Công phá giải nhanh chủ đề TỔNG hợp các DAO ĐỘNG điều hòa có lời giải chi tiết

146 21 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA BÀI TỐN THUẬN TRONG TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA Nội dung tốn: Cho biết phương trình dao động thành phần, yêu cầu tìm dao động tổng hợp Phương pháp giải Tổng hợp hai hay nhiều dao động điều hoà phương, tần số dao động điều hoà phương, tần số Cách Phương pháp áp dụng trực tiếp cơng thức tính A tan   x1  A1 cos t  1   x  A cos t      x2  A2 cos t  2   A  A2  A2  A A cos     2   A1 sin 1  A2 sin   tan   A1 cos 1  A2 cos 2  * Nếu dạng hàm cos, dạng hàm sin đổi:   sin t     cos  t     2  * Nếu hai dao động pha 2  1  k 2  Amax  A1  A2 * Nếu hai dao động thành phần ngược pha 2  1   2k  1   Amin  A1  A2 * Nếu hai dao động thành phần vuông pha 2  1   2k  1   A  A12  A22 Cách Phương pháp cộng hàm lượng giác x  x1  x2  x  A1 cos t  1   A2 cos t     x  cos t  A1 cos 1  A2 cos 2   sin  t  A1 sin 1  A2 sin 2  A cos Asin   x  A cos t    Cách Phương pháp cộng số phức x  x1  x2  x  A11  A22  Kinh nghiệm: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1) Khi cần tổng hợp hai dao động điều hòa dùng ba cách Khi cần tổng hợp ba dao động điều hòa trở lên nên dùng cách cách 2) Phương pháp cộng số phức áp dụng trường hợp số liệu tường minh biên độ chúng dạng nhân với số,  A1  2a  Ví dụ:  A2  3a  chọn a    A3  5a 3) Trường hợp chưa biết đại lượng nên dùng phương pháp vectơ quay cộng hàm lượng giác Trường hợp hai dao động thành phần biên độ nên dùng phương pháp lượng giác Ví dụ 1: Một vật thực hai dao động điều hòa phương tần số: x1  cos t  30  cm, x2  8cos t  90  cm (với  đo rad/s t đo giây) Dao động tổng hợp biên độ A 6,93 cm B 10,58 cm C 4,36 cm D 11,87 cm Hƣớng dẫn: Chọn đáp án C Bài toán đơn giản nên ta dùng cách 1: A  A12  A22  A1 A2 cos 2  1  A  42  82  2.4.8.cos  90  30   4,36  cm  Ví dụ 2: (ĐH‒2008) Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ pha ban đầu    (phương trình dạng cos) Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A   B  C  D  12 Hƣớng dẫn: Chọn đáp án D   a sin  a sin A1 sin 1  A2 sin     tan    A1 cos 1  A2 cos  a cos   a cos  12 Ví dụ 3: Một vật thực đồng thời dao động điều hoà phương, tần số   phương trình: x1  cos  t    cm  , x2  cos t    cm  Phương trình dao động tổng 2  hợp Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  2  5       A x  cos  t   B x  cos  t   C x  cos  t   D x  cos  t   3 6       Hƣớng dẫn: Chọn đáp án x  3   1  2 2 2    x  cos  t    cm  3   Dùng máy tính Casio fx 570 – ES, bấm sau: (Để chọn đơn vị góc radian) (Để chọn chế độ tính tốn với số phức) (Màn hình máy tính thị Màn hình kết quả: 2 3   1 ) 2 Nghĩa biên độ A  2cm pha ban đầu   2 nên ta chọn B Chú ý: Để thực phép tính số phức, bấm: MODE hình xuất CMPLX Muốn biểu diện số phức dạng A , bấm SHIFT = Muốn biểu diện số phức dạng: a + bi , bấm SHIFT = Để nhập ký tự  bấm: SHIFT (-) Khi nhập số liệu phải thống đơn vị đo góc độ hay rađian Nếu chọn đơn vị đo độ (D), bấm: SHIFT MODE hình hiển thị chữ D Nếu chọn đơn vị đo Rad (R), bấm: SHIFT MODE hình hiển thị chữ R Ví dụ 4: Một vật thực đồng thời dao động điều hoà phương, tần số 5     phương trình: x1  2sin   t    cm  , x2  cos   t    cm  Phương trình dao động tổng  6   hợp A x  cos  t  1, 63 5   B x  cos   t       C x  cos   t   6  D x  cos  t  1,51 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hƣớng dẫn: Chọn đáp án D  5   x1  2sin   t    Đổi hàm sin hàm   x  cos   t       6  4      cos   t    cm     Cách 1:   4  A  A12  A22  A1 A2 cos 2  1   22  12  2.2.1.cos      cm   6 4   1.sin A sin 1  A2 sin   8     1,51 rad  tan       A1 cos 1  A2 cos  2 cos  1.cos 2sin Cách 2: 5  x  x1  x2  2sin   t   x  2sin  t cos      cos   t   6   5 5    2cos  t sin  cos  t cos  sin  t sin 6 6  2    1  x  cos  t    sin  t    cos  t  1,51 cm  2     cos  1,51 sin  1,51 Cách 3:  4    x  x1  x2  2     1    51, 63  x  cos  t  1, 63 cm    6 Bình luận : Đáp án A! Vậy cách cách sai đâu? Ta dễ thấy, véc tơ tổng A  A1  A2 nằm góc phần tư thứ III khơng thể lấy   1,51 rad ! Sai lầm chỗ, phương trình hai nghiệm :   1,51 rad  tan   8        1,51  1, 63  rad  Ta phải chọn nghiệm 1,63 rad véc tơ tổng “bị kẹp” hai véc tơ thành phần Qua ta thấy máy tính khơng “dính bẫy” thơng thường giống người! Đây lợi cách Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 5: Cho hai dao động điều hoà phương tần số, biên độ a a pha ban đầu tương ứng 1  A  B 2  ; 2  Pha ban đầu dao động tổng hợp là:  C   D 2 Hƣớng dẫn: Chọn đáp án B Muốn sử dụng máy tính ta chọn a = thực sau :   x  x1  x2  1  2 / 3  3  /   2  / 3  x  cos  t    cm  3  Dùng máy tính Casio fx 570 – ES, bấm nhƣ sau: SHIFT MODE (Để chọn đơn vị góc radian) MODE (Để chọn chế độ tính tốn với số phức) SHIFT    2  3 SHIFT     : (Màn hình máy tính thị 1  2 / 3  3  /  ) SHIFT  Màn hình kết quả: 2  / 3 Nghĩa biên độ A  2a pha ban đầu    nên ta chọn B Dùng máy tính Casio fx 570 – MS, bấm sau: SHIFT MODE  (Để cài đặt ban đầu, đơn vị đo góc độ) MODE (Để cài đặt tính tốn với số phức) SHIFT    120  Bấm SHIFT   A  SHIFT    30 :  Bấm SHIFT    60 Nghĩa biên độ A  cm pha ban đầu   60 nên ta chọn B Chú ý: Nếu hai dao động thành phần biên độ ta nên dùng phương pháp lượng giác: x  a cos t  1   a cos t  2   2a cos 1  2   2   cos  t     Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 6: Phương trình dao động tổng hợp dao động thành phần phương tần   số: x1  cos 100t  cm  ; x2  cos 100t    cm  là: 2    A x  4.cos 100t   cm 4    B x  2.cos 100t   cm 8    C x  2.cos 100t   cm 4  3   D x  4.cos 100t   cm   Hƣớng dẫn: Chọn đáp án B x  x1  x2  2.4.cos      cos 100t    cos 100t    cm  4 4   Ví dụ 7: Biên độ dao động tổng hợp ba dao động x1  cos 4 t  cm  , x2  cos  4 t  0,75  cm  x3  3cos  4 t  0, 25   cm  là: A cm B cm C cm D cm Hƣớng dẫn: Chọn đáp án A Cách 1: Phương pháp cộng hàm lượng giác x  x1  x2  x  cos t  A1 cos 1  A2 cos 2    sin t  A1 sin 1  A2 sin 2   3  3    x  cos 4 t  cos  cos  3cos   sin 4 t  sin  4sin  3sin  4 4     x  3,5 cos 5t  3,5 sin 5t  7.cos  4 t    cm   A   cm  3  Cách 2: Phương pháp cộng số phức x  x1  x2   A11  A22  x  20  4 3    3  7 4 Dùng máy tính Casio fx 570 – ES, bấm sau: SHIFT MODE (Để chọn đơn vị góc radian) MODE (Để chọn chế độ tính tốn với số phức) SHIFT     SHIFT    3   SHIFT    : 4 3   3 ) 4 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải (Màn hình máy tính thị 4 20  4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 SHIFT  Màn hình kết quả: 7  Nghĩa biên độ A  cm pha ban đầu    (Pha ban đầu cần nhập  4 nên ta chọn A 3   3 kết trên) 4 Dùng máy tính Casio fx 570 – MS, bấm sau: SHIFT MODE  (Để cài đặt ban đầu, đơn vị đo góc độ) MODE (Để cài đặt tính tốn với số phức)  SHIFT    135  SHIFT    45  Bấm SHIFT   A    Bấm SHIFT    45 Nghĩa biên độ A  pha ban đầu   45 nên ta chọn A Ví dụ 8: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa pha tần số phương 5   trình x1  5cos  2 t    cm  ; x2  3cos  2 t    cm  ; x3  cos  2 t    cm  ,   với     tan   Phương trình dao động tổng hợp 5   A x  cos  2 t    cm    2   B x  3 cos  2 t    cm    5   C x  cos  2 t    cm    5   D x  3cos  2 t    cm    Hƣớng dẫn: Chọn đáp án A 5 5 5 arctan  3    4  4 6 Ví dụ 9: Vật thực đồng thời hai dao động phương phương trình     x1  8cos  20t    cm  x2  3cos  20t    cm  (với t đo giây) Tính gia tốc cực 3 3   đại, tốc độ cực đại vận tốc vật vị trí cách vị trí cực đại gần cm Hƣớng dẫn: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Biên độ dao động tổng hợp: A  A12  A22  A1 A2 cos 2  1   64   2.8.3.cos 2   cm  amax   A  202.7  2800  cm / s  Gia tốc cực đại tốc độ cực đại:  vmax   A  20.7  140  cm / s  Vị trí cách vị trí cực đại gần cm, tức vị trí cách vị trí cân x     cm  Vận tốc tính theo cơng thức: v   A2  x  20 72  52  40  cm / s  Ví dụ 10: Một vật khối lượng 0,5 kg thực đồng thời ba dao động điều hoà     phương, tần số phương trình: x1  cos 10t    cm  ; x2  cos 10t    cm  ; 3 6     x3  8cos  10t    cm  (với t đo s) Tính dao động độ lớn gia tốc vật 2  vị trí cách vị trí cực đại gần cm Hƣớng dẫn: Tổng hợp theo phương pháp cộng số phức: 3   4   8  shift 23   6   Biên độ dao động tổng hợp cm nên dao động : W 1 m A2  0,5.102.0, 062  0, 09  J  2 Vị trí cách vị trí cực đại gần cm, tức vị trí cách vị trí cân x     cm  Độ lớn gia tốc vật tính theo cơng thức: a   x  102.4  400  cm / s  Ví dụ 11: Một vật tham gia đồng thời dao động điều hoà phương tần số vuông pha với Nếu tham gia dao động thứ vật đạt vận tốc cực đại v1 Nếu tham gia dao động thứ hai vật đạt vận tốc cực đại v2 Nếu tham gia đồng thời dao động vận tốc cực đại A 0,5  v1  v2  B  v1  v2  C  v12  v22  0,5 D 0,5  v12  v22  0,5 Hƣớng dẫn: Chọn đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì hai dao động vng pha nên biên độ dao động tổng hợp: A  A12  A22 Vận tốc cực đại vật: v   A   A1    A2  2  v12  v22 Ví dụ 12: (CĐ‒2011) Một vật nhỏ chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa   phương Hai dao động phương trình x1  A1 cos t x2  A2 cos  t   2  Gọi E vật Khối lượng vật A E  A12  A22 B 2E  A12  A22 C E   A12  A22  D 2E   A12  A22  Hƣớng dẫn: Chọn đáp án D Vì hai dao động vng pha nên biên độ dao động tổng hợp: A  A12  A22 dao động vật: E  m A2 2E m 2   A1  A22  Chú ý: 1) Lực kéo cực đại: Fmax  kA  m A 2) Lực đàn hồi cực đại: Fdh max  k l0  A mg  l0  k Trong đó, l0 độ biến dạng lò xo vị trí cân bằng:  l  mg sin   k Ví dụ 13: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng kg thực đồng thời hai dao động điều hoà theo phương ngang, theo phương trình: x1  5cos  t  cm  x2  5sin  t  cm  (Gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, t đo giây, lấy   10 ) Lực cực đại mà lò xo tác dụng lên vật A 50 2N B 0,5 2N C 25 2N D 0, 25 2N Hƣớng dẫn: Chọn đáp án B  x1  5cos  t      x2  5sin  t  5cos   t   2   k  m  10  N / m    A  A12  A22  A1 A2 cos 2  1   0,05  m  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369    Fmax  k  l0  A  10  0,05  0,5  N  Ví dụ 14: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng kg thực đồng thời hai dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, theo phương trình: x1  cos10t  cm  x2  sin10t  cm  (Gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, t đo giây lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2) Lực cực đại mà lò xo tác dụng lên vật A 10 N B 20 N C 25 N D 0,25 N Hƣớng dẫn: Chọn đáp án B   x1  cos10t      x2  sin10t  cos 10t   2    mg  0,1 m  k  m  100  N / m   l0  k  2   A  A1  A2  A1 A2 cos 2  1   10  cm   0,1 m     Fmax  k  l0  A  100  0,1  0,1  20  N  Chú ý: Giả sử thời điểm x  A tăng (giảm) để tính giá trị x1 x2 thể: n Dùng phương pháp vectơ quay; Giải phương trình lượng giác Ví dụ 15: Hai dao động điều hòa phương tần số phương trình  5    x1  cos 10t    cm  x2  cos 10t    cm  Tại thời điểm li độ dao động tổng 6    hợp cm tăng li độ dao động thứ hai bao nhiêu? A 10 cm B cm C cm D 3 cm Hƣớng dẫn: Chọn đáp án C Phương trình dao động tổng hợp: x  x1  x2  6   6 5   6    cos 10t   (cm) 2  Vì x  tăng nên pha dao động (ở nửa vòng tròn) 10t      10t   5 Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 qE  g '  g  m  g  W  mgl  max      max  W  W  mgl  d max  4  W '  mg ' l   W  ml  max  3g ' g  d  2 W '  3g ' g    1, 75 W 4g  Câu 84: Một đồng hồ lắc chạy độ cao 9,6 km so với Mặt Đất Nếu đưa xuống giếng sâu 640 m khoảng thời gian Mặt Trăng quay vòng (655,68h), chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Xem chiều dài khơng đổi Biết bán kính Trái Đất R  6400 km A chậm 61 phút B nhanh 61 phút C chậm 57 phút D nhanh 57 phút Hƣớng dẫn: T  T' g'  g GM R  z R3  GM  R  h  R  z  R  h  R3 Khi đồng hồ chạy : t®h®  t  655,68 h đồng hồ chạy sai : t®hs T T  t ®h®  t  655, 68 T®hs T'  6400  0, 64  6400  9,  64003  656, 63 h Đồng hồ chạy sai nhanh đồng hồ chạy đúng: 656, 63 h  655, 68 h  0,95h  57 phut Câu 85: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ sợi dây nhẹ không dãn chiều dài 2,5 (m) Kéo cầu lệnh khỏi vị trí cân O góc 60 bng nhẹ cho dao động mặt phẳng thẳng đứng Chọn mốc vị trí cân bằng, bỏ qua ma sát lấy gia tốc trọng trường 10  m s  Khi cầu lên đến vị trí li độ góc 45 dây bị tuột Sau dây tuột, tính góc hợp vecto vận tốc cầu so với phương ngang không A 38,8 B 48, 6 C 42, 4 D 62, 9 Hƣớng dẫn: Trang 132 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C¬ lúc đầu : W0 mgH mgl cos max Tốc độ qu cầu dây đứt : v0 gl cos   cos  max   3, 22 m s Sau dây tuột vật chuyển động giống vật nem xiên, phân tich vecto vận tốc ban đầu : v0 x v0 cos 45  2, 28 m s   v  v x  v y  Th¯nh phần vận tốc ny bo ton v v sin 45  2, 28 m s  0y Tại vi tri thê triệt tiêu, bng lúc đầu : 2  mv0 x  mv y  mgl 1  cos   max  2  2  2, 28  v y  10.2,5 1  cos 60   v  4, 45 m s y  2   tan   v y  4, 45    62,9  vx 2, 28 Câu 86: Một lắc đơn gồm vật nhỏ dao động khối lượng M đứng n vị trí cân vật nhỏ khối lượng chuyển động theo phương ngang với tốc độ 20  cm s  đến va chạm đàn hồi với Sau va chạm lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  max chu kì (s) Lấy gia tốc trọng trường   m s  Giá trị  max A 0,05 (rad) B 0,4 (rad) C 0,1 (rad) D 0,12 (rad) Hƣớng dẫn:  V  m  M v0  v0  0, 2  m s  mv0   m  M V   2 0,5 mv  0,5 mv  0,5 MV v  m  M v cb  cb mM  Tốc độ cực đại vật dao động sau va ch¹m :  Tg max 2 2 T g  1. max   max  V   A  T T 4 2   1.  max   max  0,  rad   0, 2  2  Câu 87: Một lắc đơn chiều dài dây treo 64 cm, dao động nơi mặt đất gia tốc trọng trường g  10 m s với biên độ góc 7, 2 Lực cản môi trường nhỏ không đáng kể Độ lớn gia tốc vật vị trí cân vị trí biên độ lớn Trang 133 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0, 4 m / s B 0, 016 4 m / s C 0, 016 0, 4 m / s D 0, 4 m / s 4 m / s Hƣớng dẫn: att   s  a  a tt  a ht  v2 aht  l  g  VT biªn: v   aht   atp  att   A  l  l max   g max  0, 4  g  l max   2   A  l  g max  0, 016 VT CB : s   att   atp  aht  l l  Câu 88: Treo lắc đơn dài l  g mét (g gia tốc trọng trường) xe chuyển động 40 nhanh dần hướng xuống mặt phẳng nghiêng 30 so với phương ngang với gia tốc a  0, 75 g Tìm chudao động nhỏ lắc? A 1,12 s B 1,05 s C 0,86 s D 0,98 s Hƣớng dẫn:  g '  g  a  ga cos   g  0, 752  2.0, 75cos 60  0,9 g   g  l T '  2  2 40  1, 05  s   g' 0,9 g  Câu 89: Một lắc đơn sợi dây dài m, vật nặng khối lượng 0,2 kg, treo vào điểm I O vị trí cân lắc Kéo vật đến vị trí dây treo lệch so với vị trí cân Trang 134 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 60 thả không vận tốc ban đầu, lấy g  10 m s Gắn đinh vào trung điểm đoạn IO, cho qua vị trí cân dây bị vướng đinh Lực căng dây treo trước sau vướng đinh A N N B N 12 N C N N D 12 N 10 N Hƣớng dẫn:  mvcb2 mvcb2 R  mg  ; R '  mg   l l'  v  gl 1  cos    gl ' 1  cos  '  max max  cb  R  mg   cos  max   0, 2.10   cos 60   N  l   cos  'max   1  cos  max    1  cos 60   l'   R '  mg   cos  'max   0, 2.10   2.0   N Câu 90: Một lắc đơn gồm, vật nhỏ dao động khối lượng m, dao động với biên độ góc  max Khi vật dao động qua vị trí cân va chạm với vật nhỏ khối lượng (kg) nằm yên Sau va chạm hai vật dính vào dao động với biên độ góc  'max Nếu cos  max  0, cos  'max  0,8 giá trị m A 0,3 (kg) B (kg) C (kg) D (kg) Hƣớng dẫn:  v  gl 1  cos  max  mv   m  M  V  V  mv0    m  M  V  gl 1  cos  'max    V  cos  'max m      cos  max  v0 m  M   m   0,8  m   kg   m3  0,  Câu 91: Con lắc đơn dao động không ma sát, sợi dây dài 30 cm, vật dao động nặng 100 g Cho gia tốc trọng trường 10 m s Khi vật dao động qua vị trí cân lực tổng hợp tác dụng lên vật độ lớn N Tính tốc độ vật dao động lực căng dây độ lớn gấp đơi độ lớn cực tiểu nó? A 0,5 m/s B m/s C 1,4 m/s D m/s Hƣớng dẫn: Trang 135 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 v  gl  cos   cos     R  mg  3cos   cos      Rcb  mg   cos    Rcb  mg  2mg 1  cos    1N  cos   0,5    Rmin  mg  3cos   cos    mg cos    R  R  cos   cos    v  2.10.0,3   0,5   m s    3 3   Câu 92: Một lắc đơn vật dao động nặng 0,1 kg, dao động với biên độ góc 5 chu kì (s) nơi gia tốc trọng trường 9,8  m s  Do lực cản nhỏ nên sau dao động biên độ góc lại 4 Duy trì dao động cách dùng hệ thống lên giây cót cho chạy tuần lễ với biên độ góc 5 Tính cơng cần thiết để lên dây cót Biết 80% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh cưa A 50,4 J B 293 (J) C 252 J D 193 J Hƣớng dẫn: T  2 l gT l  g 4 mgl 1   22  mg 2T      Php   4.T 32   5. 2  4. 2  0,1.9.8 1     180   180      32 2  8,3368.105 W  Năng lượng cần bổ sung sau tuần : Acc  7.86400 Php Vì 20% ích nên cơng tồn phần : Atp  Acc 7.86400.8,3368.105   252  J  0, 0, Câu 93: Hai lắc đơn chiều dài 64 cm 81 cm dao động nhỏ hai mặt phẳng song song Lấy gia tốc trọng trường  m s Hai lắc qua vị trí cân theo chiều lúc t  Xác định thời điểm gần mà tượng tái diễn A 14,4 s B 16 s C 28,8 s D 7,2 s Hƣớng dẫn: Trang 136 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  l1  1,  s  T1  2 g   t  n1 T1  n2 T2  l  T2  2 g  1,8  s    t  14, 4n n1  9n n1 1,8      n2 1, tmin  14,  s  n2  8n  Câu 94: Một hành khách dùng dây cao su treo ba lơ lên trần toa tàu, phía trục bánh xe toa tàu Khối lượng ba lô 16 (kg), hệ số cứng dây cao su 900 (N/m), chiều dài ray 12,5 (m), chỗ nối hai ray khe nhỏ Hỏi tầu chạy với vận tốc ba lô dao động mạnh nhất? A 13 (m/s) B 14 (m/s) C 15 (m/s) D 16 (m/s) Hƣớng dẫn: Tth  T  S m  2  v  15  m s  v k Câu 95: Một lắc lò xo độ cứng k dao động điều hòa mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tần số góc 10 rad/s biên độ 0,06 m Đúng thời điểm t  , tốc độ vật đệm từ trường bị chịu lực ma sát trượt nhỏ Fms  0, 02k  N  Thời điểm lò xo khơng biến dạng A 0,05 (s) B (s) 15 C (s) 30 D 0,06 (s) Hƣớng dẫn: F  x   A0  ms k  Fms   cos t  k  0, 04 cos10 t  0, 02  Giải pt: x  t  1 arccos  0,5    s  10 15 Trang 137 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 96: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo độ cứng k  100 N m , đầu gắn vật nhỏ khối lượng m  100 g Đưa vật tới vị trí lò xo khơng biến dạng truyền cho vận tốc 10 30 cm/s hướng thẳng đứng lên Lực cản khơng khí lên lắc độ lớn khơng đổi FC  0,1 N Lấy gia tốc trọng trường 10 m s Li độ cực đại vật A 1,25 cm B 0,6 cm C 1,6 cm D 1,95 cm Hƣớng dẫn: Tại vị trí cân lúc đầu lò xo dãn : l0  mg   102 m  x0 k 100 Chọn mốc vị trí cân lúc đầu Lực kéo (hợp lực lực đàn hồi trọng lực) : F  k x ban đầu: W0  mv02 kx02 0,1.0, 01.30 100.104     0, 02  J  2 2 Vật chuyển động chậm dần lên đến bị trí cao Tại vị trí cao năng: kA2  W0  FC  A  x0   50 A2  0,1A  0,021   A  0,0195 m Câu 97: Khảo sát dao động tắt dần lắc lò xo nằm ngang Biết độ cứng lò xo 500 N/m vật nhỏ khối lượng 50 g Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,3 Kéo vật để lò xo dãn đoạn cm so với độ dài tự nhiên thả nhẹ Lấy g  10 m s Vị trí vật dừng hẳn cách vị trí ban đầu đoạn A 0,020 cm B 0,013 cm C 0,987 cm D 0,080 cm Hƣớng dẫn: A1  xI  2 FC  mg 0,3.0, 05.10 2 2  0, 0006 m  0, 06 cm k k 500   A Tổng số lần qua O:  A   Xét:        0, 06   16  số chẵn  dãn     A   16, 67  n  17 A1 0, 06 Trang 138 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khi dừng vật cách O: xcc  A  nA1   17.0, 06  0, 02 cm , tức cách VT đầu:  0, 02  0, 08 cm Câu 98: Một lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang trùng với trục lò xo, gồm vật nhỏ khối lượng 40 (g) lò xo độ cứng 20 (N/m) Hệ số ma sát trượt mặt phẳng ngang vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ cho vật vị trí lò xo bị nén đoạn 10 cm bng nhẹ lắc dao động tắt dần Lấy gia tốc trọng trường g  10  m s  Tính quãng đường từ lúc thả vật đến lúc vecto gia tốc vật đổi chiều lần thứ A 29,4 cm B 29 cm C 29,2 cm D 47,4 cm Hƣớng dẫn: Khi a   Fhp  Fms  k xI   mg  xI   mg k  0,1.0, 04.10  0, 002  m   0,  cm  20 Tại vị trí li độ cực đại tốc độ triệt tiêu Tại vị trí lại : kA12 k A2    mg  A  A1  2  A1  A  2 mg 0,1.0, 04.10  0,1   0, 096  m   9,  cm  k 20 Tại vị trí gia tốc triệt tiêu lần thứ vật quãng đường : S  A  A1   A1  xI   10  9,   9,  0,   29  cm  Câu 99: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,1 kg lò xo độ cứng 10 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,15 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m s Khi vật dừng lại lò xo A bị nén 1,5 cm B bị dãn 1,5 cm C bị nén cm D bị dãn cm Hƣớng dẫn: A1  xI  2 FC  mg 0,15.0,1.10 2 2  0, 03 m  cm k k 10 Trang 139 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   A Tổng số lần qua O:  A   Xét:   7       số chẵn  nén     A   2,3  n  A1 Khi dừng vật cách O: xcc  A  nA1   2.3  1cm Câu 100: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị dãn 10 cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy gia tốc trọng trường 10 m s Li độ cực đại vật sau qua vị trí cân A cm B cm C cm D cm Hƣớng dẫn: Tại vị trí li độ cực đại tốc độ triệt tiêu Tại vị trí lại : kA '2 k A2    mg  A  A ' 2  A'  A  2 mg 2.0,1.0, 02.10  0,1   0, 06  m  k Câu 101: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,1 kg lò xo độ cứng 10 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Giữ vật vị trí lò xo bị nén 11 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m s Khi vật dừng lại bị lò xo A kéo lực 0,2 N B đẩy lực 0,2 N C đẩy lực 0,1 N D kéo lực 0,1 N Hƣớng dẫn: xI  FC  mg 0,1.0,1.10    0, 01  m  k k 10 Li độ cực đại sau qua VTCB lần n: An  A  n.2 xI Nếu vật dừng lại Trang 140 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  A  n.2 xI  xI   A A  0,5  n  xI xI 0,11 0,11  0,5  n    n  5,5 0, 02 0, 02  n  qua VTCB lần (số lẻ) lò xo dãn  lực kéo  A5  A  n.2 xI  0,11  5.2.0, 01  0, 01  m   F  kA3  10.0, 01  0,1  N  Câu 102: Một vật nhỏ dao động điều hòa mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tốc độ trung bình chu kì v Đúng thời điểm t  , tốc độ vật đệm từ trường bị ma sát trượt nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm dừng hẳn Tốc độ trung bình vật từ lúc t  đến dừng 100 (cm/s) Giá trị v A 0,25 (m/s) B 200 (cm/s) C 100 (cm/s) D 0,5 (m/s) Hƣớng dẫn: Tốc TB sau chudao động điều hòa là: vT   A Tốc TB trình dao động tắt dần là: vt d   A  vT  2vt d  200  cm s  Câu 103: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2 kg lò xo độ cứng 80 N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị dãn 10 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy gia tốc trọng trường 10 m s Tốc độ lớn vật đạt trình dao động A 10 30 cm s B 195 cm/s C 20 95 cm s D 40 cm s Hƣớng dẫn: Khi Fhp  Fms  k x   mg  x   mg k  0,1.0, 2.10  2,5.103  m  80 kx mv k A2 Tại vị trí lại:     mg  A  x  2 Trang 141 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  v   A  x k 80   0,1  0, 0025   1,95  m s  m 0, Câu 104: Một vật nhỏ dao động điều hòa mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với tốc độ trung bình chu kì 100 (cm/s) Đúng thời điểm t  , tốc độ vật đệm từ trường bị ma sát trượt nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm dừng hẳn Tốc độ trung bình vật từ lúc t  đến dừng A 0, 25  m s  B 50 (cm/s) C 100 (cm/s) D 0,5  m s  Hƣớng dẫn: Tốc TB sau chudao động điều hòa là: vT   Tốc TB trình dao động tắt dần là: vt d   vT  A  A vt d  50  cm s  Câu 105: Một lắc lò xo độ cứng 200 N/m, vật nặng khối lượng m  200 g dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang   0, 02 , lấy g  10 m s Kéo vật khỏi vị trí cân dọc theo trục lò xo để dãn đoạn 1,25cm thả nhẹ Vật dừng lại vị trí cách vị trí cân A 0,02 cm B 0,2 cm C 0,1 cm D 0,01 cm Hƣớng dẫn: A1  xI  2 Xét: FC  mg 0, 02.0, 2.10 2 2  4.104  m   0, 04 cm k k 200 A 1, 25   31, 25  n  31 A1 0, 04  Khi dừng lại vật cách O : xcc  A  nA1  1, 25  31.0, 04  0, 01 cm Câu 106: (ĐH 2010) Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg lò xo độ cứng N/m Vật nhỏ đặt giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo Hệ số ma sát trượt giá đỡ vật nhỏ 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị nén 10 cm bng nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g  10 m s Tốc độ lớn vật nhỏ đạt trình dao động Trang 142 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 10 30 cm s B 20 cm s C 40 cm s D 40 cm s Câu 107: Một vật thực đồng thời dao động điều hòa pha tần số phương trình lượt lần 2   x1  A1 cos  2 t     (cm), x  A2 cos  2 t  (cm), 2   x3  A3 cos  2 t   (cm) Tại thời điểm t1 giá trị li độ x1  t1   10 cm, x2  t1   40   cm, x3  t1   20 cm thời điểm t2  t1  T giá trị li độ x1  t2   10 cm, x2  t2   cm, x3  t2   20 cm Tìm phương trình dao động tổng hợp?   A x  30 cos  2 t    cm  3    B x  20 cos  2 t    cm  3    C x2  40 cos  2 t    cm  3    D x  20 cos  2 t    cm  3  Hƣớng dẫn: A1  x12t1  x12t 2  20cm; A2  x22t1  x22t   40cm; A  x32t1  x32t   40cm x  x1  x2  x3 Chuyển sang dạng phức: x  20 2 2   40  40  20 3    x  20 cos  2 t   cm 3  Câu 108: Một chất điểm thực đồng thời hai dao động điều hòa phương     x1  a cos   t   (cm) x2  b cos   t   (cm) (t đo giây) Biết phương trình 3 2   dao động tổng hợp x  8cos  t     cm  Biên độ dao động b giá trị cực đại  A   B   C  D 5 Hƣớng dẫn: A2  A12  A22  A1 A2 cos   1   b  3b   a  b  3ab     a    2 2 Trang 143 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 bmax  16cm   a  3cm  3b  a        A sin 1  A2 sin 2 1  tan      A1 cos 1  A2 cos 2    Câu 109: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương: x1  cos  t  1   cm  ; x2  cos  t     cm  với  1  2   Biết phương trình   dao động tổng hợp x  2 cos   t    cm  Hãy xác định 1 3  A  B   C  D 7 12 Hƣớng dẫn:  1  2 2  1    x  x1  x2  2.2.cos cos  4t        x  2 cos  4t       3  2  1    7   1  12 1  2    Câu 110: Hai dao động điều hồ phương, tần số phương trình   x1  A1 cos  t    cm  x2  A2 cos  t     cm  (t đo giây) Dao động tổng hợp 6  biên độ cm Để biên độ A2 giá trị cực đại A1 giá trị A cm C cm B 18 cm D cm Hƣớng dẫn: A2  A12  A22  A1 A2 cos   1   A2  A2   A  A  A1 A2     A1     2 2 Trang 144 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  A2 max  18cm   A1  cm  A2  A    Câu 111: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ nặng kg thực đồng thời hai dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, theo phương trình: x1  cos10t  cm  x2  sin10t  cm  (Gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, t đo giây lấy gia tốc trọng trường g  10 m s ) Lực cực đại mà lò xo tác dụng lên vật A 10 N B 20 N C 25 N D 0,25 N Hƣớng dẫn:   x1  cos10t      x2  sin10t  cos 10t   2    mg  0,1  m   k  m  100 N m  l0  k  2   A  A1  A2  A1 A2 cos 2  1   10cm  0,1 m     Fmax  k  l0  A  100  0,1  0,1  20 N Câu 112: Hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A1  10 cm, pha ban đầu 1   biên độ A2, pha ban đầu     Biên độ A2 thay đổi Biên độ dao động tổng hợp A hai dao động giá trị nhỏ bao nhiêu? A 3cm B 20 cm C cm D cm Hƣớng dẫn: A2  A12  A22  A1 A2 cos 2  1      102  A22  2.10 A2 cos       A2    75  6  Amin   cm  Câu 113: lò xo độ dài tự nhiên, độ cứng k1  k , k2  2k , k3  4k Ba lò xo treo mặt phẳng thẳng đứng điểm A, B, C đường thẳng nằm ngang với AB  BC Lần lượt treo vào lò xo vật khối lượng m1  m m2  2m , từ vị trí cân nâng vật m1, m2 lên đoạn A1  a A2  2a Trang 145 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hỏi phải treo vật m3 lò xo thứ khối lượng theo m nâng vật m3 đến độ cao A3 theo a để đồng thời thả nhẹ ba vật trình dao động ba vật thẳng hàng? A m3  1,5m A3  1,5a B m3  4m A3  3a C m3  3m A3  4a D m3  4m A3  4a Hƣớng dẫn:  A1  A3  A2  A3  2a  1  2  3  m3  4m Trang 146 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 7: Chuyển động vật tổng hợp hai dao động điều hoà phương, tần số Biên độ dao động thứ cm biên độ dao động tổng hợp cm Dao động tổng hợp trễ pha /3 so với dao động thứ hai Biên độ dao động thứ... đó, dao động (1) có li độ cm , chuyển động ngược chi u dương, dao động (2) có li độ cm theo chi u dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo chi u nào? A x  chuyển động. .. hình chi u chuyển động theo chi u dương BÀI TOÁN NGƢỢC VÀ “BIẾN TƢỚNG” TRONG TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Bài tốn ngƣợc tổng hợp dao động điều hồ Nội dung toán: Cho biết đại lượng dao động tổng hợp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Công phá giải nhanh chủ đề TỔNG hợp các DAO ĐỘNG điều hòa có lời giải chi tiết , Công phá giải nhanh chủ đề TỔNG hợp các DAO ĐỘNG điều hòa có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay