136 eV Câu Na có giới hạn quang điện 0,5 μm Chiếu vào Na tia tử ngoại có bước sóng 0,25 μm Vận tốc ban đầu cực đại e quang điện là: A 4,35.105 m/s B 6,74.105 m/s C 5,68.105 m/s D 9,34.105 m/s Câu Phát biểu sau sai nói động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện? A Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích B Động ban đầu cực đại êlectrơn phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích C Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện không phụ thuộc vào chất kim loại dùng làm catốt D Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện phụ thuộc vào chất kím loại dùng làm catốt Câu Một kim loại có giới hạn quang điện 320 nm Chiếu xạ vào kim loại electron tách khỏi kim loại với vận tốc ban đầu cực đại 6,18.105 m/s Bước sóng xạ : A 360 nm B 440 nm C 850 nm D 250 nm Câu Phát biểu sau không theo thuyết lượng tử ánh sáng? A Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi photon mang lượng B Cường độ chùm ánh sáng tỉ lệ thuận với số photon chùm C Khi ánh sáng truyền photon không đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách đến nguồn sáng D Các photon có lượng chúng lan truyền với tốc độ Câu Chùm nguyên tử H trạng thái bản, bị kích thích phát sáng chúng phát tối đa vạch quang phổ Khi bị kích thích electron nguyên tử H chuyển sang quỹ đạo : A M B L C O D N Câu Hai vạch quang phổ có bước sóng dài dãy Laiman có bước sóng λ1 = 0,1216 μm λ2 = 0,1026 μm Bước sóng dài vạch quang phổ dãy Banme A 0,5875 μm; B 0,6566 μm; C 0,6873 μm; D 0,7260 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Tần số nhỏ photon dãy Pasen tần số photon xạ e : A Chuyển từ mức lượng P mức lượng N B Chuyển từ mức lượng vô cực mức lượng M C Chuyển từ mức lượng N mức lượng M D Chuyển từ mức lượng N mức lượng K Câu 10 Hiện tượng quang điện tượng: A elechtron khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng B điện trở suất chất bán dẫn giảm bị ánh sáng thích hợp chiếu vào C giải phóng electron khỏi bề mặt kim loại kim loại bị nung nóng D giải phóng electron khỏi liên kết bán dẫn bị chiếu sáng ánh sáng thích hợp Câu 11 Trong ngun tử hyđrơ, bán kính quỹ đạo dừng electron tính theo cơng thức rn = ro.n2; ro = 0,53 Ǻ , n số tự nhiên 1, 2, 3, Vận tốc electron quỹ đạo L là: A v = 1,1.106 m/s B v = 1,1.105 m/s C v = 1,1.104 m/s D v = 2,2.106 m/s Câu 12 Các vạch dãy Laiman A thuộc vùng hồng ngoại B thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy C thuộc vùng tử ngoại D phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy, phần nằm vùng tử ngoại Câu 13 Giới hạn quang điện Cs 660 nm Cho số plăng h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Tính cơng A Cs đơn vị eV A 2,14 eV B 1,52 eV C 1,88 eV D 3,74 eV Câu 14 Quang êlectrôn bứt khỏi bề mặt kim loại bị chiếu ánh sáng thoả mãn điều kiện nào? A Cường độ chùm sáng lớn B Bước sóng ánh sáng lớn giới hạn định C Bước sóng ánh sáng lớn D Tần số sóng ánh sáng lớn giới hạn xác định Câu 15 Xác định cơng electron khỏi kim loại với λ kích thích 0,330 (μm), U hãm có giá trị 1,38 (V): A 4.10–19 (J) B 3,015.10–19 (J) C 3,8.10–19 (J) D 2,10.10–19 (J) Câu 16 Công suất phát xạ đèn 3,972 W Biết đèn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm Cho h = 6,62.10-34 (Js) Trong hai giây số phôtôn đèn phát là: A 2.1020 B 4.1019 C 5,3.1019 D 2.1019 Câu 17 Người ta chiếu xạ vào bề mặt kim loại có cơng 2.0 eV.Năng lượng phơtơn xạ 2.5 eV 3,5 eV tương ứng.Tỉ số động cực đại electron quang điện lần chiếu là: A 1:3 B 1:4 C 1:5 D 1:2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Cho: số Plăng h = 6,625.10-34 (J.s); tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 (m/s); độ lớn điện tích electron e = 1,6.10-19 C Năng lượng ton ứng với ánh sáng tím có bước sóng λ = 0,42 μm là: A 2,96 eV B 4,73.10-25 J C eV D 2,1 eV Câu 19 Quang điện trở chế tạo từ A chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện tốt không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện chiếu sáng thích hợp B kim loại có đặc điểm điện trở suất giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào C kim loại có đặc điểm điện trở suất tăng có ánh sáng thích hợp chiếu vào D chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện tốt chiếu sáng thích hợp Câu 20 Từ biểu thức tính lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hidro la E(n) = -13,6/n2 (eV) , n số tự nhiên số thứ tự mức lượng Năng lượng ứng với quỹ đạo dừng M : A E(M) = -13.6 eV B E(M) = -3,4 eV C E(M) = -1.51 eV D E(M) = -0,5 eV Câu 21 Chiếu chùm sáng trắng có bước sóng từ 0,40 (μm) đến 0,76 (μm) vào kim loại lập điện điện cực đại kim loại U = 0,625 (V) Giới hạn quang điện kim loại A 0,40 (μm) B 0,50 (μm) C 0,55 (μm) D 0,75 (μm) Câu 22 Trong quang phổ vạch hiđrơ , bước sóng vạch thứ dãy Laiman ứng với chuyển êlectrôn từ quỹ đạo L quỹ đạo K 0,1217 μm , vạch thứ dãy Banme ứng với chuyển M L 0,6563 μm Bước sóng vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman ứng với chuyển M K A 0,5346 μm B 0,7780 μm C 0,1027 μm D 0,3890 μm Câu 23 Khi photơn từ khơng khí vào thủy tinh , lượng : A Giảm, ε = hc/λ mà bước sóng λ lại tăng B Giảm , phần lượng truyền cho thủy tinh C Khơng đổi, ε = hf mà tần số f lại không đổi D Tăng , ε = hc/λ mà bước sóng λ lại giảm Câu 24 Cơng kim loại A Năng lượng nhỏ dùng để bứt khỏi electron khỏi bề mặt kim loại B Bước sóng dài kim loại mà gây tượng quang điện C Công lớn dùng để bứt khỏi electron khỏi bề mặt kim loại D Bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện Câu 25 Vận tốc eletron lớp E1 v1 vận tốc electron lớp En Tỉ số v1/vn có giá trị: A n B 1/n C n2 D 1/n2 Câu 26 Đối với nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn có bước sóng 0,1026 µm Lấy h = 6,625.10-34 J.s, e = 1,6.10-19 C c = 3.108 m/s Năng lượng phôtôn bằng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,21 eV B 11,2 eV C 12,1 eV D 121 eV Câu 27 Chiếu xạ có tần số f, 2f, 4f lên bề mặt kim loại cô lập trung hòa điện vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện v, 2v, kv Giá trị k bằng: A √10 B C √6 D Câu 28 Một ống Rơnghen phát xạ có bước sóng nhỏ 3.10-10 m Biết c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js Động êlectron đập vào đối âm cực là: A 19,875.10-16 J B 19,875.10-19 J C 6,625.10-16 J D 6,625.10-19 J Câu 29 Phát biểu sau nói tượng quang – phát quang? A Hiện tượng quang – phát quang tượng số chất phát sáng bị nung nóng B Huỳnh quang phát quang chất rắn, ánh sáng phát quang kéo dài thời gian sau tắt ánh sáng kích thích C Ánh sáng phát quang có tần số lớn ánh sáng kích thích D Sự phát sáng đèn ống tượng quang – phát quang Câu 30 Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđro, ba vạch quang phổ dãy Lai man có bước sóng λ1 = 121,6 nm; λ2 = 102,6 nm; λ3 = 97,3 nm Bước sóng hai vạch dãy Ban me là: A 686,6 nm 447,4 nm B 660,3 nm 440,2 nm C 624,6nm 422,5 nm D 656,6 nm 486,9 nm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Khi nguyên tử trạng thái dừng có lượng cao sang trạng thái dừng có lượng thấp nguyên tử phát phơtơn có lượng Câu 2: C Bước sóng dài ngắn dãy Laiman là: Năng lượng cần thiết bứt electron khỏi nguyên tử hiđro electron quỹ đạo có lượng thấp là: Câu 3: D Vận tốc ban đầu cực đại e quang điện là: Câu 4: C Động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện phụ thuộc vào chất kim loại dùng làm catốt bước sóng ánh sáng kích thích nên C sai Câu 5: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: D Câu 7: A Số xạ phát tối đổi bị kích thích : Vậy electron nguyên tử H chuyển sang quỹ đạo M Câu 8: B Bước sóng dài vạch quang phổ dãy Banme Câu 9: C Tần số nhỏ photon dãy Pasen tần số photon xạ e chuyển từ mức lượng N mức lượng M Câu 10: D Hiện tượng quang điện tượng giải phóng electron khỏi liên kết bán dẫn bị chiếu sáng ánh sáng thích hợp Câu 11: A Câu 12: C Các vạch dãy Laiman thuộc vùng tử ngoại dãy Pasen thuộc vùng hồng ngoại Câu 13: C Cơng Cs Câu 14: D Quang êlectrôn bứt khỏi bề mặt kim loại bị chiếu ánh sáng thoả mãn điều kiện tần số sóng ánh sáng lớn giới hạn xác định bước sóng ánh sáng chiếu vào nhỏ giới hạn quang điện Câu 15: C Câu 16: D Số photon đèn phát 2s Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: D Quang điện trở chế tạo từ chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện tốt chiếu sáng thích hợp Câu 20: C Năng lượng ứng với quỹ đạo dừng M (n=3) Câu 21: B Câu 22: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23: C Khi photơn từ khơng khí vào thủy tinh , lượng khơng đổi f khơng đổi truyền qua mơi trường Câu 24: A Cơng kim loại lượng nhỏ dùng để bứt khỏi electron khỏi bề mặt kim loại Câu 25: A Ta có lực hút tương tác electron hạt nhân F đóng vai trò lực hướng tâm : Vậy v tỉ lệ nghịch với , mặt khác r tỉ lệ thuận với Câu 26: C Năng lượng photon là: Câu 27: A Câu 28: C Động êlectron đập vào đối âm cực là: Câu 29: D Câu 30: D Bước sóng vạch thứ dãy Banme Bước sóng vạch thứ hai dãy Banme nên v tỉ lệ nghịch với n ... Quang êlectrôn bứt khỏi bề mặt kim loại bị chiếu ánh sáng thoả mãn điều kiện nào? A Cường độ chùm sáng lớn B Bước sóng ánh sáng lớn giới hạn định C Bước sóng ánh sáng lớn D Tần số sóng ánh sáng lớn... phát sáng bị nung nóng B Huỳnh quang phát quang chất rắn, ánh sáng phát quang kéo dài thời gian sau tắt ánh sáng kích thích C Ánh sáng phát quang có tần số lớn ánh sáng kích thích D Sự phát sáng. .. điện không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện tốt chiếu sáng thích hợp Câu 20 Từ biểu thức tính lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hidro la E(n) = -1 3, 6/n2 (eV) , n số tự nhiên số thứ tự mức lượng Năng lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 4 , 13 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay