18 mạch điện xoay chiều RLC có r thay đổi đề 1

11 21 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 18 - Mạch điện xoay chiều RLC R thay đổi - Đề Câu Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm L = 1/π (H) tụ điện C = 10-3/(4π) (F) mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120 cos(100πt) (V) Điện trở biến trở phải giá trị để công suất mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại công suất bao nhiêu? A R = 120 Ω, Pmax = 60 W B R = 60 Ω, Pmax = 120 W C R = 400 Ω, Pmax = 180 W D R = 60 Ω, Pmax = 1200 W Câu Đoạn mạch xoay chiều AB gồm cuộn cảm L, nối tiếp với biến trở R Hiệu điện hai đầu mạch UAB ổn định, tần số f Ta thấy giá trị biến trở R1 R2 làm độ lệch pha tương ứng uAB với dòng điện qua mạch φ1 φ2 Cho biết φ1 + φ2 = π/2 Độ tự cảm L cuộn dây xác định biểu thức: R1 R2 2 f RR B L = 2 f A L = C L = D L = R1  R2 2 f R1  R2 2 f Câu Cho mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp R thay đổi được, cho L = 1/π (H), C = 2.10-4/π (F), điện áp đầu mạch giữ không đổi u = 100 cos(100πt) V, điều chỉnh R để công suất mạch cực đại Khi giá trị cơng suất cực đại R là: A R = 50 Ω, P = 500 W B R = 50 Ω, P = 100 W C R = 40 Ω, P = 100 W D R = 50 Ω, P = 200 W Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = (1/2π) H, C = 31,8 μF, điện trở R thay đổi Điện áp hai đầu mạch u = U cos(100πt) V Giá trị lớn công suất R thay đổi 144 W Giá trị U là: A 100 V B 220 V C 120 V D 120 V Câu Mạch điện xoay chiều gồm R L (thuần cảm)nối tiếp với ZL= 10 Ω, U giá trị ổn định R thay đổi : R = R1 R = R2 công suất mạch Lúc R = R1 hiệu điện hiệu dụng hai đầu L lần hiệu điện hiệu dụng hai đầu L lúc R = R2 R1 R2 nhận giá trị sau : A R1= Ω ; R2 = 20 Ω B R1 = 20 Ω ; R2 = Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C R1 = 25 Ω ; R2 = Ω D R1 = Ω ; R2 = 25 Ω Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều biểu thức u = 120 cos(120πt) (V) Biết ứng với hai giá trị biến trở : R1=38 Ω , R2=22 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mach Công suất đoạn mạch nhận giá trị sau đây: A 120 W B 240 W C 484 W D 282 W Câu Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, tụ điện C cuộn cảm L mắc nối tiếp, đặt vào điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số không đổi Khi điều chỉnh biến trở giá trị điện áp hiệu dụng đo biến trở, tụ điện cuộn cảm 50 V, 90 V 40 V Bây giờ, điều chỉnh để giá trị biển trở lớn gấp đôi so với lúc đầu điện áp hiệu dụng biến trở : A 50 V B 62,2 V C 25,4 V D 100 V Câu Cho đoạn mạch AB gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C với điện trở R mắc nối tiếp Hiệu điện đặt vào đoạn mạch AB giá trị hiệu dụng U = 100 V (ổn định) tần số f = 50 Hz Điều chỉnh R đến giá trị 100 Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB lớn Pmax Kết không ? A Pmax = 50 W B Góc lệch pha u i π/4 C | ZL - ZC| = 100 Ω D Cường độ lớn qua mạch A Câu Đặt hiệu điện xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, R biến trở giá trị thay đổi từ nhỏ đến lớn Khi tăng dần giá trị R từ nhỏ cơng suất tiêu thụ mạch A tăng B giảm C giảm đến giá trị cực tiểu tăng D tăng đến giá trị cực đại giảm Câu 10 Đặt điện áp u = U cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R cuộn cảm độ tự cảm L mắc nối tiếp Điều chỉnh biến trở thấy R = R1 = 180 Ω R = R2 = 320 Ω công suất tiêu thụ mạch 45W Giá trị L U : A L = 2/ π H U = 100 V B L = 2,4/ π H U = 100 V C L = 2,4/ π H U = 150 V D L = 2/ π H U = 150 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Thay đổi R mạch tiêu thụ cơng suất ứng với hai giá trị biến trở R1 = 90 Ω; R2 = 160 Ω Tính hệ số công suất mạch ứng với R1 R2 A cos φ1 = 0,6; cos φ2 = 0,7 B cos φ1 = 0,6; cos φ2 = 0,8 C cos φ1 = 0,8; cos φ2 = 0,6 D cos φ1 = 0,7; cos φ2 = 0,6 Câu 12 Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây cảm L = 1/π (H) tụ điện điện dung C = 100/3π μF mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos100 πt (V) Biến đổi R để công suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax Tìm R Pmax A 200 Ω ; 50 W B 220 Ω ; 50 W C 200 Ω ; 60 W D 250 Ω ; 50 W Câu 13 Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Biết cuộn dây cảm R thay đổi Khi điều chỉnh R = R1 R = R2 thấy mạch tiêu thụ công suất P Gọi ZL, ZC, Pmax cảm kháng, dung kháng công suất cực đại mà mạch đạt điều chỉnh R Hệ thức sau sai? A P  U2 R1  R2 B R1R2   Z L  ZC  C R1  R2  Z L  ZC D Pmax U2  R1 R2 Câu 14 Cho mạch điện gồm tụ điện điện dumg C mắc nối tiếp với biến trở R Mắc vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều tần số f Khi R = R1 cường độ dòng điện lệch pha hiệu điện góc φ1 Khi R = R2 cường độ dòng điện lệch pha hiệu điện góc φ2 Biết φ1 + φ2 = 900 Biểu thức sau đúng? C A f  2 R1 R2 R1 R2 2 C 2 C f  C R1 R2 B f  D f  2 C R1 R2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R biến trở Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U không đổi Khi điện trở biến trở R1 R2 người ta thấy công suất tiêu thụ đoạn mạch hai trường hợp Gọi k1 k2 hệ số công suất mạch tương ứng với giá trị R1 R2, nhận định sau đúng? A k1  k2 R2 / R1 B k12  k22 R1 / R2 C k22  k12 R1 / R2 D k1  k2 R1 / R2 Câu 16 Đoạn mạch điện gồm RLC nối tiếp, với R biến trở, cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u=120cos120πt(V), điều chỉnh R thấy hai giá trị R 14Ω 11Ω cho công suất tiêu thụ mạch P Giá trị P A 315 W B 144 W C 288 W D 576 W Câu 17 Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (cuộn dây cảm), điện trở R thay đổi Điện áp hai đầu mạch giá trị khơng đổi Khi R = R1 , UR = U , UL = U, Uc = 2U Khi R = R2 UR=U , điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C lúc A U B U C 2U D U Câu 18 Cho đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C Đặt vào mạch điện áp xoay chiều u = 100 cos(100πt) (V) Khi thay đổi R, ta thấy giá trị R R1 = 10Ω R2 = 30Ω mạch cho công suất Hệ số cơng suất mạch R = R1 là: A 0,5 B /2 C /2 D 0,8 Câu 19 Mạch điện AB gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện điện dung C = 10-4/π (F); uAB = 50 cos100 πt (V) Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ mạch cực đại Giá trị R công suất tiêu thụ lúc A 100 Ω 12,5 W B 75 Ω 2,5 W C 100 Ω 20 W D 75 Ω 12 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20 Một mạch điện mắc nối tiếp gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L = 1/5π H, tụ điện điện dung C = 10-4/ π F biến trở R Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số f (có giá trị nhỏ 100 Hz) điện áp hiệu dụng U Để công suất tiêu thụ điện đoạn mạch cực đại phải điều chỉnh biến trở tới giá trị R = 190 Ω Giá trị tần số f : A 50 Hz B 40 Hz C 42 Hz D 80 Hz Câu 21 Đặt điện áp u = U cos(ωt)(U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp Giữa hai điểm AM biến trở R, MN cuộn dây điện trở nội r NB tụ điện C Khi R = 75 Ω đồng thời biến trở R tiêu thụ cơng suất cực đại thêm tụ điện C’ vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C thấy UNB giảm Biết giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) nguyên Giá trị r ZC là: A 21 Ω; 120 Ω B 128 Ω; 120 Ω C 128 Ω; 200 Ω D 21 Ω; 200 Ω Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều biểu thức u = U cos(ωt) ( U ω khơng đổi) vào hai đầu AB đoạn mạch gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM cuộn cảm độ tự cảm L biến trở R mắc nối tiếp, đoạn mạch MB tụ điện điện dung C Biết   2LC Khi thay đổi biến trở đến giá trị R1=50 Ω, R2=100 Ω R3= 150 Ω điện áp hiệu dụng hai điểm AM giá trị U1, U2, U3 Kết luận sau đúng? A U1U3 C U1=U3 >U2 D U1=U2=U3 Câu 23 Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, điện trở thay đổi Cho Zc = 144 Ω, R = R1 = 121 Ω R = R2 = 36 Ω độ lệch pha điện áp hai đầu mạch so với cường độ dòng điện hai trường hợp φ1, φ2 ta có: φ1 + φ2 = -90o Cảm kháng ZL giá trị sau đây: A ZL = 150 Ω B ZL = 210 Ω C ZL = 78 Ω D ZL = 50 Ω Câu 24 Đoạn mạch điện xoay chiều RLC, R biến trở Điện áp hai đầu mạch giá trị hiệu dụng không đổi tần số không đổi Khi UR =10 V UL = 40V, UC = 30V Nếu điều chỉnh biến trở cho U’R=10V U’L U’C giá trị: A 45,8 V 67,1 V B 58,7 V 34,6 V C 78,3 V 32,4 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 69,2 V 51,9 V Câu 25 Đoạn mạch AB gồm ba đoạn mạch mắc nối tiếp: Đoạn mạch AM chứa biến trở R, đoạn mạch MN chứa cuộn cảm độ tự cảm L đoạn mạch NB chứa tụ điện điện dung C Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = U (V) thấy điện áp hiệu dụng đoạn R,L giá trị khơng đổi 120 V Giá trị U là: A 100 V B 240 V C 200 V D 120 V Câu 26 Cho mạch điện xoay chiều gồm phần tử điện R, L, C mắc nối tiếp Điện áp hai đầu mạch uAB = 100 cos100πt (V) ; điện trở R thay đổi ; cuộn dây Ro = 30 Ω, L= 1,4/π H ; C=31,8 µF Điều chỉnh R để cơng suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị lớn R PR giá trị là: A R = 50 Ω ; PR = 250 W B R = 50 Ω ; PR = 62,5 W C R = 30 Ω ; PR = 250 W D R = 30 Ω ; PR = 125 W Câu 27 Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp,uAB = U cos(ωt) Chỉ R thay đổi   Hệ số LC công suất mạch /2, tăng R thì: A tổng trở mạch giảm B cơng suất tồn mạch tăng C hệ số công suất mạch giảm D hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R tăng Câu 28 Đặt điện áp u = 220 cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối thứ tự Độ tự cảm cuộn cảm L = 2/3π H Biết rằng, thay đổi giá trị biến trở R, điện áp hai đầu đoạn mạch RL không đổi Điện dung tụ là: A 75/π F B 150/π F C 75/π µF D 150/π µF ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta thấy giá trị biến trở R1 R2 làm độ lệch pha tương ứng uAB với dòng điện qua mạch φ1 φ2 với φ1 + φ2 = π/2 Câu 3: B Điều chỉnh R để công suất mạch đạt cực đại ta Câu 4: C Câu 5: A Khi R=R1 R=R2 cơng suất mạch nhau: Lúc R=R1 hiệu điện hiệu dụng hai đầu L lần hiệu điện hiệu dụng L lúc R=R2 Thay số ta dễ dàng giải được: Câu 6: B Với hai giá trị R cơng suất mạch khơng thay đổi nên: Câu 7: B Câu 8: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cường độ lớn dòng điện mạch xảy cộng hưởng: nên D sai Câu 9: D Công suất đạt giá trị cực đại Khi R tăng từ nhỏ tới P tăng cơng suất giảm Câu 10: C Thay đổi R I không đổi nên Câu 11: B Hai giá trị biến trở làm cơng suất mạch khơng đổi Câu 12: A Câu 13: C Khi thay đổi giá trị biến trở để công suất mạch không thay đổi Câu 14: D Mắc vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều tần số f Khi R = R1 cường độ dòng điện lệch pha hiệu điện góc φ1 Khi R = R2 cường độ dòng điện lệch pha hiệu điện góc φ2 Biết φ1 + φ2 = 90 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: B Ta Cộng hưởng Câu 16: C Ta =288 Câu 17: C Thay đổi R nên ta ln điện áp hai đầu đoạn mạch Lúc sau ta Câu 18: A Ta Khi Câu 19: A Mạch AB điện trở R nối tiếp điên dung C Để công suất mạch đạt giá trị cực đại thì: Câu 20: C Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ mạch AB cực đại ta Do f
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 mạch điện xoay chiều RLC có r thay đổi đề 1 , 18 mạch điện xoay chiều RLC có r thay đổi đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay