7 145 câu lý THUYẾT hạt NHÂN NGUYÊN tử

20 36 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: Đối với phản ứng hạt nhân thu lượng, phát biểu sau sai? A Tổng động hạt trước phản ứng lớn tổng động hạt sau phản ứng B Tổng động nghỉ trước phản ứng nhỏ tổng lượng nghỉ sau phản ứng C Các hạt nhân sinh bền vững cá hạt nhân tham gia trước phản ứng D Tổng khối lượng nghỉ hạt nhân sau phản ứng lớn tổng khối lượng nghỉ hạt trước phản ứng Đáp án : C A.Phát biểu đúng,vì theo định luật bảo tồn lượng toàn phần phản ứng hạt nhân ∆ EKTr >ks B.Phát biểu đúng,vì lượng nghỉ phản ứng:∆ E= ETr –ES Mà ∆ E KTr mTr Câu 3: Phát biểu sau sai so sánh phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học A Phản ứng phóng xạ không điều chỉnh tốc độ số phản ứng hóa học B Hai loại phản ứng tạo nguyên tố từ nguyên tố ban đầu C Phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học tỏa thu nhiệt D Phản ứng hóa học xảy vỏ nguyên tử, phản ứng hạt nhân xảy hạt nhân Đáp án : B Câu 4: Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng B Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng C Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao D Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát không chịu tác động bên Đáp án : B Câu 5: Việc giải phóng lượng hạt nhân xảy phản ứng hạt nhân mà đó: A Tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng tổng lượng liên kết hạt nhân xuất sau phản ứng B Tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng lớn tổng lượng liên kết hạt nhân sau phản ứng C Độ hụt khối hạt nhân giảm D Độ hụt khối hạt nhân tăng Đáp án : D Việc giải phóng lượng hạt nhân xảy phản ứng hạt nhân độ hụt khối hạt nhân tăng Câu 6: Số lượng hạt mang điện nguyên tử 206 Phân rã Description : Description : Phân rã Description : Description :  chì 82 Pb là: A 82 B 164 C 124 D 310 Đáp án : A Câu 7: MeV/c2 đơn vị đo A khối lượng B lượng C động lượng D hiệu điện Đáp án : A Câu 8: Các hạt nhân đồng vị hạt nhân có A số nuclơn nhựng khác số prôtôn B số nơtron khác số prôtôn C số nuclôn khác số nơtron D số prôtôn khác số nơtron Đáp án : D Theo định nghĩa hạt nhân đồng vị hạt nhân có số prơtơn khác số nơtron 235 56 Câu 9: Hạt nhân bền vững hạt nhân 92 U , 137 55 Cs , 26 Fe He 235 A 42 He B 92 C 56 D 137 U 26 Fe 55 Cs Đáp án : C Hạt nhân có số khối trung bình bền vững Câu 10: Biểu thức liên hệ số phóng xạ λ chu kì bán rã T chất phóng xạ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A λ = T B λ = ln T C λ = T ln D λ = lg T ln T Câu 11: Một chất phóng xạ có số phóng xạ λ Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t : Đáp án : B Biểu thức liên hệ số phóng xạ λ chu kì bán rã T : λ = A N0.e-λt B N0(1 – λt) C N0(1 - eλt) D N0(1 – e-λt) Đáp án : D Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nhân lại sau thời gian t : N = N0.e-λt Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t : Nt = N0 – N = N0(1 – e-λt) Câu 12: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết lớn B lượng liên kết nhỏ C lượng liên kết riêng nhỏ D lượng liên kết riêng lớn Đáp án : A Hạt nhân có độ hụt khối lớn có lượng liên kết ∆E = ∆m.c2 lớn Câu 13: Trong phóng xạ α hạt nhân : A Lùi bảng phân loại tuần hồn B Tiến bảng phân loại tuần hồn C Lùi bảng phân loại tuần hồn D Tiến bảng phân loại tuần hồn Đáp án : A Trong phóng xạ α hạt nhân lùi ô phân loại tuần hồn Câu 14: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đứng yên phân rã thành hạt nhân B hạt α có khối lượng mB mα, có vận tốc v B v A Tìm mối liên hệ tỉ số động năng, tỉ số khối lượng cà tỉ số tốc độ hai hạt sau phản ứng W m W W v m W v v v m m A dB  B   B dB  B  B C dB     D dB    B Wd v mB Wd v m Wd vB mB Wd vB m Đáp án : A Theo định luật bảo toàn động lượng:   =0 => mB v B = -mα v A (1) PB P m v Suy ra: B   v mB WdB m  Wd mB Câu 15: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đứng yên phân rã thành hạt nhân B hạt α có khối lượng mB mα Chọn kết luận hướng trị số vận tốc hạt sau phản ứng A Cùng phương, chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng B Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng C Cùng phương,cùng chiều, độ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng D Cùng phương, ngược chiều, độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng Đáp án : B Câu 16: Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu sau ? A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn B Tất phản ứng hạt nhân thu lượng C Tổng khối lượng nghỉ (tĩnh) hạt trước sau phản ứng hạt nhân ln bảo tồn D Năng lượng tồn phần phản ứng hạt nhân ln bảo toàn Đáp án : D Năng lượng toàn phần phản ứng hạt nhân ln bảo tồn Câu 17: Định luật bảo tồn sau khơng áp dụng phản ứng hạt nhân A Định luật bảo tồn điện tích B Định luật bảo tồn khối lượng C Định luật bảo toàn lượng toàn phần D Định luật bảo toàn số nuclon (số khối A) Đáp án : B Câu 18: Trong phản ứng hạt nhân A Tổng lượng bảo toàn B Tổng khối lượng hạt bảo tồn Bình phương vế (1): pB2 = pα2 => mBWđB= mαWđα => Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Tổng số notron bảo toàn D Động bảo toàn Đáp án : A Trong phản ứng hạt nhân tổng lượng bảo toàn Câu 19: Trong phân rã α,β γ hạt nhân bị phân rã nhiều lượng xảy phân rã: A γ B Cả phân rã α,β,γ hạt nhân lượng C α D β Đáp án : C Trong phân rã α,γ β hạt nhân bị phân rã nhiều lượng xảy phân rã α Câu 20: Phản ứng hạt nhân sau phản ứng thu lượng A Phản ứng nhiệt hạch B Phản ứng mà tổng độ hụt khối hạt nhân sinh lớn tổng độ hụt khối hạt nhân tham gia phản ứng C Phản ứng mà tổng độ hụt khối hạt nhân sinh bé tổng độ hụt khối hạt nhân tham gia phản ứng D Sự phóng xạ Đáp án : C Phản ứng hạt nhân mà tổng độ hụt khối hạt nhân tham gia phản ứng phản ứng thu lượng Câu 21: Để thực phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần có điều kiện mật độ hạt nhân phải đủ lớn A Để giảm khoảng cách hạt nhân làm tăng lực hấp dẫn chúng làm cho hạt nhân kết hợp với B Để làm tăng hội hạt nhân tiếp xúc kết hợp với C Để giảm lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để hạt nhân kết hợp với D Để giảm khoảng cách hạt nhân với bán kính tác dụng Đáp án : D Để thực phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần có điều kiện mật độ hạt nhân phải đủ lớn để giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng Câu 22: Để thực phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần có điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ ? A Để electron bứt khỏi nguyên tử, tạo điều kiện cho hạt nhân tiếp xúc kết hợp với B Để phá vỡ hạt nhân nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp tạo thành hạt nhân nguyên tử C Để hạt nhân có động lớn, thắng lực đẩy Culơng hạt nhân D Cả A B Đáp án : C Để thực phản ứng tổng hợp hạt nhân cần có điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để hạt nhân có động lớn, thắng lực đẩy Culong hạt nhân Câu 23: Trong phản ứng hạt nhân, gọi tổng khối lượng hạt nhân ban đầu m0, tổng khối lượng hạt nhân sinh m Chỉ kết luận sai: A Nếu m0m phản ứng hạt nhân tỏa lượng, tổng độ hụt khối hạt sinh nhỏ tổng độ hụt khối hạt ban đầu Đáp án : B Câu sai m01 phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy D Nếu k=1 phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Đáp án : B Phát biểu là: Nếu k>1 phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ Câu 27: Các lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử hoạt động chế độ mà hệ số nhân notron s phải thỏa mãn: A s1 Đáp án : C Các lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử hoạt động chế độ mà hệ số nhân notron s phải thỏa mãn: s=1 Câu 28: Phản ứng hạt nhân là: A Một phản ứng hóa học thơng thường B Sự va chạm hạt nhân C Sự tác động từ bên ngồi vào hạt nhân làm hạt nhân bị vỡ D Sự tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt nhân khác Đáp án : D Phản ứng hạt nhân tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt nhân khác Câu 29: Trong phản ứng hạt nhân A bảo tồn lượng tòan phần động lượng B bảo tồn lượng tồn phần động lượng khơng C lượng tồn phần động lượng khơng bảo tồn D bảo tồn động lượng lượng tồn phần khơng Đáp án : A Trong phản ứng hạt nhân bảo tồn lượng tòan phần động lượng Câu 30: Ban đầu có chất phóng xạ nguyên chất X( số khối AX) với chu kì bán rã T Cứ hạt nhân X sau phóng xạ tạo thành hạt nhân Y (số khối AY) Nếu mẫu chất tỉ lệ khối lượng chất Y chất X k tuổi mẫu chất xác định theo công thức A A ln(1  k X ) ln(1  k X ) AY AY A t=T B t=T ln2 ln ln 2ln C t=T D t=T AX A ln(1  k ) ln(1  k X ) AY AY Đáp án : B Tỉ lệ khối lượng chất tạo thành (Y) chất phóng xạ (X) lại mẫu sau thời gian t: A ln(1  k X )  A  mY A A AY t.ln  Y  et  1  k  et   k Y =>λt= = ln 1  k X  t =>t=T AY  mX AX AX ln T  Câu 31: Ban đầu có mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bán rã T Cứ hạt nhân X sau phóng xạ tạo thành hạt nhân Y Nếu mẫu chất tỉ lệ số nguyên tử chất Y chất X k tuổi mẫu chất xác định theo cơng thức: ln(1  k ) ln(1  k ) ln2 2ln2 A t=T B t=T C t=T D t=T ln2 ln2 ln(1  k ) ln(1  k ) Theo định luật bảo toàn động lượng: mαvα+mγvγ=0 → |vγ|= Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : B Tỉ lệ số nguyên tử chất tạo thành(Y) chất phóng xạ (X)còn lại mẫu sau thời gian t: NY N (1  e  t ) λt = =e -1=k => eλt= 1+k  t NX N 0e t.ln ln(1  k ) =>λt= =ln(1+k)t => t=T T ln2 Câu 32: Hai chất phóng xạ X Y ban đầu có số hạt nhân Chu kì bán rã X 1h, chu kì bán rã Y 2h Sau 2h tỉ số độ phóng xạ X Y A 1:4 B 1:2 C 1:1 D 2:1 Đáp án : C t t ln ln T N0 y Ta có: HX=λX.NX= N0 TX ; Hy=λy.Ny = TX Ty Với t=2h; Tx=1h; Ty=2h Hx:Hy=1:1 Câu 33: Có hai chất phóng xạ A B với số phóng xạ λA=2λB Sau khoảng thời gian chu kì bán rã chất phóng xạ B A ½ khối lượng chất A phân rã ¼ khối lượng chất B phân rã B ½ khối lượng chất A lại ½ khối lượng chất B lại C ¾ khối lượng chất A phân rã ½ khối lượng chất B lại D ¾ khối lượng chất A lại ½ khối lượng chất B phân rã Đáp án : C Ta có: TB=2TA Sau hai chu kì bán rã, chất A ¼ khối lượng ban đầu Câu 34: Hạt nhân ZA11 X phóng xạ biến thành hạt nhân ZA22 Y bền Coi khối lượng hạt nhân X,Y số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ lượng chất A1 Z1 A1 Z1 X có chu kì bán rã T Ban đầu có khối X , sau hai chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X A1 A A A B C D A2 A1 A1 A2 Đáp án : B Gọi N0 số nguyên tử ban đầu ZA11 X ; m1,m2 khối lượng rã N1 N2 số nguyên tử sau chu kì bán rã m m Ta có: N1= NA= N0/4 →N0=4 NA A1 A1 A Vì số nguyên tử A2 Z2 Y tạo thành số nguyên tử A1 Z1 A1 Z1 X A2 Z2 Y sau hai chu kì bán X bị phân rã đó: m2 m m A NA =N0- N0/4= ¾ N0= NA → =3 A2 A1 m1 A1 Câu 35: Cho tia phóng xạ qua điện trường hai tụ điện, tia α lệch tia β chủ yếu do: A Vận tốc hạt α lớn vận tốc hạt β B Điện tích hạt α lớn điện tích hạt β C Khối lượng hạt α lớn khối lượng hạt β D Lực điện tác dụng vào hạt α lớn lực điện tác dụng vào hạt β Đáp án : C Khối lượng hạt α gấp khoảng 7000 lần khối lượng hạt β nên gia tốc thu nhỏ hơn, lệch Câu 36: Cho bốn loại tia phóng xạ α,β-,β+ γ theo phương song song với tụ điện phẳng Kết luận sau sai? A Tia anpha bị lệch phía âm tụ điện B Tia bê ta trừ bị lệch phía dương tụ C Tia bê ta cộng bị lệch phía âm tụ D Tia gamma có bước sóng lớn khả xuyên thấu tia α tia β N2= Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D Câu bày sai tia gamma sóng điện từ có bước sóng ngắn có khả xuyên thấu lớn nhiều tia α β Câu 37: Chùm tia β+ A Là chùm hạt có khối lượng với electron, mang điện +e B Tia β+ có tầm bay khơng khí ngắn so với tia α C Ít bị lệch đường hạt α qua điện trường D Tia β+ có khả đâm xuyên mạnh, giống tia Rơnghen Đáp án : A Chùm tia β+ chùm hạt có khối lượng với electron, mang điện +e Câu 38: Trong tia sau tia dòng hạt khơng mang điện tích ? A Tia γ B Tia β+ C Tia α D Tia β Đáp án : A Tia dòng hạt khơng mang điện tích tia γ Câu 39: Gọi H0 độ phóng xạ lượng chất thời điểm t=0 λ số phóng xạ Khi độ phóng xạ lượng chất thời điểm t là: A H=H0.e-λt B H=H0.eλ/t C H0= H.e-λt D H0=Heλt Đáp án : A Độ phóng xạ lượng chất thời điểm t là: H=H0.e-λt Câu 40: Gọi N0 số hạt nhân chất phóng xạ thời điểm t=0 λ số phóng xạ Theo định luật phóng xạ, cơng thức tính số hạt nhân chưa phân rã chất phóng xạ thời điểm t A N= N0.e-λt B N= N0.ln(2e-λt) C N= ½ N0.e-λt D N= N0.eλt Đáp án : A theo định luật phóng xạ cơng thức tính số hạt nhân chưa phân rã chất phóng xạ thời điểm t N=N0.e-λt Câu 41: Với T chu kì bán rã, λ số phóng xạ chất phóng xạ Coi ln2=0,693, mối liên hệ T λ A T= ln2/λ B T=lnλ/2 C T= λ/0,693 D T= Tln2 ln2 ln2 Đáp án : A Ta có: λ= → T= T  Câu 42: Q trình biến đổi phóng xạ chất phóng xạ: A Phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp B Xảy điều kiện C Phụ thuộc chất trạng thái đơn chất hay thành phần hợp chất D Phụ thuộc vào chất thể rắn hay thể khí Đáp án : B Q trình biến đổi phóng xạ chất phóng xạ xảy điều kiện Câu 43: Phát biểu sau sai nói độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) ? A Đơn vị đo độ phóng xạ becơren B Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ C Với lượng chất phóng xạ xác định độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử lượng chất D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ lượng chất Đáp án : D Phát biểu sai độ phóng xạ lượng chất phóng xạ khơng phụ thuộc nhiệt độ lượng chất Câu 44: Phát biểu sau đúng? A Phóng xạ tượng hạt nhân nguyển tử phát sóng điện từ B Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử phóng tia α,β,γ C Phóng xạ tượng hạt nhân ngun tử phát tia khơng nhìn tháy biến thành hạt nhân khác D Phóng xạ tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơ tron Đáp án : C Phóng xạ tượng hạt nhân ngun tử phát tia khơng nhìn tháy biến thành hạt nhân khác Câu 45: Chọn phát biểu Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y A Độ hụt khối X lớn Y B Độ hụt khối X nhỏ Y C Năng lượng liên kết X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Năng lượng liên kết riêng nuclon X lớn Y Đáp án : D Tính bền vững hạt nhân tỉ lệ với lượng liên kết riêng (năng lượng liên kết tính cho nuclon) Câu 46: Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclon hạt nhân X lớn số nuclon hạt nhân Y A Hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C Năng lượng liên kết riêng hai hạt nhân D Năng lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Đáp án : A Hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 47: Giả sử ban đầu có Z proton N notron đứng yên, chưa liên kết với có khối lượng tổng cộng m0, chúng kết hợp lại để tạo thành hạt nhân có khối lượng m Gọi ΔE lượng liên kết c vận tốc ánh sang chân không Biểu thức sau ln đúng? A m=m0 B ΔE= ½ (m0-m).c2 C m>m0 D m phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy 235 Đáp án : C Ta biết rằng, phân hạch hạt nhân 92 U , gọi K hệ số nhân nơtron thi: + Nếu k  phản ứng phân hạch dây chuyền không sảy + Nếu k  phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì + Nếu k  phàn ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ Vậy có C Câu 70: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T Cứ sau khoảng thời gian số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian ba lần số hạt nhân lại đồng vị ấy? A T B 3T C 2T D 0,5T Đáp án : C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 gọi N o Là số hạt ban đầu ,số hạt nhân lại N  N0 N   N0  N  N0  N0 t T t T số hạt bị phân rã: t T  N (t  ) t t t t t t Theo giả thiết : N   3N  NO (t  2T )  3N T   T  3.2 T   4.2 T  2T   22  t  2T Câu 71: Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân X bền vững hạt nhân Y B lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Đáp án : D hai hạt nhân X Y có độ hút khối nên lượng liên kết E1  E2  E E Năng lượng liên kết riêng X   A1 E Năng lượng liên kết riêng Y   A2 V A1  A2 nên 1   suy hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 72: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ ngun chất có chu kì bán rã T Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ N N N A B N0√2 C D Đáp án : C Số hạt chưa phân rã sau thời gian t=0,5T N N N N N  T0  0,50T  10  2 T 22 Câu 73: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân B có hấp thụ nơtron chậm C phản ứng hạt nhân tỏa lượng D phản ứng hạt nhân thu lượng Đáp án : C Phóng xạ phân hạch hạt nhân phản ứng hạt nhân tỏa lượng 210 Câu 74: Hạt nhân 84 Po đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A nhỏ động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C lớn động hạt nhân D động hạt nhân Đáp án : C Gọi m ,V , mX Và VX khối lượng vận tốc hạt Ta có phương trình phóng xạ sau : 210 A 84 Po 2 He  Z X  AX  206, Z X  82 Coi khối lượng số khối theo định luật bảo tồn động lượng ta có: 4V  206VX  mV2 206  206  2  V  2V2 V  VX  V    V Vậy động hạt  : W  2   2 mV 206 206 206 Vx Vx WX  Động hạt nhân X : WX  x x  Vx   51,5Wx  Wx 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 75: Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclơn tương ứng Ax, By, Cz với Ax = 2Ay = 0,5Az Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ∆Ex, ∆Ey, ∆Ez với ∆Ez < ∆Ex < ∆Ey Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần là: A X, Y, Z B Z, X, Y C Y, X, Z D Y, Z, X Đáp án : C Từ giả thiết AX  AY 0,5 AZ  AX  AY  AZ (1) Ta lại có : Ez  EX  EY (2) Năng lượng liên kết riêng X , Y , Z Là E E E  X  X ;  Y  Y ;   Z (3) Từ ta dễ thấy  Y   X   z AX AY AZ Vì lượng liên kết lớn bền vững nên xếp tính bền vững giảm dần ,ta có X , Y , Z Câu 76: Trong phóng xạ β-, hạt nhân A Lùi bảng tuần hồn B Lùi bảng tuần hồn C Tiến hai bảng tuần hồn D Tiến bảng tuần hồn Đáp án : D Trong phóng xạ β-, hạt nhân tiến ô bảng tuần hồn Câu 77: Đơn vị MeV/c2 đơn vị đại lượng vật sau đây? A Năng lượng liên kết B Độ phóng xạ C Hằng số phóng xạ D Độ hụt khối Đáp án : D Đơn vị độ hụt khối MeV/c2 Câu 78: Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã T Ở thời điểm t1 t2 ( với t2 > t1) kể từ thời điểm ban đầu độ phóng xạ mẫu chất tương ứng H1 H2 Số hạt nhân bị phân rã khoảng thời gian từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 ( H1  H ) ( H1  H )T ( H1  H )T ( H  H )ln2 A B C D 2(t2  t1 ) ln2 ln T Đáp án : A Câu 79: Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng n phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA , mB, mC khối lượng nghỉ hạt A,B, C c tốc độ ánh sáng chân khơng Q trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? Q A mA = mB + mC + B mA = mB + mC c Q Q C mA = mB + mC - D mA = - mB - mC c c Đáp án : A 35 Câu 80: Hạt nhân 17 Cl có A 35 nơtron B 35 nuclôn C 17 nơtron D 18 prôtôn Đáp án : B Câu 81: Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt α hạt nhân Y Hệ thức sau đúng? v m K v m K v m K v m K A   B   C   D   v2 m2 K1 v1 m1 K v2 m2 K v2 m1 K Đáp án : D Câu 82: Khi nói tia γ, phát biểu sau sai? A Tia γ có khả đâm xuyên mạnh tia X B Tia γ khơng phải sóng điện từ C Tia γ có tần số lớn tần số tia X D Tia γ không mang điện Đáp án : B tia  xạ điện từ có bước sóng nhỏ tia X phất biểu B sai Câu 83: Hai hạt nhân 13 T 32 He có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A số prôtôn B điện tích Đáp án : D Câu 84: Trong hạt nhân: :42 He , 37 Li , 56 26 C số nơtron 56 26 Fe 235 92 235 92 D số nuclôn U , hạt nhân bền vững A : He B Fe C U D 37 Li Đáp án : B ngun tử có số khối Trung bình hạt nhân bền vững 16 Câu 85: Cho phản ứng hạt nhân: X  19 F  He  O Hạt X A anpha B nơtron C đơteri D prôtôn Đáp án : D Câu 86: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt α phát có tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y 2v 4v 4v 2v A B C D A4 A A4 A Đáp án : C Câu 87: Các hạt nhân 12 H triti 13 H ; heli 42 He có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân A 12 H; 24 He;13 H B 42 He;13 H;12 H C 12 H;13 H; 24 He D 13 H; 24 He;12 H Đáp án : B Câu 88: Trong phản ứng hạt nhân, có bảo tồn A số nơtron B khối lượng C số nuclôn D số prôtôn Đáp án : C Câu 89: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân B phản ứng hạt nhân tỏa lượng C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng tổng hợp hạt nhân Đáp án : B Câu 90: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 12,7 Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ đồng vị giảm phần trăm so với lúc ban đầu? A 85% B 82,5% C 80% D 87,5% Đáp án : D Câu 91: Đồng vị nguyên tửhạt nhân có A khối lượng, khác số nơtron B số nơtron, khác số prôtôn C số nuclôn, khác số prôtôn D số prôtôn, khác số nơtron Đáp án : D 35 Câu 92: Hạt nhân 17 Cl có A 35 nuclơn B 35 nơtron C 18 prôtôn D 17 nơtron Đáp án : A Câu 93: Trong khơng khí, tia phóng xạ sau có tốc độ nhỏ nhất? A Tia γ B Tia β+ C Tia β- D Tia α Đáp án : D 16 Câu 94: Trong phản ứng hạt nhân: 19 F + p → O + X , hạt X A prôtôn B pôzitron C hạt α D êlectron Đáp án : C Câu 95: Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã mẫu chất phóng xạ 1 15 A N0 B N0 C N0 D N0 16 16 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D Câu 96: Tia sau khơng phải tia phóng xạ? A Tia γ B Tia β+ C Tia α D Tia X Đáp án : D Câu 97: Kết luận chất tia phóng xạ không đúng? A Tia α, β, γ có chung chất sóng điện từ B Tia α dòng hạt nhân nguyên tử C Tia β dòng hạt nhân mang điện D Tia γ sóng điện từ Đáp án : A Kết luận khơng tia α, β có tính chất hạt, tia γ có chất sóng điện từ Câu 98: Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết riêng nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết nhỏ D lượng liên kết riêng lớn Đáp án : B hạt nhân có độ hụt khối lớn có lượng liên kết lớn Câu 99: Trong q trình phóng xạ, ta có kết luận: A Trong khoảng liên tiếp, số hạt nhân phóng xạ giảm dần theo cấp số nhân B Trong khoảng thời gian liên tiếp tăng dần theo cấp số nhân, số hạt nhân bị phóng xạ giảm dần theo cấp số nhân C Sau khoảng thời gian liên tiếp, số hạt chất phóng xạ lại bị giảm dần theo cấp số cộng D Trong khoảng thời gian liên tiếp tăng dần theo cấp số nhân, số hạt bị phóng xạ Đáp án : A Trong trình phóng xạ, ta có kết luận: Trong khoảng liên tiếp, số hạt nhân phóng xạ giảm dần theo cấp số nhân Câu 100: Độ bền vững hạt nhân phụ thuộc vào A khối lượng hạt nhân B Năng lượng liên kết C Độ hụt khối D Tỉ số độ hụt khối số khối Đáp án : D Độ bền vững hạt nhân phụ thuộc vào tỉ số độ hụt khối số khối Câu 101: Tia sau có chất khác với tia lại: A Tia gamma B Tia X C Tia tử ngoại D Tia catôt Đáp án : D Tia có chất khác với tia lại tia catơt Câu 102: Phản ứng hạt nhân A Một phản ứng hóa học thông thường B Sự va chạm hạt nhân C Sự tác động từ bên vào hạt nhân làm hạt nhân bị vỡ D Sự tương tác hai hạt nhân dẫn đến sư biến đổi chúng thành hạt nhân khác Đáp án : D Sự tương tác hai hạt nhân dẫn đến sư biến đổi chúng thành hạt nhân khác Câu 103: Trong tia sau tia dòng hạt khơng mang điện tích? A Tia γ B Tia β+ C Tia α D Tia β- Đáp án : A Tia dòng hạt khơng mang điện tích tia γ Câu 104: Chọn câu sai Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền gì? A Phải có nguồn tạo nơtron B Sau phân hạch, số nơtron giải phóng phải lớn C Nhiệt độ phải đưa lên cao D Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn Đáp án : C Phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy không cần phải đưa lên nhiệt độ lên cao Câu 105: Trong phản ứng sau, phản ứng phản ứng hạt nhân nhân tạo đầu tiên? 27 17 A :24 He 14 B 24 He 13 Al 15 30 P  n N 8 O 1 H C 12 H 13 H 42 He 10 n D F 11 H 16 O  He 19 17 Đáp án : A Phản ứng hạt nhân nhân tạo : He 14 N 8 O 1 H Rơ-dơ-pho thực năm 1919 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 106: Trong phóng xạ β- có biến đổi: A Một n thành p, e- nơtrinô B Một p thành n, e- nơtrinô C Một n thành p , e+ nơtrinô D Một p thành n, e+ nơtrinô Đáp án : A n → p + e- + v Câu 107: chọn câu sai: Các tia không bị lệch điện trường từ trường là: A Tia α β B Tia  β C  tia Rơnghen D Tia β tia Rơnghen Đáp án : C Các tia α , β n bị lệch điện - từ trường, có tia  rơnghenlà khơng bị lệch Câu 108: MeV/c2 đơn vị đo A Khối lượng B Năng lượng C Động lượng D Hiệu điện Đáp án : A Trong vật lí hạt nhân MeV/c u đơn vị đo khối lượng Câu 109: Phóng xạ tượng hạt nhân A Phát xạ điện từ B Tự động phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác C Phát tia α, β, γ D Phát tia phóng xạ bị kích thích từ bên ngồi Đáp án : B Phóng xạ tượng hạt nhân tự động phát tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác nên đáp án B 235 Câu 110: nguyên tử đồng vị phóng 92 có: U A 92 electrơn tổng số prơtơn electrôn 235 B 92 prôtôn tổng số nơtron electrôn 235 C 92 nơtron tổng số nơtron prôtôn 235 D 92 nơtron tổng số prôtôn electrôn 235 235 Đáp án : B 92 U Số khối = 235 = số proton + số nơtron Số proton = 92 Câu 111: Chọn phát biểu nói hạt nhân: A Bán kính hạt nhân tỉ lệ với số nuclơn B Tính chất hóa học phụ thuộc vào số khối C Các hạt nhân đồng vị có số nơtron D Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prơtơn Đáp án : D Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prơtơn Câu 112: Các Cađimi lò phản ứng hạt nhân có tác dụng A Như chất xúc tác để phản ứng xảy B Hấp thụ nơtron tạo từ phân hạch C Làm cho phân hạch nhanh D Tạo nơtron trì phản ứng phân hạch Đáp án : B Để đảm bảo cho hệ số nhân nơtron 1, lò phản ứng người ta dùng điều khiển có chứa bo hay cađimi, chất có tác dụng hấp thụ nơtron Câu 113: Chọn phát biểu đúng: A Đồng vị nguyên tửhạt nhân có ngun tử số khác số prơtơn B Hạt nhân có kích thước nhỏ so với ngun tử C Hạt nhân có lượng liên kết lớn bền vững D Lực hạt nhân tác dụng khoảng kích thước nguyên tử Đáp án : B Hạt nhân có kích thước nhỏ so với nguyên tử Câu 114: Đặc điểm sau đặc điểm khác phân hạch phóng xạ A Sự phân hạch phản ứng hạt nhân có điều khiển phóng xạ có tính tự phát khơng điều khiển B Sự phân hạch phản ứng hạt nhân tỏa lượng phòng xạ phản ứng hạt nhân thu lượng C Sản phẩm phản ứng hạt nhân có tính ngẫu nhiên sản phẩm phóng xạ biết trước Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Trong trình phân hạch động lượng bảo tồn q trình phóng xạ động lượng thay đổi Đáp án : C A Sai có phản ứng phân hạch khơng điều khiển Ví dụ bom ngun tử B Sai phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng C Đúng sản phẩm phản ứng hạt nhân có tính ngẫu nhiên sản phẩm phóng xạ biết trước D Sai phản ứng hạt nhân nên động luwognj ln bảo tồn Câu 115: Đồng vị A Những hạt nhân có số khối khác nguyên tử số B Những nguyên tửhạt nhânnguyên tử số khác số khối C Những hạt nhânnguyên tử số khác số khối D Những nguyên tửhạt nhân có số khối khác nguyên tử số Đáp án : B Định nghĩa đồng vị: Đồng vị nguyên tửhạt nhânnguyên tử số ( Z) khác số khối ( khác A) 27 Câu 116: Cho hạt α có động E bắn phá hạt nhân nhôm 13 Al đứng yên Sau phản ứng, hai hạt sinh X nơtrôn Hạt nhân X hạt nhân hạt nhân sau? A Liti B Phốt C Chì D Một hạt nhân khác Đáp án : B ta tính số khối X 31 số proton = 15 nên Phot Câu 117: Từ kí hiệu hạt nhân nguyên tử 36 X , kết luận chưa xác: A Hạt nhân ngun tử có nuclon B Đây nguyên tố đứng thứ bảng HTTH C Hạt nhân có proton notron D Hạt nhân có proton electron Đáp án : D Câu 118: Chọn phát biểu sai nói phóng xạ hạt nhân nguyên tử A Độ phóng xạ thời điểm tỉ lệ với số hạt nhân phân rã tính đến thời điểm B Mỗi phân rã phản hạt nhân tỏa lượng C Độ phóng xạ phụ thuộc vào chất chất phóng xạ D Tại thời điểm, khối lượng chất phóng xạ lớn số phân rã lớn Đáp án : A H = λN => Độ phóng xạ thời điểm tỉ lệ với số hạt nhân lại thời điểm Câu 119: Hạt nhân Heli gồm có proton notron, proton có khối lượng mP, notron có khối lượng mn, hạt nhân Heli có khối lượng mα Khi ta có A mP + mn > mα B mP + mn > 1/2 mα C 2(mP + mn) < mα D 2(mP + mn) = mα Đáp án : B Câu 120: Gọi số hạt ban đầu N số hạt lại sau t giây theo định luật phân rã phóng xạ A N (t )  N e   B N (t )  logNe   C N (t )  N 0e t D N (t )  logN0e t Đáp án : A Câu 121: Độ phóng xạ H A có ý nghĩ với lương chất phóng xạ xác định B đo số phân rã giây C có đơn vị Beccơren Curi D A, B C Đáp án : D Câu 122: Chọn câu phát biểu khơng đúng: A Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững B Khi lực hạt nhân liên kết nuclon để tạo thành hạt nhân ln có hụt khối C Chỉ hạt nhân nặng có tính phóng xạ D Trong hạt nhân có số nơtron khơng nhỏ số proton hạt nhân có hai loại hạt Đáp án : C t t Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 123: Trong phóng xạ β- ln có bảo toàn A Số nuclon B Số notron C Động D Khối lượng Đáp án : A phóng xạ β- phản ứng hạt nhân nên tuân theo định luật bảo toàn: Định luật bảo toàn điện tích Định luật bảo tồn nuclon Định luật bảo toàn động lượng Định luật bảo toàn lượng toàn phần Câu 124: Hạt nhân 12 C A Mang điện tích -6e B Mang điện tích +6e C Mang điên tích 12e D Khơng mang điện tích Đáp án : A Câu 125: Có thể tăng số phân rã  đồng vị phóng xạ cách A Đặt nguồn phóng xạ vào từ trường mạnh B Đặt nguồn phóng xạ vào điện trường mạnh C Đốt nóng nguồn phóng xạ D Hiện ta khơng biết cách làm thay đổi số phân rã phóng xạ Đáp án : D Câu 126: Chọn câu SAI: A Chu kì bán rã chất phóng xạ thay đổi theo nhiệt độ B Chì kì bán rã phụ thuộc vào khối lượng chất phóng xạ C Chu kì bán rã nguyên tố phóng xạ khác khác D Chu kì bán rã chất giảm theo thời gian Đáp án : C Câu 127: Trong lò phản ứng hạt nhân, vật liệu đóng vai trò "chất làm chậm" tốt nowtron? A Kim loại nặng B Bêtơng C Than chì D Cadimi Đáp án : D Câu 128: Q trình phóng xạ hạt nhân A Tỏa lượng B Thu lượng C Không thu không tỏa lượng D Cả A B Đáp án : A Câu 129: Hằng số phóng xạ (còn gọi số rã) A Tỉ lệ nghịch chu kì bán rã T B Bằng tỉ số số nguyên tử phóng xạ tổng số nguyên tử chất C Là số nguyên tử phóng xạ đơn vị thời gian D Là số hạt nhân phóng xạ đơn vị thời gian Đáp án : A Hằng số phóng xạ (còn gọi số rã) tỉ lệ nghịch chu kì bán rã T Câu 130: Quá trình làm chậm nơtrơn lò phản ứng hạt nhân kết va chạm chúng với hạt nhân A nguyên tố nhẹ hấp thụ yếu nơtrôn B nguyên tố nhẹ hấp thụ mạnh nơtrôn C nguyên tố nặng hấp thụ mạnh nơtrôn D nguyên tố nặng hấp thụ yếu nơtrôn Đáp án : A Câu 131: Trong phản ứng hạt nhân sau, phản ứng thu lượng ? 235 139 A 92 B 12 U n  95 42 Mo  D57 La  2n C    3( He) 226 222 C 88 D 12 H  13 T  42 He  n Ra  86 Rn  42 He Đáp án : B Phản ứng A phản ứng phân hạch nên tỏa lượng Phản ứng C phóng xạ nên tỏa lượng Phản ứng D phản ứng nhiệt hạch nên tỏa lượng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Phản ứng B thu lượng tia gamma A A Câu 132: Trong phương trình phản ứng hạt nhân 10 B  n Z X  He, Z X phương trình nào? A 37 Li B 94 Be C 36 Li D 84 Be Đáp án : A Áp dụng định luật bảo tồn điện tích Z bảo tồn số khối A, ta có: Phương trình phản ứng: 10 n 37 Li  24 He B Vậy ZA X 37 Li Câu 133: Chọn phát biểu sai nói hạt nhân nguyên tửnguyên tử số Z số khối A: A Hạt nhân có Z proton B Số khối A số nuclơn tạo nên hạt nhân C Hạt nhân trung hòa điện D Số nơtron N hiệu A-Z Đáp án : C Hạt nhân gồm proton mang điện tích dương nơtron khơng mang điện tích nên hạt nhân mang điện tích dương Câu 134: Chọn phát biểu sai A Năng lượng phân hạch tỏa chủ yếu dạng động mảnh B Q trình phân hạch hạt X khơng trực tiếp mà hạt X phải qua trạng thái kích thích C Năng lượng tỏa từ phản ứng hạt nhân thay đổi theo thời gian 235 D Các sản phẩm phân hạch 92 U hạt nhân chứa nhiều nơtron phóng xạ βĐáp án : C Năng lượng tỏa từ lò phản ứng hạt nhân khơng đổi theo thời gian Câu 135: Hạt nhân nguyên tử A chất gồm proton notron, số proton luôn số notron số electron B có đường kính vào cỡ phần vạn lần đường kính ngun tử C có điện tích tổng điện tích proton nguyên tử D có khối lượng tổng khối lượng tất nuclon electron nguyên tử Đáp án : C Câu 136: Đơn vị khối lượng nguyên tử u A 1/16 khối lượng nguyên tử oxi B Khối lượng trung bình notron proton C 1/12 khối lượng đồng vị phổ biến nguyên tử bon bon D khối lượng nguyên tử hydro Đáp án : C 24 Câu 137: Do kết bắn phá chùm hạt doteri lên đồng vị 11 Na xuất đồng vị phóng xạ Phương trình mơ tả ĐÚNG phản ứng hạt nhân trình bắn phá trên? 24 24 24 24 A 11 B 11 Na 12 H 11 Na 01 Ne Na 12 H 11 Na 10 n 24 11 Na 24 24 24 24 C 11 D 11 Na 12 H 11 Na 10 e Na 12 H 11 Na 11 H Đáp án : D Câu 138: Việc giả phóng lượng hạt nhân xảy phản ứng hạt nhân, A Tổng lượng liên kết hạt nhân trước phản ứng tổng lượng liên kết hạt nhân xuất sau phản ứng B tổng lượng liên kết hạt nhân trươc sphanr ứng lớn tổng lượng liên kết hạt nhân xuất sau phản ứng C độ hụt khối hạt nhân giảm D độ hụt khối hạt nhân tăng Đáp án : D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 139: Do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử ZA X biến đổi thành hạt nhân nguyên tử A Z 1 Y hạt nhân X bị phân rã A α B βC β+ D γ Đáp án : C 27 27 Câu 140: Đồng vị phóng xạ 14 Si chuyển thành 13 Al phóng A hạt α B hạt proton C hạt pozitron (β-) D hạt pozitron (β+) Đáp án : D Câu 141: Htạ nuclon (tên gọi chung proton notron hạt nhân) từ hạt nhân hạt Liti, xenon urani bị bứt khó A Từ hạt nhân liti B Từ hạt nhân Urani C Từ hạt nhân xenon D Từ hạt nhân liti urani Đáp án : C Từ hạt nhân xenon Các hạt nhân nhẹ nặng có lượng liên kết trung bình cho nuclon nhỏ so với hạt nhân nặng trung bình Câu 142: Khi người ta ngắt hiệu điện hai cực D (hình hộp chữ D) máy gia tốc xiclotron hoạt động, hạt doteron (hạt nhân đồng vị doteri) chuyển động bên máy chuyển động tiếp nào? A The quỹ đạo tròn, vận tốc có giá trị vận tốc trước ngắt điện B Dọc theo tiếp tuyến với quỹ đạo vạch trước C Theo quỹ đạo xoắn ốc với bán kính lúc nỏ dần D Theo vòng tròn với vận tốc có giá trị lúc nhỏ dần Đáp án : D Sau ngắt điện, doteron - hạt mang điện tích dương - tiếp tục chịu tác dụng lực Lorentz tạo từ trường không đổi hướng, vng góc với cực D (với quỹ đại doteron) Bởi doteron chuyển động theo quỹ đạo tròn với giá trị vận tốc không đổi giá trị vận tốc trước ngắt điện Câu 143: Phản ứng phân hạch thực lò phản ứng hạt nhân Để đảm bảo hệ số nhân notron k = 1, người ta dùng điều khiển Những điều khiển có chứa A urani plutoni B nước nặng C bo cadimi D kim loại nặng Đáp án : C A Sai urani plutoni nguyên liệu phản ứng phân hạch B Sai nước nặng làm nguội lò phản ứng C Đúng bo cadimi có khả hấp thụ notron đẻ trì k=1 lò phản ứng D Sai kim loại nặng khơng hấp thụ notron Câu 144: Hạt nhân sau hấp thụ nơtron chậm phân hạch? 235 234 238 235 238 A 92 B 92 C 92 D 92 U U U U 92 U A Z 235 Đáp án : A Hạt nhân 92 U hấp thụ nơtron chậm phân hạch Câu 145: Trong số phân rã , hạt nhân bị phân rã nhiều lượng nhất, xảy phân rã nào? A Phân rã  B Phân rã  C Phân rã  D Trong ba phân rã trên, hạt nhân bị phân rã lượng lượng Đáp án : C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... Những hạt nhân có số khối khác nguyên tử số B Những nguyên tử mà hạt nhân có nguyên tử số khác số khối C Những hạt nhân có nguyên tử số khác số khối D Những nguyên tử mà hạt nhân có số khối khác nguyên. .. hạt nhân X B Hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C Năng lượng liên kết riêng hai hạt nhân D Năng lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Đáp án : A Hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu. .. t  2T Câu 71: Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân X bền vững hạt nhân Y B lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 145 câu lý THUYẾT hạt NHÂN NGUYÊN tử , 7 145 câu lý THUYẾT hạt NHÂN NGUYÊN tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay