46 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 07

13 27 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 46 - Ôn tập chuyên đề dao động học07 Câu Gắn vật nặng vào lò xo treo thẳng đứng làm lò xo giãn 6,4 cm vật nặng vị trí cân Cho g = 10 m/s2 Chu kì vật nặng dao động là: A s B 0,5 s C s D 0,2 s Câu Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 2sin2πt cm Thời điểm vật vận tốc v = vmax/2 chuyển động theo chiều âm là: A t = 1/6 s B t = 1/3 s C t = 2/3 s D t = 1/2 s Câu Con lắc lò xo (m = 100 g) chiều dài tự nhiên 20 cm treo thẳng đứng Khi vật cân bằng, lò xo chiều dài 22,5 cm Kích thích để lắc dao động theo phương thẳng đứng Thế vật lò xo chiều dài 24,5 cm là: A 0,04 J B 0,08 J C 0,008 J D 0,8 J Câu Một lắc đơn dây treo dài 1m, nặng m = 0,5 kg dao động với biên độ góc α = 60o Lấy g = 10 m/s2 Sức căng dây α = 45o là: A T = 5,575 N B T = 11,15 N C T = 2,23 N D T = 7,05 N Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng khối lượng m = 250 g Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, kéo vật xuống vị trí lò xo giãn 6,5 cm thả nhẹ vật dao động điều hoà với lượng 80 mJ lấy gốc thời gian lúc thả, g = 10 m/s2 Phương trình dao động vật biểu thức sau đây? A x = 6,5sin(20t + π/2) cm B x = 6,5in(5πt + π/2) cm C x = 4sin(5πt + π/2) cm D x = 4sin(20t + π/2) cm Câu Một lắc lò xo độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Gọi độ giãn lò xo vật vị trí cân Δl Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A (A > Δl) Lực đàn hồi lò xo độ lớn nhỏ q trình dao động A F = kΔl B F = C F = k(A - Δl) D F = kA Câu Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo Δl Chu kỳ dao động lắc tính biểu thức A T = 2π√(Δl/g) B T= (1/2π)√(∆l/g) C T = 2π√(k/m) D Phương án khác Câu Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng K = 40 N/m gắn với vật khối lượng m = 100 gam, kích thích cho dao động điều hồ với biên độ cm Khi vật qua vị trí cân Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 lên, đặt nhẹ nhàng gia trọng Δm = 20 gam lên vật gia trọng dính với vật Bỏ qua lực cản.Biên độ dao động lắc là: A 3,65 cm B 3,69 cm C cm D 4,38 cm Câu Chon câu SAI nói dao động tắt dần A Biên độ dao động giảm dần theo thời gian B dao động giảm dần theo thời gian C Pha dao động giảm dần theo thời gian D Lực cản lực ma sát lớn tắt dần nhanh Câu 10 Con lắc lò xo m = 0,4 kg ; k = 160 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng Biết vật li độ cm vận tốc vật 40 cm/s Năng lượng dao động lắc nhận giá trị sau đây: A 0,032 J B 0,64 J C 0,064 J D 6,4 J Câu 11 Ban đầu dùng lò xo treo vật M tạo thành lắc lò xo dao động với biên độ A Sau lấy hai lò xo giống hệt nối tiếp thành lò xo dài gấp đơi, treo vật M vào kích thích cho vật dao động với cũ Biên độ dao động lắc : A 2A B √2A C 0.5A D 4A Câu 12 Hai lắc đơn hiệu chiều dài 30 cm , khoảng thời gian lắc I thực 10 dao động, lắc II thực 20 dao động Chiều dài lắc thứ I là: A 10 cm B 40 cm C 50 cm D 7,5 cm Câu 13 Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A làm lực cản môi trường vật dao động B tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động C kích thích lai dao động sau dao động bị tắt hẳn D tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chiều chuyển động phần chu kì Câu 14 Phát biểu sau ? A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hòa C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Câu 15 Một lắc lò xo DĐĐH Lò xo độ cứng k = 40 N/m Khi cầu lắc lò xo qua vị trí li độ x = -2 cm lắc bao nhiêu? A 0,016 J B -0,80 J C 0,008 J D -0,016 J Câu 16 Câu sau sai nói tượng cộng hưởng: A Để cộng hưởng tần số ngoại lực tần số riêng hệ dao động B Khi cộng hưởng, biên độ dao động cưỡng lớn C Khi cộng hưởng, biên độ dao động cưỡng cực đại D Cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Một lắc lò xo treo thẳng đứng tần số dao động riêng 0,5 Hz; vật vị trí cân lò xo dãn cm Cho vật dao động điều hòa đoạn quỹ đạo cm Thời gian lò xo bị nén chu kì A s B s C s D s Câu 18 Một chất điểm dao động điều hoà đoạn thẳng Lúc t = vật vị trí cân chuyển động theo chiều dương trục toạ độ (chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng) Biết vật qua vị trí li độ cm cm, vật tốc độ 80 cm/s 60 cm/s Phương trình dao động vật là: A x = 10cos(10t -π/2 ) cm B x = 10cos(10t +π/2 ) cm C x = 5cos(20t +π/2 ) cm D x= 5cos(20t -π/2 ) cm Câu 19 Một cầu nhỏ khối lượng 100 g, treo vào đầu lò xo độ cứng 50 N/m Từ vị trí cân cân truyền cho cầu lượng E = 0,0225 J cho nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, xung quanh vị trí cân bằng.Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Lấy g = 10 m/s2 Khi lực đàn hồi lò xo độ lớn nhỏ cách vị trí x = +A/2 đoạn: A 1,5 cm B 2,5 cm C 3,5 cm D 4,5 cm Câu 20 Một lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn N, lực đàn hồi vị trí cân N Con lắc từ vị trí lực đàn hồi lớn đến vị trí lực đàn hồi nhỏ khoảng thời gian là: A T/6 B T/4 C T/3 D T/2 Câu 21 Một vật ddđh với biên độ cm, sau khoảng thời gian 0.5 s động lại Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 1/3 giây là: A cm B 4√3 cm C cm D 4√2 cm Câu 22 Dao động tắt dần nhanh lợi trường hợp: A lắc đồng hồ B lắc lò xo phòng thí nghiệm C khung xe ôtô sau qua đoạn đường gồ ghề D cầu rung ơtơ chạy qua Câu 23 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc 0,4 s cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dương Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Thời gian ngắn kẻ từ t = đến lực đàn hồi lò xo độ lớn cực tiểu là: A 2/30 s B 7/30 s C 1/30 s D 4/15 s Câu 24 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, cân lò xo giãn cm Kích thích cho vật dao động tự theo phương thẳng đứng với biên độ cm, chu kì dao động T, thời gian lò xo bị nén là: A T/3 s B T/4 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C T/6 s D 2T/3 s Câu 25 Một vật dao động điều hòa với biên độ cm Quãng đường nhỏ mà vật giây 18 cm Thời điểm kết thúc qng đường vật li độ: A cm B cm -3 cm C cm -6 cm D Câu 26 Một lắc lò xo độ cứng 200 N/m, vật nặng khối lượng m = 200 g dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang µ = 0,02, lấy g = 10 m/s2 Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ.Quãng đường mà vật dừng hẳn là: A s = 25 cm B s = 25 m C s = 2,5 m D s = 250 cm Câu 27 Một lắc đơn dao động điều nơi gia tốc trọng trường g, với chu kì dao động riêng T, lắc đơn khác thực dao động điều hoà nơi với chu kì dao động riêng T/2 Hiệu chiều dài dây treo hai lắc A 3gT2/(16π2) B 3gT2/(8π2) C 3gπ2/(16T2) D 3gπ2/(8T2) Câu 28 Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k = 100 (N/m) vật nặng khối lượng m = 100 (g) Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống làm lò xo giãn (cm), truyền cho vận tốc 20π√3 (cm/s) hướng lên Lấy π2 = 10; g = 10 (m/s2) Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ quảng đường vật kể từ lúc bắt đầu chuyển động là: A 4,00 (cm) B 5,46 (cm) C 8,00 (cm) D 2,54 (cm) Câu 29 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân O kéo lắc phía dưới, theo phương thẳng đứng, thêm (cm) thả nhẹ, lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân O Khi lắc cách vị trí cân (cm), tỷ số động hệ dao động là: A 1/8 B 1/9 C 1/2 D 1/3 Câu 30 Một lắc đơn dao động điều hòa điện trường E hướng thẳng xuống Khi vật chưa tích điện chu kì dao động To = s, vật treo tích điện q1 q2 chu kì dao động tương ứng T1 = 2,5 s, T2 = 1,6 s Tỉ số q1/q2 là: A -0,44 B -0,54 C -0,64 D -1,85 Câu 31 Một lắc đơn dài 56 cm treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh toa xe gặp chỗ nối ray Lấy g = 9,8 m/s2 Cho biết chiều dài thay ray 12,5 m Biên độ dao động lắc lớn tàu chạy thẳng với tốc độ : A 24 km/h B 30 km/h C 72 km/h D 40 km/h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 32 Treo lắc đơn độ dài l = 100 cm thang máy, lấy g = π2 = 10 m/s2 Cho thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = m/s2 chu kỳ dao động lắc đơn : A tăng 11,8% B giảm 16,67% C giảm 8,71% D tăng 25% Câu 33 Đồ thị hai dao động điều hòa tần số vẽ sau: Phương trình sau phương trình dao động tổng hợp chúng: A x = 5cos(πt/2) (cm) B x = cos(πt/2 – π/2) (cm) C x = 5cos(πt/2 + π) (cm) D x = cos(πt/2 – π) (cm) Câu 34 Chuyển động tròn xem tổng hợp hai giao động điều hòa: theo phương x, theo phương y Nếu bán kính quỹ đạo chuyển động tròn m, thành phần theo y chuyển động cho y = sin(5t), tìm dạng chuyển động thành phần theo x Chọn đáp án A x = 5cos(5t) B x = cos(5t) C x = sin(5t) D x = 5cos(5t + π/2) Câu 35 Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật tác dụng A Làm cho động vật tăng lên B Làm cho tần số dao động không giảm C Bù lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kì dao động vật D Làm cho li độ dao động không giảm xuống Câu 36 Một lắc lò xo nằm ngang gắn với vật m khối lượng 200 g độ cứng K = 80 N/m người ta kéo lắc khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ,hệ số ma sát 0,05, g = 10 m/s2 Tính qng đường sau thực dao động tính từ lúc thả A 91 cm B 70 cm C 101 cm D 81 cm Câu 37 Phát biểu sau đúng: A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hoà B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Câu 38 Con lắc lò xo dao động điều hồ theo phương nằm ngang với biên độ A Khi vật qua vị trí cân bằng, người ta giữ chặt lò xo điểm cách đầu cố định đoạn 1/3 chiều dài tự nhiên lò xo Biên độ A’ lắc lần biên độ A lúc đầu? A √(2/3) B 1/√3 C 1/3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2/3 Câu 39 Con lắc đơn chiều dài dây treo 90 cm, khối lượng vật nặng 60 g, dao động nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Biết độ lớn lực căng cực đại dây treo lớn gấp lần độ lớn lực căng cực tiểu Bỏ qua ma sát, chọn gốc vị trí cân dao động lắc A 2,7 J B 1,35 J C 0,27 J D 0,135 J Câu 40 Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng nằm ngang với chu kỳ T = 2π (s), cầu nhỏ khối lượng m1 Khi lò xo độ dài cực đại vật m1 gia tốc – (cm/s2) vật khối lượng m2 (m1 = 2m2 ) chuyển động dọc theo trục lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với vật m1, hướng làm lò xo nén lại Biết tốc độ chuyển động vật m2 trước lúc va chạm 3√3 (cm/s) Quãng đường mà vật m1 từ lúc va chạm đến vật m1 đổi chiều chuyển động A cm B 6,5 cm C cm D cm Câu 41 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Từ vị trí cân bằng, tác dụng vào vật lực theo phương thẳng đứng xuống dưới, lò xo dãn thêm đoạn 10 cm Ngừng tác dụng lực, để vật dao động điều hoà Biết k = 40 N/m, vật khối lượng 200 g Thời gian lò xo bị dãn chu kỳ dao động vật là: A π/(2,5√2) s B π√2/15 s C π/(2√3) s D π/(5√3) s Câu 42 Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Đúng lúc lắc qua vị trí động giãn người ta cố định điểm lò xo, kết làm lắc dao động điều hòa với biên độ A’ Hãy lập tỉ lệ biên độ A biên độ A’ A A' = A√6/4 B A' = A/2 C A' = A√3/8 D A' = A√3/2 Câu 43 Lò xo nhẹ độ cứng 80 N/m, đầu gắn vào giá cố định, đầu lại gắn với vật nhỏ khối lượng 800 g Kích thích vạt dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm Gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Thời gian cầu từ vị trí thấp đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng là: A 0,1 π s B 0,2 π s C 0,2 s D 0,1 s Câu 44 Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 50 N/m vật nặng khối lượng m = 200 g treo thẳng đứng Từ vị trí cân bằng, người ta đưa vật dọc theo trục lò xo đến vị trí lò xo bị nén đoạn cm buông nhẹ cho vật dao động điều hòa Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = lúc vật bắt đầu dao động Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 π2 = 10 Lần thứ 1999 vật chuyển động theo chiều dương qua vị trí mà lực hồi phục tác dụng lên vật độ lớn N giảm vào thời điểm t A 11992/15 s B 11998/15 s C 11993/15 s D 6001/15 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 45 Một lắc đơn dao động điều hòa điện trường E hướng thẳng xuống Khi vật chưa tích điện chu kì dao động T0 = s, sau vật treo tích điện q1 q2 chu kì dao động tương ứng T1 = 2,5 s T2 Biết Tỉ số q1/q2= - 0,64 Chu kì dao động T2 là: A 1,25 s B 1,82 s C 1,6 s D 2,2 s Câu 46 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật cân lò xo dãn cm Bỏ qua lực cản Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thấy thời gian lò xo bị giãn chu kì 2/3 chu kì Biên độ dao động vật là: A 3√2 cm B cm C cm D 2√3 cm Câu 47 Vật khối lượng m = 400gam dao động điều hoà Động vật biến thiên theo thời gian đồ thị hình vẽ (chú ý: số hình 1/3 hình khơng hiển thị hết) t=0 vật chuyển động theo chiều dương.Phương trình dao động vật là: A x=5cos(  t   B x=5cos(  t  )cm  C x=10cos(  t  D x=10cos(  t  )cm   )cm )cm Câu 48 Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, sau khoảng thời gian 1/4 giây động lại Quãng đường nhỏ mà vật khoảng thời gian 1/6 giây là: A 0,0124 m B 0,0107 m C 0,0144 m D 0,0154 m Câu 49 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lúc cân lò xo giãn 3,5 cm Kéo vật nặng xuống vị trí cân khoảng h, thả nhẹ thấy lắc dao động điều hoà Tại thời điểm vận tốc 50 cm/s gia tốc 2,3 m/s2 Tính h A 3,07 cm B 8,60 cm C 2,96 cm D 3,50 cm Câu 50 Một lắc lò xo độ cứng 100N/m, vật nặng khối lượng m = 100g dao động mặt phẳng nằm ngang Cho g = 10m/s2 Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ Quãng đường mà vật dừng 25m Hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang là: A μ = 0,02 B μ = 0,03 C μ = 0,15 D μ = 0,01 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: B Lúc đầu vật qua vị trí cân theo chiều dương, thời điểm vật Câu 3: C Li độ dao động lò xo chiều dài 24,5cm Câu 4: A Lực căng dây Câu 5: D Tại thời điểm t=0 vật vị trí biên dương ( pt hàm sin) Câu 6: B Lực đàn hồi nhỏ lò xo trình dao động Câu 7: A Chu kì dao động lắc là: Câu 8: B Khi vật qua vị trí cân đạt vận tốc cực đại đồng thời chiều dài lò xo Người ta đặt nhẹ nhàng gia trọng lên hệ lắc thực dao động điều hoà với quanh vị trí cân mà lò xo chiều dài →t=0 → Câu 9: C Dao động tắt dần tỉ lệ thuận với bình phương biên độ,cơ giảm thì biên độ giảm,ngoại lực tác dụng lên vật lớn vật tắt dần nhanh Câu 10: C Biên độ dao động vật là: Năng lượng dao động: xung Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: B +Ta hai lò xo giống mắc nối tiếp nên không đổi nên Câu 12: B Mặt khác ta =>Giải hệ pt (1) (2) ta Câu 13: D A Làm lực cản môi trường "IMPOSSIBLE" B Tác dụng ngoại lực biến đổi theo thời gian vào khiến vật dao động cưỡng C Dao động trì túc vật tiếp tục dao động điều hòa,khơng phải tắt hẳn kích thích lại D Đúng Câu 14: D Hiện tượng cộng hưởng xảy dao động cưỡng tần số ngoại lực với tần số dao động riêng hệ Câu 15: C Thế lắc: Câu 16: B Khi xảy tượng cộng hưởng biên độ dao động hệ đạt giá trị lớn luận lớn nhỏ Câu 17: D •Ta Lò xo treo thẳng đứng →Thời gian lò xo bị nén T/3 →Thời gian lò xo nén chu kì 3.T/3=T=2 (s) Câu 18: D Từ công thức độc lập với thời gian chưa kết tần số góc vật: Câu 19: C + Ở vị trí cân lò xo giãn + + Để ý nên vật qua vị trí lò xo khơng giãn =>vị trí lực đàn hồi độ lớn nhỏ vị trí lò xo khơng giãn Vậy nặng cách vị trí x = +A/2 đoạn 1,5+2 = 3,5 cm Câu 20: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vật từ vị trí lực đàn hồi lớn đến vị trí lực đàn hồi nhỏ từ Câu 21: A Cứ sau 0,5 động Sau quãng đường lớn vật đối xứng qua VTCB Câu 22: C Khi xe chạy qua đoạn đường gồ ghề dao động tắt dần nhanh làm giảm độ xóc xe Câu 23: B Tại vị trí cân ta có: =>vị trí lực đàn hồi lò xo cực tiểu vị trí lò xo chiều dài tự nhiên Tại thời điểm t=0 vật vị trí cân chuyển động xuống =>thời gian ngắn kể từ t=0 đến lực đàn hồi lò xo cực tiểu là: Câu 24: A Chọn trục thẳng đứng với chiều dương hướng xuống dưới, lò xo bị nén từ tương ứng với Khoảng thời gian cần tìm là: Câu 25: B •Ta qng đường vật s Chu kì dao động vật lớn (s)và •Trong thời gian Ta quãng đường vật T/2 2A,theo ta quãng đường nhỏ vật 1s 18 cm =3A =2A+A → Bài toán trở tính quãng đường nhỏ vật khoảng thời gian Mặt khác quãng đường nhỏ vật A → khoảng thời gian vật qua vị trí biên Từ ta thấy cuối quãng đường vật vị trí Câu 26: B Ta có: Câu 27: A Ta chu kỳ dao động lắc đơn tính cơng thức: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: B Như vậy, li độ vật thời điểm ban đầu x=2cm Ta Vậy, vật vị trí x=A/2 theo chiều âm(chọn chiều duơng huớng xuống) Ứng với quãng đuờng Quãng đuờng vật đuợc là: Câu 29: A Câu 30: C Câu 31: B Chu kì Con lắc dao động mạnh →xảy tượng cộng hưởng→thời gian hết chiều dài ray T →vân tốc Câu 32: C T giảm 8,71% Câu 33: B Dễ thấy Câu 34: B •Xét điêm M đường tròn lượng giác ta ln Mặt khác Câu 35: C Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật tác dụng bù lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kì dao động vật Câu 36: A Độ giảm biên độ sau lần qua vị trí cân Quãng đường vật sau N lần vật qua vị trí cân là: N=2 lần số dao động ) Thay số ta Câu 37: D Trong dao động cưỡng tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ xảy tượng cộng hưởng Câu 38: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 •Con lắc dao động điều hồ theo phương nằm ngang với biên độ A Khi qua vị trí cân bằng.Người ta giữ chặt điểm cách đầu cố định đoạn 1/3 chiều dài lò xo→Chiều dài lò xo Con lắc lò xo độ cứng K1 với •Năng lượng lắc bảo tồn nên ta : Câu 39: C Câu 40: A lò xo nằm ngang,Khi lò xo chiều dài cực đại lúc vật vị trí biên vật gia tốc -2 kì chu biên độ lúc đầu Hai vật va chạm đàn hồi nên ta chạm với vận tốc vật vật sau va Xét trình sau va chạm,vị trí va chạm x=2, quãng đường vật đến vật đổi chiều chuyển động S= Câu 41: B Từ vị trí cân bằng, tác dụng vào vật lực theo phương thẳng đứng xuống dưới, lò xo dãn 'thêm' đoạn 10cm A=10cm, thời gian lo xo giản chu kì quét từ theo chiều dương Câu 42: A theo chiều âm góc quét mà T= Vị trí chiều dài lò xo Vị trí cân O' cách điểm giữ đoạn Toạ độ vật thời điểm giữ so với vị trí cân giữ vật động Con lắc lò xo độ cứng K'=2K lúc sau →A'= Câu 43: A Vị trí lò xo khơng biến dạng vị trí cân Câu 44: A Ta Vì ban đầu giữ vật vị trí lò xo nén cm nên A = 8cm nên thời gian cần tính Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì gốc thời gian lúc bắt đầu dao động, chiều dương hướng lên nên pt dao động vật Vật qua chiều + vị trí lực đàn hồi N giảm nên li độ Thưòi điểm lần thứ 1999 Câu 45: C Do T1>T nên Mà q1, q2 trái dấu nên q1, q2 biểu thức lấy độ lớn Câu 46: B Câu 47: D Tại thời điểm t=0: Mặt khác t=0 vật chuyển động theo chiều dương nên ta thời điểm t=0 vật vị trí theo chiều dương •Đến thời điểm Từ ta t=0 vật li độ x=A/2 theo chiều dương nên ta phương trình Câu 48: B Ta Khoảng thời gian hai lần liên tiếp động T/4 nên T = 1s Trong khoảng thời gian 1/6 s = T/6 vật quãng đường bé ứng với quanh biên Câu 49: A Ta Vì Câu 50: A ... cản.Biên độ dao động lắc là: A 3,65 cm B 3,69 cm C cm D 4,38 cm Câu Chon câu SAI nói dao động tắt dần A Biên độ dao động giảm dần theo thời gian B Cơ dao động giảm dần theo thời gian C Pha dao động. .. I thực 10 dao động, lắc II thực 20 dao động Chiều dài lắc thứ I là: A 10 cm B 40 cm C 50 cm D 7,5 cm Câu 13 Dao động trì dao động tắt dần mà người ta A làm lực cản môi trường vật dao động B tác... vật dao động cưỡng C Dao động trì túc vật tiếp tục dao động điều hòa,khơng phải tắt hẳn kích thích lại D Đúng Câu 14: D Hiện tượng cộng hưởng xảy dao động cưỡng tần số ngoại lực với tần số dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 46 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 07 , 46 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 07

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay