5 đoạn mạch RLC với cuộn dây không thuần cảm

14 37 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Đoạn mạch RLC với cuộn dây không cảm Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn dây có điện trở 0, r = 30Ω, độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C = mF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay  2 chiều 220V – 50Hz Để công suất tiêu thụ biến trở đạt cực đại giá trị biến trở phải A Ω B 10 Ω C 40 Ω D 50 Ω Câu 2: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở r = 100 Ω độ tự cảm L = 0,191 H, tụ điện có điện dung C = 1/4π (mF), điện trở R có giá trị thay đổi Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 200 cos(100πt) V Thay đổi giá trị R để công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại Xác định giá trị cực đại công suất mạch A 200 W B 228 W C 100 W D 50 W Câu 3: Cho mạch điện gồm biến trở Rx mắc nối tiếp với tụ điện có C = 63,8μF cuộn dây có điện trở r = 70Ω, độ tự cảm L = 1/π H Đặt vào hai đầu điện áp U=200V có tần số f = 50Hz Giá trị Rx để công suất mạch cực đại giá trị cực đại A Ω; 378,4W B 20 Ω; 378,4W C 10 Ω; 78,4 W D 30 Ω; 100 W Câu 4: Chọn câu Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50 Ω, L = H tụ điện có điện 10 dung C = 104  F điện trở R thay đổi Tất mắc nối tiếp với nhau, đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều u = 100 cos(100 πt) (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại R có giá trị: A 110 Ω B 78,1 Ω C 10 Ω D 148,7 Ω Câu 5: Chọn câu Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50 Ω, L = H tụ điện có điện 10 dung C = 104  F điện trở R = 30Ω mắc nối tiếp nhau, đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều u = 100 cos(100 πt) (V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch điện trở R là: A P=28,8W; PR=10,8W B P=80W; PR=30W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C P=160W; PR=30W D P=57,6W; PR=31,6W Câu 6: Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB có giá trị 400 V; thời điểm t + (s), cường độ dòng điện tức 400 thời qua đoạn mạch không giảm Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch X A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 7: Đoạn mạch AB gồm R1L1C1 nối tiếp đoạn mạch X Đoạn AM gồm R1L1C1 nối tiếp Đoạn MB có hộp X, có phần tử R2L2C2 nối tiếp ; UAB =200V,f = 50Hz, IAB =2 A; R1 = 20Ω Ở thời điểm t(s),uAB = 200 (V) thời điểm ( t + 1/600)s, iAB = (A ) giảm Công suất đoạn mạch MB là: A 266,4W B 120W C 320W D 400W 0, Câu 8: Xét cuộn dây có độ tự cảm L = H Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp không đổi U1 = 12 V  cường độ dòng điện qua cuộn dây I1 = 0,4 A Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 12 V, tần số f = 50 Hz cơng suất tiêu thụ cuộn dây là: A 1,2 (W) B 1,6 (W) C 4,8 (W) D 1,728 (W) Câu 9: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn AM MB mắc nối tiếp Biết đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được; đoạn mạch MB có cuộn dây Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có biểu thức u =100 cos100πt (V) điều chỉnh tụ điện có điện dung C = (10-3 )/(7,5π) F mạch xảy cộng hưởng điện Biết điện áp tức thời uAM uMB vng pha nhau, công suất tiêu thụ đoạn AM 1/4 cơng suất tiêu thụ tồn mạch Cơng suất tiêu thụ tồn mạch A 100 W B 50 W C 200 W D 75 W Câu 10: Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm biến trở mắc nối tiếp với điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch U = 24 V khơng đổi Khi biến trở có giá trị R1 =18Ω R2 =128Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch P Cảm khẳng ZL cuộn dây công suất cực đại đoạn mạch thay đổi biến trở tương ứng là: A ZL = 24Ω Pmax = 12W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B ZL = 24Ω Pmax = 24W C ZL = 48Ω Pmax = 6W D ZL = 48Ω Pmax = 12W Câu 11: Cho đoạn mạch RLrC gồm biến trở R, cuộn dây có độ tự cảm L điện trở r, tụ điện có điện dung C nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng tần số f không đổi Biết f = 50Hz, L=0,4/π H; r =10Ω; C=1000/8π μF Khi thay đổi R tới giá trị 15 Ω công suất mạch P; Phải tăng giá trị R thêm để công suất tiêu thụ mạch P A 320/3 Ω B 275/3 Ω C 39Ω D 64Ω Câu 12: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos 2πft (V), với f không đổi, vào hai đầu phần tử: điện trở cuộn cảm dòng điện qua phần tử có giá trị hiệu dụng 2A Khi đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm phần tử mắc nối tiếp cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 150 W B 100 W C 100 W D 200 W Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn dây khơng cảm tụ điện (có điện dung thay đổi được) mắc nối tiếp Điều chỉnh điện dung tụ điện 2.10-4/(π ) F mạch xảy cộng hưởng điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây điện áp hiệu dụng hai đầu mạch gấp đôi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R Công suất nhiệt cuộn dây A 50 W B 100 W C 200 W D 250 W Câu 14: Cho mạch RLC, có C thay đổi điện áp hai đầu đoạn mach u = U cos100πt (V) Khi 104 F 2 C=C2= 104 F mạch tiêu thụ cơng suất dòng điện i1 i2 lệch pha   1,5 Xác định R L = H biết  A 50 Ω B 50Ω C 40Ω C=C1= D 40 Ω Câu 15: Mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 150√2cos100πt (V) Khi C= C1 = 62,5/π (μF) mạch tiêu thụ cơng suất cực đại Pmax = 93,75 W Khi C = C2 = 1/(9π) (mF) điện áp hai đầu đoạn mạch RC cuộn dây vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 90 V B 120 V C 75 V D 75√2 V Câu 16: Đoạn mạch xoay chiều AB có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây hai đầu điện trở R giá trị, lệch pha π/3 Nếu mắc nối tiếp thêm tụ điện có điện dung C cos φ = công suất tiêu thụ 100W Nếu khơng có tụ cơng suất tiêu thụ mạch bao nhiêu? A 80W B 86,6W C 75W D 70,7W Câu 17: Đoạn mạch xoay chiều AB có điện trở R1 mắc nối tiếp với đoạn mạch R2C , điện áp hiệu dụng hai đầu R1 hai đầu đoạn mạch R2C có giá trị, lệch pha π /3 Nếu mắc nối tiếp thêm cuộn dây cảm cos φ = cơng suất tiêu thụ 200W Nếu khơngcuộn dây công suất tiêu thụ mạch bao nhiêu? A 160W B 173,2W C 150W D 141,42W Câu 18: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U0cos ω t (V) Điều chỉnh C = C1 cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W Điều chỉnh C = C2 hệ số cơng suất mạch Cơng suất mạch A 200 W B 200 W C 300 W D 150 W Câu 19: Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện biến đổi có điện dung C thay đổi Điện áp xoay chiều hai đầu mạch u = U cos(ωt + π/6)(V) Khi C = C1 cơng suất mạch P cường độ đòng điện qua mạch laø: i = I cos(ωt + π3) (A) Khi C = C2 cơng suất mạch cực đại P0 Tính cơng suất cực đại P0 theo P A P0 = 4P/3 B P0 =2P/ C P0 = 4P D P0 = 2P Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r =20 Ω độ tự cảm L = 0,8  H, 104 F điện trở R thay đổi mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định tần 2 số 50 Hz Để mạch tiêu thụ cơng suất cực đại R phải có giá trị sau đây? A 100 Ω B 120 Ω C 60 Ω D 80 Ω 0,8 Câu 21: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r =30 Ω độ tự cảm L= H, tụ điện C =  3 10 F điện trở R thay đổi mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định tần 4 số 50Hz Để công suất tiêu thụ R cực đại R phải có giá trị sau đây? A 100 Ω B 120 Ω C 50 Ω D 80 Ω Câu 22: Một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R0 = 15 Ω độ tự cảm L = H 5 tụ điện C = hình vẽ Biết điện áp hai đầu đoạn mạch uAB= 40 cos100πt (V) Công suất toả nhiệt biến trở đạt giá trị cực đại ta dịch chuyển chạy biến trở? Tính giá trị biến trở lúc Cơng suất cực đại đó? A 30 Ω; 20W B 25 Ω; 25W C 25 Ω; 20W D 20 Ω; 25W ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: B Câu 3: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: B T =1/f = 1/50s 1/600 = T/12 Ở thời điểm t uAB = 200 √2 (V) thời điểm ( t + 1/600)s, iAB = 0(A ) giảm => i sớm pha u góc φ = π/3 => Cơng suất tiêu thụ tồn mạch là: P = UIcos φ = 200.2.cos (π/3) = 200W Công suất tiêu thụ đoạn mạch AM là: P1 = I.R1 = 4.20 = 80W => Công suất tiêu thụ đoạn mạch MB là: P2 = P - P' = 200 - 80 =120W => Đáp án B Câu 8: D ZL = 2πfL = 40 Ω; Do đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp khơng đổi U1 = 12 V cường độ dòng điện qua cuộn dây I1 = 0,4 A => Cuộn dây có điện trở => R = U/I = 30 Ω => Công suất tiêu thụ mạch đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 12 V là: P = = 1,728W => Đáp án D Câu 9: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: C Câu 11: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12: D Do đặt điện áp vào đầu điện trở tụ điện có cường độ dòng điện => R = ZL = U/I = 100 Ω Khi đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm phần tử mắc nối tiếp cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là: P= => Đáp án D Câu 13: C Câu 14: A = 200W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: B Câu 16: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: C Câu 18: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: A Câu 20: A Câu 21: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: C ... đoạn mạch gồm cuộn cảm biến trở mắc nối tiếp với điện áp hiệu dụng đầu đoạn mạch U = 24 V không đổi Khi biến trở có giá trị R1 =18Ω R2 =128Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch P Cảm khẳng ZL cuộn dây. .. 400 thời qua đoạn mạch khơng giảm Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch X A 400 W B 200 W C 160 W D 100 W Câu 7: Đoạn mạch AB gồm R1L1C1 nối tiếp đoạn mạch X Đoạn AM gồm R1L1C1 nối tiếp Đoạn MB có... Câu 17: Đoạn mạch xoay chiều AB có điện trở R1 mắc nối tiếp với đoạn mạch R2C , điện áp hiệu dụng hai đầu R1 hai đầu đoạn mạch R2C có giá trị, lệch pha π /3 Nếu mắc nối tiếp thêm cuộn dây cảm cos
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 đoạn mạch RLC với cuộn dây không thuần cảm , 5 đoạn mạch RLC với cuộn dây không thuần cảm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay