26 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 3

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 26 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu 1: Điện trở R = 100Ω nối tiếp với cuộn cảm L = 1/π(H) Hđt hai đầu cuộn dây là: uL = 200cos 100πt (V) Dòng điện mạch là: A i = cos (100t - π/2) (A) B i = cos (100πt - π/4) (A) C i = cos (100t + π/2) (A) D i = cos(100πt + π/4) (A) Câu 2: Một mạch điện xoay chiều gồm linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp Tần số góc riêng mạch w0, điện trở R thay đổi Hỏi cần phải đặt vào mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, có tần số góc w để điện áp hiệu dụng URL không phụ thuộc vào R? A  =  o / B  =  o C  =  o D  =  o Câu 3: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi UR= 60V, UL = 120V, UC = 60V Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dung hai đầu C U’C = 40V điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng: A 13,3V B 53,1V C 80V D 90V Câu 4: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r=10  độ tự cảm L=0,1/ π H mắc nối tiếp với điện trở R=20  tụ điện C = 10^ -3 /4 π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u=180 cos(100 π t) (V) Độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện A - π /4 B -3 π /4 C π /4 D π /4 Câu 5: Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω , U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 140 V B 220 V C 100 V D 260 V Câu 6: Khi đặt hiệu điện u = U0 sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai tụ điện 30 V, 120 V 80 V Giá trị U0 A 50 V B 30 V C 50 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 30 V Câu 7: Dòng điện có dạng i = sin100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở 10 Ω hệ số tự cảm L Công suất tiêu thụ cuộn dây A 10 W B W C W D W Câu 8: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở Nếu đặt hiệu điện u = 15 sin100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây V Khi đó, hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở A .5 V B V C 10 V D 10 V Câu 9: Đặt điện áp u =Uocos (  t + π /4 ) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện cường độ dòng điện mạch i = I0cos(wt +  i ) Giá trị  i A - π /2 B - π /4 C π /2 D π /4 Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 40  tụ điện mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π /3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Dung kháng tụ điện A 40  B 40/  C 40  D 20  Câu 11: Đặt điện áp u= Uocos(  t + π /6) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i = Iosin (  t + π /12) Tỉ số điện trở R cảm kháng cuộn cảm A 1/2 B C /2 D Câu 12: Đoạn mạch RLC có L thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện khơng đổi Viết cơng thức xác định ZL để hiệu điện hai đầu tụ điện đạt cực đại? A ZL = 2ZC B ZL = R C ZL = (R²+ Zc²)/Zc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D ZL = Zc Câu 13: Lần lượt đặt hiệu điện xoay chiều u = sin(ωt) với ω không đổi vào hai đầu phần tử: điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C dòng điện qua phần tử có giá trị hiệu dụng 50 mA Đặt hiệu điện vào hai đầu đoạn mạch gồm phần tử mắc nối tiếp tổng trở đoạn mạch A 3100 Ω B 100 Ω C 2100 Ω D 300 Ω Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i1= Iocos (100 π t + π /4 ) (A) Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng điện qua đoạn mạch i2 = Iocos(100 π t - π /12 ) (A) Điện áp hai đầu đoạn mạch A u = 60 cos (100 π t - π /12 ) V B u = 60 cos (100 π t - π /6 ) V C u = 60 cos (100 π t + π /12 ) V D u = 60 cos (100 π t + π /6 ) V Câu 15: Đoạn mạch RLC có R thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện không đổi Xác định R để hiệu điện hai đầu cuộn cảm đạt cực đại? A R tiến ∞ B R tiến C R = |ZL - Zc | D R = ZL - ZC Câu 16: Mạch RLC có R = 20 Ω, L = 0,4/ π H tụ điện C thay đổi Mắc mạch điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá trị C để UR đạt giá trị cực đại? A C = 10^ -4 /4 π F B C = 4.10^ -4 / π F C C = 2,5.10^ -4 / π F D C = 10^ -3 /6 π F Câu 17: Mạch RLC có R = 30 Ω, L = 0,3/ π H tụ điện C thay đổi Mắc mạch điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá trị C để UL đạt giá tri cực đại? A C = 30 F B Zc = 10^ -3 / π Ω C C = 10^ -3 / π F D Đáp án khác Câu 18: Mạch điện RLC có L thay đổi được, R = 30 Ω, C = 10^ -4 /2 π F Mạch điện gắn vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá trị ZL để UC đạt cực đại? A 100 Ω B 50 Ω C 20 Ω D 200 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: Mạch RLC mắc theo thứ tự có L thay đổi,R = 50 Ω, C = 10^ -4 / π F Mắc mạch điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tính giá trị URLmax ? A 400 V B 492 V C 500 V D 515 V E 531 V Câu 20: Mạch RLC mắc nối tiếp, có R C điều chỉnh Trong L= 1/ π H mắc vào mạng điện 150 V - 50 Hz Ta phải điểu chỉnh ZC đến giá trị để điểu chỉnh R giá trị UR không thay đổi? A 200 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 150 Ω Câu 21: Mạch RLC có L thay đổi R = 100 Ω, C = 10^ -4 / π F, gắn vào mạng điện 200V- 50Hz, Điều chỉnh L để UL đạt giá trị cực đại Tính cơng suất mạch điện trường hợp trên? A 100 W B 200 W C 600 W D 1200 W Câu 22: Mạch RLC có L thay đổi được, mắc vào mạng điện u = 200 cos( 100 π t + π /3)A Trong mach có R = 50 Ω, C = 10^ -3 /5 π F Phải điều chỉnh L đến giá trị để ULmax? A L = 0,2/ π H B L = 1/2 π H C L = 2/ π H D L = 1/0,2 π H Câu 23: Mạch RLC mắc nối tiếp, R = 60 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi tụ có C = 10^ -3 /8 π F Hai đầu mạch điện mắc vào nguồn điện xoay chiều có U khơng đổi 100 V f = 50 Hz Điều chỉnh L để hiệu điện hai đầu cuộn dây cực đại, tìm giá trị L đó? A L = π /1,25 H B L = 12,5/ π H C L = 1,25/ π H D L= 125 / π H Câu 24: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây L,r có r = 50 Ω, L thay đổi được, mắc nối tiếp với tụ điện C không đổi Hai đầu đoạn mạch mắc với nguồn xoay chiều có u = 169,7cos100 π t V Điều chỉnh L lúc L = 0,318H UC đạt giá trị cực đại, tìm giá trị UC đó? A 120 V B 200 V C 420 V D 240 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: Mạch điện gồm cuộn dây có r = 40 Ω, L = 0,4/ π H, tụ điệnđiện dung C thay đổi Mạch điện nối vào nguồn điện u = 120 cos( 100 π t) V Thay đổi C để Vôn kế cực đại (Vơn kế mắc vào hai đầu C) Tìm giá trị cực đại vôn kế? A 120 V B 120 V C 120 V D 200 V Câu 26: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC, cuộn dây có r = 40 Ω, L thay đổi được, mắc nối tiếp với tụ C Hai đầu đoạn mạch mắc vào nguồn xoay chiều có UAB khơng đổi w = 100 π rad/s Khi L = 0,6/ π H UAM đạt cực đại (UAM hiệu điện hai đầu cuộn dây) Điện dung C tụ là: A 10^ -4 / π F B 10^ -4 /2 π F C 3.10^ -4 / π F D 3.10^ -4 /2 π F Câu 27: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có Zc = R, điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Thay đổi độ tự cảm cuộn dây (thuần cảm) để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lớn Hệ số cơng suất mạch có giá trị A /2 B 1/2 C /2 D 3/4 Câu 28: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp u = 160 cos(100 π t) , cuộn dây có (r = 0), L thay đổi Điều chỉnh L để hiệu điện hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại có giá trị ULmax = 200V URC bằng: A 106 V B 120 V C 160 V D 100 V Câu 29: Một đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, tần số thay đổi Tại tần số 50Hz điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, tần số 60Hz điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại Để công suất mạch cực đại ta cần điều chỉnh tần số đến giá trị A 10 Hz B 10 30 Hz C 3000 Hz D 10 Hz ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Ta có : ZL = 100  , R = 100  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 I= UL/ ZL = 100 / 100 = A ta có  d =  ud-  i = π /2 =>  i = - π /2 => dòng điện mạch : i = 2.cos (100 π t - π /2) A Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: C Hiệu điện hiệu dụng đầu đoạn mạch : U = √Uʀ²+ (Zʟ- Zc)²) = √(80² + (120 – 60)²) = 100 V Câu 6: C hiệu điện hiệu dụng mạch : U = √(Uʀ²+ (Uʟ- Uc)²) = √(30 + (120- 80)²) = 50 V => Uo = U = 50 V Câu 7: D Ta có cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch : I = I0/ = 1/ A cơng suất tiêu thụ cuộn dây : P = I²R = 10/2 = W Câu 8: C Ta có U = 15 V, UL = V mà U = √(Uʀ²+ Uʟ²) = > 15²= Uʀ²+ 5² => Uʀ = 10√2 V Câu 9: D Gọi  độ lệch pha u i mạch có tụ điện =>  = - π /2 =>  u -  i = - π /2 =>  i = π /4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: A Vì điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π /3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch mạch chứa R C => tan  = tan ( - π /3 )= -Zc/R = - => Zc = R = 40 Ω Câu 11: B Câu 12: D Câu 13: B ta có : R = ZL = Zc = U / I = 100 Ω Khi đặt hiệu điện vào hai đầu đoạn mạch gồm phần tử mắc nối tiếp tổng trở đoạn mạch Z = √ R² + ( Zʟ - Zc )² = R = 100 Ω Câu 14: C ta có : I1 = I2 = Io/ => Z1 = Z2 R khơng đổi => R/Z1 = R/Z2 =>cos  = cos  =>  =  (loại)  = -  (chọn) với  độ lệch pha u i =>  u -  i1 =  i2 -  u =>  u = (  i1 +  i2 )/2 = π /12 => biểu thức : u = 60 cos (100 π t + π /12 ) V Câu 15: B ta có : UL = U ZL / (√ R² + ( Zʟ - Zc )² ) Vì R thay đổi nên để hiệu điện hai đầu cuộn cảm đạt cực đại R tiến Câu 16: C ta có : R = 20 Ω , ZL = 40 Ω để UR đạt giá trị cực đại ZL = Zc => Zc = 40 Ω => C = / (2 π.f.Zc ) = 2,5.10^ -4 / π F Câu 17: D ta có : R = 30 Ω , ZL = 30 Ω để UL đạt giá tri cực đại ZL = Zc => Zc = 30 Ω => C = /(2 π.f.Zc) = 10^ -3 /3 π F Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: D ta có : R = 30 Ω , Zc = 200 Ω để UC đạt cực đại ZL = Zc => ZL = 200 Ω Câu 19: E ta có: R = 50 Ω , Zc = 100 Ω UʀL = I.ZʀL = U.√(R²+ Z²L) / (√(R²+ ( ZL- Zc)²) = U/√( 1+ ( Z²c - 2ZL.Zc)/( R²+ Z²L )) Đặt x=ZL ,y=Zc² -2ZL.Zc Khảo sát ta (UʀL )max =2UR /( (√4R² + Zc²) -Zc ) = 531 V Câu 20: B điểu chỉnh R giá trị UR không thay đổi => URmax điều kiện để URmax ZL = Zc mà ZL = 50  => Zc = 50  Câu 21: B Điều chỉnh L để UL đạt giá trị cực đại => ZL = (R² + Zc² )/Zc mà R = 100 Ω, Zc = 100 Ω => ZL = 200 Ω lại có Z = √ R² + (Zʟ - Zc )² = 100 Ω công suất mạch điện P = U².R / Z² = 200 W Câu 22: C ta có : R= 50 Ω, Zc = 50 Ω L thay đổi điều kiện để ULmax ZL = (R² + Zc² )/Zc = 200 Ω => L = ZL /  = 2/ π H Câu 23: C điều kiện L thay đổi để ULmax ZL = (R² + Zc² )/Zc mà R = 60 Ω , Zc = 80 Ω => ZL = 125 Ω => L = 1,25/ π H Câu 24: D ta có : r = 50 Ω, ZL = 100 Ω , U = 120 V điều chỉnh L để Ucmax ZL = Zc => Zc = 100 Ω Z = r = 50 Ω => I = U / Z = 2,4 A => Uc = I.Zc = 240 V Câu 25: B Điều kiện C thay đổi để Ucmax Zc = (r² + Zʟ²)/ZL Ucmax = U r ²  Z L ² / r mà r = 40 Ω, ZL = 40 Ω , U = 120 V => Ucmax = 120 V Câu 26: C Điều kiện để URLmax L thay đổi ZL = (Zc +√ 4r² + Zc² )/2 với r = 40 Ω , ZL = 60 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Zc = 100/3 Ω => C = 3.10^ -4 / π F Câu 27: A Điều kiện để ULmax L thay đổi ZL = (R² + Zc² )/Zc mà Zc = R => ZL = 4R/ => Z = √ R² + ( Zʟ - Zc )² = 2R/ => cos  = R/Z = /2 Câu 28: B L thay đổi để ULmax ta ln có Uʟᴍᴀx² = Uʀc² + U² mà ULmax = 200 V , U = 160 V => Uʀc = 120 V Câu 29: B tần số 50Hz điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại =>fc = 50 Hz tần số 60Hz điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại => fL = 60 Hz Để công suất mạch cực đại f =√fc.fL = 10 30 Hz ... (UAM hiệu điện hai đầu cuộn dây) Điện dung C tụ là: A 10^ -4 / π F B 10^ -4 /2 π F C 3. 10^ -4 / π F D 3. 10^ -4 /2 π F Câu 27: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có Zc = R, điện áp xoay chiều hai... A C = 10^ -4 /4 π F B C = 4.10^ -4 / π F C C = 2,5.10^ -4 / π F D C = 10^ -3 /6 π F Câu 17: Mạch RLC có R = 30 Ω, L = 0 ,3/ π H tụ điện C thay đổi Mắc mạch điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm... cực đại? A C = 30 F B Zc = 10^ -3 / π Ω C C = 10^ -3 / π F D Đáp án khác Câu 18: Mạch điện RLC có L thay đổi được, R = 30 Ω, C = 10^ -4 /2 π F Mạch điện gắn vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 3 , 26 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay